Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Beesel

Geldend van 03-04-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel en de burgemeester van Beesel, ieder voor zover bevoegd,

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit

gevonden voorwerpen en artikel 160 eerste lid sub e van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Beesel.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: medewerker Klantenbalie gemeente Beesel;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Beesel;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Iemand kan altijd via www.verlorenofgevonden.nl een gevonden of verloren voorwerp registreren.

 • 2.

  Daarnaast kan iemand ook een gevonden of verloren voorwerp in het gemeentehuis te Reuver tijdens openingstijden laten registreren. De vinder ontvangt een bewijs hiervan.

 • 3.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.

 • 4.

  Geen registratie vindt plaats van:

  • a.

   Dieren

  • b.

   Afvalcontainers

  • c.

   Verloren reisdocumenten of rijbewijzen.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan registreert de ambtenaar op verzoek het voorwerp als ‘verloren’.

 • 6.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaartermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

  • 1.1

   We vorderen in elk geval afgifte van

   • Gevonden rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen.

   • Zaken die behoren tot de kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht aan haar in bewaring geeft

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot €450,-- bewaart de gemeente 3 maanden.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven €450,-- bewaart de gemeente één jaar.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaartermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

In geval van ernstige twijfel bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Publicatie vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp geeft de gemeente niet terug, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   de politie het gevonden voorwerp na registratie vordert in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp geeft de gemeente niet terug als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaartermijn is verstreken, vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de €50,--

Als niemand aanspraak maakt op gevonden voorwerpen met een waarde onder de € 50 binnen de bewaartermijn zorgt de ambtenaar ervoor dat de gemeente deze voorwerpen weggeeft aan een kringloopwinkel of laat vernietigen. Dit geldt niet voor sieraden.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Nadat de bewaartermijn is verstreken, krijgen ofwel opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op ofwel biedt de gemeente te koop aan:

  • a.

   gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

  • b.

   gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan €50,--;

 • 2.

  De opbrengsten vloeien terug op taak gevonden en verloren voorwerpen van de gemeente Beesel

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel citeren we als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Beesel.

Ondertekening

Reuver, 18 maart 2013

Burgemeester en wethouders van Beesel,

Mw. Dr. P. Dassen-Housen,

Burgemeester

Drs. R.R.M. Halffman,

secretaris

TOELICHTING

Algemene toelichting

Deze beleidsregel regelt hoe de gemeente met de registratie van gevonden en verloren voorwerpen omgaat. Hoewel in de wet niets is geregeld voor de registratie van verloren voorwerpen, is het belangrijk om dit in de beleidsregel mee te nemen.

De gemeente heeft ook bewaarplichten op grond van andere regelingen, zoals de afvoer van materiaal bij handhaving. Hiervoor geldt deze beleidsregel niet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel omschrijven we de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt het toepassingsbereik van de beleidsregel.

Artikel 3 Aangifte en registratie

Niet elk gevonden of verloren voorwerp registreren we. We registreren geen:

 • gevonden of vermiste zwerfhonden of -katten. Hiervoor kunnen mensen de Dierenambulance bellen. Voor de opvang van deze dieren hebben we een overeenkomst met een dierenpension.

 • verloren reisdocumenten of rijbewijzen. Het is op grond van de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet verplicht van de vermissing een proces-verbaal te laten opmaken.

 • Afvalcontainers. De gemeentelijke afvalcontainers zijn gechipt. We kunnen het adres eenvoudig achterhalen.

Van vondsten die vermoedelijk te maken hebben met een misdrijf, doen we aangifte bij de politie.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaartermijn

Het in het tweede lid bedoelde vorderen van een gevonden voorwerp is mogelijk als het voorwerp militaire kleding, uitrusting of wapening betreft. Dit volgt uit artikel 1 van het Besluit gevonden voorwerpen. We vorderen ook rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen. Deze sturen we terug naar de gemeente waar de houder woont.

Het in het derde en vierde lid genoemde bedrag van € 450,- volgt uit artikel 2 van het Besluit gevonden voorwerpen. In dit artikel wordt als groep van niet-kostbare zaken, bedoeld in artikel 5:12 sub b van het Burgerlijk Wetboek, aangewezen: zaken die een waarde van niet meer dan € 450,- hebben.

Bij de in het derde en vierde lid van dit artikel vermelde bewaartermijn sluiten we aan bij wat in artikel 5:6 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. In dit artikel staat dat bij een gevonden voorwerp dat anders dan door vordering aan de gemeente in bewaring is gegeven en onder de niet-kostbare zaken valt, de bewaartermijn drie maanden is. Na die drie maanden is de burgemeester bevoegd om het voor rekening van de gemeente te verkopen, om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen.

Voor zaken die meer waard zijn dan € 450, is de bewaartermijn een jaar.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

Om discussie over de waarde van gevonden voorwerpen te vermijden, nemen we bij twijfel over de waarde de maximale bewaartermijn in acht. In de wet (artikel 5:8 BW) is al geregeld dat de burgemeester bevoegd is om een zaak te verkopen wanneer

- een zaak die aan de gemeente in bewaring is gegeven aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig is, of

- wegens de onevenredig hoge kosten of ander nadeel de bewaring daarvan niet langer van de gemeente kan worden gevergd.

In dit artikel is ook geregeld dat indien een zaak zich niet voor verkoop leent, de burgemeester ook bevoegd is om haar om niet aan een derde in eigendom over te dragen of te vernietigen.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

We publiceren op www.verlorenofgevonden.nl.

Artikel 7 Geen afgifte

Dit artikel bepaalt wanneer we een gevonden voorwerp niet afgeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Het gaat hier met name om voorwerpen die betrokken zijn geweest bij een misdrijf of waarvan we de eigenaar niet objectief kunnen vaststellen.

Artikel 8 Gevonden maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50

Dit zijn voorwerpen met een lage waarde. Deze voorwerpen geven we na de bewaartermijn aan de kringloopwinkel of laten we vernietigen. Sieraden vallen hier niet onder.

Artikel 9 Verkoop van gevonden voorwerpen

In artikel 5:6 van het Burgerlijk Wetboek is onder meer bepaald dat de burgemeester bevoegd is een gevonden voorwerp voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen als de bewaartermijn is verstreken.

Voordat de bewaartermijn is verstreken kan de oorspronkelijke eigenaar zich nog melden. Daarna kan de vinder zich melden. In de wet staat dat we hier een redelijke termijn voor moeten aanhouden. We houden een maand aan: is de zaak niet binnen een maand opgeëist, dan mag de gemeente verkopen/weggeven/vernietigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.