Nadere regels COVID-19 noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022

Geldend van 04-02-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels COVID-19 noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelet op de Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022;

Overwegende:

 • dat de raad van de gemeente Harderwijk op 27 januari 2021 de Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022 heeft vastgesteld;

 • dat in artikel 4.1 van deze verordening is bepaald dat het college nadere regels stelt ter zake van de inhoud van deze verordening, in elk geval ter zake van de wijze van aflossing;

 • dat het college met dit besluit hieraan invulling wenst te geven;

BESLUITEN:

vast te stellen de

Nadere regels COVID-19 noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022

Hoofdstuk 1 Terugbetaling financiële tegemoetkoming

Artikel 1.1 Wijze van terugbetaling

De betaling van de termijnen voor de aflossing van de lening, vindt maandelijks plaats.

Artikel 1.2 Duur van aflossing

De aflosperiode is maximaal vier jaar en begint in de eerste maand nadat de financiële tegemoetkoming is betaald.

Artikel 1.3 Hoogte van aflossing
 • 1. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt vastgesteld op basis van de hoogte van de terugbetaling en de nog resterende maanden in de aflosperiode.

 • 2. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt vastgesteld bij aanvang van de aflosperiode.

 • 3. Het totaal per jaar te betalen bedrag aan maandelijkse aflossingen bedraagt ten minste € 1.200,-.

Artikel 1.4 Vaststelling draagkracht
 • 1. Als de ondernemer niet in staat is om de vastgestelde maandelijkse aflossing te voldoen, kan hij gedurende de aflosperiode een aanvraag indienen om zijn draagkracht vast te stellen voor de resterende aflosperiode.

 • 2. De draagkracht van de ondernemer is:

  • a.

   In het geval van een zelfstandig ondernemer zijn draagkracht uit inkomen

  • b.

   In het geval van een andersoortige ondernemer, de draagkracht uit de onderneming

 • 3. Als de draagkracht hoger is dan het bedrag van de vastgestelde maandelijkse aflossing, dan betaalt de ondernemer het bedrag van de vastgestelde aflossing.

 • 4. Als de draagkracht lager is, wordt de maandelijkse aflossing herzien met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het besluit tot herziening van de hoogte van de maandelijkse aflossing aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.

Artikel 1.6 Extra aflossing
 • 1. De ondernemer mag de financiële tegemoetkoming ineens of een deel hiervan eerder terugbetalen.

 • 2. Wanneer de ondernemer een extra betaling doet, dan wordt deze betaling verrekend met het openstaande saldo.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Inwerkingtreding, vervaldatum en citeertitel
 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van bekendmaking ervan.

 • 2. Deze nadere regels vervallen van rechtswege op 1 januari 2023, met dien verstande dat de nadere regels zoals deze luidden op 31 maart 2022, dan wel op 30 juni 2022 indien de aanvraagperiode met drie maanden wordt verlengd, van toepassing blijft op de ondernemer die op grond van de verordening financiële ondersteuning ontvangt of heeft ontvangen en haar geldigheid blijft behouden ten aanzien van aanvragen dan wel bezwaarschriften waarop nog dient te worden besloten. De nadere regels vervallen tevens op het moment dat de verordening vervalt.

 • 3. Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels Noodfonds voor ondernemers gemeente Harderwijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk in de vergadering van 1 februari 2022.

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester