Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022

Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022

De raad van de gemeente Peel en Maas;

gelet op de artikelen 16 en 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

gezien de notitie ‘Doorontwikkeling besluitvormingsstructuur gemeenteraad Peel en Maas’ van de raadswerkgroep Raad van de Toekomst en gelet op het ruim anderhalf jaar ervaring op te hebben gedaan met de werkwijze van deze notitie;

besluit vast te stellen:

Reglement van de raad van Peel en Maas houdende bepalingen op de raadscommissie 2022 (Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • commissiegriffier: griffier van de raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • commissielid: lid van een raadscommissie;

 • commissievoorzitter: voorzitter van de raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • wet: Gemeentewet;

 • vergadering: vergadering van de raadscommissie; en

 • fractie: raadsleden behorende tot een fractie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde gemeenteraad Peel en Maas 2022, inclusief de niet-raadsleden als bedoeld in artikel 4, derde lid, van deze Verordening ter ondersteuning van de betreffende fractie.

Artikel 2. Instelling raadscommissie

Er is een raadscommissie, bestemd voor de voorbereiding van door de raad te nemen besluiten en voor het voeren van overleg met het college en de burgemeester.

Artikel 3. Taken

De raadscommissie:

 • a.

  voert overleg met het college of de burgemeester over voorlopig geagendeerde raadsvoorstellen

 • b.

  kan overleg voeren met het college of de burgemeester over onderwerpen die meer verkennend van aard en nog niet aan besluitvorming toe zijn;

 • c.

  brengt advies uit aan de raad over voorlopig geagendeerde raadsvoorstellen; en

 • d.

  kan advies uitbrengen aan de raad over de onderwerpen, zoals genoemd onder b. De onder a tot en met d genoemde taken worden ingevuld via een technische en opiniërende behandeling. Dit vindt plaats met het college of de burgemeester en kan ook plaatsvinden tussen de fracties onderling.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1.

  De raadscommissie bestaat uit het volgende aantal commissieleden per fractie:

  • ten hoogste twee commissieleden bij een tot en met drie zetels in de raad;

  • ten hoogste drie commissieleden bij vier tot en met zes zetels in de raad; en

  • ten hoogste vier commissieleden bij zeven of meer zetels in de raad.

 • De fracties zijn bevoegd de samenstelling te wisselen met dien verstande dat tijdens de behandeling van een agendapunt geen wisseling plaatsvindt. Beslissingen worden genomen door de ter vergadering aanwezige commissieleden die de presentielijst hebben getekend.

 • 2.

  De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Zowel raadsleden als niet-raadsleden kunnen deelnemen aan de raadscommissie. Iedere fractie wordt in de gelegenheid gesteld om ten hoogte drie (burger)commissieleden voor te dragen, niet zijnde raadsleden.

 • 4.

  De artikelen 10 tot en met 15 van de wet en artikel 5a van het Reglement van Orde gemeenteraad Peel en Maas 2022 zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn, met dien verstande dat in de genoemde artikelen voor «lid van de raad», «leden van de raad» en «lidmaatschap van de raad» wordt gelezen respectievelijk «lid van de commissie», «leden van de commissie» en «lidmaatschap van de commissie».

 • 5.

  Er is een commissie, bestaande uit drie raadsleden, die voorafgaand aan de benoeming van (burger)commissieleden, niet zijnde raadsleden, onderzoekt of de voorgedragen (burger)commissieleden voldoen aan de eisen, zoals genoemd in het vierde lid, om als lid van de raadscommissie te kunnen worden benoemd. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de raad over de benoeming van de voorgedragen (burger)commissieleden tot de raadscommissie. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

 • 6.

  Er is een poule van commissievoorzitters, die op voordracht van het presidium door de raad worden benoemd. De commissievoorzitters stemmen voor verzending van de schriftelijke oproep, zoals genoemd in het eerste lid van artikel 7 van deze verordening, in onderling overleg af wie de rol van voorzitter van die betreffende vergadering uitoefent.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een commissielid eindigt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid en -voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Het lidmaatschap van commissieleden, benoemd op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1.

  De griffier van de raad wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2.

  Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen.

 • 3.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 4.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt ten minste tien dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, derde lid, van toepassing.

 • 4.

  De agenda wordt door de agendacommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Elektronisch beschikbare stukken worden op het digitale raadsinformatiesysteem geplaatst.

 • 3.

  Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1.

  Vergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in een lokaal nieuwsblad of een huis-aan-huisblad, en op het digitale raadsinformatiesysteem.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend door aankondiging op het digitale raadsinformatiesysteem plaatsvinden.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 10. Presentielijst

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, als blijkens de presentielijst van meer dan de helft van het aantal in de raad vertegenwoordigde fracties tenminste een woordvoerder aanwezig is.

 • 2.

  Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het vergaderquorum als bedoeld in het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst van meer dan de helft van het aantal in de raad vertegenwoordigde fracties tenminste een woordvoerder aanwezig is.

Artikel 12. Advies; geen stemmingen

 • 1.

  De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is afgesloten, adviseren de leden aan welk onderdeel van de voorlopige raadsagenda het behandelde onderwerp of voorstel moet worden toegevoegd. Indien tenminste een lid adviseert om het onderwerp of voorstel toe te voegen aan de agendapunten die in de raadsvergadering behandeling behoeven, de zogenaamde bespreekstukken, wordt het betreffende onderwerp of voorstel toegevoegd aan de voorlopige agenda als bespreekstuk.

 • 3.

  Nadat de beraadslaging is afgesloten, kan de raadscommissie een ander advies dan genoemd in het tweede lid aan de raad uitbrengen. Als de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4.

  In het advies als bedoeld in het derde lid, worden opgenomen de standpunten van alle fracties.

 • 5.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

De raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn, met uitzondering van:

  • a.

   de besluitenlijst; en

  • b.

   benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De inspreker voert voorafgaand aan de behandeling van het onder lid 1 genoemde onderwerp ten hoogste vijf minuten het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 18. Besluitenlijst

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor besluitenlijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Uit een besluitenlijst blijkt in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de commissiegriffier, de griffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke commissieleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een vermelding van toezeggingen;

  • e.

   een vermelding van het advies aan de raad om een behandeld onderwerp of voorstel toe te voegen als hamer- of bespreekstuk, zoals bepaald in artikel 12, tweede lid;

  • f.

   een samenvatting van het advies als bedoeld in artikel 12, derde lid, aan de raad met vermelding van de namen van de commissieleden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring en met aantekening van de namen van de commissieleden die zich niet hebben uitgelaten; en

  • g.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 14 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptbesluitenlijst wordt gelijktijdig met de verzending van de schriftelijke oproep aan de commissieleden verzonden en aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde besluitenlijsten worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5.

  Elektronisch beschikbare besluitenlijsten worden op het digitale raadsinformatiesysteem geplaatst.

Artikel 18a. Audio- en beeldverslag

 • 1.

  Van alle vergaderingen worden audioverslagen gemaakt. Deze audioverslagen worden op het digitale raadsinformatiesysteem geplaatst.

 • 2.

  Ook bestaat de mogelijkheid om van de vergaderingen een beeldverslag te maken. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt vervangt het beeldverslag het audioverslag, zoals genoemd in lid 1, en wordt dit op het digitale raadsinformatiesysteem geplaatst.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op het verslag.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 24. Intrekking oude verordening

(Gereserveerd)

Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 30 maart 2022.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement op de raadscommissie Peel en Maas 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022.

de griffier, de voorzitter,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts W.J.G. Delissen-van Tongerlo