Nadere regels subsidie gevelfonds Meppel 2022 tot en met 2025

Geldend van 10-02-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie gevelfonds Meppel 2022 tot en met 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

Gelet op:

 • -

  de provinciale beschikkingen subsidie binnenstadfonds en regiostedenfonds;

 • -

  de in de Programmabegroting opgenomen programma 10 product 52 Economische Zaken en grondzaken uitvoering van het Binnenstadplan en Regiostedenfonds;

 • -

  de bevoegdheid van het college tot het vaststellen van nadere regels ex. Artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Meppel.

Besluiten:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie gevelfonds 2022 tot en met 2025:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek gericht op het toekennen van een subsidie. De aanvraag is compleet op het moment dat de aanvrager alle documenten en bescheiden heeft ingediend die noodzakelijk zijn voor de inhoudelijke toetsing en beoordeling van het verzoek;

 • b.

  aanvrager: een natuurlijkpersoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op de onroerende zaken en die subsidie aanvraagt;

 • c.

  bouwkosten: plankosten en uitvoeringskosten exclusief BTW;

 • d.

  eenmalig gebruik: van deze regeling mag per kadastraal perceel slechts eenmalig gebruik worden gemaakt. Indien aan de eigenaar voor een kadastraal perceel een besluit is verstrekt dat rechtskracht heeft verkregen is er sprake van eenmalig gebruik;

 • e.

  gevelwand: een wanddeel inclusief dakvlak van een onroerende zaak welke staat in en zichtbaar is vanuit het publieke domein;

 • f.

  plan: een helder plan van aanpak met een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en materiaalkeuze, inclusief bouwkundige tekeningen en (kleuren)foto's die inzicht geven in de bestaande situatie, de gebreken en de gewenste situatie, waarbij een significante verbetering wordt gerealiseerd;

 • g.

  uitvoeringskosten: de kosten voor de feitelijke werkzaamheden die de pandeigenaar moet maken om het plan uit te voeren om te komen tot de gewenste situatie.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1. Deze regeling heeft tot doel pandeigenaren te stimuleren om de (historische) kwaliteit van hun gevels te verbeteren en daarmee het centrum als geheel aantrekkelijker te maken. Middels een eenmalige subsidie toekenning per kadastraal perceel voor een wanddeel of delen.

 • 2. Deze regels zijn uitsluitend van toepassing op het centrumgebied zoals aangegeven in het in bijlage I opgenomen kaartje.

Artikel 3 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het college stelt een subsidieplafond vast.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde subsidieplafond geldt als subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. De volgorde waarin de subsidie wordt verleend, wordt bepaald door de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 4. Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag maximaal 50% van de uitvoeringskosten met een maximum van € 10.000 per gevelwand.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van het pand;

 • 2. De aanvrager dient uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de datum waarop de werkzaamheden starten een aanvraag voor deze regeling in;

 • 3. Voor het kadastraal perceel mag slechts éénmaal een aanvraag worden ingediend;

 • 4. De aanvraag bevat:

  • a.

   een plan. Indien een pand meerdere gevelwanden heeft welke staan in- en zichtbaar zijn vanuit- het publieke domein worden ook deze gevelwanden meegenomen in de esthetische kwaliteit;

  • b.

   offertes van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf of bedrijven die de werkzaamheden gaan uitvoeren;

  • c.

   indien voor de uitvoering van de werkzaamheden ook andere vergunningen noodzakelijk zijn vermeld de aanvrager in de subsidieaanvraag welke vergunningen en zijn aangevraagd;

 • 5. Indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3, eerste lid is bereikt, wordt de aanvraag aangehouden zolang nog niet alle subsidiebesluiten definitief zijn vastgesteld. Indien het budget definitief is uitgeput wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 5 Onvolledige aanvraag

 • 1. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, verzoekt het college overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvrager schriftelijk of per e-mail deze aan te vullen.

 • 2. De beslistermijn zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van deze regeling wordt opgeschort overeenkomstig artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Het college besluit op grond van artikel 4:5 van de algemene wet bestuursrecht een aanvraag niet in behandeling te nemen indien de in de eerste lid bedoelde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 6 Niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  vóór de subsidieverlening uitgevoerde werkzaamheden;

 • b.

  kosten voor het opstellen van het plan zonder dat het plan is uitgevoerd;

 • c.

  verrekenbare BTW;

 • d.

  legeskosten voor vergunningen;

 • e.

  werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend of is aangevraagd.

Artikel 7 Beoordeling van de aanvraag

 • 1. Op een aanvraag voor subsidie wordt binnen 14 weken een subsidieverleningsbesluit genomen.

 • 2. De aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De gevelverbetering wordt beoordeeld op vier uitgangspunten:

  • a.

   Onderhoud met een zichtbaar positief effect op de esthetische kwaliteit;

  • b.

   Reclameverbetering; waarbij de reclame ondergeschikt of ondersteunend is aan de gevelarchitectuur;

  • c.

   Kleurverbetering in relatie tot de oorspronkelijke architectuur c.q. bouwstijl van het pand en deze beter afleesbaar maakt;

  • d.

   Pui-verbetering, hogere architectonische kwaliteit in relatie tot het gehele gevelbeeld; 'doorgaans het aanpassen van de winkelpui zodat de gevel architectonisch weer één geheel vormt met de bovenverdieping' met uitzondering van gevels met een eigentijdse architectuur waar dit principe niet van toepassing is.

 • Bij deze beoordeling worden de algemene aanbevelingen zoals genoemd in bijlage 2 van de Cultuurhistorische inventarisatie en waardestelling (Binnenstad & Centrumschil Meppel) betrokken.

 • 3. Indien het college geen positief advies heeft ontvangen van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, kan zij de aanvraag afwijzen.

 • 4. Een subsidie kan pas worden verleend, op het moment dat alle voor de activiteiten vereiste vergunningen zijn verleend.

 • 5. De termijn als bedoeld in het eerste lid kan overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht verlengd en opgeschort worden.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De aanvrager draagt zorg voor de noodzakelijke vergunningen;

 • 2. De aanvrager meldt de start van de werkzaamheden bij de gemeente;

 • 3. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergunning noodzakelijk is worden de werkzaamheden niet eerder uitgevoerd dan nadat de vergunningen zijn verleend;

 • 4. De werkzaamheden worden overeenkomstig het plan waarop de aanvraag is beoordeeld uitgevoerd;

Artikel 9 Vaststelling van de subsidie

 • 1. Uiterlijk 13 weken na afronding van de activiteiten, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   de uitvoering van het plan;

  • b.

   de betaalde facturen en betalingsbewijzen;

  • c.

   de foto's vooraf en achteraf.

 • 2. Indien het plan gewijzigd is uitgevoerd, of er minder kosten zijn gemaakt wordt met inachtneming van artikel 11 een besluit genomen.

 • 3. Alvorens het college een besluit op de aanvraag tot vaststelling neemt, zal een controle ter plaatse worden uitgevoerd. Na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden zal het college een besluit tot vaststelling nemen. Uiterlijk één maand na het vaststellingsbesluit zal tot uitbetaling worden overgegaan.

Artikel 10 Intrekking dan wel wijziging subsidiebesluit

 • 1. Het college kan een subsidieverleningsbesluit intrekken dan wel wijzigen indien:

  • a.

   de aanvrager niet de benodigde vergunning heeft aangevraagd om de werkzaamheden te mogen uitvoeren;

  • b.

   de aanvrager niet de benodigde vergunning heeft verkregen om de werkzaamheden te mogen uitvoeren;

  • c.

   de werkzaamheden gewijzigd zijn uitgevoerd. Onder gewijzigde uitvoering wordt in ieder geval verstaan iedere afwijking van de esthetische kwaliteit, waardoor de gevelverbetering onvoldoende is gerealiseerd.

  • d.

   de werkzaamheden niet binnen één jaar na verlening zijn afgerond.

 • 2. Indien de uitvoeringskosten zijn gewijzigd vindt er een herberekening plaats voor de definitieve subsidie vaststelling.

Artikel 11 Terugvordering

 • 1. De uitgekeerde subsidie kan worden teruggevorderd indien de aanvrager het toegekende subsidiebedrag gebruikt heeft voor andere doeleinden dan waarvoor de subsidie is toegekend.

 • 2. Er door een samenloop van regelingen reeds door een andere overheidsorgaan subsidie is verleend voor hetzelfde werk- of werkzaamheden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen gemotiveerd afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking op de 1e dag na bekendmaking en gelden tot uiterlijk 31 december 2025 of zoveel eerder als het beschikbaar gestelde subsidiebudget is uitgegeven.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Meppel op 25 januari 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 behorende bij de Nadere regels subsidie gevelfonds Meppel

afbeelding binnen de regeling