Regeling vervallen per 01-12-2023

Uitvoeringsregeling subsidie Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland 2022

Geldend van 04-02-2022 t/m 30-11-2023

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ de ambitie is geformuleerd om de capaciteit van parkeervoorzieningen te benutten voor het opwekken van zonne-energie;

Overwegende dat in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-

Holland Zuid de ambitie is geformuleerd om richting 2030 voor 177 Gigawattuur aan extra

zonne-energie op te wekken boven parkeerterreinen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

Artikel 41 uit de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening)

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening)

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland

2022

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

 • c.

  Haalbaarheidsstudie: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn;

 • d.

  Zonne-energieleverend parkeerterrein: Een parkeerterrein waar met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen draagconstructie hernieuwbare zonne-energie wordt opgewekt boven parkeerplaatsen op het parkeerterrein.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties,

ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  Het opstellen of laten opstellen van een haalbaarheidsstudie voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein voor één of meerdere parkeerterreinen.

 • b.

  Het realiseren van de volgende voorzieningen ten behoeve van het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein met een geïnstalleerd nominaal vermogen aan zonnepanelen van tenminste 420 kiloWattpiek:

  • 1.

   een draagconstructie;

  • 2.

   vervanging of versteviging van de fundering van de parkeerlocatie, benodigd voor de draagconstructie;

  • 3.

   een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van het zonne-energieleverend parkeerterrein.

 • c.

  Projectmanagement voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, inclusief aanduiding van het beoogde parkeerterrein waarvoor de activiteit plaatsvindt;

  • d.

   een PDF export van het beoogde zonne-energieleverende parkeerterrein via www.parkthesun.com;

  • e.

   een planning van de uitvoering van de activiteit.

 • 2. Een aanvraag om subsidie voor de haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 3 onder a bevat voorts ten minste een toelichting waaruit blijkt dat de beoogde partij die de haalbaarheidsstudie gaat uitvoeren beschikt over aantoonbare expertise om de haalbaarheidsstudie uit te voeren.

 • 3. Een aanvraag om subsidie voor het realiseren van energieleverende parkeerplaatsen als bedoeld in artikel 3 onder b bevat voorts ten minste:

  • a.

   Een haalbaarheidsstudie;

  • b.

   De beoogde partij die het zonne-energieleverende parkeerterrein gaat realiseren;

  • c.

   Een beschrijving van de beoogde samenwerkingspartner(s);

  • d.

   Een businesscase met betrekking tot de totale investeringskosten en baten gedurende de exploitatietermijn;

  • e.

   Het beoogde nominaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen en geschatte jaarlijkse energieopwekking dat met het energieleverende parkeerterrein wordt gerealiseerd;

  • f.

   Ontwerpschetsen van het energieleverende parkeerterrein;

  • g.

   Indien de aanvrager niet de eigenaar van het parkeerterrein is, een getekende instemmingsverklaring van de eigenaar van het parkeerterrein;

  • h.

   Indien de aanvrager geen gemeente is, een positieve beoordeling van de gemeente op een principeverzoek.

 • 4. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • d.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 • e.

  het verwachte geïnstalleerde vermogen van het beoogde energieleverende parkeerterrein minder dan 420 kiloWattpiek zal bedragen.

 • f.

  in het kalenderjaar van de aanvraag reeds aan dezelfde aanvrager subsidie is verleend op basis van deze regeling, tenzij de eerder verleende subsidie een subsidie op basis van artikel 3 onder a betrof.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   regulier beheer en onderhoud van de gesubsidieerde activiteit;

  • b.

   leges;

  • c.

   het zonne-energiesysteem zelf, zijnde de panelen, omvormer etcetera;

  • d.

   de benodigde aansluiting op het elektriciteitsnetwerk;

  • e.

   laadpalen;

  • f.

   beveiligingsmaatregelen;

  • g.

   hekwerk om de parkeerlocatie.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 100 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,- voor de activiteiten genoemd in artikel 3, onder a.

 • 2. De subsidie bedraagt 45 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000,- voor de activiteiten genoemd in artikel 3, onder b en c, waarbij de projectmanagementkosten niet meer dan 10% van de totale subsidiabele kosten bedragen.

 • 3. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste en tweede lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de Algemene groepsvrijstellingsverordening of de De-minimisverordening verstrekt mag worden.

 • 4. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 5. Bij subsidies tot en met € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 11

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerden Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 12

 • 1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2. Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 december 2023.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland 2022.

Ondertekening

Haarlem, 25 januari 2022.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris