Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer

Geldend van 04-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer

De raad van de gemeente deventer,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 december 2021,

BESLUIT

Vast te stellen de:

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dakoppervlak: de horizontale projectie van een dakoppervlak. Dit is de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak;

 • b.

  gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte, waarin de gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater plaatsvindt;

 • c.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een dakoppervlak valt via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • d.

  infiltratie: het op eigen terrein infiltreren van hemelwater, afkomstig van een afgekoppeld dakoppervlak, in de bodem door infiltratie via de oppervlakte (bodempassage) of door middel van ondergrondse voorzieningen waarbij minimaal wordt voorzien in een bergingscapaciteit van 10 mm per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak;

 • f.

  afvoer naar oppervlaktewater: het afvoeren van hemelwater afkomstig van een afgekoppeld dakoppervlak naar daartoe geschikt oppervlaktewater door aflopen via het maaiveld of door een ondergrondse leiding;

 • g.

  afvoer naar gemeentelijke het afvoeren van hemelwater van een afgekoppeld dakoppervlak naar voorziening een daartoe door de gemeente aangewezen infiltratrievoorziening in de openbare ruimte;

 • h.

  perceelsgrens: De grens tussen het perceel van de rechthebbende waarop de subsidie(aanvraag) betrekking heeft en de openbare ruimte;

 • i.

  vervangende nieuwbouw: nieuwbouw op een perceel waarbij het bestaande pand gesloopt wordt;

 • j.

  transformatie: functiewijziging van een bestaand pand, waarbij een planologische wijziging noodzakelijk is;

 • k.

  rechthebbende De eigenaar of huurder van een perceel.

Artikel 2 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie krachtens deze verordening.

 • 2. Behoudens het bepaalde in artikel 5, zesde lid, wordt alvorens de subsidie wordt vastgesteld een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Het college verstrekt subsidie krachtens deze verordening uitsluitend aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de rechthebbende van een perceel.

 • 3. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een huurder van een perceel, dient de huurder een verklaring van instemming te overhandigen van de eigenaar van dat perceel.

 • 4. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien werkzaamheden met betrekking tot afkoppelen plaatsvinden op het perceel van de rechthebbende en worden uitgevoerd op kosten van de rechthebbende.

 • 5. Subsidie wordt verleend voor het afkoppelen van bestaand dakoppervlak van de riolering in bestaande woongebieden met een gemengd rioolstelsel.

 • 6. Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 mP2P.

 • 7. Een af te koppelen object mag over maximaal twee subsidieaanvragen worden opgesplitst voor daken met een oppervlakte tot 1000 mP2P.

 • 8. Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan voor daken vanaf 1000 mP2P.

 • 9. Subsidie wordt niet verleend bij vervangende nieuwbouw of transformatie.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie en vaststelling subsidieplafond

 • 1. Voor afkoppelen door infiltratie is een staffel in de subsidie op basis van vierkante meters afgekoppeld dakoppervlak:

  • -

   Staffel 1: 0 tot 1.000 m2: € 8,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak;

  • -

   Staffel 2: 1.000 tot 2.000 m2: €8.000,- + € 6,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak boven de 1000 m2;

  • -

   Staffel 3: > 2.000 m2: €14.000,- + € 4,- / m2 afgekoppeld dakoppervlak boven de 2000 m2.

 • 2a. Voor afkoppelen door afvoeren naar oppervlaktewater of een gemeentelijke infiltratievoorziening bedraagt het subsidiebedrag € 2,- /m2 afgekoppeld dakoppervlak.

 • 2b. De rechthebbende is in navolging van artikel 4, lid 2a , verantwoordelijk voor de uitvoering en kosten voor het aanbieden van het afgekoppelde hemelwater tot op de perceelsgrens.

 • 3. Voor de verstrekking van subsidies gedurende de looptijd van deze verordening geldt per afzonderlijk kalenderjaar, of gedeelte daarvan, een subsidieplafond van ten hoogste € 250.000,-.

Artikel 5 Aanvraag van de subsidie

 • 1. De aanvrager maakt bij de indiening van de subsidieaanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2. De aanvrager dient de aanvraag in tweevoud in.

 • 3. Het college kan aanvullende gegevens en bescheiden verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beslissing op de aanvraag.

 • 4. De aanvrager dient de subidieaanvraag in voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 5. In afwijking van het vorige lid kan het college besluiten de subsidieaanvraag alsnog in behandeling te nemen, indien:

  • a.

   de aanvraag binnen 3 maanden na het afkoppelen wordt ingediend, èn

  • b.

   de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 3 en 4.

 • 6. In het geval van het vorige lid kan het college de subsidie direct vaststellen.

Artikel 6 Verleningsbeschikking

 • 1. De verdeling van de in enig jaar beschikbare subsidie geschiedt volgens de methode ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, waarbij als datum van indiening geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 2. Het college beslist op de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 3. Er worden geen voorschotten verleend; betaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college de infiltratie van het hemelwater van het afgekoppelde dakoppervlak in de bodem of afvoer naar open water in die specifieke situatie niet haalbaar blijkt danwel op enige wijze overlast veroorzaakt;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend na aanvang van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, behoudens het bepaalde in artikel 5, vijfde lid.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 • 1. Bij afkoppelen door infiltratie dient op het perceel van de rechthebbende een voorziening te worden aangebracht met een inhoud van tenminste 10 mm per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak.

 • 2. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

 • 3. De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend moeten binnen 1 jaar na subsidieverlening voltooid zijn.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. Het college kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

 • 2. De subsidie-ontvanger dient binnen 12 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier, vergezeld van foto’s van de werkzaamheden waarop de essentiële onderdelen in beeld zijn gebracht.

 • 3. Het college beslist op de aanvraag tot subsidievaststelling binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 februari 2022

 • 2. De verordening Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer 2020, vastgesteld door de raad op 18 december 2019, wordt ingetrokken.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening afkoppelen hemelwater gemeente Deventer.

Artikel 12 Overgangsbepalingen

 • 1. Op subsidies die zijn verleend vóór de in artikel 11, eerste lid, genoemde datum, maar op die datum nog niet zijn vastgesteld, blijft de in artikel 11, tweede lid, genoemde verordening van kracht.

 • 2. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór de in artikel 11, eerste lid, genoemde datum, maar waarop op die datum nog niet is beslist, is deze verordening van kracht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 26 januari 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

A. Kerver

de voorzitter,

R.C. König