Beleidsregel Amateurkunst 2022-2024

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Amateurkunst 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen;

Gelet op de artikelen 4:81 Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017 en de cultuurnota Gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’.

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel Amateurkunst 2022-2024

 • 1.

  De beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 2.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 3.

  De beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 4.

  De beleidsregel 'Culturele Vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 5.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €20.000,-;

 • 6.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €82.799,-;

 • 7.

  Het subsidieplafond voor de beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €54.552,-;

 • 8.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €351.734,-;

 • 9.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven en Buurtcultuurfonds 2021' en de beleidsregel 'Amateurkunst en Culturele vrijwilligersorganisaties 2021' per 1 februari 2022 in te trekken.

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

 • a. Amateurkunst – culturele activiteiten die worden ontplooit door culturele stichtingen en verenigingen ten behoeve van deelnemers die deze activiteiten niet uit hoofde van hun beroep beoefenen;

 • b. Culturele activiteit(en) – een activiteit uit één van de kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines;

 • c. Culturele commissie – Commissie, bestaande uit vrijwilligers uit een dorp of wijk, die culturele activiteiten organiseert;

 • e. Cultuurnota – De cultuurnota van de gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

 • f. Herdenking: Een plechtige activiteit die verband houdt met het herdenken van slachtoffers van en/of veteranen die hebben deelgenomen aan oorlogen;

 • g. ASV - de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen.

Artikel 2: Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het bevorderen van actieve en passieve cultuurdeelname in Emmen door het ondersteunen van culturele activiteiten van amateurkunstorganisaties, culturele commissies en herdenkingen.

Artikel 3: Doelgroep

 • 1. Amateurkunst: Koren, muziekverenigingen, expositieruimtes, orkesten, theatergezelschappen, folkloristische gezelschappen die kosten maken voor:

  • a.

   Huur;

  • b.

   Uniformen, instrumenten en het volgen van muzieklessen (alleen voor muziekverenigingen);

  • c.

   Artistieke leiding;

  • d.

   Twee reguliere optredens/producties in één jaar.

 • 2. Culturele commissies: culturele commissies die tenminste 6 culturele activiteiten per jaar organiseren;

 • 3. Herdenking: Een plechtige activiteit die verband houdt met het herdenken van slachtoffers van en/of veteranen die hebben deelgenomen aan oorlogen.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Aanvrager dient een aanvraag in met daarin de volgende gegevens:

  • a.

   Naam Rechtspersoon

  • b.

   Naam Contactpersoon

  • c.

   Adresgegevens

  • d.

   E-mailadres

  • e.

   Telefoonnummer

  • f.

   KVK-nummer

  • g.

   Rekeningnummer (en kopie bankpas bij eerste aanvraag)

  • h.

   Activiteitenplan

  • i.

   Financieel overzicht

 • 2. Aanvragen voor subsidie voor herdenkingen kunnen het hele jaar door worden ingediend, met dien ten verstande dat de aanvraag tenminste 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit moet zijn ingediend.

 • 3. Aanvragen voor subsidie voor amateurkunst moet uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft worden ingediend.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden getoetst aan de volgende criteria.

  • a.

   de activiteit vindt plaats in de gemeente Emmen;

  • b.

   de organisatie heeft geen winstoogmerk met de betreffende activiteit.

 • 2. Activiteiten worden getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   publiciteit en promotie;

  • b.

   uitvoerbaarheid van de activiteiten.

 • 3. De organisatie dient tenminste twee jaar te bestaan en activiteiten te ontplooien.

In aanvulling op artikel 5 lid 1 en 2 geldt het volgende toetsingscriterium:

 • 4. De leden van koren en muziekverenigingen zijn contributie verschuldigd

Artikel 6. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden uit de ASV en de AWB kan subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria van deze regeling;

 • 2.

  de aanvrager al eerder in het kalenderjaar een subsidie van de gemeente Emmen heeft ontvangen.

Artikel 7. Maximale subsidiebedragen

Per terrein, zoals omschreven in artikel 2, gelden de volgende maximale subsidiebedragen.

 • 1. Amateurkunst

  • a.

   De hoogte van de subsidie voor de huur is 50% van de jaarlijkse huurkosten, met een maximum van €500,-;

  • b.

   De hoogte van de subsidie voor uniformen, instrumenten en lessen (enkel voor muziekverenigingen) bestaat uit een vast bedrag van €500,- welke wordt vermeerderd met €5,- per lid tot een maximum van €1.000,-;

  • c.

   De hoogte van de subsidie voor artistieke leiding is 50% van de jaarlijkse kosten voor artistieke leiding met een maximum van €1.000,-;

  • d.

   De hoogte van de subsidie culturele activiteiten in één jaar is 50% van de kosten voor deze producties met een maximum van €1.000,-.

 • 2. Culturele Commissies

  • a.

   Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag plus een bedrag gebaseerd op het aantal inwoners.

 • 3. Herdenkingen

  • a.

   De hoogte van subsidie voor een herdenking bedraagt maximaal €500,-;

  • b.

   De hoogte van de subsidie voor een herdenking in een kroonjaar bedraagt €1.000,-;

  • c.

   In geval van bijzondere omstandigheden, een en ander naar oordeel van het college kan het college een hogere subsidie toekennen dan genoemd in i. en ii. tot een maximum van €5.000,-.

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling

Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelsleutel.

 • 1. Per aanvrager kan maximaal één aanvraag per jaar worden toegekend.

 • 2. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het subsidieplafond niet is overschreden.

 • 3. Indien honorering van een subsidieaanvraag leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, kan een deel van het gevraagde bedrag worden toegekend.

 • 4. Voor de beleidsregel Amateurkunst 2022-2024 geldt de verdeling van de subsidiebedragen zoals vastgelegd in de cultuurnota 2022-2024 ‘de Waarde van Cultuur’, eventueel verminderd met door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingen.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2022

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Amateurkunst 2022-2024’

Ondertekening