Beleidsregel Culturele Initiatieven 2022-2024

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Culturele Initiatieven 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen;

Gelet op de artikelen 4:81 Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening gemeente Emmen en de cultuurnota gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’.

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel Culturele Initiatieven 2022-2024.

 • 1.

  De beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 2.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 3.

  De beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 4.

  De beleidsregel 'Culturele Vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 5.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €20.000,-;

 • 6.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €82.799,-;

 • 7.

  Het subsidieplafond voor de beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €54.552,-;

 • 8.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €351.734,-;

 • 9.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven en Buurtcultuurfonds 2021' en de beleidsregel 'Amateurkunst en Culturele vrijwilligersorganisaties 2021' per 1 februari 2022 in te trekken.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1. Cultuurnota gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

 • 2. Culturele initiatieven – een nieuwe of vernieuwende activiteit uit één van de kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines;

 • 3. Culturele initiatiefnemer – Een culturele rechtspersoon die in Emmen een initiatief wil starten dat aansluit bij de doelstellingen in de cultuurnota 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

 • 4. ASV - de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen.

Artikel 2: Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het ondersteunen van professionele culturele initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van actieve en passieve cultuurdeelname in Emmen. Vanuit deze regeling wordt subsidie verleend aan culturele initiatieven die bijdragen aan een breed en gevarieerd cultuuraanbod in Emmen. Deze regeling is van toepassing op initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Emmen.

Artikel 3: Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabel zijn culturele initiatieven die vallen onder de volgende disciplines:

  • a.

   Podiumkunsten;

  • b.

   Dans;

  • c.

   Musea en erfgoed;

  • d.

   Muziek;

  • e.

   Beeldende kunst;

  • f.

   Fotografie;

  • g.

   film/animatie/multimedia;

  • h.

   Literatuur/poëzie/taal;

  • i.

   Of een combinatie van deze disciplines.

Art. 4: Aanvraag

 • 1. Aanvrager dient een aanvraag in met daarin de volgende gegevens:

  • a.

   Naam Rechtspersoon;

  • b.

   Naam Contactpersoon;

  • c.

   Adresgegevens;

  • d.

   E-mailadres;

  • e.

   Telefoonnummer;

  • f.

   IBAN-nummer;

  • g.

   Kopie Bankpas (bij eerste aanvraag);

  • h.

   Activiteitenplan;

  • i.

   Financieel overzicht;

  • j.

   KVK-nummer.

 • 2. Indieningstermijnen en activiteitenperioden:

  • a.

   Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 maart moeten worden ingediend voor 15 november van het voorgaande jaar;

  • b.

   Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 april t/m 30 juni moeten worden ingediend voor 15 februari van het desbetreffende jaar;

  • c.

   Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 juli t/m 30 september moeten worden ingediend voor 15 mei van het desbetreffende jaar;

  • d.

   Aanvragen voor initiatieven die plaatsvinden van 1 oktober t/m 31 december moeten worden ingediend voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1. De initiatieven waarvoor subsidie wordt gevraagd worden getoetst aan de volgende criteria;

  • a.

   De activiteit vindt plaats in de gemeente Emmen;

  • b.

   De organisatie heeft geen winstoogmerk met de betreffende activiteit;

  • c.

   De aanvrager draagt zelf ten minste 20% van de kosten van het initiatief;

  • d.

   De initiatieven sluiten aan bij de beleidsvoornemens uit de cultuurnota Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

  • e.

   In het projectplan bij de aanvraag wordt aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van de activiteiten in relatie tot de ingediende begroting. Hierbij wordt gekeken naar realistische kosten en inkomsten en hoe het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het verwachtte resultaat en bereik. Ook wordt gekeken naar de mate waarin andere financieringsbronnen worden aangewend (o.a. bijdrage fondsen en bedrijven en commerciële inkomsten);

  • f.

   Per jaar mag door maximaal één aanvraag per aanvrager worden ingediend;

  • g.

   Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager van het project beschikt over de vaardigheid en het inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te maken;

  • h.

   Uit de aanvraag blijkt een heldere visie van de maker(s) en dat het project van meerwaarde is binnen de betreffende discipline;

  • i.

   In de aanvraag wordt helder gemaakt wat de aanvrager wil bereiken, hoe dat wordt aangepakt. Uit de aanvraag blijkt dat de inhoud van het project relevant is voor de beoogde doelgroep;

  • j.

   In de aanvraag wordt helder gemaakt waarom het project vernieuwend/nieuw in Emmen is, en waarom het project van toegevoegde waarde is voor het culturele klimaat in Emmen;

  • k.

   In de aanvraag wordt aangegeven in welke mate de activiteit toegankelijk is voor iedereen in Emmen (hierbij wordt gekeken naar locatie, doelgroep en entreekosten voor de activiteit).

  • l.

   In de begroting is een realistisch budget opgenomen en aandacht voor publiciteit & promotie;

  • m.

   In het projectplan wordt de mate waarin wordt samengewerkt met Emmense (culturele) organisaties en (onderwijs)instellingen;

  • n.

   In het projectplan wordt aangegeven in hoeverre de activiteit wordt georganiseerd door nieuwe (Emmense) makers;

  • o.

   In het projectplan wordt aangegeven in hoeverre er binnen het project mogelijkheden bestaan waarin Emmense jongeren (t/m 25 jaar) hun talent kunnen ontwikkelen.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

 • 2.

  de totale financiering, inclusief de subsidie van de gemeente(n), provincies en eventuele fondsen, zodanig is dat uitvoering onzeker is;

 • 3.

  aanvrager voor de activiteit waarvoor aanvrager subsidie vraagt, al via een andere subsidieregeling van de gemeente Emmen een subsidie heeft ontvangen;

 • 4.

  aanvrager eerder in het betreffende jaar een aanvraag heeft ingediend, waarvoor een subsidie is verleend.

Artikel 7: Hoogte subsidie

Per aanvraag is een subsidie beschikbaar van maximaal €15.000,-

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling.

 • 1. Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren;

 • 2. Verlening en vaststelling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV;

 • 3. Betaling van de subsidie vindt in afwijking van de ASV in één termijn plaats.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor de beleidsregel culturele initiatieven 2022-2024 geldt de verdeling van de subsidiebedragen zoals vastgelegd in de cultuurnota 2022-2024 ‘de Waarde van Cultuur’, eventueel verminderd met door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingen;

 • 2. Het subsidieplafond, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt evenredig verdeeld over de indieningstermijnen/activiteitenperioden, zoals genoemd in artikel 4. Als er van een voorgaande activiteitenperiode subsidie resteert wordt dit toegevoegd aan de volgende periode;

 • 3. Als de honoreerbare subsidieaanvragen voor enige activiteitenperiode het subsidieplafond overschrijden zullen aanvragen uit de volgende categorieën voorrang krijgen op andere aanvragers:

  • a.

   Initiatieven voor en door jongeren en projecten op het gebied van popmuziek;

  • b.

   Initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij;

  • c.

   Initiateven die aanvullend of vernieuwend zijn op het bestaande aanbod (hierbij denken we aan klassieke muziek, podiumkunsten, popcultuur, Urban arts en crossovers);

  • d.

   Initiatieven voor en door kunstenaars en creatieve professionals met een kunstvakopleiding, die gevestigd zijn Emmen.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2022.

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Culturele initiatieven 2022-2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 18-01-2022

burgemeester en wethouders van Emmen,

De Gemeentesecretaris

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,

H.F. van Oosterhout