Beleidsregel Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen;

Gelet op de artikelen 4:81 Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening gemeente Emmen en de cultuurnota gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’.

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024.

 • 1.

  De beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 2.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 3.

  De beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 4.

  De beleidsregel 'Culturele Vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' vast te stellen en op 1 februari 2022 in werking te laten treden;

 • 5.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €20.000,-;

 • 6

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele initiatieven 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €82.799,-;

 • 7.

  Het subsidieplafond voor de beleidsregel 'Amateurkunst 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €54.552,-;

 • 8.

  Het subsidieplafond van de beleidsregel 'Culturele vrijwilligersorganisaties en erfgoed 2022-2024' voor 2022 vast te stellen op €351.734,-;

 • 9.

  De beleidsregel 'Culturele initiatieven en Buurtcultuurfonds 2021' en de beleidsregel 'Amateurkunst en Culturele vrijwilligersorganisaties 2021' per 1 februari 2022 in te trekken.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a. Cultuurnota gemeente Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

 • b. Culturele activiteit(en) – een activiteit uit één van de kunstendisciplines: theater, dans, musea en erfgoed, muziek, beeldende kunst, fotografie, film/animatie/multimedia, literatuur/poëzie/taal, of een combinatie van deze disciplines;

 • c. Buurtcultuur – Culturele activiteiten die voor- en door bewoners in de dorpen en wijken van Emmen worden georganiseerd. De activiteit wordt georganiseerd door (een samenwerking van) natuurlijke personen of een stichting of vereniging die actief is in het dorp of de wijk in de gemeente Emmen;

 • d. ASV - de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen;

 • e. Publicatie – Een incidentele publicatie over de (cultuur)historie van Emmen.

Artikel 2: Doel

Het doel van de subsidieverlening op basis van deze beleidsregel is het ondersteunen van culturele activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van actieve en passieve cultuurdeelname in de dorpen en wijken van Emmen. Het gaat om culturele activiteiten waarmee het effect ontstaat dat bewoners aan cultuur gaan deelnemen en de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Emmen worden versterkt.

Art. 3: Voor wie?

 • a. Eén of meerdere bewoners, zijnde natuurlijke personen, van een buurt, wijk of dorp, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan het verwezenlijken van het in artikel 2 geformuleerde doel van de subsidie;

 • b. Een stichting of vereniging die in hun vestigingsdorp of wijk een cultureel of maatschappelijk initiatief ontplooit en daar een culturele activiteit aan toe wil voegen die bijdraagt aan het verwezenlijken van het in artikel 2 geformuleerde doel van de subsidie;

 • c. Openbaar toegankelijke culturele activiteiten zoals voorstellingen, projecten, optredens en manifestaties van culturele organisaties die genoemd worden in de cultuurnota 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’. Het gaat hierbij om nieuwe activiteiten of een toevoeging een culturele activiteit aan een al bestaand programma;

 • d. Voor publicaties geldt: Een rechtspersoon die een publicatie uitbrengt die betrekking heeft op de (cultuur)historie van Emmen.

Art. 4: Aanvraag

Aanvrager dient een aanvraag in met daarin de volgende gegevens:

 • 1. Voor natuurlijke personen:

  • a.

   Naam Contactpersoon;

  • b.

   Adresgegevens;

  • c.

   E-mailadres;

  • d.

   Telefoonnummer;

  • e.

   IBAN-nummer (en kopie Bankpas bij eerste aanvraag);

  • g.

   Activiteitenplan;

  • i.

   Begroting.

 • 2. Stichtingen en verenigingen:

  • a.

   Naam Rechtspersoon;

  • b.

   Naam Contactpersoon;

  • c.

   Adresgegevens;

  • d.

   E-mailadres;

  • e.

   Telefoonnummer;

  • f.

   IBAN-nummer (en kopie bankpas bij eerste aanvraag);

  • g.

   KVK-nummer.

  • h.

   Activiteitenplan;

  • i.

   Financieel overzicht;

 • 2. Indieningstermijnen en activiteitenperioden:

  • a.

   Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 januari t/m 31 maart moeten worden ingediend voor 15 november van het voorgaande jaar;

  • b.

   Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 april t/m 30 juni moeten worden ingediend voor 15 februari van het desbetreffende jaar;

  • c.

   Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 juli t/m 30 september moeten worden ingediend voor 15 mei van het desbetreffende jaar;

  • d.

   Aanvragen voor Cultuuractiviteiten die plaatsvinden van 1 oktober t/m 31 december moeten worden ingediend voor 15 augustus van het desbetreffende jaar.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd worden getoetst aan de volgende criteria.

  • a.

   De activiteit vindt plaats in de gemeente Emmen;

  • b.

   De organisatie heeft geen winstoogmerk met de betreffende activiteit;

  • c.

   De activiteiten sluiten aan bij de beleidsvoornemens uit de cultuurnota Emmen 2022-2024 ‘De Waarde van Cultuur’;

  • d.

   In het projectplan bij de aanvraag wordt aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid van de activiteiten in relatie tot de ingediende begroting;

  • e.

   Per jaar mag door alle natuurlijke personen en rechtspersonen maximaal één aanvraag worden ingediend;

  • f.

   Voor publicaties geldt: Maximaal één aanvraag per jaar per organisatie. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor incidentele publicaties, periodieken komen niet in aanmerking. Het onderwerp van de publicatie moet nadrukkelijk betrekking hebben op de (cultuur)historie van Emmen.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

 • 2.

  aanvrager in het jaar reeds eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Emmen.

Artikel 7: Hoogte subsidie

Per aanvraag is een subsidie beschikbaar van maximaal €1.500,-.

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling.

 • 1. Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren;

 • 2. Verlening en vaststelling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor de beleidsregel culturele activiteiten en buurtcultuur 2022-2024 geldt de verdeling van de subsidiebedragen zoals vastgelegd in de cultuurnota 2022-2024 ‘de Waarde van Cultuur’, eventueel verminderd met door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingen;

 • 2. Het subsidieplafond, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt evenredig verdeeld over de indieningstermijnen/activiteitenperioden, zoals genoemd in artikel 3. Als er van een voorgaande activiteitenperiode subsidie resteert wordt dit toegevoegd aan de volgende periode;

 • 3. Als de honoreerbare subsidieaanvragen voor enige activiteitenperiode het subsidieplafond overschrijden zullen aanvragen uit de volgende categorieën voorrang krijgen op andere aanvragers;

  • a.

   Projecten van en met inwoners in dorpen en wijken;

  • b.

   Projecten voor en door jongeren;

  • c.

   Projecten op het snijvlak van cultuur en maatschappij;

  • d.

   Projecten die aanvullend of vernieuwend zijn op het bestaande aanbod (hierbij denken we aan klassieke muziek, podiumkunsten, popcultuur, Urban arts en crossovers).

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 februari 2022.

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Culturele activiteiten en Buurtcultuur 2022-2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 18-01-2022

burgemeester en wethouders van Emmen,

De Gemeentesecretaris

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester,

H.F. van Oosterhout