Regeling vervallen per 23-02-2023

Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein Gemeente Goirle 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m 22-02-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregels voor subsidieverstrekking Sociaal Domein Gemeente Goirle 2022

Vaststellingsdatum 18 januari 2022

Datum inwerkingtreding 1 januari 2022

Inleiding

Op 11 april 2017 heeft de raad van de gemeente Goirle de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle 2017 (hierna te noemen: ASV 2017) vastgesteld. Deze verordening bevat procedurele voorschriften die van toepassing zijn bij subsidieverlening.

De verordening geeft het college van burgemeester en wethouders van Goirle de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat:

 • nadere regels te stellen;

 • specifieke voorwaarden te formuleren;

 • grondslagen voor subsidieverlening te benoemen;

 • subsidieplafonds (per werkveld) aan te geven.

Die nadere uitwerking per beleidsterrein is opgenomen in deze notitie 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Goirle 2022'. Per beleidsterrein of werkveld wordt ingegaan op de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de relevante doelstellingen en doelgroepen, procedurebepalingen, kosten die voor subsidie in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond, specifieke weigeringsgronden en eventuele aanvullende verplichtingen.

Algemene deel van de beleidsregels

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten, die voor alle subsidies relevant (kunnen) zijn. Het zijn regels die het college hanteert ten aanzien van bijvoorbeeld bevoorschotting en indexering van budgetten.

Vaststelling subsidiebudgetten en -plafonds

In deze beleidsregels zijn de subsidieplafonds en de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximum te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen. De subsidieplafonds worden jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college. Definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle, doorgaans is dat in november.

Overgangsperiode beleidsregels

Subsidieverlening is één van de (financiële) instrumenten die de gemeente inzet om beleidsdoelen te verwezenlijken. In de periode 2018 t/m 2021 is gewerkt met de beleidsregels voor subsidiëring 2018. Deze beleidsregels zijn in 2017 opgesteld n.a.v de kadernota Back to Basics 2.0 die in januari 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In 2021 en 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de beleidsregels voor subsidiëring.

In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe visie sociaal domein: Goirle GLANST. Daarnaast heeft er een inkoop plaatsgevonden voor het voorliggend veld. In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuw college met een eigen bestuursakkoord en een nieuwe gemeenteraad aantreden. In 2022 kijken we in het kader van deze ontwikkelingen naar nieuwe beleidsregels die zullen gaan gelden vanaf 2023. 2022 is hiermee een overgangsjaar.

We hebben ervoor gekozen om de beleidsregels uit 2018 aan te passen voor 2022 zodat de beleidsregels werkbaar zijn en aansluiten op de actualiteit. Er zal echter nog wel gerefereerd worden aan Back to Basics 2.0. In dit document worden de voor 2022 geldende beleidsregels beschreven.

1. Algemene bepalingen

1.1 Algemeen

De wettelijke grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document 'Beleidsregels bij subsidieverstrekking gemeente Goirle' is gebaseerd zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle (ASV). De Begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

1.2 Reikwijdte

In de ASV wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 2 lid 1 van de ASV gemeente Goirle zijn de nadere regels voor de beleidsterreinen, waarop subsidies verstrekt worden, opgenomen in dit document 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Goirle', hierna te noemen: 'Subsidieregels'.

1.3 Inhoudelijke verandering

Beleidsmatige (kader)nota's geven sturing aan de doelen en activiteiten waarvoor subsidies worden verleend. Hierin wordt op hoofdlijnen de gewenste situaties van doelgroepen, thema's of sectoren in doelen, prestaties en activiteiten beschreven. Het beleid wordt op basis hiervan in deze Subsidieregels zodanig geoperationaliseerd dat product- en prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen mogelijk zijn en doelen van subsidies worden aangegeven. Subsidies richten zich op output en indien mogelijk op outcome (maatschappelijke effecten). Waar het om gaat is dat de gemeente prestaties en resultaten vaststelt in de subsidieverlening die haalbaar, beïnvloedbaar, toetsbaar en meetbaar zijn, op basis van geformuleerde doelstellingen.

Nadere afspraken over prestaties en resultaten en aanvullende voorwaarden en voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking.

1.4 Soorten subsidies

Subsidies onderscheiden zich in juridische zin slechts door het feit of het een jaarlijkse dan wel incidentele subsidie betreft. Daarom wordt een tweedeling gemaakt in type subsidies:

Structurele subsidie

De jaarlijkse subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en wordt bij voorkeur voor meerdere jaren verstrekt. Hieronder vallen:

 • Waarderingssubsidies: deze vorm van subsidie wordt verstrekt aan verenigingen, inwoners- en vrijwilligersorganisaties met als doel bepaalde subsidiabele activiteiten te stimuleren en om waardering te tonen voor deze activiteiten;

 • Exploitatiesubsidie: deze subsidie wordt verstrekt aan organisaties die meer kosten voor hun subsidiabele activiteiten maken dan dat ze opleveren, waardoor zij hun exploitatie niet kunnen rondkrijgen.

 • Uitvoeringssubsidie: deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van gemeentelijke taken waarvan de uitvoering geschiedt door professionele organisaties.

Incidentele subsidie

Incidentele subsidies zijn subsidies voor een eenmalige activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 2 jaar subsidie wil verlenen. Hieronder vallen:

 • Activiteitensubsidie: een activiteitensubsidie is tijdelijk en doelgericht. De subsidie is gericht op een prestatie, activiteit, evenement, product of resultaat, die aansluit op gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport, die in tijd beperkt is en die inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert.

 • Bruisfonds: een subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

1.5 Structurele én incidentele subsidie

Een ontvanger van een structurele subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor al structurele subsidie is verleend;

 • Naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit volgens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen.

1.6 Minimale subsidie

Het college kent geen subsidies lager dan € 250,00 toe.

1.7 Maximaal beschikbare budgetten; Subsidieplafonds

Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de raad worden tevens de subsidieplafonds per beleidsterrein of werkveld vastgesteld. De subsidieplafonds en eventueel door het college vastgestelde deelplafonds maken budgetteren mogelijk. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden om een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke opgave, waarvoor de raad een budget ter beschikking stelt. Met het vaststellen van plafonds bepaalt de raad de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor wat betreft de hoogte van subsidies, gekoppeld aan de inhoud op hoofdlijnen.

1.8 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

1.9 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag kan door het college worden geweigerd indien:

 • De aanvrager niet behoort tot de doelgroep;

 • Activiteiten in een grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke aard hebben;

 • De activiteiten niet of onvoldoende zijn gericht op de inwoners van de gemeente Goirle of niet of onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar inwoners;

 • De activiteiten niet of onvoldoende bijdragen aan de realisering van met subsidie beoogde beleidsdoelen;

 • De activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag al geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden;

 • De activiteit een commercieel doel heeft;

 • De activiteit in strijd is met een ander gemeentelijk doel;

 • Er al eerder een subsidieaanvraag voor deze activiteit of een onderdeel ervan is gehonoreerd;

 • De activiteit waarvoor incidentele subsidie wordt aangevraagd al meer dan twee keer heeft plaatsgevonden;

 • Er sprake is van een onevenredige verhouding tussen kosten en baten;

 • De aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

Eventuele nadere weigeringsgronden staan beschreven onder het kopje 'nadere weigeringsgronden' in de hoofdstukken van deze Subsidieregels.

1.10 Bevoorschotting

De bevoorschotting vindt plaats volgens het in de verleningsbeschikking opgenomen bevoorschottingsritme. Om de administratieve lastendruk tegen te gaan worden verleningen voor structurele subsidies beneden de € 5.000,00 en verleningen van subsidies voor incidentele subsidies beneden de € 5.000,00 voor 100% bevoorschot. In de verleningsbeschikking wordt het bevoorschottingsregime beschreven, inclusief het moment waarop de betalingen zullen plaatsvinden.

1.11 Verantwoording

De gemeente Goirle volgt het Rijk in het tegengaan van nodeloze bureaucratie en procedures. In het geval van lage subsidiebedragen, tot maximaal € 5.000,00 zal er sprake zijn van het samenvallen van verlening en vaststelling met minimale verantwoordingsplicht en aanvraageisen. Structurele waarderingssubsidies worden direct vastgesteld, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag. Er hoeft geen financiële verantwoording te worden overlegd. Wel is het college bevoegd tot steekproefsgewijs controleren van de naleving van de subsidieverplichtingen.

Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000,00 maar minder dan € 50.000,00 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan en welke kosten hiermee gepaard zijn gegaan.

Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000,00 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college. Deze aanvraag bevat tenminste een inhoudelijk verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening wordt overgelegd.

1.12 Indexering

Voor de exploitatie- en uitvoeringssubsidies is de loon- en prijscompensatie gekoppeld aan de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie. Deze uitgangspunten en richtlijnen worden in de perspectiefnota verwerkt, maar zijn pas definitief wanneer de raad de begroting heeft vastgesteld. Dit betekent dat er niet ieder jaar zonder meer geïndexeerd wordt. Voor 2022 is het indexeringspercentage 1,5%.

1.13 Reservevorming

Organisaties die een structurele exploitatie- of uitvoeringssubsidie krijgen mogen beschikken over een (langjarige) algemene reserve, welke maximaal 5% bedraagt van de verstrekte en te verstrekken subsidie (geconsolideerd). Overschrijding van dit percentage leidt naar rato tot verlaging van de subsidie. Het staat de organisatie vrij om voor de realisatie van haar doelstelling(en) andere inkomsten te verwerven. Deze inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven dienen apart in de jaarrekening zichtbaar gemaakt te worden. Overige reserves dan de algemene reserve mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd.

1.14 Voorzieningen

Ook voorzieningen mogen alleen met toestemming van de gemeente worden opgevoerd. De met toestemming van het college gevormde voorzieningen mogen door de structureel gesubsidieerde organisatie slechts worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn gevormd.

1.15 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in hoofdstuk 6 van de ASV vermelde verplichtingen over meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen in de beleidsregels aan te geven. Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven onder het kopje 'nadere verplichtingen' in de hoofdstukken van deze subsidieregels.

1.16 Wet Bibob

Bij aanvragen voor incidentele subsidies van 50.000 euro of meer wordt een Bibob onderzoek toegepast. Dit is niet van toepassing binnen deze beleidsregels. Dit is echter ook het geval wanneer de gevraagde subsidie ertoe leidt dat aan de betrokkene over één boekjaar € 100.000 euro of meer aan subsidie wordt verstrekt. Incidentele subsidieaanvragen onder dit bedrag of subsidieaanvragen van structurele aard worden steekproefsgewijs aan een Bibob-onderzoek onderworpen en/of wanneer er signalen zijn ontvangen die wijzen op criminele beïnvloeding of -activiteiten.

1.17 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen en met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 in de ASV2017, een artikel of artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing - gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger - leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

2. Procedures

Voor een volledige beschrijving van de procedure ten aanzien van het aanvragen en verantwoorden van subsidies wordt verwezen naar de algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017. Hieronder staat in het kort aangegeven welke procedure van toepassing is per subsidiesoort.

2.1 Waarderingssubsidie

 • Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een geanonimiseerd overzicht van het aantal leden (incl. postcode en geboortedata) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • Waarderingssubsidies worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft te worden afgelegd. Het college kan jaarlijks steeksproefsgewijs een aantal waarderingssubsidies controleren.

2.2 Exploitatiesubsidie

 • Aanvragen voor een exploitatiesubsidie dienen uiterlijk 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een omschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Verantwoording van de exploitatiesubsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag.

2.3 Uitvoeringssubsidie

 • De aanvraag voor een uitvoeringssubsidie dient uiterlijk 1 mei (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De aanvraag bestaat uit een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd, de doelstellingen en resultaten die daarmee worden nagestreefd en een begroting en dekkingsplan;

 • Verantwoording van de subsidie dient uiterlijk 1 mei (van het jaar volgend op het subsidiejaar) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag, een financieel jaarverslag of jaarrekening, een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop, en een subsidieverklaring. In voorkomende gevallen kan het college bepalen dat een samenstellingsverklaring van een accountant bij de jaarrekening wordt overgelegd.

2.4 Activiteitensubsidie en Bruisfonds

 • Subsidieverlening voor incidentele activiteiten geschiedt op basis van een tendersysteem;

 • Aanvragen voor activiteitensubsidie in het eerste kwartaal van het kalenderjaar dienen uiterlijk 1 oktober (in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden) in het bezit te zijn van de gemeente;

 • Vóór 1 januari voor een project dat plaatsvindt in het tweede kwartaal van het komende begrotingsjaar;

 • Vóór 1 april voor een project dat plaatsvindt in het derde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

 • Vóór 1 juli voor een project dat plaatsvindt in het vierde kwartaal van het lopende begrotingsjaar;

 • Voor 2023 worden in de loop van 2022 nieuwe beleidsregels vastgesteld. Hieruit zal blijken hoe en wanneer er een aanvraag gedaan kan worden voor 2023.

 • Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies;

 • De aanvraag bestaat uit het aanmeldformulier op de gemeentelijke website, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • De subsidieaanvragen worden per kwartaal op een vast moment in gezamenlijkheid beoordeeld.

 • Onderdeel van de aanvraag kan een mondelinge presentatie (pitch) zijn van maximaal 5 minuten. Dit wordt 3 keer per jaar ingepland op een vast moment (de aanvragen voor het eerste kwartaal zijn reeds ingediend voor 1 oktober 2021 en worden op de oude manier behandeld conform de beleidsregels voor subsidiëring 2018).

 • Voor 2023 en verder evalueren we hoe het pitchen bevalt en of we hiermee verder gaan.

 • In het geval de aanvraag niet tijdig is ontvangen, het projectplan langer is dan één A4, de aanvraag incompleet is of de aanvrager geen pitch geeft aan de adviesgroep, wordt deze niet in behandeling genomen.

 • Subsidies tot € 5.000,00 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat hierover geen standaard verantwoording hoeft te worden afgelegd. De gemeente kan jaarlijks steekproefsgewijs een aantal subsidies controleren.

 • Verantwoording van subsidies boven de € 5000,00 dienen uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend in het bezit te zijn van de gemeente;

 • De verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag. 

3. Structurele subsidies

De gemeente Goirle heeft de structurele subsidies onderverdeeld in een vijftal clusters, namelijk:

 • 1.

  Sport en bewegen;

 • 2.

  Cultuur;

 • 3.

  Onderwijs;

 • 4.

  Jeugd;

 • 5.

  Maatschappelijke activiteiten/versterken maatschappelijke cohesie.

De clusters worden in de volgende paragrafen nader toegelicht en uitgewerkt.

Er zal in onderstaande paragrafen nog regelmatig verwezen worden naar Back to Basics 2.0. zoals aangegeven in de inleiding.

3.1 Sport en bewegen

3.1.1 Uitvoeringssubsidie Aangepast Sporten

(Sport)organisaties die sport voor mensen met een beperking stimuleren kunnen subsidie aanvragen. De uitvoeringssubsidie aangepast sporten is gericht op de structurele activiteiten van speciale sportverenigingen voor aangepast sporten, voor sportverenigingen met een aparte afdeling voor aangepast sporten en ondersteuningsorganisaties op het gebied van aangepast sporten.

 • a.

  Doelstellingen

 • Ondersteunen en bevorderen van structurele activiteiten van speciale sportverenigingen op het gebied van aangepast sporten;

 • Mensen met een beperking kunnen zoveel mogelijk participeren en integreren in de samenleving

 • Mensen met een beperking kunnen zich aansluiten bij een speciale sportvereniging of kunnen integreren in een reguliere sportvereniging;

 • Mensen met een beperking kunnen terecht bij een steunpunt aangepast sporten voor advies en ondersteuning.

 • b.

  Doelgroep

 • Uitvoeringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant en aan de Sportgroep Gehandicapten Goirle. De subsidie voor het Steunpunt Aangepast Sporten wordt m.i.v. 2023 opnieuw bezien vanwege een regionale overgang naar Uniek Sporten.

 • c.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van aangepast sporten, zoals beschreven in Back to Basics 2.0;

 • Structurele activiteiten van speciale sportverenigingen voor aangepast sporten, zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren en integreren in de samenleving en zich kunnen aansluiten bij een speciale sportvereniging;

 • Het stimuleren van nieuwe incidentele activiteiten op het gebied van aangepast sporten door en speciale of reguliere sportvereniging. Om zoveel mogelijk mensen met een beperking kennis te laten maken met sport en te kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • Structurele activiteiten van ondersteuningsorganisaties op het gebied van aangepast sporten.

 • d.

  Nadere weigeringsgronden

 • Geen.

 • e.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 7.047,00.

 • f.

  Berekening van de subsidie

 • De uitvoeringssubsidie aangepast sporten bestaat uit een vast bedrag per speciale vereniging of organisatie, te weten:

 • € 4.547,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle;

 • € 2.500,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant.

 • g.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Het subsidieplafond wordt verdeeld over de twee genoemde organisaties, volgens de in bovenstaand artikel genoemde verdeling.

 • h.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats via een vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gehouden.

3.2 Cultuureducatie

De gemeente Goirle erkent het belang van activiteiten op het vlak van cultuur, amateurkunst en de kunstzinnige vorming, vanwege de positieve bijdrage aan het welzijn van mensen en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling van degenen die actief meedoen, opluistering van gemeentelijke evenementen en de verbinding van de deelnemers. De meeste activiteiten vinden in verenigingsverband plaats.

De meeste culturele organisaties in Goirle zijn niet opgenomen in het subsidieprogramma, omdat zij

 • a.

  zich alleen richten op volwassenen, of;

 • b.

  de organisatie het eigen belang voor recreatie, ontmoeting en ontspanning dient of;

 • c.

  een specifiek doel nastreven.

De activiteiten in dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing door creativiteit, individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn volwassenen in eerste instantie zelf verantwoordelijk; zij ondervinden immers zelf baat (plezier en ontspanning) bij het uitoefenen van hun hobby of interessegebied. Dan spreken we over wenselijke voorzieningen.

Subsidiëring van amateurkunstverenigingen is in de gemeente Goirle opgesplitst in twee onderdelen te weten;

Structurele waarderingssubsidiëring harmonieën en drumbands;

Incidentele stimuleringssubsidie amateurkunstverenigingen (Bruisfonds).

Van amateurkunstverenigingen in de gemeente Goirle wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het vergroten van cultuurdeelname, zowel actief als passief.

Actieve cultuurdeelname door bijvoorbeeld zelf een instrument te bespelen of deel te nemen aan een toneelstuk, passief het bekijken van een toneelstuk of concert in een instelling of wijkcentrum. Hierbij wordt vooral de cultuurdeelname van de doelgroep jongeren en ouderen beoogd. Sleutelwoorden hierbij zijn een sterkere samenwerking onderling en/of met plaatselijke professionele culturele instellingen, regelmatiger samenwerken op basis van projectvormen, waarbij het kwaliteitsbehoud en de –verbetering van belang is.

3.2.1 Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands

De 2 muziekverenigingen spelen in het sociale leven van de gemeente Goirle een belangrijke rol en hebben meerdere functies:

 • a.

  Culturele functie door inwoners (muzikanten en niet-muzikanten) deel te laten hebben aan muziekbeleving en het plezier dat muziek biedt;

 • b.

  Participatiefunctie door het bevorderen van muzikale interesse en muzikale vorming;

 • c.

  Representatieve functie door het verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan openbare, publieke optredens;

 • d.

  Verenigingsfunctie door de sociale- en bindende functie van geïnteresseerden in en deelnemers aan muziek.

Subsidiegrondslag: vast bedrag voor de uitoefening van voornoemde functies. Dit is de waarderingssubsidie harmonieën en drumbands.

 • a.

  Doelstellingen

 • Jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien;

 • Het versterken van ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, emotioneel, creatief, motorisch;

 • Het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen;

 • Volwassenen worden gezond ouder, zowel fysiek als mentaal.

 • b.

  Doelgroep

 • Waarderingssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan muziekverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

 • c.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuureducatie, zoals beschreven in Back to Basics 2.0 en de cultuurnota;

 • Reguliere activiteiten van de muziekverenigingen.

 • d.

  Nadere weigeringsgronden

 • De vereniging is niet gevestigd in de gemeente Goirle;

 • e.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 12.595,00.

 • f.

  Berekening van de subsidie

 • De waarderingssubsidie voor harmonieën en drumbands bestaat uit een vast bedrag per muziekvereniging, te weten:

 • € 6.920,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning

 • € 5.675,00 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan harmonie Muziek & Vriendschap

 • g.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Het subsidieplafond wordt verdeeld over de 2 muziekverenigingen, volgens de in paragraaf 3.2.1 lid f genoemde bedragen.

 • h.

  Aanvraag en verantwoording

 • De vereniging dient jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

3.2.2 Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk

 • a.

  Doelstellingen

 • Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Goirle;

 • Het tegengaan van taalachterstanden;

 • De bibliotheek maakt voor een breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuureducatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Stichting Bibliotheek Midden-Brabant.

 • c.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Goirle met de volgende functies:

  • warenhuis voor kennis en informatie;

  • centrum voor ontwikkeling en educatie;

  • encyclopedie van kunst en cultuur;

  • inspiratiebron van lezen en literatuur;

  • podium voor ontmoeting en debat.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur(educatie) en onderwijs, zoals beschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

 • d.

  Nadere weigeringsgronden

 • Geen.

 • e.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 492.859,00.

 • f.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Alle kosten die gemaakt worden om de hierboven omschreven activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

 • g.

  Berekening van de subsidie

 • Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen aanvraag.

 • h.

  Nadere verplichtingen

 • Geen nadere verplichtingen.

 • i.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en een subsidieverklaring. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.2.3 Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten (Factorium Podiumkunsten)

 • a.

  Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de inwoners van de gemeente Goirle op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • Het vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

 • b.

  Doelgroep

 • Subsidie op grond van deze regeling wordt in 2022 verstrekt aan Factorium Podiumkunsten.

 • c.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een centrum voor de kunsten in Goirle met de volgende functies:

  • Centrum voor kunst- en cultuureducatie;

  • Adviseur en professional op het gebied van binnen schoolse kunst- en cultuureducatie;

  • Aanjager van cultuurparticipatie.

 • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur en onderwijs, zoals omschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

 • d.

  Nadere weigeringsgronden

 • Geen.

 • e.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 173.380,00. Dit bedrag is gebaseerd op de subsidieafbouw zoals beschreven onder lid f.

 • f.

  Afbouw subsidie

 • De structurele uitvoeringssubsidie die Factorium jaarlijks van de gemeente Goirle ontvangt, wordt conform artikel 4.51 van de Algemene Wet Bestuursrecht met een redelijke termijn afgebouwd. Gedurende een driejarige afbouw blijft de eerste twee jaar een deel van de gemeentelijke subsidie behouden.

 • Voor de subsidieafbouw betekent dit het volgende:

 • In 2021 is de subsidie aan Factorium afgebouwd met € 50.000,00;

 • In 2022 wordt de subsidie aan Factorium cumulatief afgebouwd met € 150.000,00 (dus extra € 100.000 ten opzichte van 2021);

 • In 2023 wordt de subsidie aan Factorium cumulatief afgebouwd met € 300.000,00

 • Vanaf 2024 blijft het subsidiebedrag gelijk (excl. indexatie) aan het bedrag dat in 2023 resteert.

 • g.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Alle kosten die worden gemaakt om de hierboven omschreven activiteiten en doelstellingen te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

 • h.

  Berekening van de subsidie

 • Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier en een door de instelling in te dienen aanvraag.

 • i.

  Nadere verplichtingen

 • Subsidieverantwoording 2022

 • Gedurende de afbouwjaren ontvangt Factorium nog gemeentelijke subsidie. In de verantwoording en jaarrekening dient duidelijk inzichtelijk te zijn gemaakt welke bedragen gebruikt zijn voor de om- en afbouw en welke bedragen gebruikt zijn voor de reguliere activiteiten van Factorium.

 • j.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en een subsidieverklaring. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.2.4 Exploitatiesubsidie Cultureel Centrum

 • a.

  Doelstellingen

 • Bevorderen van ontplooiing van de inwoners van de gemeente Goirle op cognitief, sociaal en creatief vlak;

 • Vergroten van de differentiatie en samenhang in de samenleving;

 • Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, onderwijs en welzijn;

 • Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie;

 • Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Goirle;

 • In stand houden van een adequate culturele infrastructuur.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op basis van deze regeling wordt verstrekt aan Cultureel Centrum Jan van Besouw (Stichting Culturele Accommodaties Goirle: SCAG).

 • c.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Beheer en exploitatie van een cultureel centrum in Goirle met de volgende functies:

  • Culturele ontmoetingsplek;

  • Podium voor professionele (podium)kunsten;

  • Presentatie van lokaal talent;

  • Activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, zoals omschreven in het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid Back to Basics 2.0.

 • d.

  Nadere weigeringsgronden

 • Geen.

 • e.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond bedraagt voor 2022 € 338.454,00.

 • f.

  Berekening van de subsidie

 • Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeente op te stellen aanvraagformulier.

 • g.

  Nadere verplichtingen.

 • Geen.

 • h.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening, balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en een subsidieverklaring. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.3 Onderwijs

Het beleidsterrein onderwijs kent de volgende structurele subsidieregelingen:

 • 1.

  beleidsregel Kindcentra Goirle;

 • 2.

  beleidsregel vroegschoolse educatie (VVE);

 • 3.

  Subsidie-/uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang.

3.3.1 Uitvoeringssubsidie kindcentra Goirle

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen - de burger van de toekomst - is het bestaan en in stand houden van kindcentra belangrijk. In de kindcentra wordt gewerkt voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar via één pedagogische en educatieve visie. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dag arrangementen en kind nabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

In het kindcentrum nemen kinderopvang, peuteropvang en onderwijs op gelijkwaardige basis deel aan de organisatie. Het gemeentebestuur onderkent de betekenis van deze voorziening en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Om deze middelen beschikbaar te hebben, kan door het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle een subsidie worden aangevraagd.

 • a.

  Doelstellingen

  Voor de beleidsregel subsidie kindcentra zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 [B2B 2.0] van toepassing:

 • Hoofddoelstellingen:

  • Bevorderen van maatschappelijke participatie.

  • Vergroten van zelfredzaamheid.

  • Versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen betreffende kindcentra zijn:

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op.

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Versterking van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, sociaal, creatief, emotioneel, motorisch, taal, zintuigelijk en bewustzijn).

 • Bieden van een goede dagindeling voor de kinderen.

 • Verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen.

 • Versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

 • Verbeteren van de samenhang in het aanbod van de betrokken partijen.

 • Versterken van de ouderbetrokkenheid.

 • Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers.

 • b.

  Doelgroep

 • De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan de Stichting Kindcentra Goirle (binnen de looptijd van B2B 2.0).

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van B2B 2.0.

 • 2.

  De Stichting Kindcentra Goirle is gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  De activiteiten worden uitgevoerd door ter zake deskundigen en worden waar nodig vakkundig ondersteund door het bestuur van de stichting, de directies van de in de kindcentra participerende organisaties en/of via de in deze organisaties werkzame professionals.

 • d.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond bedraagt voor 2022 € 47.200,00. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

 • e.

  Berekening van de subsidie

 • Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Voor de uitvoeringssubsidie kan het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle het hiervoor onder ad d genoemde bedrag ontvangen.

 • f.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Dit bedrag staat uitsluitend ter beschikking van de Stichting Kindcentra Goirle.

 • g.

  Aanvraag en verantwoording

 • Het bestuur van de Stichting Kindcentra Goirle dient jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend subsidiejaar. Deze aanvraag wordt ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast levert het bestuur jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er sprake is van een positief saldo mag dit bedrag door het stichtingsbestuur worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek uitgevoerd.

 • h.

  Geldigheidsduur beleidsregel

 • Deze beleidsregel geldt voor 2022. Het subsidieplafond wordt jaarlijks op basis van een begrotingsvoorbehoud vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Definitieve vaststelling van het subsidieplafond vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad van Goirle.

3.3.2 Uitvoeringssubsidie Vroegschoolse Educatie

Vroegschoolse educatie is onderdeel van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en richt zich op de ontwikkeling van zorgkinderen tussen de 4 en 6 jaar. Het doel van vroegschoolse educatie is het voorkomen, het vroegtijdig opsporen en het aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol en zorgt er in haar rol van regisseur voor dat de VVE-voorzieningen van voldoende kwaliteit zijn. Tussen de gemeente en de aanbieders worden (o.a.) afspraken gemaakt over de VVE-indicering, de toeleiding en de monitoring van de doelgroepkinderen.

De vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in de klassen 1 en 2 van de basisscholen 't Schrijverke en Kameleon. Deze basisscholen bieden een speciaal VVE programma aan dat gericht is op het verminderen van de ontwikkelingsachterstanden en het toenemen van de ontwikkelkansen van de doelgroepkinderen, met als einddoel een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière. Het gemeentebestuur onderkent de betekenis van deze voorziening en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

 • a.

  Doelstellingen

 • Voor de beleidsregel subsidie vroegschoolse educatie zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 [B2B 2.0] van toepassing:

 • Hoofddoelstellingen:

 • Bevorderen van maatschappelijke participatie.

 • Vergroten van zelfredzaamheid.

 • Versterken van de kracht van de samenleving.

 • Algemene doelstellingen betreffende vroegschoolse educatie zijn:

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand vroegtijdig signaleren en alle kansen bieden die achterstand in te halen.

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen, zodanig dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en een maatschappelijke carrière worden vergroot.

 • Het doen realiseren van een zo groot mogelijk bereik van de doelgroepkinderen (en hun ouders/verzorgers).

 • Het toeleiden van de bereikte doelgroepkinderen naar de vroegschoolse educatie.

 • Het monitoren van de ontwikkeling van de doelgroepkinderen.

 • Het zorgdragen voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, onderwijsassistenten en interne begeleiders.

 • b.

  Doelgroep

 • De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan het schoolbestuur dat een vroegschoolse VVE-voorziening in de gemeente Goirle in stand houdt, te weten de stichting Eduley.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van B2B 2.0.

 • 2.

  De vroegschoolse VVE-voorzieningen zijn gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  Voor de uitvoering van de vroegschoolse VVE is het wettelijk kader leidend, in het bijzonder de Wet op het primair onderwijs (onderwijsachterstanden).

 • 4.

  De uitvoerende organisaties werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 5.

  De uitvoerende organisaties maken gebruik van een landelijk goedgekeurd VVE-programma dat aansluit op de gebruikte programma('s) in de peuter- en de kinderopvang.

 • 6.

  De uitvoerende organisatie stelt een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en de vaardigheden van de beroepskracht belast met de vroegschoolse educatie met betrekking tot de volgende terreinen worden onderhouden en verder ontwikkeld:

  • a.

   het werken met programma's voor voor- en vroegschoolse educatie;

  • b.

   het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling;

  • c.

   het volgen van de ontwikkelingen van de kleuters en het periodiek voeren van overleg met de peuter- en de kinderopvang over de aansluiting - en waar nodig de aanpassing - van het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie;

  • d.

   het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen.

 • d.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond bedraagt € 42.200,00 ten behoeve van de stichting Eduley. Genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform het percentage dat wordt vastgesteld bij de uitgangspunten voor de gemeentebegroting. Indien geen indexatie wordt toegepast, kan in overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen bijstelling van de prestatieafspraken plaats vinden.

 • e.

  Berekening van de subsidie

 • Bovenstaand subsidieplafond is de maximaal beschikbare subsidie. Voor de uitvoeringssubsidie kan de stichting Eduley het hiervoor onder ad d genoemde bedrag ontvangen.

 • f.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Dit bedrag staat uitsluitend ter beschikking van stichting Eduley.

 • g.

  Aanvraag en verantwoording

 • Stichting Eduley dient jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor het volgend jaar. Deze aanvragen worden ingediend via een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de besturen jaarlijks na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een verantwoording in de vorm van een inhoudelijk verslag en een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. In de inhoudelijke rapportage wordt ten minste aandacht besteed aan de volgende aspecten:

 • a.

  Per doelstelling: welke activiteiten zijn en worden nog uitgevoerd ter realisering van de geformuleerde hoofddoelstellingen en algemene doelstellingen?

 • b.

  Wat is of wat zijn de verwachte resultaten van de gepleegde inzet?

 • c.

  Welke doelgroep en hoeveel personen zijn en worden nog bereikt met de activiteiten?

 • d.

  Welke kosten heeft de uitvoering tot op heden met zich meegebracht en hoeveel kosten zullen er nog moeten worden gemaakt?

 • e.

  Op welke wijze is vorm gegeven aan de (eigen) kwaliteit van de vroegschoolse VVE-voorziening en op welke wijze wordt deze kwaliteit geborgd en verbeterd?

 • f.

  Welke ontwikkelingen / trends zijn zichtbaar die van invloed (kunnen) zijn op het beleid en de uitvoering?

 • g.

  Op welke wijze is aandacht (geweest) voor klanttevredenheid en wat zijn de uitkomsten hiervan?

 • Indien uit het financieel jaaroverzicht blijkt dat er sprake is van een positief saldo, mag dit bedrag door de schoolbesturen worden aangewend voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek uitgevoerd.

 • h.

  Geldigheidsduur beleidsregel

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbod vroegschoolse educatie, over het resultaat van deze inzet maken we resultaatafspraken in de Lokale Educatie Agenda en de werkgroep VVE.

Dit geldt vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023, dat betekent dat de subsidie vroegschoolse educatie geldt vanaf 1 januari 2022 tot en met de zomervakantie 2022, zijnde 22 juli 2022. Daarna stopt deze subsidieregeling.

3.3.3 Subsidie-/uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang

Voorwaarden voor de gemeentetoeslag voor de ouders/de verzorgers

De ouders of de verzorgers van een peuter kunnen in aanmerking komen voor de gemeentetoeslag ter bekostiging van peuteropvang als:

 • 1.

  de peuter woonachtig is in de gemeente Goirle;

 • 2.

  de peuter tussen de 2 en de 4 jaar is bij de start op de peuteropvang;

 • 3.

  de peuter maximaal 4 dagdelen in de week, met een maximale gemiddelde dagdeellengte van 5,5uur voor maximaal 40 weken per kalenderjaar de peuteropvang bezoekt;

 • 4.

  de ouders of de verzorgers een overeenkomst hebben met een kinderopvangaanbieder die:

  • a.

   een vestigingslocatie heeft in de gemeente Goirle;

  • b.

   is opgenomen in het LRKP;

 • 5.

  zij geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

 • 6.

  zij een aanvraagformulier invullen en jaarlijks een inkomensverklaring aanvragen en aan de kinderopvangorganisatie overleggen;

 • 7.

  het door het college aan de kinderopvangorganisatie verstrekte budget toereikend is.

Procedurebepalingen voor de verstrekking van de gemeentetoeslag voor peuteropvang

 • 1.

  Een aanvraag voor een gemeentetoeslag wordt door de ouders of de verzorgers bij de kinderopvangorganisatie ingediend op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, lid 5, van de ASV kan een aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na de start van de peuteropvang ingediend.

 • 4.

  De kinderopvangorganisatie toetst of voldaan wordt aan de voorwaarden in artikel 2. De kinderopvangorganisatie besluit uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de kinderopvangorganisatie de aanvrager hiervan binnen 2 weken op de hoogte. De aanvrager heeft vervolgens 2 weken de tijd de ontbrekende gegevens aan te leveren.

 • 5.

  Bij toekenning brengt de kinderopvangorganisatie de gemeentetoeslag maandelijks in mindering op de factuur voor de ouders of de verzorgers.

 • 6.

  De gemeentetoeslag wordt stopgezet in de maand dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 4, daartoe aanleiding geeft. Indien de peuter na het vierde levensjaar niet direct terecht kan op een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een speciale school, kan een uitzondering worden gemaakt op het stopzetten van de gemeentetoeslag op de dag dat de peuter vier jaar wordt.

 • 7.

  De kinderopvangorganisatie is bevoegd een beslissing te nemen over het al dan niet stopzetten van de gemeentetoeslag als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient de kinderopvangorganisatie de rechtmatigheid van deze beslissing aan te tonen via de verantwoording van de bestede middelen als bedoeld in artikel 6, lid 7.

Tussentijdse wijzigingen

 • 1.

  De ouders of de verzorgers geven tussentijdse wijzigingen aan de kinderopvangorganisatie door op een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een tussentijdse wijziging betreft één of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • a.

   de naam en de adresgegevens van de aanvrager;

  • b.

   de naam en het adres van de peuteropvang;

  • c.

   de wijziging van de peuteropvang aanbieder;

  • d.

   de wijziging naar andere en/of het aantal dagdelen;

  • e.

   de wijziging als gevolg van deelname van een volgend kind uit hetzelfde gezin aan de peuteropvang als waar de gemeentetoeslag al voor was berekend;

  • f.

   de wijziging van het inkomen van de aanvrager en/of diens partner op grond waarvan een andere inkomenscategorie van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als bedoeld in artikel 5, lid 2;

  • g.

   een wijziging omdat de aanvrager en/of diens partner een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie geeft tussentijdse wijziging van het tarief van de peuteropvang tijdig vóór de toepassing hiervan schriftelijk door aan de ouders of de verzorgers.

 • 4.

  Tussentijdse wijzigingen zoals genoemd in lid 2, onder d, e, f en g en in lid 3 kunnen gevolgen hebben voor de al toegekende gemeentetoeslag.

Berekening van de gemeentetoeslag

 • 1.

  De berekening van de gemeentetoeslag vindt plaats op basis van het volledig ingevuld formulier als bedoeld in artikel 3, lid 1.

 • 2.

  De gemeentetoeslag wordt verleend voor maximaal 2 dagdelen in de week, met een maximale gemiddelde dagdeellengte van 5,5 uur voor maximaal 40 weken per kalenderjaar.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie toetst het inkomen van de ouders of de verzorgers en berekent de hoogte van de gemeentetoeslag op basis van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Hierbij wordt het maximale uurtarief voor kinderopvang zoals bepaald door vermelde dienst aangehouden.

 • 4.

  Als deze tabel als genoemd in het vorige lid voor het jaar waarvoor gemeentetoeslag moet worden berekend nog niet beschikbaar is, wordt de laatst uitgebrachte tabel gebruikt.

 • 5.

  De kinderopvangorganisatie brengt de gemeentetoeslag maandelijks in mindering op de factuur voor de ouders of de verzorgers.

Aanvraag, toekenning en vaststelling

 • 1.

  De kinderopvangorganisatie registreert in een door de gemeente aangeleverd format de volgende gegevens:

 • c.

  de naam en het BSN-nummer van het kind;

 • d.

  de startdatum van de peuteropvang;

 • e.

  de einddatum van de peuteropvang;

 • f.

  het door de kinderopvangorganisatie gehanteerde uurtarief;

 • g.

  het gezamenlijk toetsingsinkomen van het gezin op basis van de inkomenscategorie van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;

 • h.

  de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de in artikel 5, lid 2 genoemde tabel;

 • i.

  de hoogte van de gemeentetoeslag.

 • 2.

  De kinderopvangorganisatie geeft uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar aan het college een inschatting van de benodigde gemeentetoeslag.

 • 3.

  De kinderopvangorganisatie stuurt uiterlijk 1 december van het voorafgaande kalenderjaar en uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar een subsidieaanvraag naar het college voor respectievelijk de 1e helft van het opvolgende kalenderjaar en de 2e helft van het kalenderjaar. Gelijktijdig met de aanvraag voor de 2e helft van het kalenderjaar geeft de kinderopvangorganisatie inzage aan het college over de omvang waarin gebruik is gemaakt van de regeling in de 1e helft van het kalenderjaar.

 • 4.

  De subsidie die aan de kinderopvangorganisatie voor deze perioden wordt toegekend, wordt bij wijze van voorschot verstrekt.

 • 5.

  De subsidie voor de 2e helft van het kalenderjaar is toegekend, kan afwijken van de subsidie die voor de 1e helft van het kalenderjaar is verstrekt.

 • 6.

  Als de verstrekte subsidie voor de 1e of de 2e helft van het kalenderjaar niet toereikend is, vindt overleg plaats tussen het college en de kinderopvangorganisatie.

 • 7.

  Uiterlijk 1 mei na afloop van het kalenderjaar verstrekt de kinderopvangorganisatie een overzicht van de feitelijk toegekende gemeentetoeslag op basis van de registratie als genoemd in lid 1 van dit artikel. Aansluitend zal uiterlijk 1 juli de subsidie door het college worden vastgesteld met inachtneming van de verleende voorschotten.

 • 8.

  De kinderopvangorganisatie is gehouden bij de registratie als bedoeld in lid 1 van dit artikel het bepaalde in Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen.

Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt voor 2022 vastgesteld op € 87.289,00. Er wordt uitbetaald aan de peuteropvang, in Goirle gaat het dan om Humankind, De Avonturiers en Koningsbeer.

Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze subsidie-/uitvoeringsregeling als de toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

3.4 Jeugd

Om gezond op te kunnen groeien hecht de gemeente Goirle belang aan brede voorzieningen voor jeugdigen. De subsidie heeft betrekking op vrijetijdsbesteding met een vormend karakter.

3.4.1 Exploitatiesubsidie Jeugdvakantiewerk

 • a.

  Doelstellingen

 • Voor de beleidsregels Jeugdvakantiewerk zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 van toepassing:

Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten Zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

 • De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle.

 • c.

  Subsidiecriteria

  • 1.

   De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0.

  • 2.

   Het betreft het organiseren van kinderactiviteiten in de zomervakantie.

  • 3.

   Organisaties moeten gedurende minimaal 4 aaneengesloten dagen kinderactiviteiten organiseren.

  • 4.

   De kinderen zijn in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar.

  • 5.

   Meer dan 75 % van de ouders van de kinderen zijn woonachtig in de gemeente Goirle.

  • 6.

   De organisatie spant zich in om de activiteiten bereikbaar te houden voor alle kinderen, zo nodig door doorverwijzingen naar Stichting Leergeld.

  • 7.

   De subsidie mag niet worden aangewend voor consumpties.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De jaarlijkse subsidiebijdrage bedraagt jaarlijks maximaal € 7.500,00 en bestaat uit € 5.000,00 uitvoeringssubsidie en € 2.500,00 voor huur van sporthal de Haspel (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisatie dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar met een vastgesteld aanvraagformulier.

 • Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten.

 • Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV 2017. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.4.2. Waarderingssubsidie voor Scoutingverenigingen

Scoutingverenigingen kunnen in aanmerking komen voor basissubsidie gebaseerd op het aantal jeugdleden. Daarnaast kunnen de verenigingen een incidentele subsidie aanvragen voor die speciaal voor doelgroepen/speciale extra's.

 • a.

  Doelstellingen

 • Voor de beleidsregels Jeugd zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 van toepassing: Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie

 • Vergroten zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen betreffende Jeugd

 • Jeugdigen groeien gezond en veilig op

 • Jeugdigen (en jong volwassenen) kunnen zich optimaal ontplooien

 • De activiteiten/voorzieningen zijn toegankelijk voor alle kinderen

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan scoutingverenigingen die in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen van Back to Basics 2.0.

 • 2.

  De activiteiten zijn scoutingactiviteiten.

 • 3.

  De vereniging is gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 4.

  De jongeren worden ondersteund door een volwassen en vakkundig kader.

 • 5.

  Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

 • 6.

  De organisatie dient aangesloten te zijn bij het overkoepelende orgaan Scouting Nederland.

 • 7.

  De organisatie dient een ledenlijst aan te leveren met vermelding van leeftijden of geboortedata.

 • 8.

  De organisatie draagt zorg voor een VOG voor alle vrijwilligers.

 • d.

  Berekening van de subsidie

 • De subsidie wordt berekend op basis van het aantal jeugdleden die deelnemen aan de scoutinggroepen tot en met 18 jaar. Een en ander dient onderbouwd te worden met een actuele ledenlijst met de geboortedata van de leden. De berekening ziet er als volgt uit: - Aantal jeugdleden x € 50,00

 • e.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Het subsidieplafond bedraagt in 2022 € 11.059,00 en wordt verdeeld over alle aanvragen. Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden alle subsidies met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

 • f.

  Aanvraag en verantwoording

 • De vereniging dient jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van een actuele lijst met ledenaantallen. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5 Maatschappelijke activiteiten/versterken maatschappelijke cohesie.

De gemeente Goirle zet in op de versterking van maatschappelijke cohesie door het ondersteunen van burgerinitiatieven. Dit zijn initiatieven die de sociale kwaliteit en cohesie in de samenleving bevorderen en die inwoners optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, waarbij zij zich op een waardevolle manier kunnen verbinden. De initiatieven bevorderen de participatie en actieve deelname aan de samenleving.

3.5.1 Uitvoeringssubsidie Stichting Tilburgse Voedselbank

Voor de beleidsregel subsidie Stichting Tilburgse Voedselbank zijn de volgende doelen uit Back to Basics 2.0 (B2B 2.0) van toepassing:

Hoofddoelstellingen:

 • bevorderen van maatschappelijke participatie

 • vergroten van zelfredzaamheid

 • versterken van de kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen van de Stichting Tilburgse Voedselbank zijn:

 • het helpen van de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten;

 • het tegengaan van verspilling van voedsel.

 • b.

  Doelgroep

 • De uitvoeringssubsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan de Stichting Tilburgse Voedselbank t.b.v. het uitgiftepunt in Goirle en het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van Goirle.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de hoofddoelstellingen en de algemene doelstellingen van B2B 2.0.

 • De subsidie wordt aangewend voor inwoners van de gemeente Goirle.

 • de Stichting Tilburgse Voedselbank maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland en houdt zich aan de wettelijke kwaliteitscriteria zoals die van de Voedsel- en Warenautoriteit.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De jaarlijkse subsidiebijdrage voor de Stichting Tilburgse Voedselbank bedraagt maximaal € 6.000,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad) en betreft een bijdrage in de begroting. Deze bijdrage neemt af naarmate er minder mensen uit Goirle gebruik maken van de Voedselbank.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht aan van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.2 Exploitatiesubsidie Wijkcentra

 • a.

  Doelstellingen

 • De wijkcentra in de gemeente Goirle vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en is een ontmoetingsplaats voor burgers. Er vinden tal van activiteiten plaats vanuit burgerinitiatieven die waardevol zijn in het kader van de doelstellingen Back to Basics 2.0. De wijkcentra worden gezien als maatschappelijk vastgoed waarin:

 • maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd.

 • de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt gemaakt.

 • de vraag van burgers en het aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft.

 • De subsidie is bedoeld voor een tegemoetkoming in de exploitatiekosten van de wijkcentra.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regel wordt verstrekt aan SCAR en SSCCG.

 • c.

  Subsidiecriteria

  • 1.

   De activiteiten in de accommodatie moeten in zoveel mogelijk gevallen aansluiten bij de doelstellingen van Back to Basics 2.0 (waaronder het faciliteren van Goirlese verenigingen).

  • 2.

   De stichting stuurt aan op het leggen van een verbinding tussen (initiatieven van) bewoners en het stimuleren van activiteiten i.h.k.v. Back to Basics 2.0.

  • 3.

   De accommodatie is bedoeld voor maatschappelijke activiteiten.

  • 4.

   De accommodatie is voldoende toegankelijk voor alle doelgroepen.

 • 5. Er vindt jaarlijks overleg plaats met de stichtingsbesturen van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Goirle waarbij de volgende onderwerpen worden besproken: samenwerking, verhuurtarieven en uitwisseling en harmoniseren van activiteiten.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • In 2022 bedraagt de totale subsidiebijdrage voor de wijkcentra € 109.133,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

 • Deze wordt als volgt verdeeld:

 • Bijdrage SCAR € 56.092,00 (exploitatiesubsidie en huur)

 • Bijdrage Stichting SCC Goirle € 53.041,00 (exploitatiesubsidie en huur)

 • De subsidiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexatie van de gemeentebegroting.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen jaarlijks vóór 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels vastgesteld aanvraagformulier.

 • Daarnaast dienen de organisaties uiterlijk 1 mei een aanvraag tot vaststelling in over het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend. Het betreft dan verantwoording van de exploitatiesubsidie inclusief huur.

 • De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed;

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening;

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d.

   een subsidieverklaring.

Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.3 Waarderingssubsidie Burgerinitiatieven gericht op maatschappelijke ondersteuning

 • a.

  Doelstellingen

 • Verbeteren van de toegankelijkheid van activiteiten, diensten en voorzieningen.

 • Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

 • Meer inwoners nemen initiatieven.

 • Meer zelfredzame inwoners.

 • Meer inwoners zijn in staat om mee te doen en wonen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

 • Meer volwassenen worden gezond ouder.

 • Meer mantelzorgers voelen zich begrepen en gewaardeerd.

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

 • b.

  Doelgroep

 • Bestaande burgerinitiatieven kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie. Startende burgerinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een incidentele subsidie.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De burgerinitiatieven zijn bestaande initiatieven die succesvol gebleken zijn en al twee keer incidentele subsidie hebben ontvangen van de gemeente Goirle.

 • 2.

  De initiatieven dragen naar het oordeel van het college bij aan de doelstelling van Back to Basics 2.0.

 • 3.

  De initiatieven zijn gericht op inwoners van de gemeente Goirle.

 • 4.

  De activiteiten vinden bij voorkeur plaats in wijkcentra.

 • 5.

  Zonder gemeentelijk bijdrage kan het initiatief niet blijven voortbestaan.

 • d.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor de burgerinitiatieven bedragen € 17.500,00 (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

 • e.

  Berekening van de subsidie

 • De hoogte van de subsidie is gebaseerd op basis van de frequentie van de activiteiten. Hiervoor wordt gerekend met een vast bedrag per georganiseerde activiteit, te weten € 22,00. De burgerinitiatieven geven vooraf aan hoe vaak zij een activiteit op jaarbasis gaan uitvoeren.

 • Bij wekelijkse activiteit (uitgaande van 40 weken per jaar) bedraagt de subsidie € 880,00.

 • f.

  Verdeling van het subsidieplafond

 • Als bij de berekening van de subsidies blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag met een bepaald percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

 • In 2022 wordt een waarderingssubsidie verleend voor:

 • G-voetbal (GSBW)

 • Zingen en zo

 • Samen zondag vieren (SaZoVi)

 • Potpourri

 • Braoipanneke

 • Verhalenkamer

 • d’n Inloop

 • Vrolijke noten

 • Beursvloer

 • Zomeruitmarkt

 • Bij Wies

 • Kiemuur

 • g.

  Aanvraag en verantwoording

 • De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld.

 • Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.4 Exploitatiesubsidie Slachtofferhulp

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • Meer zelfredzame inwoners

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting Slachtofferhulp Nederland. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Goirle die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of Verkeersongeval.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisatie biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen, nabestaanden en betrokkenen van misdrijven, rampen en verkeersongevallen (slachtofferhulp) en zorgt voor adequate doorverwijzing naar eerstelijns hulpverlening.

 • 2.

  De burgers van de gemeente Goirle kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ramp of verkeersongeval.

 • d.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Goirle.

 • e.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Goirle met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,29. Voor 2022 komt dit neer op € 7.888,00.

 • f.

  Nadere verplichtingen

 • De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en

 • Kindermishandeling.

 • g.

  Aanvraag en verantwoording

 • De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels een vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.5 Exploitatiesubsidie Radar

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Goirle GLANST zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Versterken kracht van de samenleving

Algemene doelstelling

 • Meer zelfredzame inwoners

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Radar. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt komen rechtstreeks ten goede aan de bewoners van Goirle die te maken hebben met een vorm van discriminatie.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisatie adviseert en biedt praktische ondersteuning aan inwoners die te maken hebben gehad met een vorm van discriminatie.

 • 2.

  De inwoners van de gemeente Goirle kunnen deze hulp inroepen en deze wordt hen ook aangeboden, als zij te maken hebben gehad met een vorm van discriminatie.

 • d.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie dient besteed te worden aan de organisatiekosten en een deel van de hulpverleningskosten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Goirle.

 • e.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners van de gemeente Goirle met als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt gegeven. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,382. Voor 2022 € 9.158

 • f.

  Nadere verplichtingen

 • De aanvrager dient te beschikken over een eigen vastgestelde meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling.

 • g.

  Aanvraag en verantwoording

 • De initiatieven dienen jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar. Deze aanvraag vindt plaats middels een vastgesteld aanvraagformulier. Op basis hiervan wordt de subsidie verstrekt en direct vastgesteld. Er is geen subsidie verantwoording nodig, wel wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.6 Waarderingssubsidie KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel (incl. bijdrage voor clientondersteuners, ouderenadviseurs en belasting invulhulp)

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie.

 • Vergroten zelfredzaamheid.

 • Versterken eigen kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen

 • Meer volwassenen worden gezonder ouder.

 • Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning.

 • Bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen.

 • Meer inwoners weten de weg naar de lichte ondersteuning.

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

 • Meer zelfredzame inwoners.

 • Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

 • Meer inwoners hebben begrip voor elkaars problemen.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel (binnen de looptijd van B2B 2.0).

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0.

 • 2.

  De organisaties zijn gevestigd in de gemeente Goirle.

 • 3.

  KBO Goirle en Seniorenbelangen Riel dienen jaarlijks gezamenlijk een subsidieaanvraag en verantwoording in.

 • 4.

  De beide organisaties stellen de activiteiten open voor elkaars leden.

 • 5.

  Clientondersteuning en voorlichtingsavonden die de organisaties organiseren zijn beschikbaar voor alle ouderen binnen de gemeente.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidiebijdrage voor 2022 bedraagt maximaal € 6.200,00 en betreft een bijdrage in de begroting.

 • Daarnaast ontvangt de KBO m.i.v. 2018 een bedrag van € 1.000 ten behoeve van opleiding van clientondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs en Belasting invulhulpen. Dit bedrag werd voorheen door de provincie uitgekeerd aan de KBO-afdelingen.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.7 Exploitatiesubsidie Meer Bewegen voor Ouderen

Bij gezond ouder worden speelt bewegen een belangrijke rol. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer geestelijk en fysiek in conditie, het bevordert het algemeen welzijn en betrokkenen ervaren hun leven daardoor als waardevoller. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is erop gericht om bewegen op oudere leeftijd te stimuleren.

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Bevorderen maatschappelijke participatie.

 • Vergroten Zelfredzaamheid.

Algemene doelstellingen

 • Meer volwassenen worden gezonder ouder.

 • Meer jeugdigen en volwassenen kunnen zich optimaal ontplooien.

 • Meer zelfredzame inwoners.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan KBO Goirle en KBO Seniorenbelang Riel.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstelling van Back to Basics 2.0

 • 2.

  De organisatie zorgt voor structurele en incidentele beweegactiviteiten voor ouderen. Gymnastiek, watergymnastiek, dans, spel en sport.

 • 3.

  De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle ouderen in de gemeente Goirle

 • 4.

  De bijeenkomsten worden geleid door een kundige medewerker.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidiebijdrage voor 2022 bedraagt maximaal € 2.000,00 en betreft een bijdrage in de begroting.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidiejaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.8 Exploitatiesubsidie Formulierenbrigade

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Versterken eigen kracht van de samenleving

 • Vergroten zelfredzaamheid

Algemene doelstellingen

 • Meer zelfredzame inwoners

 • Meer inwoners zijn financieel gezond

 • Meer inwoners weten de weg naar lichte ondersteuning

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan stichting de Formulierenbrigade Gemeente Goirle.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisatie richt zich op mensen uit de gemeente Goirle met een laag inkomen. Hiervoor hanteert zij inkomenseisen.

 • 2.

  De organisatie geeft informatie over en ondersteunt bij het aanvragen van alle mogelijke regelingen.

 • 3.

  De organisatie biedt hulp bij het invullen van formulieren.

 • 4.

  De organisatie biedt ondersteuning bij het opzetten van een thuisadministratie.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidiebijdrage in 2022 voor de Formulierenbrigade bedraagt maximaal € 3.000,00 en betreft een bijdrage in de begrote kosten.

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisatie biedt jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier.

 • Daarnaast levert de organisatie na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve.

 • Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

3.5.9 Exploitatiesubsidie EHBO

 • a.

  Doelstellingen

 • De volgende doelen uit Back to Basics 2.0 zijn van toepassing:

 • Hoofddoelstelling

 • Vergroten zelfredzaamheid.

 • Versterken eigen kracht van de samenleving.

Algemene doelstellingen

 • Meer inwoners helpen en ondersteunen elkaar.

 • Meer zelfredzame inwoners.

 • b.

  Doelgroep

 • Structurele subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan EHBO-verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Goirle.

 • c.

  Subsidiecriteria

 • 1.

  De organisaties verzorgen cursussen en herhalingslessen op het gebied van EHBO, reanimatie en het gebruik van de AED;

 • 2.

  De organisaties zijn beschikbaar voor hulpverlening bij evenementen in de gemeente Goirle.

 • d.

  Subsidiebijdrage

 • De subsidiebijdrage in 2022 voor de EHBO verenigingen bedraagt maximaal € 2.270,00 en betreft een bijdrage in de begroting.

 • De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Bijdrage EHBO Goirle € 1.135,00

 • Bijdrage EHBO Riel € 1.135,00

 • e.

  Aanvraag en verantwoording

 • De organisaties dienen gezamenlijk jaarlijks voor 1 mei een aanvraag in voor de subsidie voor het volgende jaar middels een vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast leveren de organisaties na afloop van het subsidie jaar voor 1 mei een verantwoording in, in de vorm van een financieel jaaroverzicht van de gemaakte kosten en baten. Indien er een positief saldo is mag de organisatie dit bedrag aanwenden voor de algemene reserve met een maximum als bepaald in de ASV. Tevens wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gevoerd.

4. Overzicht gesubsidieerde instellingen/organisaties:

Organisatie / instelling

Wijze van subsidiëren

Bedrag 2022

Sportgroep gehandicapten/Steunpunt Aangepast Sporten

Uitvoeringssubsidie aangepast sporten

€ 7.047,00

Muziekverenigingen

Waarderingssubsidie harmonieën en drumbands

€ 12.595,00

Stichting Bibliotheek Midden-Brabant

Uitvoeringssubsidie bibliotheekwerk

492.859,00

Factorium Podiumkunsten

Uitvoeringssubsidie Centrum voor de kunsten

€ 173.380,00

Stichting SCAG

Exploitatiesubsidie cultureel centrum

€ 338.454,00

Stichting kindcentra Goirle

Uitvoeringssubsidie kindcentra primair onderwijs

€ 47.200,00

Primair onderwijs

Uitvoeringssubsidie vroegschoolse educatie

€ 42.200,00

Kinderopvangorganisaties

Gemeentetoeslag peuteropvang:

Humankind

De Avonturiers

Koningsbeer

€ 87.289,00

Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle

Exploitatiesubsidie jeugdvakantiewerk

€7.500,00 (incl € 2.500,00 huur Haspel)

Scoutingverenigingen

Waarderingssubsidie scoutingverenigingen

€ 11.059,00

Voedselbank

Uitvoeringssubsidie

€ 6.000,00

SCCG (wijkcentra Goirle)

Exploitatiesubsidie Wijkcentra

€ 56.092,00 (incl.huur)

SCAR (wijkcentrum Riel)

Exploitatiesubsidie Wijkcentra

€ 53.041,00 (incl.huur)

Burgerinitiatieven

Waarderingssubsidie burgerinitiatieven

 • G-voetbal (GSBW)

 • Zingen en zo

 • Samen zondag vieren (SaZoVi)

 • Potpourri

 • Braoipanneke

 • Verhalenkamer

 • d’n Inloop

 • Vrolijke noten

 • Beursvloer

 • Zomeruitmarkt

 • Bij Wies

 • Kiemuur

€ 17.500,00

Stichting slachtofferhulp

Exploitatiesubsidie slachtofferhulp

€ 0,33 cent per inwoner

In 2022 € 7.888,00

Radar

Exploitatie subsidie Radar

€ 9.158,00

KBO Goirle/ seniorenbelang Riel

Waarderingssubsidie KBO's

Uitvoeringssubsidie KBO’S

€ 6.200,00

€ 1.000,00

KBO Goirle/seniorenbelang Riel

Exploitatiesubsidie Meer Bewegen voor Ouderen

€ 2.000,00 (maximaal)

Formulierenbrigade

Exploitatiesubsidie formulierenbrigade

€ 3.000,00

EHBO's

Exploitatiesubsidie EHBO

€ 2.270,00

Incidentele activiteiten subsidie

€ 10.000,00

Bruisfonds

€ 10.000,00

5. Incidentele subsidies

De gemeente Goirle kent de volgende incidentele subsidies:

 • Activiteitensubsidie

 • Bruisfonds

5.1 Activiteitensubsidie

 • a.

  Doelstellingen

 • stimuleren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en sport

 • vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente;

 • bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid.

 • b.

  Doelgroep

 • Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van vrijwilligers- of professionele organisaties, zoals verenigingen, wijkcentra, vrijwilligersgroepen, belangenorganisaties, bibliotheken en scholen. Ook burgerinitiatieven komen voor activiteitensubsidie in aanmerking.

 • c.

  Criteria en voorwaarden

 • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor incidentele activiteiten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager op het gebied van kunst & cultuur, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs of sport;

 • De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit in achtereenvolgende jaren verstrekt;

 • De activiteit heeft een vernieuwend en/of bijzonder karakter;

 • De activiteit is zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Goirle;

 • De activiteit wordt uitgevoerd voor, met en door inwoners van de gemeente Goirle;

 • De activiteit draagt bij aan de realisatie van tenminste één algemene doelstelling die in het gemeentelijk beleid Back to Basics 2.0 zijn geformuleerd.

 • Projecten mogen op het moment van de pitch (zie artikel 2.4) nog niet zijn gestart.

 • d.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit;

 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van consumpties en loon- en/of onkostenvergoeding voor de organisatie;

 • Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • e.

  Berekening van de subsidie

 • Bij het beoordelen van aanvragen voor incidentele subsidie wordt gebruik gemaakt van vier vooraf vastgestelde termijnen.

 • Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en criteria genoemd in artikel c komen in aanmerking voor subsidie;

 • Wanneer het totaal aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie, het subsidieplafond overschrijdt, wordt door burgemeester en wethouders beoordeeld welke activiteit(en) het meest bijdragen aan de realisatie van de algemene doelstellingen van het gemeentelijk welzijn- en onderwijsbeleid.

 • f.

  Subsidieplafond

 • Voor activiteitensubsidie is in 2022 een bedrag van € 10.000,00 beschikbaar.

 • g.

  Procedure

 • Aanvragen kunnen vier maal per jaar worden ingediend. Aanvragen voor activiteiten kunnen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden ingediend, waarbij de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit ingediend wordt. Aanvragen die voor een bepaalde periode worden ingediend, worden gebundeld waarna een integrale afweging plaatsvindt.

 • De aanvraag voor incidentele subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • Onderdeel kan een mondelinge presentatie (pitch) van maximaal 5 minuten zijn. Dit wordt 3 keer per jaar ingepland op een vast moment (de aanvragen voor het eerste kwartaal zijn reeds ingediend voor 1 oktober 2021 en worden op de oude manier behandeld).

 • De subsidieaanvragen worden per kwartaal op een vast moment in gezamenlijkheid beoordeeld.

5.2 Bruisfonds

Binnen deze beleidsregel kunnen bijzondere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden voorgedragen voor incidentele subsidie.

 • a.

  Doelstellingen

 • De subsidie heeft een aanjaagfunctie om bijzondere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren.

 • b.

  Doelgroep

 • Stimuleringssubsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan amateurkunstverenigingen die statutair in de gemeente Goirle gevestigd zijn.

 • c.

  Criteria en voorwaarden

 • De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit in achtereenvolgende jaren verstrekt;

 • De activiteit wordt uitgevoerd voor, met of door inwoners van de gemeente Goirle.

 • Organisaties voor amateurkunst dienen statutair gevestigd te zijn in de gemeente Goirle, voor meer dan 75% uit inwoners van onze gemeente te bestaan en de activiteit(en) dienen gericht te zijn op (inwoners van) de gemeente Goirle;

 • De activiteiten dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door vrijwilligers, eventueel in beperkte mate bijgestaan door een of meer deskundige vakkrachten.

 • De activiteit draagt bij aan het vergroten van actieve en passieve cultuurdeelname en is voor iedereen toegankelijk. De vereniging treedt naar buiten met de activiteit en promoot de activiteit. Activiteiten waar het vergroten van cultuurdeelname van jongeren onderdeel van uitmaakt genieten de voorkeur.

 • De activiteit draagt bij voorkeur bij aan het vergroten van de samenwerking van amateurkunstverenigingen onderling en/of met plaatselijke professionele culturele organisaties.

 • De activiteit dient in artistiek inhoudelijk opzicht kwalitatief een goed product te omvatten. De gemeente Goirle geeft voorrang aan projecten met een bijzondere kwaliteit en vernieuwing.

 • Er bestaat een financiële noodzaak voor subsidiëring; zonder de gevraagde subsidie is de begroting niet sluitend. Dit wordt aangetoond door een in te dienen begrotings- en dekkingsplan;

 • De aanvrager dient naast subsidie-inkomsten zelf te zorgen voor inkomsten bijvoorbeeld door sponsors, fondsen, contributie etc. De overige inkomsten leveren een substantiële bijdrage aan de exploitatie van de activiteit.

 • De activiteit is niet gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling;

 • De activiteit vindt bij voorkeur plaats in één van de gemeentelijke sociaal culturele accommodaties ofwel in de openbare ruimte van de gemeente Goirle. Activiteiten op andere locaties komen alleen voor subsidie in aanmerking indien wordt aangetoond dat de genoemde accommodaties niet geschikt zijn vanwege planning, karakter of omvang van de activiteit;

 • Projecten mogen op het moment van de pitch (zie artikel 2.4) nog niet zijn gestart.

Subsidie t.b.v. producties ( uitvoeringen, optredens, tentoonstellingen, concerten etc.)

Alle culturele verenigingen gevestigd in de gemeente Goirle kunnen maximaal één keer per jaar een aanspraak doen op subsidie als het gaat om een bijdrage in de kosten van openbaar toegankelijke producties. Voor een openbare productie kan een vereniging een bijdrage krijgen in de kosten tot maximaal 50% van de productiekosten tot een maximum van € 1.500,00 euro. Vereiste is dat de productie wordt opgevoerd in een van de gemeentelijke accommodaties of in de openbare ruimte.

 • d.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit;

 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van consumpties en loon- en/of onkostenvergoeding voor de organisatie;

 • Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Reguliere activiteiten (die al gesubsidieerd worden) komen niet in aanmerking voor een stimuleringssubsidie, tenzij de activiteit in nieuwe (project)vorm voldoet aan de hiervoor geformuleerde voorwaarden.

 • e.

  Berekening van de subsidie

 • Bij het beoordelen van aanvragen voor incidentele subsidie wordt gebruik gemaakt van vier vooraf vastgestelde termijnen.

 • Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en criteria genoemd in artikel c komen in aanmerking voor subsidie;

 • Wanneer het totaal aan aanvragen dat in aanmerking komt voor subsidie, het subsidieplafond overschrijdt, wordt door burgemeester en wethouders beoordeeld welke activiteit(en) het meest bijdragen aan de realisatie van de algemene doelstellingen van het gemeentelijk welzijn- en onderwijsbeleid.

 • f.

  Subsidieplafond

 • Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 10.000,00.

 • f.

  Procedure

 • Aanvragen kunnen vier maal per jaar worden ingediend. Aanvragen voor activiteiten kunnen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober worden ingediend, waarbij de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit ingediend wordt. Aanvragen die voor een bepaalde periode worden ingediend, worden gebundeld waarna een integrale afweging plaatsvindt.

 • De aanvraag voor incidentele Bruisfonds subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier, een projectplan van maximaal één A4 en een begroting.

 • Onderdeel van de aanvraag kan een mondelinge presentatie (pitch) van maximaal 5 minuten zijn. Dit wordt 3 keer per jaar ingepland op een vast moment (de aanvragen voor het eerste kwartaal zijn reeds ingediend voor 1 oktober 2021 en worden op de oude manier behandeld).

 • De subsidieaanvragen worden per kwartaal op een vast moment in gezamenlijkheid beoordeeld.

Overzicht subsidieplafonds incidentele subsidies

Soort subsidie

Beleidsregel

Subsidieplafond 2022

Activiteiten subsidie

Beleidsregel incidentele subsidies

€ 10.000,00

Bruisfonds

Beleidsregel incidentele subsidie

€ 10.000,00

Ondertekening