Mandaatbesluit beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland

Geldend van 29-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, en Wijchen, ieder voor zover het hun gemeente en bevoegdheid betreft,

gelet op artikel 171 Gemeentewet, gelet op afdeling 10.1.1 van de Awb, artikel 5 van de Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland en artikel 4, eerste lid, van de Dienstverleningsovereenkomst,

overwegende dat dit besluit enkel de bevoegdheden omvat zoals die zijn opgenomen in de Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland en de bijbehorende Dienstverleningsovereenkomst,

besluiten vast te stellen het volgende:

Mandaatbesluit beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen in het kader van de Centrumregeling en de daarbij behorende Dienstverleningsovereenkomst;

 • b.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten in het kader van de Centrumregeling en de daarbij behorende Dienstverleningsovereenkomst;

 • c.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten in het kader van de Centrumregeling en de daarbij behorende Dienstverlenings-overeenkomst, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  Ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander;

 • e.

  Ondervolmacht: de figuur dat de gevolmachtigde op zijn beurt volmacht verleent aan een ander;

 • f.

  Centrumregeling: de Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland;

 • g.

  Dienstverleningsovereenkomst: de Dienstverleningsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Dit mandaatbesluit is van toepassing als een bestuursorgaan mandaat verleent tot het nemen van een besluit, volmacht verleent tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling of machtiging verleent tot het verrichten van een feitelijke handeling.

 • 2. Daar waar in dit mandaatbesluit ‘mandaat’ en ‘gemandateerde’ staat genoemd, wordt ook ‘volmacht’ en ‘gevolmachtigde’ dan wel ‘machtiging’ en ‘gemachtigde’ bedoeld. In dat geval wordt onder ‘besluit’ ook ‘privaatrechtelijke rechtshandeling’ dan wel ‘feitelijke handeling’ bedoeld. Dit geldt niet als de wet of de aard van de desbetreffende bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 3. Aan het college van de gemeente Nijmegen wordt mandaat verleend ten aanzien van de volgende bevoegdheden:

  Het nemen van besluiten die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van Centrumregeling en de daarbij behorende Dienstverleningsovereenkomst, uitsluitend voor de daarin opgenomen taken en bevoegdheden. Dit mandaatbesluit omvat -tevens doch niet uitsluitend- de taken en bevoegdheden ten aanzien van de in de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen domeinen:

  • I.

   het sluiten van overeenkomsten voor de inkoop van diensten en producten in het kader van de Centrumregeling;

  • II.

   het nemen van primaire besluiten en besluiten op bezwaar, inclusief de daarvoor benodigde proceshandelingen en het voeren van verweer;

  • III.

   het uitoefenen van de bevoegdheid tot het verzoeken om voorlopige voorziening of het instellen van (hoger) beroep en het voeren van verweer en het verrichten van proceshandelingen in het kader van deze gerechtelijke procedures;

  • IV.

   het aanwijzen van personen die daartoe door burgemeester en wethouders van Nijmegen zijn aangewezen als personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 genoemde domeinen in de Centrumregeling.

 • 4. Het in lid 3 genoemde college is bevoegd ondermandaat te verlenen aan door hem aan te wijzen personen ten aanzien van de in het derde lid genoemde besluiten, met dien verstande dat voor de besluiten genoemd onder II geldt dat de besluiten op bezwaar niet genomen mogen worden door functionarissen die ook bij de primaire besluitvorming zijn betrokken.

 • 5. Aan de burgemeester van de gemeente Nijmegen wordt, overeenkomstig artikel 171, tweede lid Gemeentewet, de bevoegdheid gegeven om de betreffende gemeente te vertegenwoordigen, met de mogelijkheid van ondervolmacht.

  Deze volmacht omvat -tevens doch niet uitsluitend- de rechtshandelingen ten aanzien van de in de Dienstverleningsovereenkomst opgenomen domeinen:

  • a.

   het ondertekenen van overeenkomsten voor de inkoop van diensten en producten.

  • b.

   alle handhavingsacties ten aanzien van de afgesloten overeenkomsten.

 • 6. De in lid 5 genoemde bevoegdheid kan aan een door hem aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze gepubliceerd door de mandaatverlenende gemeente.

 • 3. Bestaande mandaten, machtigingen en volmachten aan de gemeente Nijmegen op het gebied van Beschermd wonen en Maatschappelijk Opvang van voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit worden ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 4. Mandaten, machtigingen en volmachten krachtens dit besluit vervallen direct van rechtswege, indien de Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland wordt beëindigd; of vervallen voor een partij, indien deze partij geen onderdeel meer uitmaakt van de Centrumregeling, tenzij anders overeengekomen.

 • 5. Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland”.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van de gemeente Druten op 11 januari 2022,

de secretaris,

B.P.P. Janssen

de burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Vastgesteld door de burgemeester van Druten op 11 januari 2022,

de burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld