Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer

Geldend van 28-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 18 januari 2022 besloten:

 • 1.

  Op grond van artikelen 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer vast te stellen;

 • 2.

  Op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016, met inachtneming van de regeling Nationaal Programma Onderwijs de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

  • a.

   € 605.000 voor het thema Zorg op de (voor)school;

  • b.

   € 608.000 voor het thema Talentontwikkeling onder of na schooltijd;

  • c.

   € 560.000 voor het thema Versterken samenwerking en professionalisering.

 • 3.

  dat (mogelijke) onderuitputting binnen een plafond kan worden gebruikt om op te plussen bij een ander plafond.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016;

Overwegende dat

 • 1.

  het in aanvulling op de algemene Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer nodig is bijzondere regels vast te stellen voor de verdeling van gelden om COVID-19 vertragingen in te halen en het onderwijs duurzaam te verbeteren;

 • 2.

  de NPO regeling op dit moment loopt tot en met 31 juli 2023;

 • 3.

  als de regeling NPO door het Rijk verlengd wordt, ook deze subsidieregeling voor dezelfde periode wordt verlengd;

Besluiten vast te stellen

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer;

Artikel 1. Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieregeling werkt aanvullend op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 en het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de beoordeling van subsidieaanvragen voor sociaal domein en vrije tijd;

 • 2. De Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer met het bijbehorende controleprotocol en het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de beoordeling van subsidieaanvragen voor sociaal domein en vrije tijd wordt hierbij van toepassing verklaard op subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer;

 • 3. Daar waar de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer afwijkt van de Subsidieregeling 2016 gemeente Zoetermeer en het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de beoordeling van subsidieaanvragen voor sociaal domein en vrije tijd, gaat de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer voor;

 • 4. De subsidieaanvragen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moeten passen binnen het door het college op 18 januari 2022 vastgestelde NPO-plan gemeente Zoetermeer 2022-2023.

Artikel 2. Activiteiten en doelgroep

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de in de regeling Nationaal Programma Onderwijs opgenomen doelstellingen. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

  • a.

   (Bovenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij kinderen waarvan de gemeente en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft;

  • b.

   Activiteiten gericht op het inhalen van vertragingen, opgelopen door COVID-19 in de voorschoolse periode, zoals het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep en extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen;

  • c.

   Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen;

  • d.

   Activiteiten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak;

  • e.

   Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met absoluut verzuim.

 • 2. Tevens moeten de activiteiten bijdragen aan de volgende lokale thema’s, zoals vastgelegd in het NPO-plan gemeente Zoetermeer 2022-2023:

  • a.

   Zorg op de (voor)school;

  • b.

   Talentontwikkeling onder of na schooltijd;

  • c.

   Versterken samenwerking en professionalisering.

 • 3. Per lokaal thema, zoals genoemd in lid 2, gaat, vanwege het behalen van een zo groot mogelijk maatschappelijk effect, de voorkeur uit naar 1 of meerdere penvoerders die, namens de betrokken maatschappelijke partners in de stad, een gebundelde subsidieaanvraag indienen;

 • 4. De activiteiten, zoals bedoeld in lid 1 en lid 2, moeten zijn afgestemd met:

  • a.

   het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, daar waar het aanvragen betreft die betrekking hebben op het thema Zorg op de (voor) school;

  • b.

   de schoolbesturen, daar waar het aanvragen betreft die betrekking hebben op het thema Talentontwikkeling onder of na schooltijd en Versterken samenwerking en professionalisering,

  • c.

   eventuele andere maatschappelijke partners waarop de activiteit betrekking heeft;

 • 5. De activiteiten, zoals bedoeld in lid 1 en lid 2, zijn gericht op kinderen die deelnemen of op korte termijn gaan deelnemen aan een voorschoolse voorziening, primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

 • 6. De activiteiten, zoals bedoeld in lid 1 en lid 2, die gericht zijn op kinderen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs, moeten voor alle leerlingen beschikbaar zijn.

Artikel 3. Aanvraagtermijn en beslistermijn

 • 1. Met toepassing van artikel 5, lid 6 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016 is in deze regeling opgenomen dat een subsidieaanvraag tot en met 1 juli 2022 kan worden ingediend.

 • 2. De behandeling en besluitvorming wordt 3 keer per jaar uitgevoerd en wel vanaf 15 februari 2022, 1 april 2022 en 1 juli 2022. De aanvragen die vóór de genoemde datum zijn binnengekomen worden in die betreffende besluitvormingsperiode in behandeling genomen.

 • 3. Het college beslist binnen acht weken na het verstrijken van de datum, zoals genoemd in lid 2, op de subsidieaanvraag.

 • 4. Het beschikbare subsidiebudget wordt niet in deelplafonds over de 3 besluitvormingsperiodes, zoals benoemd in artikel 3, lid 2, verdeeld. Wanneer het subsidieplafond, na een betreffende periode is bereikt, vervallen de resterende besluitvormingsperiodes.

Artikel 4. Afweging subsidieaanvraag

 • 1. Op basis van het aanvraagformulier, tevens afwegingskader (zie bijlage 1) wordt een subsidieaanvraag door de gemeente beoordeeld door middel van puntentoekenning;

 • 2. Een aanvraag komt niet in aanmerking voor subsidie als er minder dan 70 van de 100 punten zijn toegekend.

 • 3. Als het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen die, in een besluitvormingsperiode, zoals benoemd in artikel 3, lid 2, zijn ingediend en die voldoen aan het minimumaantal punten om te kunnen honoreren, bepaalt de puntenrangschikking welke aanvragen gehonoreerd zullen worden. Daarbij geldt dat aanvragen met een hogere puntentoekenning als eerste gehonoreerd worden. Bij gelijke puntentoekenning geldt dat de aanvragen, op volgorde van ontvangstdatum door de gemeente, worden gehonoreerd.

Artikel 5. Verantwoording en vaststelling subsidies

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk 16 weken, nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond, een aanvraag tot vaststelling in.De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en de prestaties geleverd, conform de subsidiebeschikking;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden kosten en opbrengsten (financieel verslag of jaarrekening).

  • c.

   een controleverklaring van een accountant bij verleende subsidies van meer dan € 100.000.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2022;

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023 gemeente Zoetermeer.

Ondertekening

Zoetermeer, 18 januari 2022

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

M.J. Bezuijen

Bijlage 1. Aanvraagformulier en afwegingskader subsidie NPO 2022-2023

Algemeen:

In te vullen door penvoerder aanvraag

Naam Penvoerder

Samenwerkingspartners

Aanvraag NPO: deelplan/thema

Gevraagd bedrag (totaal)

Voeg de begroting bij op niveau van maatregel. Vermeld daar ook overige financieringsbronnen.

In te vullen door netwerkregisseur gemeente Zoetermeer

Dossiernummer

Zaaknummer

Toegekend bedrag

Toegekend bedrag(en) per grootboeknummer

Kostensoort

Is er sprake van verlegde huur?

Termijnbetaling

Behandelend beleidsadviseur

Collegiaal getoetst door

Aanvraag:

In te vullen door penvoerder

 • 1.

  Welke activiteiten/dienstverlening i.h.k.v. het gemeentelijk NPO-plan 2022-2023 gaat u organiseren?

 • 2.

  Wat is de omvang en het beoogde bereik van de doelgroep? Per activiteit.

 • 3.

  Wat is het belang van de activiteiten voor het inlopen van achterstanden opgelopen door COVID en welke effecten worden gerealiseerd (zo smart mogelijk).

 • 4.

  Hoe gaat u deze effecten meten en verantwoorden? Per activiteit.

 • 5.

  Is er sprake van vernieuwing in het aanbod?

 • 6.

  Dragen de activiteiten bij aan het duurzaam verbeteren van het onderwijs? Zo ja, hoe?

 • 7.

  Extra informatie indien gewenst. Plannen kunt u als bijlage meesturen.

Afweging aanvraag:

In te vullen door netwerkregisseur gemeente Zoetermeer

punten

Wat is het belang van de activiteiten voor de uitvoering van gemeentelijk NPO-plan 2022-2023. Aan welk(e) beleidsdoel(en) van de gemeente draagt de aanvraag bij en welke effecten worden gerealiseerd (=motivering om tot verlening of afwijzing over te gaan)

Max: 60 pnt

0

Is de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag redelijk in relatie tot de te verrichten activiteiten, te leveren prestaties en overige financieringsbronnen. Motivering van verschil tussen gevraagde en te verlenen subsidie.

Max: 10 pnt

0

Is sprake van aantoonbare samenwerking met het onderwijs en/of andere organisaties?

Max: 10 pnt

0

Geeft de aanvrager er blijk van rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen?

Max: 5 pnt

0

Zijn de effecten en meetindicatoren voor de verantwoording helder omschreven? Max: 5 pnt

0

Dragen de activiteiten bij aan een duurzame verbetering van het onderwijs?

Max: 10 pnt

0

Puntentotaal

(een aanvraag komt niet voor subsidie in aanmerking als minder dan 70 punten zijn toegekend) Telling: Rechtermuisknop/veld bijwerken.

0

Is rekening gehouden met leerpunten uit de verantwoording van het voorgaande jaar?

Alleen indien geen onderdeel van collegevoorstel jaarprogramma, wethouder akkoord:

Tot en met € 5.000 ter info naar de wethouder

Vanaf hoger dan € 5.000 tot en met € 50.000 met instemming van de wethouder

Vanaf hoger dan € 50.000: collegebesluit.

In WO dd:

Bilateraal afgestemd d.d.:

Collegebesluit d.d.:

Extra informatie: