Subsidieregeling bijdrage veiligheidsmaatregelen moskeeën

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling bijdrage veiligheidsmaatregelen moskeeën

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 18 januari 2022 (kenmerk: 22bb000122);

gelet op de artikelen 3, 4, 5, 12a, en 13 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat:

 • -

  de Rotterdamse gemeenteraad motie 21bb009671, ‘Naar een Koers van de Stad waar moskeeën beter beveiligd zijn!’ heeft aangenomen;

 • -

  deze subsidieregeling gezien wordt als een stimulans en verdere aanzet om te komen tot meer kennisdeling over veiligheid en een verdere verbetering van de beveiliging van moskeeën in Rotterdam;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  moskee: islamitisch gebedshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden;

 • -

  object: gebouw of fysieke omgeving waarin de moskee is gevestigd;

 • -

  veiligheidsmaatregel: bouwkundige, elektronische of organisatorische maatregel die de weerbaarheid van de moskee, of de personen die in de moskee religieuze activiteiten uitvoeren, verhoogt en de moskee bescherming biedt tegen bedreiging.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het treffen van veiligheidsmaatregelen in en rond het object die bijdragen aan het verminderen van dreiging en risico door intimidatie, vandalisme, inbraak of brandstichting.

 • 2. De volgende activiteiten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   reparaties en onderhoud aan het object die redelijkerwijs voor rekening van de eigenaar komen;

  • b.

   veiligheidsmaatregelen aan het object die worden getroffen op grond van wet- en regelgeving.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een moskee met rechtspersoonlijkheid, die gevestigd is in Rotterdam.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden voor het realiseren van de subsidieerbare activiteiten en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor veiligheidsmaatregelen die gemaakt zijn voor 1 maart 2022.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste € 10.000 per moskee met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 een subsidieplafond van € 88.888.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien een aangevraagd subsidiebedrag hoger is dan het nog beschikbare bedrag, wordt de aanvraag geheel afgewezen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 maart tot en met 31 oktober 2022.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend via het digitale subsidieportaal van de gemeente (www.rotterdam.nl/subsidies) en onder gebruikmaking van het daar beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 3. Het aanvraagformulier gaat vergezeld van:

  • a.

   overzicht met alle te nemen veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van het object dan wel haar bezoekers;

  • b.

   een toelichting op de wijze waarop de te nemen veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van het object of de personen die in de moskee religieuze activiteiten uitvoeren;

  • c.

   een toelichting op de wijze waarop de dreiging en het risico daarvan wordt tegengegaan;

  • d.

   een gespecificeerd overzicht van de kosten die gepaard gaan met de te treffen veiligheidsmaatregelen, met bijbehorende offertes;

  • e.

   indien sprake is van bijdragen van derden voor het realiseren van de subsidieerbare activiteiten: een overzicht van deze bijdragen;

  • f.

   indien het bouwkundige of elektronische veiligheidsmaatregelen betreft: een visuele weergave waar de maatregelen getroffen zullen worden; en

  • g.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

Aan de subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt worden uiterlijk op 31 december 2022 afgerond;

 • b.

  de subsidieontvanger draagt desgevraagd bij aan onderzoek naar de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen en aan de kennisdeling hierover.

Artikel 11 Vaststelling subsidies

Een subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2022 en vervalt met ingang van 31 december 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bijdrage veiligheidsmaatregelen moskeeën.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 21 januari 2022 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch).

Toelichting

Algemeen

Deze subsidieregeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de motie ‘Naar een Koers van de Stad waar moskeeën beter beveiligd zijn’ (21bb009671). In navolging van activiteiten op het gebied van veiligheid en beveiliging van moskeeën die tussen 2017–2020 geïnitieerd zijn door de gemeente Rotterdam kan deze subsidieregeling gezien worden als stimulans en verdere aanzet om te komen tot meer kennisdeling over veiligheid en een verdere verbetering van de beveiliging.

Indien er veiligheids- of beveiligingsmaatregelen worden genomen bij objecten gebeurt dit op basis van concrete dan wel voorstelbare dreiging of risico. In Nederland zijn er verschillende religies. In geval van een concrete dreiging op één religieus object zal daarvoor een dreigingsinschatting gemaakt worden, maar ook voor een groep objecten van een religie kan op basis van (algemene) dreigingsinformatie en voorstelbare risico’s een dreigingsinschatting gemaakt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor joodse (religieuze) objecten, islamitische (religieuze) objecten of christelijke (religieuze) objecten. Zo is algemeen bekend, zonder daarbij in detail te kunnen treden vanwege veiligheidsoverwegingen, dat er richting joodse objecten een bepaalde mate van dreiging uitgaat, en dat hierop beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Voor moskeeën geldt dat er sprake is van een voorstelbare dreiging en risico, met name door eenlingen die een rechts-extremistisch gedachtegoed aanhangen. In de afgelopen jaren zijn er in zowel buiten- als binnenland aanslagen en incidenten geweest. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanslag op een moskee in Christchurch (Nieuw Zeeland, maart 2019), de schietpartij in een moskee in Quebec (Canada, januari 2017) of het met een busje inrijden op moskeegangers in Londen (Verenigd Koninkrijk, juni 2017). Dichterbij huis kan gedacht worden aan de aanslag met een molotovcocktail op een moskee in Enschede (februari 2016) en verschillende incidenten waarbij sprake is van vandalisme en intimidatie. Ook verschillende Rotterdamse moskeeën hebben dreigbrieven ontvangen of werden op andere wijze geïntimideerd. Daarom werden door de gemeente Rotterdam tussen 2017 en 2020 verschillende activiteiten ingezet op het gebied van veiligheid en beveiliging van moskeeën die passen bij de dreigingsscenario’s: intimidatie, inbraak/vandalisme, brandstichting.

Omdat deze dreigingsscenario’s voor moskeeën nog steeds relevant zijn sluit de subsidieregeling zich bij dit staande beleid aan.

Deze subsidieregeling geldt uitsluitend voor Rotterdamse moskeeën en niet voor religieuze instellingen van andere religies omdat ofwel er een hoger dreigingsniveau geldt en reeds maatregelen genomen zijn, ofwel een lager dreigingsniveau geldt en maatregelen op dit moment niet aan de orde zijn.

Dit laat onverlet dat in geval van concrete dreiging richting een individuele religieuze instelling het lokaal bevoegd gezag kan besluiten tot beveiligingsmaatregelen, maar dit zal niet via een subsidieregeling geregeld worden.

Artikel 1

Het bedrag uit de subsidieregeling is door de Rotterdamse gemeenteraad ter beschikking gesteld aan moskeeën. Enkel deze specifieke instellingen, waarvan de activiteiten primair gericht moeten zijn op het uitvoeren van gebedsdiensten, kunnen aanspraak maken op een subsidie.

Artikel 3

De aanvrager wordt geacht zich als een verantwoordelijk eigenaar en gebruiker van het object te gedragen. Eventuele investeringen in achterstallig of regulier onderhoud aan het object, zoals reparaties, zijn niet subsidiabel. Hetzelfde geldt voor maatregelen die getroffen moeten worden op basis van wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen voor brandveiligheid die voortvloeien uit het Bouwbesluit 2012.

Artikel 4

De subsidie wordt eenmalig en per moskee verstrekt. Verstrekking is uitsluitend mogelijk aan een moskee met rechtspersoonlijkheid, die gevestigd is in Rotterdam.

Artikel 9

Indien plannen worden ingediend die meer kosten dan de maximale subsidie (€ 10.000) dient bij de aanvraag duidelijk beschreven te worden hoe het resterende deel van het benodigde bedrag bekostigd gaat worden. In het plan moet altijd sprake zijn van volledige dekking, anders kan de subsidie niet worden verstrekt.

Indien plannen worden ingediend waarbij het gaat om het aanbrengen van bouwkundige en/of elektronische veiligheidsmaatregelen wordt gevraagd om een visuele weergave van waar de maatregelen getroffen of aangebracht zullen worden. Bij deze visuele weergave kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een plattegrond waarop gemarkeerd wordt waar de maatregelen worden aangebracht, of aan fotomateriaal van de plekken in/aan/om het object waar de maatregelen worden aangebracht.