Nadere regel groene daken subsidie 2022

Geldend van 29-01-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel groene daken subsidie 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 • Gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

 • Gelet op het beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

Besluit:

 • Vast te stellen de Nadere regel groene daken subsidie 2022.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 • b.

  aanvraag: een verzoek om een besluit te nemen tot toekenning van een subsidie;

 • c.

  aanvrager: een eigenaar of huurder van een op het grondgebied van Gorinchem gesitueerd gebouw die een verzoek indient tot toekenning van een subsidie;

 • d.

  beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie inclusief vaststelling van de subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat voor een in deze nadere regel nader gespecificeerde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze nadere regel;

 • f.

  subsidieverlening: de beschikking die een aanspraak op subsidie verschaft;

 • g.

  subsidievaststelling: de beschikking waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger;

 • h.

  gereedmelding: een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingsformulier;

 • i.

  groen dak: dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • j.

  gebouw: elk bouwwerk als bedoeld in de Woningwet dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • k.

  eigenaar: eigenaar, opstaller, erfpachter, vereniging van eigenaren, overige verenigingen, woningcorporatie, gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in bloot eigendom toebehorende woning;

 • l.

  huurder: degene die een gebouw in gebruik heeft krachtens een huurovereenkomst.

Artikel 2. Verhouding tot Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem is van toepassing voor zover daar in deze nadere regel niet van wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Met deze subsidie wil het college de aanleg van groene daken stimuleren met als doel een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing, het voorkomen van wateroverlast en het vasthouden van regenwater in het bebouwde gebied, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidhinder, het tegengaan van de opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit en woonkwaliteit.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Er geldt voor deze nadere regel een subsidieplafond van €25.000,- voor de periode tot 1 januari 2023;

 • 2.

  Het college rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in eenzelfde openstellingsperiode zijn ingediend per subsidieplafond in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden;

 • 3.

  Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5. Werkingsgebied

Deze nadere regel subsidie groene daken is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Gorinchem.

Hoofdstuk 2. Subsidie

Artikel 6. Voorwaarden en verplichtingen

Het college kan op basis van deze nadere regel subsidie groene daken aan de eigenaar van een gebouw of aan de huurder van een gebouw met schriftelijk akkoord van de verhuurder ter tegemoetkoming in de kosten van de voorzieningen subsidie verlenen, onder meer met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • a.

  de minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 10 m²;

 • b.

  het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

 • c.

  ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;

 • d.

  aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en);

 • e.

  subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend;

 • f.

  de aanvrager is eigenaar van het (bij)gebouw of aan- of uitbouw, woonboot of woonwagen waarop het dak- of gevelgroen wordt aangelegd;

 • g.

  indien de aanvrager geen eigenaar is van het (bij)gebouw of de aan- of uitbouw, woonboot of woonwagen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar via schriftelijke toestemming zijn of haar akkoord;

 • h.

  aanvrager is verantwoordelijk voor een gedegen dakconstructie. Voor realisatie van het groene dak moet helder zijn dat het dak voldoende draagkracht heeft;

 • i.

  het dak mag maximaal een hellingshoek van 35 graden bedragen om verzakkingsgevaar van het vegetatiepakket te voorkomen;

 • j.

  binnen zes maanden na datum van subsidieverlening is het groene dak aangelegd;

 • k.

  het is toegestaan om zonnepanelen te plaatsen op een groen dak, indien dit mogelijk is conform de Omgevingswet en de dakconstructie daarvoor voldoende draagkracht heeft.

Artikel 7. Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m² te realiseren groen dak.

 • 2.

  Het totale subsidiebedrag per woning of bedrijfsruimte is niet hoger dan € 15.000,-.

Artikel 8. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvrager vraagt subsidie aan door indiening van een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag worden de volgende gegevens ingediend:

 • a.

  een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten (uren, hoeveelheden en materialen);

 • b.

  de planning van de werkzaamheden;

 • c.

  een situatietekening;

 • d.

  een foto van et bestaande dak (indien het een bestaand dak betreft);

 • e.

  een verklaring, waarbij de aanvrager aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene dak in stand te houden;

 • f.

  indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meer eigenaren kan alleen namens alle betrokken eigenaren gezamenlijk worden ingediend.

Artikel 9. Behandeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van een aanvraag voor een subsidie binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. De datum van indiening van een volledige aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt door middel van een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, kan de termijn, genoemd in het vijfde lid, eenmalig verlengd worden met vier weken.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het vijfde en het zesde lid bedoelde termijnen kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10. Afwijzing subsidieaanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het subsidieplafond van is bereikt;

 • 2.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze nadere regel wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  de aanvraag is ingediend ná het treffen van maatregelen;

 • 4.

  de aanvrager, al dan niet bewust, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;

 • 5.

  de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  de aanvrager die huurder is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd geen schriftelijke verklaring van de verhuurder kan overleggen, bijvoorbeeld via medeondertekening van de aanvraag, dat die met de aanvraag akkoord is;

 • 7.

  niet aan alle voorwaarden en vereisten voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 11. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de te verlenen subsidie.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt op welke datum de maatregelen of voorzieningen uiterlijk moeten zijn uitgevoerd of geplaatst (binnen zes maanden na verlening).

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 • 4.

  Indien voor de aanleg van het groene dak nog vergunning moet worden verleend, geldt de beschikking onder het voorbehoud van vergunningverlening.

Artikel 12. Aanvraag om vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het college dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn voltooid via een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen, maar moet dit uiterlijk doen binnen zes maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening. Het college bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de gereedmelding.

 • 4.

  Het college kan afwijken van de in het vorige lid genoemde termijn van zes maanden als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 5.

  Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het college tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan:

 • a.

  een factuur met specificatie;

 • b.

  een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;

 • c.

  een foto van het dak voor het aanleggen van het groene dak en een foto van het gerealiseerde groene dak.

 • 6.

  Uit de stukken moet blijken hoeveel m² groen dak is aangelegd.

Artikel 13. Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen acht weken na de gereedmelding van de aanleg.

 • 2.

  Het college kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen.

 • 3.

  Als de gereedmelding niet wordt gedaan kan het college ingevolge artikel 4:47 Awb de subsidie ambtshalve vaststellen.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

 • 5.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 14. Intrekking of lagere vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Het college kan een subsidiebeschikking intrekken als:

 • a.

  aanvrager zonder voorafgaande schriftelijke toestemming afwijkt van de aan de subsidiebeschikking ten grondslag liggende aanvraag en de daarbij behorende stukken;

 • b.

  de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd;

 • c.

  niet wordt voldaan aan enige voorwaarde of vereiste opgenomen in de subsidiebeschikking dan wel in deze nadere regel subsidie groene daken;

 • d.

  de omgevingsvergunning niet verleend kan worden;

 • e.

  de beschikking is verleend op basis van onjuiste gegevens.

 • 2.

  In het geval dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, wordt de subsidie lager vastgesteld naar rato van het gerealiseerde aantal m², maar met een ondergrens van ten minste 10 m². Als er sprake is van minder dan 10 m² wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 15. Hardheidsclausule

In de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nadere regel subsidie groene daken.

Artikel 16. Inwerkingtreding, looptijd en citeertitel

 • 1.

  De regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2022, behoudens eventuele verlenging door het college.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘nadere regel subsidie groene daken gemeente Gorinchem’.

Ondertekening