Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2022

Geldend van 27-01-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2022

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

Gelet op artikel 1.5 van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023

Besluiten vast te stellen het:

Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2022, met de volgende daarin opgenomen bepalingen:

Artikel 1 Aanvraagperiode

  • 1. Een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, onder a, b, c of f van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 kan met ingang van 31 januari 2022 9:00 uur tot en met 31 december 2022 23:59 uur worden ingediend.

  • 2. Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen door het SNN binnen de in het vorige lid genoemde indieningstermijn.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het totale subsidieplafond dat in het kalenderjaar 2022 beschikbaar is voor aanvragers bedraagt € 900.000,-. Van dit bedrag is:

  • a.

    € 600.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder a en b, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

  • b.

    € 300.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder c en f, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel 3 Verdeling middelen

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.7 van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2022 en treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte in het Provinciaal Blad.

Nadere details over de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 zijn te vinden via www.SNN.nl.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 18 januari 2022.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM