Besluit Ondermandaat Team GEO

Geldend van 26-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Team GEO

De teammanager GEO;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team GEO te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray;

Besluit

 • 1.

  De aan de teammanager GEO verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray, het daarbij behorende bevoegdhedenregister en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere ondermandaat 29 december 2020 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Venray, 18 januari 2022

Teammanager GEO

Stefan Maas

Bijlage 1 Register ondermandaat/subvolmacht Team GEO

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team GEO

GEO1

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen)

Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Venray

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Medewerker Belastingen en WOZ

 

GEO2

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet Basis-registraties Adressen en Gebouwen

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Medewerker Belastingen en WOZ

 

GEO3

Het aanbieden van beperkingenbesluiten aan het Kadaster ter inschrijving daarvan in de openbare registers en aanlevering van de brondocumenten die voorheen waren ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister aan het Kadaster

Artikelen 15 en 17a Wet kenbaarheid publiekrechte-lijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Medewerker Belastingen en WOZ

 

GEO4

Het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens.

Artikel 11 Wet BGT en artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembe-schrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO5

Afstemmen met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Artikel 12 Wet BGT

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO6

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Artikel 13 Wet BGT

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO7

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Artikel 14 Wet BGT

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO8

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Artikel 27 en 28 Wet BGT

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO9

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Artikel 30 Wet BGT

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO10

aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan de minister

artikel 9, eerste en derde lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO11

opnieuw aanleveren van een brondocument aan de minister

artikel 12, tweede lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO12

gebruiken van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen

artikel 27, eerste lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO13

gebruiken van een andere gegeven dan een authentiek gegeven

artikel 27, tweede lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO14

vragen om verstrekking van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen

artikel 29 BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO15

onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond

artikel 30, eerste lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO16

onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen en in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model

artikel 30, tweede lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO17

aan de minister doen van een verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren

artikel 30, tweede lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO18

onderzoeken van het authentieke gegeven en het zo spoedig mogelijk verstrekken van de resultaten van het onderzoek aan de minister, zoals bedoeld in artikel 33, derde lid, van de Wet

artikel 33, tweede lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO18

het aan de minister ter inschrijving aanbieden van een krachtens artikel 9, eerste lid, aangewezen brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet BRO en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, uiterlijk tot vijf jaar na genoemd tijdstip.

artikel 40, eerste lid BRO

Team manager GEO

Beheerder GEO-Informatie

Medewerker GEO-Informatie

Landmeetkundig medewerker GEO-Informatie

Beheerder GBI

 

GEO19

Benoeming onbezoldigd ambtenaar aangewezen als belastingdeurwaarder

Artikel 231 lid 2 sub e Gemeentewet

Team manager GEO

 

Bij ontvlechting WOZ – Belastingen (beoogd Q1 2022), zullen deze taken weggaan bij team GEO, mandaat in nieuwe team regelen

GEO20

Het vorderen van toegang tot gebouwen, indien en voor zover noodzakelijk

wegens invordering van gemeentelijke belastingen / heffingen

art. 3 lid 2

Algemene wet op het binnentreden

Team manager GEO

 

Bij ontvlechting WOZ – Belastingen (beoogd Q1 2022), zullen deze taken weggaan bij team GEO, mandaat in nieuwe team regelen

Venray,

Teammanager GEO

Stefan Maas