Toezichthouder en BOA Alcoholwet

Geldend van 26-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Toezichthouder en BOA Alcoholwet

De burgemeester van de gemeente Dijk en Waard;

Overwegende dat:

op 1 juli 2021 de Alcoholwet in werking is getreden;

de burgemeester bevoegd is om gemeentelijke toezichthouders en boa’s aan te stellen;

de beoogde toezichthouders en BOA’s voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Alcoholregeling;

Gelet op:

artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 41 lid 1 van de Alcoholwet;

artikel 2 van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

Besluit:

Aan te wijzen als Toezichthouders en BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet voor de gemeente Dijk en Waard, zoals bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

de medewerkers -inclusief inhuurkrachten- in de volgende HR21 functies:

  • -

    medewerkers Handhaving I;

  • -

    medewerkers Handhaving II;

  • -

    medewerkers Handhaving III.

werkzaam bij team Vergunningen, Toezicht en Handhaving binnen domein Ruimte generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en voor het voldoen aan de Alcoholregeling, voor het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Dijk en Waard, 11 januari 2022

Burgemeester,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,