Toezichthouder BRP

Geldend van 26-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Toezichthouder BRP

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

Gelet op:

artikel 5:11 en 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

Besluit:

De medewerkers werkzaam in de HR21 functies Strategisch manager II, Adviseur III, Adviseur IV, medewerker beleidsuitvoering II, medewerker beleidsuitvoering III bij het team Burgerzaken binnen domein Mens en Samenleving -inclusief inhuurkrachten- aan te wijzen als:

  • toezichthouders belast met het toezicht op de basisregistratie personen (BRP).

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Dijk en Waard, 11 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

E. (Erik) Annaert

gemeentesecretaris/directeur

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,

burgemeester