Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende voorschriften voor het verstrekken van subsidie op grond van Ruimte voor Ondernemerschap (Ruimte voor Ondernemerschap 2021).

Geldend van 22-01-2022 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende voorschriften voor het verstrekken van subsidie op grond van Ruimte voor Ondernemerschap (Ruimte voor Ondernemerschap 2021).

Artikel 1: Begripsbepalingen

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen.

Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

Commerciële dienstverlening: het bedrijfs- of beroepsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen met uitzondering van seksinrichtingen.

Publieke dienstverlening: het verlenen van diensten voortvloeiend uit de overheidstaken.

Maatschappelijke dienstverlening: het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, culturele, religieuze en administratieve sfeer en andere vormen van dienstverlening, die een min of meer openbaar karakter hebben, met uitzondering van een seksinrichting.

Horeca: het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel, dranken en of andersoortige consumptiewaren, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.

Horeca, categorie 1 - daghoreca: een inrichting die qua exploitatievorm primair gericht is op de ochtend en middag en waarbij openingstijden veelal zijn afgestemd op openingstijden van andere dagvoorzieningen (zoals winkels en musea). Het type horeca (bijv. lunchroom, café of cafetaria) is bij deze categorie niet relevant.

Horeca, categorie 2 - lichte horeca: een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Daaronder worden begrepen: cafetaria/snackbar, fastfood en broodjeszaken/lunchroom, konditorei, ijssalon/

ijswinkel, koffie- en/of theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, restaurant, kantine alsmede cateringbedrijf.

Horeca, categorie 3 - middelzware horeca: een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van (alcoholische) dranken voor consumptie ter plaatse, alsmede het verstrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen. Daaronder worden begrepen: café, bar, grandcafé, eetcafé, danscafé, pubs.

Horeca, categorie 4 - zware horeca: een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het bieden van vermaak en ontspanning (niet zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren. Daaronder worden begrepen: discotheek/dancing,

nachtcafé en zalencentrum (met nachtvergunning).

Horeca, categorie 5 - logiesverstrekkers: een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf. Daaronder worden begrepen: hotel, motel, pension en overige logiesverstrekkers.

Leegstaand: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze subsidieregeling. Tijdelijk gebruik van vastgoed in de vorm van een ingebruikgeving valt onder leegstand.

Misbruik: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft.

Onderneming: op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt.

Retail: de toevoer van diensten en producten met als eindgebruiker de consument.

Uitbreiding: het vergroten van een bestaande onderneming door invulling van een leegstaand pand, al dan niet door het openen van een nevenvestiging.

Vastgoedeigenaar: de persoon die zakelijk gerechtigd is met betrekking tot een onroerende zaak.

Artikel 2: Subsidie

 • 1.

  Het college kan aan een ondernemer die voldoet aan de in artikel 3 opgenomen toekenningsvoorwaarden subsidie verstrekken, indien diens aanvraag voorziet in:

  • a.

   het vestigen van een onderneming in detailhandel en/of horeca categorie 1 of horeca categorie 2 binnen de in Bijlage 1 groen gemarkeerde gebieden;

  • b.

   het vestigen van een onderneming in detailhandel, horeca categorieën 1 of 2 en/of commerciële of maatschappelijke dienstverlening binnen de in Bijlage 1 geel gemarkeerde gebieden;

  • c.

   het vestigen van een onderneming in commerciële of maatschappelijke dienstverlening en horeca binnen de in Bijlage 1 paars gemarkeerde gebieden.

 • 2.

  Het subsidiebedrag is € 6.000,- per ondernemer/onderneming.

Artikel 3: Toekenningsvoorwaarden stimuleringssubsidie

Subsidie kan worden toegekend indien:

 • a.

  de onderneming wordt gevestigd of uitgebreid in een leegstaand pand;

 • b.

  de leegstand met het vestigen van de onderneming vanaf de openbare ruimte zichtbaar wordt weggenomen en op begane grondniveau wordt gevestigd.

 • c.

  De aanvraag voor de RVO dient binnen 6 maanden na opening van de onderneming te zijn ingediend bij de gemeente Heerlen.

Artikel 4: Weigeringsgronden

De subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van de onderneming of de kredietwaardigheid van de aanvrager;

 • b.

  de ondernemer niet rechtmatig is gevestigd conform het bestemmingsplan, niet in het bezit is van een geldige huurovereenkomst of niet in het bezit is van de benodigde vergunningen die vereist zijn voor de bedrijfsactiviteiten;

 • c.

  het college eerder voor dezelfde onderneming en/of aan dezelfde ondernemer subsidie op grond van deze regeling heeft verstrekt, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het uitbreiden van een bestaande onderneming, zoals beschreven in artikel 1 van deze regeling;

 • d.

  de aanvraag betrekking heeft op het vestigen van een onderneming waarvoor reeds van overheidswege op andere wijze subsidie of een bijdrage is verstrekt.

Artikel 5: De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie in het kader van deze subsidieregeling dient schriftelijk te worden ingediend bij het college middels het Aanvraagformulier Ruimte voor Ondernemerschap. Kijk bij het product: Subsidie voor nieuw ondernemerschap

 • Bij de aanvraag dienen de volgende bescheiden te worden ingediend:

  • a.

   een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer, of van de bestuurders van de rechtspersoon die aanvraagt;

  • c.

   een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, c.q. (concept)huurcondities van de vestigingslocatie;

  • d.

   een ondernemersplan;

  • e.

   indien de aanvrager daarover beschikt: een getekende financieringsofferte grootbanken.

 • 2.

  Indien er sprake is van een verplaatsing of het uitbreiden van een onderneming, als bedoeld in artikel 1: Begripsbepalingen, dient bij de aanvraag tevens overgelegd te worden:

  • a.

   de schriftelijke motivering waarom de onderneming verplaatst wordt, of de ondernemer een nevenvestiging opent;

  • b.

   de definitieve jaarcijfers van de onderneming, van de laatste twee boekjaren.

 • 3.

  Indien een aanvraag naar het oordeel van het college niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen een redelijke termijn schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen.

 • 4.

  Indien de aanvrager een in lid 3 geboden gelegenheid ongebruikt voorbij laat gaan, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

Artikel 6: De afhandeling

 • 1.

  Het college besluit binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan de besluitvorming één maal met ten hoogste 12 weken verdagen.

 • 2.

  Het college kan voorschriften verbinden aan het besluit, doch stelt in ieder geval een termijn vast waarbinnen vestiging van de onderneming moet plaatsvinden.

Artikel 7: Intrekking subsidie

Het college kan de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk intrekken indien niet aan de in artikel 6, lid 2, opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 8: Uitbetaling subsidie

 • 1.

  Bevoorschotting van 50% van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken na het toekenningsbesluit en het van start gaan van de onderneming nadat de ondernemer het college hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

 • 2.

  Zes maanden na het van start gaan van de onderneming dient de ondernemer schriftelijk om vaststelling van de subsidie te verzoeken. Uitbetaling van de resterende 50% van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat de ondernemer het college schriftelijk om vaststelling van de subsidie heeft gevraagd.

Artikel 9: Misbruik en terugvordering

Bij de constatering van misbruik van de regeling kan het college overgaan tot intrekking van een begunstigend besluit en terugvordering van uitbetaalde subsidiebedragen.

Artikel 10: Uitzonderingen

Indien een subsidieaanvraag wordt gedaan die niet voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling, maar die wel past binnen de doelstellingen van deze regeling en vastgestelde beleidsdoelstellingen, kan het college besluiten alsnog, al dan niet gedeeltelijk en/of onder (gewijzigde) voorwaarden, subsidie te verstrekken.

Artikel 11: Vervallen oude regeling

Deze regeling treedt in de plaats van de op 9 juni 2020 vastgestelde regeling Ruimte voor Ondernemerschap (Ruimte voor Ondernemerschap 2020).

Artikel 12: Overgangsbepaling

Op aanvragen in het kader van Ruimte voor Ondernemerschap die voor inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend blijven de vereisten van de regeling, vastgesteld op 9 juni 2020, van toepassing.

Artikel 13: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na publicatie op overheid.nl

Artikel 14: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Ruimte voor Ondernemerschap”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van Heerlen van 21 december 2021.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de secretaris a.i.,

L. Schouterden

Toelichting

Deze regeling heeft als hoofddoelstelling de retailstructuur in de in Bijlage 1(a) aangewezen gebieden te versterken door het verstrekken van subsidie voor het vestigen van detailhandel, dienstverlening of horeca in leegstaand commercieel vastgoed. Subdoelstelling daarbij is het tot een acceptabel niveau terugdringen van de leegstand in die gebieden.

De tweede doelstelling van de regeling is het stimuleren en het versterken van ondernemerschap.