Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022

Geldend van 20-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,

gelet op de artikel 29 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022;

besluit vast te stellen de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Delft 2022

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen en definities zoals vermeld in artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022 zijn onverkort van toepassing in deze verordening.

 • 2. Aanvullend wordt in deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

   Tegemoetkoming in de meerkosten: tegemoetkoming in de meerkosten als bedoeld in artikel 2.1.7. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Hoofdstuk 2 Tegemoetkoming in de meerkosten

Artikel 2. Woningsanering

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming in de meerkosten verstrekken voor een woningsanering als er sprake is van beperkingen ingevolge COPD, astma of allergie, zolang de allergie niet voortvloeit uit de aard van de gebruikte materialen in de woning of de bouwtechnische staat van de woning. De woningsanering heeft met name betrekking op vitrage, overgordijnen en vloerbedekking in de woonkamer en de slaapkamer. De maximale hoogte van de tegemoetkoming voor woningsanering bedraagt voor gordijnen en vloerbedekking per vierkante meter:

  • -

   overgordijnen woonkamer: € 33,90 per m2 raamoppervlak

  • -

   overgordijnen slaapkamer: € 24,31 per m2 raamoppervlak

  • -

   vitrage woon- en slaapkamer: € 22,32 per m2 raamoppervlak

  • -

   vloerbedekking woonkamer: € 18,09 per m2 vloeroppervlak

  • -

   vloerbedekking slaapkamer: € 15,98 per m2 vloeroppervlak

 • 2. Bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 kan rekening gehouden worden met afschrijving van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking op de volgende wijze:

  • -

   leeftijd tot 2 jaar : vergoeding van 100% van het normbedrag

  • -

   leeftijd tot 4 jaar : vergoeding van 75% van het normbedrag

  • -

   leeftijd tot 6 jaar : vergoeding van 50% van het normbedrag

  • -

   leeftijd tot 8 jaar : vergoeding van 25% van het normbedrag

  • -

   leeftijd ouder dan 8 jaar: geen vergoeding i.v.m. economische afschrijving

  Indien de situatie van de cliënt daarom vraagt kan afgezien worden van het hanteren van de afschrijvingstermijn en volledige vergoeding voor deze kosten worden verstrekt. De noodzaak voor de sanering is immers vastgesteld en de cliënt moet in staat worden gesteld om de sanering uit te voeren.

Artikel 3. Gehandicaptenparkeerplaats

Het college kan een tegemoetkoming in de meerkosten verstrekken in de vorm van een forfaitaire bijdrage die maximaal € 442,35 bedraagt voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Artikel 4 Sportvoorziening

Het college kan een tegemoetkoming in de (meer)kosten verstrekken in de vorm van een forfaitaire bijdrage die maximaal € 3.000,00 bedraagt voor een sportvoorziening.

Hoofdstuk 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag waarop de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022 in werking treedt en werken terug naar 1 januari 2022.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft in de vergadering d.d. 11-01-2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Secretaris,

de burgemeester,