Regeling vervalt per 31-12-2024

Stimuleringsregeling Brunssum groendaken en groengevels 2022-2024

Geldend van 19-01-2022 t/m 30-12-2024

Intitulé

Stimuleringsregeling Brunssum groendaken en groengevels 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum, overwegende dat het ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018 gewenst is beleidsregels te stellen inzake het verlenen van subsidies voor klimaatbestendig maken van gebouwen; gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018,

Besluit:

vast te stellen de beleidsregels: “Stimuleringsregeling Brunssum groendaken en groengevels 2022-2024

Doel van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt om eigenaren of huurders van een woning of pand tegemoet te komen in de kosten van de realisatie van het klimaatbestendig maken van (de omgeving van) gebouwen met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van de CO2-uitstoot door energiebesparing, het binden van fijnstof en stikstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit. Deze regeling geldt alleen voor woningen en panden die zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van Brunssum. Het college kan op basis van deze beleidsregel aan een eigenaar of huurder van een woning of pandsubsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van een groendak op een woning of pand of een groengevel of verticale tuin aan een gevel van een woning of pand, indien de eigenaar of huurder een aanvraag tot het verlenen van subsidie heeft ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Eigenaar: eigenaar van een woning of pand. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of een Vereniging van Eigenaren en overige rechtspersonen.

 • c.

  Dak(constructie): samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind- / regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is vooronderhoud en inspectie.

 • d.

  Groendak: een begroeid dak bestaand uit ten minste vijf lagen (wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraat laag en vegetatielaag).

 • e.

  Extensief groendak: groendak waarvan de begroeiing zich zelf in stand houdt en beperkt is tot mossen, vetplanten, kruiden en grassen. De aantoonbare wateropslagcapaciteit is minimaal 25 liter per vierkante meter. Het gewicht van de daklaag is relatief gering, 30 tot 120 kg/m², waardoor geen aanpassing van de dragende (dak)constructie nodig is en derhalve geen omgevingsvergunning nodig is in tegenstelling tot een intensief groendak.

 • f.

  Intensief groendak: deze groendaken zijn vergelijkbaar met tuinen. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen, kruiden, struiken en eventueel bomen. Ook zijn andere elementen zoals paden, terrassen en een vijver mogelijk. De aantoonbare minimale wateropslagcapaciteit is minimaal 50 liter per vierkante meter. Een dergelijke daklaag weegt al gauw 300 tot 1500 kg/m²en vergt een aangepaste dragende (dak)constructie, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend.

 • g.

  Groengevel: een gevelbegroeiing aan muren van een woning, een pand, die volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (voorgevel of zijgevel bij hoekpand). Een groengevel bestaat uit planten die omhoog groeien tegen een bouwwerk vanuit de volle grond. Sommige klimplanten hebben een klimhulp nodig, zoals spandraden, gaaswerken of houten rasters, andere klimplanten hechten zich aan de gevel.

 • h.

  Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een pand, niet zijnde de eigenaar.

 • i.

  Nieuwbouwwoning of nieuwbouwpand: een gebouw dat nog niet is gebouwd of opgeleverd ten tijde van de subsidieaanvraag.

 • j.

  Pand: een gebouw met een verblijfsfunctie voor mensen, niet zijnde een woning.

 • k.

  Subsidieaanvrager: een eigenaar of huurder;

 • l.

  Verticale tuin: gevelbegroeiing als geïntegreerd deel van een woning of pand die volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (voorgevel of zijgevel bij hoekpand). Een verticale tuin bestaat uitverticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules zijn met een ophangsysteem bevestigd aan een bouwwerk, of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel. Hieronder vallen dus geen plantenbakken aan balkons. Een verticale tuin is altijd voorzien van een automatisch werkend water- en voedingssysteem dat de instandhouding van de planten bevordert. Voor het kunnen aanleggen van een verticale tuin is een omgevingsvergunning nodig.

 • m.

  Voorzieningen: onderdelen die bestemd zijn voor aanleg en instandhouding van het begroeide deel van een groendak (ten minste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder e/f van dit artikel), van een groengevel (tenminste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder g) of een verticale tuin (ten minste bestaande uit de onderdelen zoals benoemd onder lid l).

 • n.

  Voorzieningenkosten: de door of namens het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten voor de aanleg van het groendak, groengevel of verticale tuin, alsmede de aanneemsom, de ontwerpkosten, de draagkrachtberekening en de verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting.

 • o.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum.

 • p.

  Woning: een op zich zelf staand tot bewoning bestemd gebouw of een gedeelte van een ander, niet op zich zelf staand gebouw;

 • q.

  Waterschap: Waterschap Limburg.

 • r.

  De verordening: de Algemene subsidie verordening Brunssum.

 • s.

  Nieuwbouwwoning of nieuwbouwpand: een gebouw dat nog niet is gebouwd of opgeleverd ten tijde van de subsidieaanvraag.

Artikel 2 Subsidiebedragen, Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond geldt voor de periode 2022-2024 en bedraagt 100.000,-.

 • 2. Bij de verdeling houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende, complete aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

Artikel 3 Algemene vereisten voor subsidiëring

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de subsidieaanvrager ter tegemoetkoming in de kosten van de in artikel 1 genoemde voorzieningen subsidie verlenen, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:

 • 1.

  Er wordt alleen subsidie verstrekt voor de aanleg van een groendak, groengevel of verticale tuin als een woning of pand binnen het grondgebied van de gemeente Brunssum ligt.

 • 2.

  Er wordt voor bestaande woningen of panden alleen voor een groendak voorziening op platte daken met een beton- of houtconstructie een bijdrage verstrekt. Voor nieuwbouwwoningen of -panden kan ook een bijdrage verstrekt worden in de meerkosten voor een groendak voorziening ten opzichte van de aanleg van een gangbaar waterkerend dak; de subsidie geldt bij nieuwbouwwoningen en –panden ook voor hellende daken, mits dit akkoord is bevonden bij het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwbouw woning of pand. Voor groendaken op bijgebouwen wordt geen subsidie verstrekt.

 • 3.

  Er wordt alleen voor een groengevel of verticale tuin bij een woning of pand een bijdrage verstrekt, mits die volledig zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (zie artikel 1 g en l);

 • 4.

  De oppervlakte van een groendak voorziening bedraagt minimaal 10 m2 voor een woning en minimaal 50m2 voor een pand;

 • 5.

  De oppervlakte van een groengevel of verticale tuin voorziening bedraagt minimaal 5 m2 voor een woning en minimaal 10m2 voor een pand;

 • 6.

  Bij de aanleg van een groendak voorziening wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 25l/m2 bij een extensief groendak en bij een intensief groendak minimaal 50 l/m2;

 • 7.

  Bij de aanleg van een groendak op een woning of een pand of een verticale tuin aan een woning of pand raadt de gemeente aan een draagkrachtbeoordeling van het bestaand dak of gevel uit te laten voeren door een bouwkundig adviesbureau. Hierbij moeten de regels uit het Bouwbesluit in acht worden genomen. Als blijkt dat de constructie van het dak of de gevel aangepast moet worden, moet hiervoor een omgevings-vergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd. In dat geval wordt de subsidie enkel verleend als deze omgevingsvergunning is verleend. Een kopie van de omgevingsvergunning moet bij de aanvraag worden gevoegd samen met een verklaring van een deskundige dat:

  • -

   de constructie van het gebouw voldoende draagkracht bezit om het groendak, groengevel of gevel tuin te dragen,

  • -

   het dak in de juiste staat is en

  • -

   de afwatering voldoet, alles conform het vereiste niveau uit het Bouwbesluit;

 • 8.

  Een groendak, groengevel of verticale tuin moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

 • 9.

  Ontwerp, aanleg en onderhoud van een groen dak, groengevel of verticale tuin moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd conform de in artikel 1 genoemde producteisen (artikel 1 onder d t/m g en l). Bij een groengevel of verticale tuin mag de begroeiing geen overlast (overhangend groen) geven aan een aanpalend pand;

 • 10.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met de aanleg van een groendak of groengevel of verticale tuin zijn begonnen.

 • 11.

  Binnen zes maanden na datum van de subsidieverlening wordt met de aanleg van een groendak, groengevel of verticale tuin een aanvang gemaakt. Binnen 1 jaar na datum van subsidieverlening moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De subsidie zal niet worden uitbetaald als aan deze voorwaarden niet is voldaan.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 40,= per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening.

 • 2. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115,= per m2 aangelegde intensieve groendak voorziening.

 • 3. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115,= per m2 aangelegde verticale tuin voorziening.

 • 4. De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 25,= per m2 aangelegde groengevel voorziening.

 • 5. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000,= voor een pand, waarbij per kadastrale locatie slechts voor één pand subsidie wordt verleend.

 • 6. De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste t/m vierde lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie van € 5,- per m2, op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden (o.a. bepalen nul situatie).

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de eigenaar of huurder worden ingediend.

 • 4. Een huurder moet bij de aanvraag van de subsidie een akkoordverklaring van de eigenaar overleggen.

 • 5. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het dak en/of gevel en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 7 Vaststelling en Betaling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen 3 maanden na oplevering van het groendak, groengevel of verticale tuin een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 3. Betaling gebeurt binnen 6 weken na de beslissing.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie naast de in artikel 8 van de verordening en artikel 4:25 van de wetgenoemde gronden:

  • -

   het subsidieplafond uit artikel 2 wordt overschreden.

  • -

   niet wordt voldaan aan de producteisen, zoals gemeld in artikel 1.

  • -

   niet wordt voldaan aan de oppervlakte of waterbergingseisen, zoals gemeld in artikel 3.

  • -

   er geen omgevingsvergunning is afgegeven, zoals gevraagd in artikel 3, zevende lid.

  • -

   deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verstrekt, tenzij er in het geval van een groendak bij de eerdere subsidie, maar op een gedeelte van het dak een groendak is gerealiseerd.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. Indien voor hetzelfde project tevens subsidie is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag. Eventuele bijdragen van derden worden op deze subsidie in mindering gebracht.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht het groendak of groengevel te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze, zoals uitgegeven volgens artikel 6 lid 3.

 • 3. Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 4. In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat het groendak of groengevel na realisatie minimaal 5 jaar in stand wordt gehouden en doelmatig onderhouden.

 • 5. De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van het groendak of groengevel aan de gemeente te melden binnen 3 maanden na realisatie en bij deze melding te voegen: foto’s van de aangelegde voorziening incl. gegevens leverancier (opbouw constructie).

 • 6. De subsidieontvanger verschaft toegang aan medewerkers van de gemeente Brunssum voor controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze beleidsregel tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze beleidsregel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1-1-2022 en eindigt op 31-12-2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling Brunssum groendaken en groengevels 2022-2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021.