Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie

De Raad van de gemeente Leeuwarden;

gezien het voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad 20 december 2021;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit 6 januari 2014 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

B e s l u i t

vast te stellen het

‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgevercommissie’

Artikel 1

1. Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie over te dragen de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107e lid 2 Gemeentewet). Uitgezonderd hiervan worden het benoemen, schorsen, vervangen en ontslaan en de instructie van de griffier.

2. Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen/bepalingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de CAO gemeenten, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek gemeente Leeuwarden zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan naar het oordeel van de werkgeverscommissie een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie besluiten hier vanaf te wijken.

Artikel 2

De werkgeverscommissie kan de griffier volmacht verlenen voor de haar overgedragen bevoegdheden voorzover het betreft de op de griffie werkzame personen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2020

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021

De griffier,

De voorzitter,