Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op artikel 82 gemeentewet en artikel 31 Wet arhi;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • -

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • -

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • -

  burgerlid: een door de raad op voordracht van een fractie als zodanig benoemd niet-raadslid;

 • -

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • -

  wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling raadscommissies

Er is een:

 • a.

  raadscommissie Omgeving, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

  1e Openbare ruimte;

  2e Economie;

  3e Milieu;

  4e Volkshuisvesting;

  5e Ruimtelijke ordening.

 • b.

  raadscommissie Inwoners, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

  1e Bestuur;

  2e Veiligheid;

  3e Onderwijs;

  4e Sport en cultuur;

  5e Sociaal Domein.

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen (waaronder raadsinformatiebrieven), het gevoerde bestuur en ingekomen stukken ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a en

 • d.

  bespreekt ingekomen stukken.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1. De raadscommissies worden gevormd door leden van de raad en burgerleden. Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee leden per fractie.

 • 2. De samenstelling van de raadscommissies kan per agendapunt wisselen. Door de fractievoorzitter wordt op de dag van de vergadering voor 12.00 uur bij de commissiegriffier gemeld wie per agendapunt namens de fractie deelnemen.

 • 3. De raad benoemt de commissievoorzitters en diens plaatsvervangers.

 • 4. Indien wenselijk kan het presidium besluiten dat beide commissies in gezamenlijkheid vergaderen.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures commissievoorzitter

 • 1. De zittingsperiode van de voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. De raad kan de commissievoorzitters ontslaan uit deze functie.

 • 3. De voorzitters kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 4. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1. De raadsgriffier wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie een op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2. Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen.

 • 3. Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een door de raadsgriffier aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 4. Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda

 • 1. Naast de door het presidium vastgestelde commissievergaderingen, vergadert een commissie voorts als haar voorzitter het nodig acht of als ten minste twee fracties schriftelijk, met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 2. De commissiegriffier zendt ten minste 10 werkdagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 3. In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 4. Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, tweede lid, van toepassing.

 • 5. De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1. Digitaal beschikbare stukken worden op het openbare raadsinformatiesysteem van de gemeente geplaatst. Indien stukken niet digitaal beschikbaar zijn worden ze ter inzage gelegd op het gemeentehuis.

 • 2. Stukken waaromtrent op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd worden in een besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst of kunnen worden ingezien bij de griffie.

Artikel 9. Openbare kennisgeving

 • 1. Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in het raadsinformatiesysteem, via de gemeentelijke website en in een lokaal nieuwsblad.

 • 2. In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

Artikel 10. Technische vragen

 • 1. Ter voorbereiding op een commissievergadering kunnen door leden van de raad of burgerleden technische vragen schriftelijk (via mail) worden gesteld.

 • 2. De vragen dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de commissievergadering om 9.00 uur bij de griffie te worden ingediend.

 • 3. De griffie geleidt deze vragen door aan het college.

 • 4. Beantwoording vindt mondeling plaats tijdens de eerstvolgende raadsavond in dezelfde week of schriftelijk, uiterlijk maandag 16.00 uur in de week van de vergadering.

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 11. Registratie aanwezigheid

De commissiegriffier draagt zorg voor de registratie van de aanwezigheid van commissieleden en verwerkt dit in de advieslijst van de vergadering.

Artikel 12. Opening vergadering en quorum

 • 1. Een commissievergadering wordt niet geopend voordat door de commissiegriffier geconstateerd is dat meer dan de helft van het aantal in de raad zitting hebbende fracties vertegenwoordigd is.

 • 2. Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur later ligt.

 • 3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing voor zover het in de concept-agenda opgenomen onderwerpen betreft.

Artikel 13. Spreekrecht

 • 1. Derden kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2. Het woord kan daarbij niet gevoerd worden:

  • a.

   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, mailadres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 4. De spreker krijgt de gelegenheid zijn inbreng te doen bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt waarop zijn inbreng betrekking heeft.

 • 5. De commissievoorzitter bepaalt in welke volgorde insprekers het woord voeren.

 • 6. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De commissievoorzitter kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 7. De spreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de leden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen.

 • 8. De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Artikel 14. Aantal spreektermijnen

 • 1. Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2. Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3. Commissieleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4. Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 15. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 16. Advies; geen stemmingen

 • 1. Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp op voorstel voldoende is toegelicht en besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2. Na het sluiten van de beraadslagingen brengt de commissie, op basis van de standpunten op fractieniveau, een advies uit aan de raad of het college.

 • 3. Voor adviezen over raadsvoorstellen gelden de volgende regels:

  • a.

   Voor agendering in de raadsvergadering als ‘hamerstuk’ geldt: unanimiteit onder de aanwezige fracties;

  • b.

   Voor agendering in de raadsvergadering als ‘bespreekstuk’ of ‘stuk met stemverklaring’ geldt: verzocht door ten minste één van de aanwezige fracties;

  • c.

   Voor terug verwijzing van een voorstel naar het college of aanhouden van een voorstel geldt: unanimiteit onder de aanwezige fracties.

 • 4. Voor adviezen over commissievoorstellen geldt dat deze tot stand komen op basis van een meerderheid van het aantal aanwezige fracties.

 • 5. In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 18. Advieslijst en opname

 • 1. De commissiegriffier draagt zorg voor de advieslijst en video-opname van commissievergaderingen.

 • 2. Uit een advieslijst blijkt in ieder geval:

  • a.

   Aanwezigen: De namen van voorzitter, raadsleden, griffier, commissiegriffier wethouders;

  • b.

   namen van overige personen die het woord hebben gevoerd;

  • c.

   agendapunten;

  • d.

   vermelding van de aandachtspunten van de fracties en insprekers die het woord hebben gevoerd en de eventuele reactie van de portefeuillehouder;

  • e.

   de gedane toezeggingen;

  • f.

   het geformuleerde advies voor raad of college.

 • 3. Een conceptadvieslijst wordt via het raadsinformatiesysteem ter beschikking gesteld.

 • 4. Vastgestelde advieslijsten worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5. De video-opnames van commissievergaderingen zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Advieslijsten besloten vergadering

 • 1. Advieslijsten van besloten vergaderingen worden in een besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst of kunnen worden ingezien bij de griffie.

 • 2. Deze advieslijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van de advieslijst.

 • 3. De vastgestelde advieslijsten worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

 • 4. De video-opname van een besloten vergadering wordt niet via het raadsinformatiesysteem beschikbaar gesteld en kan worden teruggekeken bij de griffie.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 24. Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het regelement beslist de commissie op voorstel van de commissievoorzitter

Artikel 25. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar