Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op artikelen 84, 86, 189, 190, 191, 197 en 198 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de volgende verordeningen van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, te weten:

  • -

   Verordening auditcommissie gemeente Boxmeer 2011;

  • -

   Verordening auditcommissie gemeente Cuijk 2018;

  • -

   Verordening auditcommissie gemeente Grave 2018;

  • -

   Verordening auditcommissie gemeente Mill en Sint Hubert 2011;

  • -

   Verordening auditcommissie gemeente Sint Anthonis 2010;

 • vervallen te verklaren.

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

  Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Instelling en begripsbepalingen

 • 1. Er is een auditcommissie.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   de commissie: de auditcommissie;

  • -

   de raad: de gemeenteraad;

  • -

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • -

   de accountant: de door de raden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill c.a. en Sint Anthonis op 20 oktober 2021 benoemde accountant, die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • -

   de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

  • -

   het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2. Doel

 • 1. De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in de controleverordening en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3.

 • 2. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3. Taken en bevoegdheid

 • 1. De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden in ieder geval begrepen:

  • a.

   Aanbevelingen voor benoeming van de accountant;

  • b.

   de aansturing van de accountant vanuit de raad;

  • c.

   het voeren van periodiek overleg met de accountant over het dienstverleningsplan, de opdrachtbevestiging, het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en periodiciteit van de rapportages en de controlebevindingen;

  • d.

   de jaarlijkse evaluatie met de accountant van de controle-uitvoering in relatie tot de controleovereenkomst;

  • e.

   de afstemming van de controle en onderzoeksactiviteiten die binnen de organisatie van de gemeente worden uitgevoerd;

  • f.

   het houden van toezicht op het proces van planning en controle, met onder andere de financiële verordening als toetsingskader;

  • g.

   het adviseren over en toezicht houden op een transparante verslaglegging over de betrouwbaarheid en relevantie van de informatievoorziening, het systeem van risicobeheersing en de opzet en werking van het auditinstrumentarium;

  • h.

   het adviseren aan de raad over de vaststelling van de jaarstukken met inachtneming van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant;

  • i.

   bijzondere onderzoeken voor de gemeenteraad afstemmen op de accountantscontrole.

 • 3. De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit zes raadsleden en/of (auditcommissie) burgerleden. Tenminste de helft van de leden is raadslid. Raadsleden die geen lid zijn hebben te allen tijde de mogelijkheid om de vergaderingen van de auditcommissie als toehoorder bij te wonen.

 • 2. De commissie heeft de accountant als vaste adviseur. De commissie kan andere externe adviseurs alsmede een vertegenwoordiging van de rekenkamercommissie verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 3. De commissie wordt bijgestaan door informanten uit het college en management welke op uitnodiging de vergadering bijwonen.

 • 4. De griffier of één van de raadsadviseurs is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 5. De raad benoemt de leden van de commissie.

 • 6. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 7. Een raadslid kan als plaatsvervanger optreden.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1. De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2. De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3. Een lid kan ten allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6. Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de griffier van de commissie.

Artikel 7. Vergaderingen en verslaglegging

 • 1. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 3. De adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4. Van iedere vergadering wordt een afsprakenlijst gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier. De afsprakenlijst wordt vastgesteld door de commissie.

 • 5. De afsprakenlijst van een niet openbare vergadering wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het college en de raad.

Artikel 8. Informeren en adviseren raad

 • 1. De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 2. De commissie biedt de raad tijdig een advies aan over de behandeling van de jaarrekening.

 • 3. Indien aan de orde brengt de commissie over andere onderwerpen advies uit aan de raad.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van haar voorzitter.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar