Verordening klankbordgesprek gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening klankbordgesprek gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelezen de ‘Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 1 mei 2016 en de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters;

gelet op artikelen 25, 61c, 84, 86, 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de volgende verordeningen van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, te weten:

  • -

   Verordening functioneringsgesprekken burgemeester gemeente Boxmeer 2012;

  • -

   Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011;

  • -

   Verordening functioneringsgesprekken burgemeester [gemeente Grave] 2013;

  • -

   Verordening herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester [Mill en Sint Hubert] 2018;

  • -

   Notitie functioneringsgesprekken burgemeester [gemeente Sint Anthonis] 2011

 • vervallen te verklaren;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

  Verordening klankbordgesprek burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Definities

 • -

  commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die namens de raad aan de gesprekken deelneemt;

 • -

  gesprekken: klankbordgesprekken tussen (een afvaardiging van) de raad en de burgemeester;

 • -

  voorzitter: de voorzitter van de commissie.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1. De raad stelt aan het begin van een nieuwe raadsperiode een commissie in die jaarlijks gesprekken voert.

 • 2. Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, wordt tussentijds een gesprek gevoerd.

 • 3. Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over een herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 3. Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de raad.

 • 2. De commissie kan besluiten de gesprekken door een afvaardiging van tenminste vier fractievoorzitters te laten voeren.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. De commissie laat zich informeren door de overige raadsleden.

 • 5. De commissie kan zich laten informeren door wethouders en de gemeentesecretaris.

Artikel 4. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De commissie laat zich bijstaan door de griffier. Bij afwezigheid van de griffier wordt deze vervangen door diens plaatsvervanger.

 • 2. De griffier is secretaris van de commissie.

Artikel 5. Procedure en tijdschema

 • 1. De griffier agendeert en organiseert de gesprekken.

 • 2. De reguliere gesprekken worden gevoerd tenminste vier weken voorafgaand aan de gesprekken die de commissaris met de burgemeester heeft.

 • 3. De griffier onderhoudt de contacten met het kabinet van de commissaris.

 • 4. Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.

 • 5. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats.

Artikel 6. Voorzitter van de commissie

 • 1. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 2. De voorzitter leidt de gesprekken.

 • 3. De commissie kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider. In dat geval is het tweede lid niet van toepassing.

 • 4. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder van de commissie.

 • 5. Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken waargenomen door een door de commissie uit haar midden aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 7. Voorbereiding gesprek

 • 1. De leden van de commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het voorgaand verslag in te zien.

 • 2. De leden van de commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3. Uiterlijk één week voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging. In de uitnodiging worden in ieder geval de plaats, het tijdstip, de agenda en de bespreekpunten vermeld.

 • 4. Betrokkenen die niet in staat zijn een gesprek bij te wonen, delen dit tijdig aan de griffier mee.

 • 5. Een gesprek vindt uitsluitend doorgang indien meer dan de helft van het aantal leden, dan wel meer dan de helft van het aantal afgevaardigden zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanwezig is. Indien het gesprek geen doorgang vindt zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak.

Artikel 8. Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie legt, op basis van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken met betrekking tot de gesprekken.

Artikel 9. Gesprekken

 • 1. Gesprekken vinden plaats in beslotenheid.

 • 2. Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het gesprek vast.

 • 4. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan:

  • a.

   de profielschets;

  • b.

   de wettelijke taken van de burgemeester;

  • c.

   de andere aan de burgemeester toebedeelde taken;

  • d.

   het verslag van, en de afspraken uit, het vorige gesprek.

 • 5. In het laatste gesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

 • 6. Het vijfde lid is niet van toepassing waar het een waarnemend burgemeester betreft.

Artikel 10. Verslaglegging

 • 1. Van het gesprek wordt door de griffier een verslag opgemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2. Het verslag wordt door de commissie en de burgemeester middels ondertekening vastgesteld.

 • 3. Het verslag bevat de feitelijke gegevens van tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek. Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van hetgeen dat is besproken.

 • 4. Een afschrift van het verslag van het gesprek wordt ter beschikking gesteld aan de burgemeester en de commissaris.

Artikel 11. Archivering

De griffier draagt zorg voor archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de commissie op voorstel van haar voorzitter.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening klankbordgesprek burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar