Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de volgende verordeningen van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, te weten

  • -

   Verordening op het burgerinitiatief gemeente Boxmeer 2009;

  • -

   Verordening burgerinitiatieven Cuijk 2005;

  • -

   Verordening burgerinitiatief [gemeente Grave 2004];

  • -

   Verordening burgerinitiatief gemeente Mill en Sint Hubert 2009;

  • -

   Verordening op het burgerinitiatief Sint Anthonis 2007

 • vervallen te verklaren;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

  Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Definitie

 • -

  burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen van de gemeente aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel over een maatschappelijk initiatief;

 • -

  presidium: het presidium zoals bedoeld in artikel 2 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Land van Cuijk 2022;

 • -

  raadscommissie: een raadscommissie zoals bedoeld in de Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022;

 • -

  voorzitter: de voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 2. Doelgroep

Ingezetenen van zestien jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.

Artikel 3. Reikwijdte

Een burgerinitiatief kan niet worden ingediend over de volgende aangelegenheden:

 • a.

  aangelegenheden die niet onder de competentie van de raad vallen;

 • b.

  uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

 • c.

  gemeentelijke procedures;

 • d.

  gemeentelijke organisatie;

 • e.

  vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting;

 • f.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • g.

  besluiten over rechtspositionele regelingen;

 • h.

  benoeming en ontslag van personen en functioneren van personen

 • i.

  voorstellen of beleidsvoorbereiding door het college;

 • j.

  handelingen en gedragingen van de burgemeester, de wethouders of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van artikel 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  aangelegenheden waartegen bezwaar kan worden aangetekend op grond van artikel 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  aangelegenheden waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 • m.

  een onderwerp waarover in de twee jaar voorafgaand aan het indienen van het initiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij ingrijpend gewijzigde omstandigheden tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden;

 • n.

  onderwerpen waarover de raad in diezelfde raadsperiode al een burgerinitiatief heeft behandeld of afgewezen;

 • o.

  een uitsluitend individueel belang;

 • p.

  een voorstel dat expliciet nadeel of schade oplevert voor specifieke bewonersgroepen.

Artikel 4. Ondersteuningsverklaringen

 • 1. Een burgerinitiatief moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, worden ondersteund door ten minste 100 ingezetenen van zestien jaar en ouder.

 • 2. De ondersteuning als bedoeld in het vorige lid blijkt uit de plaatsing van een handtekening met vermelding van naam, adres en geboortedatum op een aan het burgerinitiatief gehecht vastgesteld formulier.

 • 3. Ingezetenen dienen hun steunbetuigingen schriftelijk in.

Artikel 5. Vorm en inhoud

 • 1. Het burgerinitiatief moet een voorstel aan de raad bevatten voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 2. Indien het burgerinitiatief een onderwerp betreft waarover de raad in de twee jaar voorafgaand aan de indiening van het initiatief al een besluit heeft genomen dient deze te worden voorzien van een motivering waarin de ingrijpend gewijzigde omstandigheden worden toegelicht.

 • 3. Indien uit realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 4. Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van ten minste één en ten hoogste drie personen die als vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

Artikel 6. Wijze van indiening en agendering

 • 1. Een burgerinitiatief moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 2. De voorzitter brengt het initiatief onverwijld ter kennis van de raad en het college.

 • 3. De voorzitter, gehoord het presidium, beoordeelt of het initiatief voldoet aan de in artikelen 3, 4 en 5 gestelde eisen.

 • 4. Als naar het oordeel van de voorzitter sprake is van beletselen stelt hij de indieners gedurende een termijn van ten hoogste twee weken in de gelegenheid om de gebreken te herstellen.

 • 5. Als naar het oordeel van de voorzitter het initiatief, ook na verstrijken van de in het vierde lid bedoelde hersteltermijn, niet voldoet aan de in de artikel 3, 4 en 5 gestelde eisen wijst hij het burgerinitiatief af. De voorzitter brengt zijn afwijzing onverwijld ter kennis van de initiatiefnemers, de raad en het college.

 • 6. Als naar het oordeel van de voorzitter het initiatief voldoet aan de in artikelen 3, 4 en 5 gestelde eisen brengt hij dit onverwijld ter kennis van de indieners van het initiatief, de raad en het college.

 • 7. De raad beslist in de eerstvolgende raadsvergadering nadat zij van het oordeel zoals bedoeld in het zesde lid ter kennis zijn gesteld of het beoordeelde burgerinitiatief in behandeling wordt genomen dan wel wordt afgewezen.

 • 8. Indien het initiatief in behandeling wordt genomen voorziet het presidium in de agendering. De eerste behandeling in een raadscommissie vindt niet later plaats dan 3 maanden, de maanden juli en augustus niet meegeteld, na ontvangst van het initiatief.

Artikel 7. Intrekken van een burgerinitiatief

Een burgerinitiatief kan ten allen tijde door de indieners worden ingetrokken tot dat de raad heeft besloten over het in behandeling nemen van het initiatief, zoals bedoeld in artikel 6, zesde lid.

Artikel 8. Behandeling in commissievergadering

 • 1. Het college wordt ten behoeve van de behandeling in de raadscommissievergadering als bedoeld in artikel 6, zesde lid in de gelegenheid gesteld zijn mening omtrent het burgerinitiatief schriftelijk kenbaar te maken.

 • 2. Een woordvoerder namens de indieners licht desgewenst tijdens de raadsavond en/of raadscommissievergadering het burgerinitiatief mondeling toe.

Artikel 9. Communicatie

 • 1. De raad stelt de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, derde lid, binnen twee weken na de datum van de raadsvergadering waarin de besluitvorming over het burgerinitiatief heeft plaatsgevonden in kennis van zijn besluit. Indien de raad geheel of gedeeltelijk afwijkt van het burgerinitiatief geeft hij de reden daarvoor aan.

 • 2. Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig het burgerinitiatief besluit, deelt het college de vertegenwoordigers binnen twee weken na de raadsvergadering als bedoeld in het eerste lid mede wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart en bij welke medewerker van de gemeente Land van Cuijk de vertegenwoordigers nadere inlichtingen kunnen inwinnen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de raad, op voorstel van het presidium, in overleg met de voorzitter van de raad en de griffier.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar