Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op artikel 15, derde lid van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de volgende gedragscodes van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, te weten:

  • -

   Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers [gemeente Boxmeer 2008];

  • -

   Gedragscode raads-en commissieleden gemeente Cuijk 2018;

  • -

   Gedragscode voor de gemeenteraad van Grave [2019];

  • -

   Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Mill en Sint Hubert met de bijbehorende toelichting [2015];

  • -

   Gedragscode voor raadsleden van de gemeente Sint Anthonis 2017

 • vervallen te verklaren;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende gedragscode:

  Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • -

  De gedragscode geldt voor de raadsleden en burgerleden, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.

 • -

  De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 2. Voorkomen van belangenverstrengeling

 • 1. Het raadslid of burgerlid levert de griffier de informatie aan over de (neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het raadslidmaatschap of burgerlidmaatschap, dan wel binnen één maand na aanvaarding van de (neven)functie en geeft hem de wijzigingen daarin door.

 • 2. De informatie betreft in ieder geval de omschrijving van de (neven)functie, de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht, of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het raadslidmaatschap of burgerlidmaatschap en of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

 • 3. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 3. Informatie

 • 1. Het raadslid of burgerlid gaat zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij uit hoofde van zijn lidmaatschap beschikt en zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie veilig wordt bewaard.

 • 2. Het raadslid of burgerlid maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen (nog) niet openbare informatie.

Artikel 4. Geschenken, faciliteiten, diensten, excursies, evenementen en buitenlandse reizen op uitnodiging van derden

 • 1. Een raadslid of burgerlid accepteert en biedt geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2. Het raadslid of burgerlid kan, tenzij het eerste lid van toepassing is, incidentele geschenken die een geschatte waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen, behouden.

 • 3. Geschenken die het raadslid of burgerlid uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, indien zij niet worden teruggestuurd, geregistreerd en eigendom van de gemeente.

 • 4. De griffier legt een register aan van de geschenken met een geschatte hogere waarde dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

 • 6. Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt het raadslid of burgerlid binnen één week nadat de excursie, dan wel het evenement heeft plaatsgevonden. Hij maakt daarbij in ieder geval openbaar wie deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • 7. De informatie is via internet beschikbaar.

 • 8. Een raadslid of burgerlid meldt de griffier de buitenlandse reizen op uitnodiging van derden binnen één week na terugkeer in Nederland. Hij meldt in ieder geval wat het doel, de bestemming en de duur van de buitenlandse reis is geweest en wat daarvan de kosten waren.

 • 9. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 5. Gebruik van voorzieningen van de gemeente

 • 1. Burgemeester en wethouders richten de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven, met heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 • 2. Het raadslid of burgerlid verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

 • 3. Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 4. Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente ten eigen bate of ten bate van derden is, tenzij dit wettelijk is geregeld, niet toegestaan.

Artikel 6. Uitvoering gedragscode

 • 1. De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van de gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorziet de gemeenteraad, op voorstel van het presidium en in overleg met de burgemeester, daarin.

 • 2. Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad afspraken over de navolgende onderwerpen:

  • a.

   de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in zijn algemeenheid en van de gedragscode in het bijzonder;

  • b.

   de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;

  • c.

   de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente;

  • d.

   in het geval van een integriteitsonderzoek door een extern bureau wordt alleen gebruik gemaakt van gecertificeerde onderzoeksbureaus.

 • 3. De afspraken als bedoeld in het eerste lid, worden vastgelegd in een bijlage die onderdeel uitmaakt van de gedragscode.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze gedragscode treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze gedragscode wordt aangehaald als ‘Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar