Regeling vervallen per 19-04-2024

Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m 18-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling;

besluit:

vast te stellen de navolgende Instructie:

Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Algemene ondersteuning

 • 1. De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de raad en door de raad ingestelde commissies.

 • 2. Hij is het aanspreekpunt voor raadsleden in contacten met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

 • 3. Hij draagt zorg voor afspraken met de ambtelijke organisatie over ondersteuning voor de raad welke niet of niet volledig zelfstandig kan worden geboden door de griffie.

Artikel 2. Agenda vergaderingen

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het opstellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3. Voorbereiding en verloop vergaderingen

De griffier staat de voorzitter van de raad en de voorzitters van de door de raad ingestelde commissies terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van hun vergaderingen.

Artikel 4. Aanwezigheid en verslaglegging vergaderingen

 • 1. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan .

 • 2. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 3. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5. Ondersteuning presidium

 • 1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier ervoor zorg dat deze wordt gegeven.

Artikel 6. Organisatie griffie

 • 1. De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3. De op de griffie werkzame ambtenaren handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 7. Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de griffier meer dan 28 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet of bij twijfel van de toepassing ervan, voorziet de griffier, voor zover nodig in overleg met de voorzitter van de raad.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze instructie treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze instructie wordt aangehaald als ‘Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar