Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 147, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemeen wet bestuursrecht;

besluit:

 • 1.

  de volgende verordeningen van de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, te weten:

  • -

   Verordening werkgeverscommissie gemeente Boxmeer [2011];

  • -

   Verordening werkgeverscommissie griffie Cuijk [2012];

  • -

   Verordening werkgeverscommissie gemeente Grave [2012];

  • -

   Verordening werkgeverscommissie gemeente Mill en Sint Hubert [2012];

  • -

   Verordening werkgeverscommissie gemeente Sint Anthonis [2012]

 • vervallen te verklaren.

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

  Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Definities

 • -

  griffiepersoneel: de op de griffie werkzame ambtenaren niet zijnde de griffier;

 • -

  griffier: de griffier van de gemeente Land van Cuijk zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet of diens door de raad aangewezen plaatsvervanger;

 • -

  raad: de raad van de gemeente Land van Cuijk;

 • -

  secretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Land van Cuijk zoals bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet;

Artikel 2. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en het griffiepersoneel, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd middels een delegatiebesluit. Hieronder wordt mede verstaan het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en het griffiepersoneel.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3. Ten aanzien van het griffiepersoneel worden de taken en bevoegdheden zoals bedoeld in het eerst en tweede lid bij volmacht uitgeoefend door de griffier.

 • 4. De werkgeverscommissie mandateert de dagelijkse aansturing van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4. De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 5. Indien een lid van de commissie langer dan drie maanden door afwezigheid niet in staat is zijn werkzaamheden als commissielid uit te voeren, kan de raad op verzoek van de werkgeverscommissie besluiten voor de duur van de afwezigheid een plaatsvervangend lid te benoemen met behoudens de zittingsduur dezelfde rechten en plichten als de overige leden.

 • 6. De voorzitter van de raad is op uitnodiging van de commissie aanwezig als adviseur.

Artikel 4. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door de commissie aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 6. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7. Verslaglegging

De griffier of een door de commissie aan te wijzen functionaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur, in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van haar voorzitter.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar