Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026

Geldend van 19-01-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, maakt bekend, dat het college en de burgemeester van Cranendonck, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, gelet op de het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, hebben vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck.

 • c.

  Inkoopplan: Inkoopplan Beschermd wonen vanaf 2023 regio Eindhoven.

 • d.

  Beschermd Wonen: de maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen als bedoeld in het inkoopplan.

Artikel 2. Reikwijdte van het mandaat

 • 1. Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, geeft opdracht, verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden om namens de gemeente Cranendonck te beslissen tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Beschermd Wonen (inclusief het uitvoeren van selectie en gunning).

 • 2. Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie 1 door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven de in het eerste lid genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Cranendonck.

Artikel 3. Ondermandaat

Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, verleent toestemming als bedoeld in artikel 10:9 Awb om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit mandaatbesluit, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit BW inkoop regio Eindhoven 2022-2026”.

Ondertekening

Aldus besloten te gemeente Cranendonck, 21 december 2021

Gemeente Cranendonck,

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck,

F.A.P. van Kessel, burgemeester

E. Jacobs, secretaris


Noot
1

Het recht van assumptie wil zeggen dat de gevolmachtigde (hier de burgemeester van Eindhoven) op grond van deze volmacht kleine foutjes in de te ondertekenen stukken eventueel kan herstellen; Het recht van substitutie wil zeggen dat de gevolmachtigde op zijn beurt ook weer iemand anders volmacht kan geven.