Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 18-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

 • 3.

  Vervallen te verklaren:

  • Nadere voorschriften bij verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Boxmeer

  • Nadere voorschriften bij verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Cuijk

  • Nadere voorschriften bij verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Mill en Sint Hubert

  • Nadere voorschriften bij verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Grave

  • Nadere voorschriften bij verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Sint Anthonis

 • 4.

  Vast te stellen:

  • Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022

Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022

Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte

Het college wordt met betrekking tot straatnaamgeving geadviseerd door de vakafdeling, die de straatnamen van tevoren bespreekbaar maakt bij de Wijk- en Dorpsraden.

Situaties voor het toekennen/intrekken van (huis)nummeraanduiding(en):

 • 1.

  Vernummering: meerdere objecten krijgen een nieuw (huis)nummeraanduiding, waardoor de oude (huis)nummeraanduiding(en) moeten worden ingetrokken.

 • 2.

  Nummering op verzoek: op verzoek van belanghebbenden of derden, indien de noodzaak daarvoor in verband met gewijzigde of te wijzigen omstandigheden is aan te tonen, kunnen een bestaand nummer (of adres) wijzigen, waardoor de oude (huis)nummeraanduiding moet worden ingetrokken en/of een nieuwe (huis)nummeraanduiding moet worden toegekend.

Wijze van nummeren:

 • 1.

  De situering van de voordeur of de weg naar de voordeur is leidend bij het toekennen van een adres.

 • 2.

  Voor ruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal te verwachten aantal huisnummers worden gereserveerd.

Huisletters:

 • 1.

  Indien eenzelfde nummer noodzakelijkerwijs moet worden gebruikt voor twee of meer objecten, dan wordt per object een onderscheid gemaakt door toevoeging van een huisletter;

 • 2.

  De volgende huisletters worden met grote letters uitgegeven in verband met verwarring met cijfers en andere letters: G / J / L / Q.

 • 3.

  De letter o wordt in verband met mogelijke verwarring met cijfer 0 (nul) niet gebruikt.

 • 4.

  De letter p wordt alleen gebruikt voor parkeerboxen.

 • 5.

  De letter t wordt alleen gebruikt voor trafohuisjes.

Huisnummertoevoeging:

Indien een nieuw object ontstaat tussen twee bestaande objecten met daarbij een huisnummer gevolgd door huisletters, dan wordt in het veld ‘toevoeging’ oplopend numeriek genummerd met bv 01,02, etc. bv woning tussen19a en 19b >19a01.

Nummeren van ‘voor, -’ of ‘tussenbouw’:

Bij een groter bouwproject, bv meerdere garage/opslagboxen met een adres, appartementengebouw of meerdere woningen op een locatie waar vóór het te realiseren plan al een (huis)nummeraanduiding 1 of 2 bestaat of tussen twee bestaande objecten gebouwd wordt en geen mogelijkheid is om met toevoeging van huisletters te werken, zal een nieuw straatnaambesluit vastgesteld moeten worden.

Nummeren van hoogbouw:

Tussenvoegen van nummers (in overige gevallen dan ‘voor, -’ of ‘tussenbouw’) van hoogbouw vindt plaats door per verdieping een aparte nummerreeks te hanteren. Deze nummerreeksen zijn bijvoorbeeld als volgt opgebouwd:

Begane grond: 1 tot en met 19

1e verdieping: 20 tot en met 29

2e verdieping: 30 tot en met 39

Mochten deze nummeringen niet voldoende zijn en per verdieping meer dan 9 appartementen zijn dan wordt een huisletter toegevoegd. Mocht dit nog niet voldoende (huis)nummeringen opleveren gaan we doornummeren (even / oneven of doorlopend, afhankelijk van de situatie).

Hernoemen openbare ruimte of hernummeren objecten:

Als de gemeente genoodzaakt is openbare ruimte(n) te hernoemen of objecten te hernummeren, dan kan dat overlast en financiële gevolgen hebben voor eigenaren of gebruikers van die objecten. Hierbij valt te denken aan kosten voor verhuisberichten, veranderen van briefpapier, advertenties, visitekaartjes, reclames, opdrukken en dergelijke. Uitgangspunt is dat dergelijke kosten vallen onder een algemeen aanvaardbaar ondernemersrisico. In het kader van de zorgvuldigheid dient tussen het besluit tot wijziging en uitvoering voldoende tijd te liggen, zodat bewoners en bedrijven zich op de gewijzigde naam of het veranderde (huis)nummer kunnen voorbereiden. Hiervoor dient de gemeente aan burgers en bedrijven een termijn in acht te nemen van ten minste 1 jaar voor bedrijven en maximaal een half jaar voor burgers. Binnen deze termijn kunnen belanghebbende(n) aanspraak maken op een tegemoetkoming van een deel van de kosten. De vergoeding bedraagt in alle gevallen € 50,00 voor bewoners. Bedrijven dienen de kosten te specificeren en krijgen een maximale tegemoetkoming van € 195,00.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

datum: 4 januari 2022

de secretaris,

de burgemeester,