Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 18-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen: Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022.

Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022

1. Inleiding

Gemeente Land van Cuijk kent vele diverse kleine, grote en meer of minder risicovolle evenementen. In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 staan de lokale bepalingen die van toepassing zijn op evenementen.

Het is op grond van artikel 2:25, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeentelijke Land van Cuijk 2022 verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. In artikel 2:25, lid 6, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 staat dat geen vergunning is vereist voor een klein evenement, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wel moet men een melding voor het evenement doen. Dit betekent dat er geen specifieke voorschriften (zoals in een vergunning) kunnen worden gesteld aan een evenement. Eén van de andere voorwaarden van een meldingsplichtig evenement (genoemd in artikel 2:25, lid 6, van de APV) is dat de organisator en het evenement voldoen aan de algemene voorschriften voor een meldingsplichtig evenement. Hiernaast kan de burgemeester op grond van artikel 2:25, lid 7, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 nadere regels stellen met het oog op een ordelijk en veilig verloop van een meldingsplichtig evenement en het voorkomen van hinder voor derden. Voor kleine evenementen geldt dus onder voorwaarden een administratieve lastenverlichting. Een administratieve lastenvermindering betekent echter niet dat er geen regels zijn voor een ordelijk en veilig verloop van een evenement of om overlast te voorkomen.

Deze nadere regels zijn er dus op gericht om algemene voorschriften te stellen voor meldingsplichtige evenementen met het oog op een ordelijk en veilig verloop van een meldingsplichtig evenement en het voorkomen van hinder voor derden.

2. Voorschriften meldingsplichtig evenement

De volgende algemene voorschriften gelden voor alle meldingsplichtige evenementen en de organisatoren van die evenementen in gemeente Land van Cuijk.

Veiligheid

 • 1.

  De aanwijzingen van functionarissen van brandweer, politie en andere overheidsdiensten met betrekking tot veiligheid moeten stipt en direct worden opgevolgd.

 • 2.

  De op het terrein verantwoordelijke persoon van de organisatie dient voortdurend bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat bij de melding is doorgegeven.

 • 3.

  Stel een toezichthouder aan die tijdens het evenement continu toeziet op een goede gang van zaken. De toezichthouder is als zodanig herkenbaar.

 • 4.

  De participanten in het evenement, zoals personeel en vrijwilligers, maar ook standhouders en leveranciers, moeten van de voor hen geldende voorschriften en maatregelen op de hoogte te zijn.

 • 5.

  De organisatie en medewerkers van het evenement mogen niet onder invloed van alcohol, drugs of een andere stof zijn tijdens de duur dat zij hun taak uitoefenen.

 • 6.

  Gebruik geen glaswerk maar bij voorkeur herbruikbare kunststof glazen. Haal uitgeserveerde glazen regelmatig op om vervuiling te voorkomen.

 • 7.

  U dient obstakels duidelijk te markeren en zodanig te plaatsen dat daardoor geen hinder, schade of overlast wordt veroorzaakt voor derden, noch dat plaatsing daarvan op enigerlei wijze kan leiden tot gevaarlijke situaties. Denk hier ook aan bij het leggen van kabels en leidingen.

 • 8.

  Volg de weersverwachting om zo nodig tijdig maatregelen te kunnen treffen en het publiek te informeren.

 • 9.

  Bij het plaatsen van een tent, tribune, podium of elke andere constructie van enige omvang houdt u zich aan de Richtlijnen constructieve veiligheid. Deze kunt u vinden in de bijlagen van het Evenementenbeleid gemeente Land van Cuijk 2022.

Objecten waarbij de constructieve veiligheid in ieder geval niet relevant is, zijn o.a.: springkussens, waterbakken e.d.; marktkraampjes; podia waarvan de hoogte maximaal ca. 1 meter is, die een beperkte oppervlakte hebben en waarbij geen overkapping aanwezig is; tenten en overkappingen met een vloeroppervlakte kleiner dan 50 m2.

Verkeer en parkeren

 • 10.

  Maak bij het treffen van verkeersmaatregelen gebruik van officiële verkeersborden en verkeershekken.

 • 11.

  Zorg voor voldoende parkeergelegenheid en tref, indien nodig, maatregelen om de rijbaan volledig vrij te houden.

 • 12.

  Ten behoeve van de hulpverlenende diensten moete een doorgaande route met een breedte van 3,5 meter en een hoogte van 4,2 meter worden vrijgehouden. Hekwerken of andere obstakels die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Milieu/gebruik openbare ruimte/afval

 • 13.

  Bevestig niets met pennen of verankeringen in de bestrating.

 • 14.

  Breng geen onuitwisbare markering aan op bestrating en gebouwen.

 • 15.

  Straatkolken, rioolputten, brandkranen of enigerlei andere aansluiting van de openbare nutsvoorzieningen worden niet geopend, onzichtbaar gemaakt of afgedekt.

 • 16.

  Gas-, water of elektriciteitsaansluitingen voldoen aan de eisen van de desbetreffende nutsbedrijven.

 • 17.

  Breng na afloop het in gebruik genomen terrein in de oorspronkelijke staat (dat wil zeggen vrij van spullen en afval- en bezemschoon) en ruim afval dat ten gevolge van het evenement is ontstaan in een straal van 100 meter rondom het evenemententerrein op.

N.B.: U bent aansprakelijk voor de schade aan gemeentelijke eigendommen en/of derden, die een direct of indirect gevolg zijn van het organiseren van uw activiteiten. Wij adviseren u daarvoor een verzekering af te sluiten. Eventuele schoonmaak- of herstelkosten worden verhaald op de organisatie.

Medische voorzieningen en hygiënezorg

 • 18.

  De aanwezigheid van een complete EHBO-trommel is verplicht op het evenemententerrein.

 • 19.

  Beperk het alcoholgebruik onder jongeren en tref hiervoor maatregelen.

 • 20.

  Bied betaalbare en goede oordoppen aan indien bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 92,5 dB(A). Informeer bezoekers in dat geval actief over de risico’s van gehoorschade en wat bezoekers kunnen doen om dit te voorkomen.

 • 21.

  Zorg voor voldoende toiletten. Minimaal twee toiletten met als vuistregel: één toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers, op een maximale loopafstand van ca. 150 meter tenzij de duur van het evenement of de aanwezigheid van bestaande toiletvoorzieningen dit niet noodzakelijk maken.

 • 22.

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de toiletvoorziening:

  • a.

   De toiletten worden regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt;

  • b.

   In de onmiddellijke nabijheid van een toilet is een op de waterleiding aangesloten handwasvoorziening aanwezig;

  • c.

   Voor evenementen die plaatsvinden met horecagelegenheden er omheen, is het advies om afspraken te maken met deze horeca over het gebruik van toiletgelegenheden.

 • 23.

  In de voor u van toepassing zijnde informatieblad(en) van de GHOR en/of de GGD treft u de overige voorschriften voor uw evenement (tevens bijgevoegd bij de ontvangstbevestiging van uw melding). Meer informatie kunt u vinden op www.ghorbrabantmwn.nl (evenementenadvisering) en www.ggdhvb.nl (hygiënerichtlijnen voor evenement en de Hygiënewijzer).

Brandveiligheids- en hulpverleningsvoorschriften

 • 24.

  U moet zich houden aan de voorschriften genoemd in hoofdstuk 3 t/m 5 in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 25.

  In de voor u van toepassing zijnde informatieblad(en) van de brandweer treft u de overige voorschriften voor uw evenement (tevens bijgevoegd bij de ontvangstbevestiging van uw melding).

3. Evaluatie

De nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022 worden gelijktijdig met het vastgestelde evenementenbeleid geëvalueerd. In die evaluatie wordt bezien of de nadere regels en de voorschriften die hierin genoemd zijn moeten worden herzien.

4. Overgangsrecht

Dit besluit geldt voor alle meldingsplichtige evenementen per 1 januari 2022. Er is geen sprake van overgangsrecht.

5. Besluitvorming

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.

datum: 4 januari 2022

de burgemeester,