Regeling vervallen per 26-04-2023

Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025 t/m 25-04-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is te voorzien in een regeling voor het stimuleren van de transitie naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Stad aan ’t Haringvliet;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • -

  verblijfsobject: kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is, zoals bedoeld in artikel 1, lid m, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel het gebiedsgericht terugdringen van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving door stimulering van stappen naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van projectsubsidies voor de kostensoorten, zoals genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. Projectsubsidies op basis van deze regeling kunnen uitsluitend worden verleend aan rechthebbenden op een verblijfsobject in de woonplaats Stad aan ’t Haringvliet, zoals bepaald in het adresoverzicht in bijlage 2.

 • 3. De verordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten, gemaakt op of na 26 oktober 2020 en voor zover niet bedoeld ter vervanging van bestaande voorzieningen:

  • a.

   aanschaf en installatie elektrische kookplaat;

  • b.

   aanschaf pannenset voor elektrische kookplaat;

  • c.

   extra aansluiting elektrische installatie keuken;

  • d.

   aanschaf en installatie elektrische oven/fornuis;

  • e.

   aanschaf en installatie van elektrische apparaten als vervanging van minder gebruikelijke apparaten die nu gebruikmaken van aardgas;

  • f.

   aanschaf en installatie van extra apparaten conform bovenstaande;

  • g.

   noodzakelijke aanpassing meterkast;

  • h.

   driefase-aansluiting;

  • i.

   aanschaf en installatie van de volgende (combinaties van) elektrische oplossingen voor verwarming en warm tapwater:

   • 1°.

    een (hybride) warmtepomp;

   • 2°.

    HRE-ketel oftewel een elektrische CV-ketel;

   • 3°.

    infraroodpanelen;

   • 4°.

    elektrische vloer-/wandverwarming;

   • 5°.

    elektrische boiler;

   • 6°.

    zonneboiler.

 • 2. (Dit onderdeel is nog niet in werking getreden) Voor subsidie komen tevens in aanmerking de volgende kosten voor apparaten en daarmee samenhangende werkzaamheden ter vervanging van verwarming en warm tapwater met aardgas:

  • a.

   een waterstof CV-ketel;

  • b.

   een waterstofready CV-ketel;

  • c.

   controle en aanpassing van het leidingwerk;

  • d.

   vervangen aardgas(gevel)kachel;

  • e.

   verwijderen of elektrificeren sierhaard.

 • 3. In geval subsidie is verleend voor de aanschaf en installatie van een waterstofready CV-ketel, kan nadien geen subsidie voor de aanschaf en installatie van een waterstof CV-ketel worden verleend.

 • 4. Zelfwerkzaamheid van de aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 4a Vaststelling omvang kosten

 • 1. Om de maximale hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 4 te bepalen, bieden burgemeester en wethouders alle eigenaren of gebruikers van verblijfsobjecten, genoemd in bijlage 2, aan het desbetreffende verblijfsobject te schouwen.

 • 2. De resultaten van de schouw worden besproken met de desbetreffende eigenaar of gebruiker en vastgelegd in een specifieke rapportage, waarin de technisch noodzakelijke aanpassingen van het verblijfsobject en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk worden gemaakt.

 • 3. De vaststelling van de omvang van de subsidiabele kosten geschiedt om niet.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is gelijk aan de hoogte van de kosten, bedoeld in artikel 4, met inachtneming van de maximale subsidiebedragen per verblijfsobject zoals genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. Subsidies die reeds zijn verstrekt vanuit vergelijkbare regelingen, zoals aardgasvrijkoken, worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

Artikel 5a Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 3.700.000,-, nader te verdelen als volgt:

 • a.

  aardgasvrij koken: € 650.000,-;

 • b.

  elektrische verwarming: € 250.000,-;

 • c.

  waterstof verwarming: € 2.800.000,-.

Artikel 6 De aanvrager

Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst in bijlage2 en ter vervanging van een bestaande installatie.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen voorzieningen;

 • b.

  de daaraan verbonden kosten;

een en ander onder overlegging van de desbetreffende bewijsstukken.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders aanmerken als aanvraag:

  • a.

   een ondertekend afspraakdocument, opgesteld naar aanleiding van de schouw van het desbetreffend verblijfsobject; of

  • b.

   een ondertekend activiteitenoverzicht van Oost West Wonen, opgesteld naar aanleiding van installatie en aanschaf conform artikel 4.

Artikel 8 Volgorde behandeling aanvragen

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 3. De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 8a Voorschot

In geval van verlening van een subsidie wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 80% van het subsidiebedrag.

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8, eerste lid, van de verordening weigeren burgemeester en wethouders subsidie geheel indien:

 • a.

  toekenning van de aanvraag leidt tot verboden staatsteun zoals bedoeld in artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • b.

  de werkzaamheden worden uitgevoerd door een partij die hierdoor onvoldoende gekwalificeerd geacht wordt. Burgemeester en wethouders kunnen ter zake nadere eisen stellen; of

 • c.

  de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee projectmatig worden uitgevoerd.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • 1. Uiterlijk een maand na voltooiing van de werkzaamheden/maatregelen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij burgemeester en wethouders een aanvraag in voor een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2. De aanvraag om beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

 • 3. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager overgelegde kassabonnen/facturen met bijbehorende, door de gemeente beschikbaar gestelde, declaratieformulieren.

Artikel 10a Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 30 juni 2025.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Stad aardgasvrij Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 30 november 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 – Maximale subsidiebedragen

Hoofdstuk 1 Aardgasvrij koken

1.1

Elektrisch koken

1.1.1

4-pits elektrische kookplaat + pannenset

€ 500,-

1.1.2

elektrische kookplaat, meer dan 4 pitten + pannenset

€ 1.500,-

1.1.3

elektrische kookplaat, meer dan 4 pitten + pannenset die bewijsbaar duurder te vervangen is dan met de boven genoemde bedragen

€ 2.500,-

1.1.4

elektrische oven

€ 1.000,-

1.1.5

eerste aanschaf en installatie van elektrische apparaten als vervanging van minder algemene apparaten die nu gebruik maken van aardgas

€ 1.500,-

1.1.6

eerste aanschaf en installatie van additionele apparaten conform bovenstaande

werkelijke kosten o.b.v. schouw

1.2

Noodzakelijke aanpassingen

1.2.1

aanleg stopcontact en kabel voor elektrisch koken

werkelijke kosten o.b.v. schouw

1.2.2

aanpassing meterkast

werkelijke kosten o.b.v. schouw

1.2.3

driefasen-aansluiting

€ 303,48

Hoofdstuk 2 Verwarmen

2.1

Elektrische verwarming

2.1.1

aanschaf en installatie van de volgende (combinaties van) elektrische oplossingen voor verwarming en warm tapwater:

 • 1.

  een (hybride) warmtepomp;

 • 2.

  HRE-ketel oftewel een elektrische CV-ketel;

 • 3.

  infraroodpanelen;

 • 4.

  elektrische vloer-/wandverwarming;

 • 5.

  elektrische boiler;

 • 6.

  zonneboiler.

€ 2.500,-

2.2

Waterstof verwarming

2.2.1

waterstof CV-ketel

€ 2.500,-

2.2.2

waterstofready CV-ketel

€ 2.500,-

2.2.3

controle leidingwerk

€ 500,-

2.2.4

aanpassing leidingwerk

werkelijke kosten o.b.v. schouw

2.2.5

vervanging aardgas(gevel)kachel

werkelijke kosten o.b.v. schouw

2.2.6

verwijdering of elektrificering sierhaard

€ 1.500,-

Bijlage 2 – Lijst van adressen binnen het werkgebied van het project Stad aardgasvrij

straatnaam

huisnummer

huisletter

postcode

A. van Bronckhorststraat

2

3243AR

A. van Bronckhorststraat

4

3243AR

A. van Bronckhorststraat

6

3243AR

A. van Bronckhorststraat

8

3243AR

A. van Bronckhorststraat

10

3243AR

A. van Bronckhorststraat

12

3243AR

A. van Bronckhorststraat

14

3243AR

A. van Bronckhorststraat

16

3243AR

A. van Bronckhorststraat

18

3243AR

A. van Bronckhorststraat

20

3243AR

A. van Bronckhorststraat

22

3243AR

A. van Bronckhorststraat

24

3243AR

A. van Bronckhorststraat

26

3243AR

A. van Bronckhorststraat

28

3243AR

A. van Bronckhorststraat

30

3243AR

A. van Bronckhorststraat

32

3243AR

Achterdijk

1

3243AA

Achterdijk

2

3243AA

Achterdijk

3

3243AA

Achterdijk

5

3243AA

Achterdijk

7

3243AA

Achterdijk

8

3243AA

Achterdijk

10

3243AA

Achterdijk

11

3243AA

Achterdijk

12

3243AA

Achterdijk

14

3243AA

Achterdijk

17

3243AA

Achterdijk

19

3243AA

Achterdijk

20

3243AA

Achterdijk

22

3243AA

Achterdijk

24

3243AA

Achterdijk

25

3243AA

Achterdijk

27

3243AA

Achterdijk

29

3243AA

Achterdijk

31

3243AA

Achterdijk

33

3243AA

Achterdijk

35

3243AA

Achterdijk

45

3243AA

Achterdijk

47

3243AA

Achterdijk

49

3243AA

Achterdijk

51

3243AA

Achterdijk

53

3243AA

Achterdijk

57

3243AA

Achterdijk

61

3243AA

Achterdijk

63

3243AA

Achterdijk

65

3243AA

Achterdijk

67

3243AA

Achterdijk

69

3243AA

Achterdijk

73

3243AA

Achterdijk

75

3243AA

Achterdijk

81

3243AA

Aleijd van Puttenstraat

1

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

2

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

3

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

4

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

5

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

6

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

7

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

8

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

9

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

10

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

11

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

12

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

13

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

14

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

15

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

16

3243BB

Aleijd van Puttenstraat

17

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

19

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

21

3243BA

Aleijd van Puttenstraat

23

3243BA

Baron van Brienenstraat

1

3243AB

Baron van Brienenstraat

2

3243AB

Baron van Brienenstraat

3

3243AB

Baron van Brienenstraat

4

3243AB

Baron van Brienenstraat

5

3243AB

Baron van Brienenstraat

6

3243AB

Baron van Brienenstraat

7

3243AB

Baron van Brienenstraat

8

3243AB

Baron van Brienenstraat

9

3243AB

Baron van Brienenstraat

10

3243AB

Baron van Brienenstraat

11

3243AB

Baron van Brienenstraat

12

3243AB

Baron van Brienenstraat

13

3243AB

Baron van Brienenstraat

14

3243AB

Baron van Brienenstraat

15

3243AB

Baron van Brienenstraat

16

3243AB

Baron van Brienenstraat

17

3243AB

Baron van Brienenstraat

18

3243AB

Baron van Brienenstraat

19

3243AB

Baron van Brienenstraat

20

3243AB

Baron van Brienenstraat

22

3243AB

Baron van Brienenstraat

24

3243AB

Baron van Brienenstraat

26

3243AB

Baron van Brienenstraat

28

3243AB

Baron van Brienenstraat

30

3243AB

Baron van Brienenstraat

32

3243AB

Baron van Brienenstraat

34

3243AB

Beneden Molendijk

2

3243AJ

Beneden Molendijk

2

a

3243AJ

Beneden Molendijk

4

3243AJ

Beneden Molendijk

6

3243AJ

Beneden Molendijk

8

3243AJ

Beneden Molendijk

10

3243AJ

Beneden Molendijk

12

3243AJ

Beneden Molendijk

14

3243AJ

Beneden Molendijk

16

3243AJ

Beneden Molendijk

18

3243AJ

Beneden Molendijk

20

3243AJ

Beneden Molendijk

22

3243AJ

Beneden Molendijk

24

3243AJ

Beneden Molendijk

26

3243AJ

Boomgaarddreef

1

c

3243AC

Boomgaarddreef

1

b

3243AC

Boomgaarddreef

1

a

3243AC

Boomgaarddreef

1

3243AC

Boomgaarddreef

2

3243AC

Boomgaarddreef

3

3243AC

Boomgaarddreef

4

3243AC

Boomgaarddreef

5

3243AC

Boomgaarddreef

6

3243AC

Boomgaarddreef

7

3243AC

Boomgaarddreef

8

3243AC

Boomgaarddreef

9

3243AC

Boomgaarddreef

10

3243AC

Boomgaarddreef

14

3243AC

Boomgaarddreef

15

a

3243AC

Boomgaarddreef

15

3243AC

Boomgaarddreef

16

3243AC

Boomgaarddreef

16

m

3243AC

Boomgaarddreef

18

3243AC

Boomgaarddreef

20

3243AC

Boomgaarddreef

22

3243AC

Boomgaarddreef

24

3243AC

Boomgaarddreef

26

a

3243AC

Boomgaarddreef

26

3243AC

Boudewijnstraat

1

T

3243AD

Boudewijnstraat

1

3243AD

Boudewijnstraat

2

G

Boudewijnstraat

3

3243AD

Boudewijnstraat

5

3243AD

Boudewijnstraat

7

3243AD

Boudewijnstraat

9

3243AD

Boudewijnstraat

11

3243AD

Boudewijnstraat

13

3243AD

Boudewijnstraat

15

3243AD

Boudewijnstraat

17

3243AD

Boudewijnstraat

19

3243AD

Boudewijnstraat

21

3243AD

Boudewijnstraat

23

3243AD

Boudewijnstraat

25

3243AD

Boudewijnstraat

27

3243AD

Burgemeester Sterkstraat

1

A

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

C

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

B

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

A

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

F

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

E

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

D

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

1

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

2

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

3

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

4

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

5

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

6

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

7

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

8

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

9

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

10

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

11

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

12

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

13

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

14

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

15

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

17

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

19

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

21

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

23

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

24

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

26

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

28

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

30

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

32

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

34

3243AE

Burgemeester Sterkstraat

36

3243AE

De Redoute

1

3243BE

De Redoute

2

3243BE

De Redoute

3

3243BE

De Redoute

4

3243BE

De Redoute

5

3243BE

De Redoute

6

3243BE

De Redoute

7

3243BE

De Redoute

8

3243BE

De Redoute

9

3243BE

De Redoute

10

3243BE

De Redoute

11

3243BE

De Redoute

12

3243BE

De Redoute

13

3243BE

De Redoute

14

3243BE

De Redoute

15

3243BE

De Redoute

16

3243BE

De Redoute

17

3243BE

De Redoute

18

3243BE

De Redoute

19

3243BE

De Redoute

20

3243BE

De Redoute

21

3243BE

De Redoute

22

3243BE

De Redoute

23

3243BE

De Redoute

24

3243BE

De Redoute

25

3243BE

De Redoute

26

3243BE

De Redoute

27

3243BE

De Redoute

28

3243BE

De Redoute

29

3243BE

De Redoute

30

3243BE

De Redoute

31

3243BE

De Redoute

32

3243BE

De Redoute

33

3243BE

De Redoute

34

3243BE

De Redoute

35

3243BE

De Redoute

36

3243BE

De Redoute

37

3243BE

De Redoute

38

3243BE

De Redoute

39

3243BE

De Redoute

40

3243BE

De Redoute

41

3243BE

De Redoute

43

3243BE

De Redoute

45

3243BE

De Redoute

46

3243BE

De Redoute

47

3243BE

De Redoute

48

3243BE

De Redoute

49

3243BE

De Redoute

50

3243BE

De Redoute

51

3243BE

De Redoute

52

3243BE

De Redoute

53

3243BE

De Redoute

54

3243BE

De Redoute

55

3243BE

De Redoute

56

3243BE

De Redoute

58

3243BE

De Redoute

60

3243BE

De Redoute

62

3243BE

De Redoute

64

3243BE

De Redoute

66

3243BE

De Redoute

68

3243BE

Dijkhof

1

3243AG

Dijkhof

2

3243AG

Dijkhof

3

3243AG

Dijkhof

5

3243AG

Dijkhof

8

3243AG

Dijkhof

9

3243AG

Dijkhof

10

3243AG

Dijkhof

11

3243AG

Dijkhof

12

3243AG

Dijkhof

13

3243AG

Dijkhof

14

3243AG

Dijkhof

15

3243AG

Dijkhof

16

3243AG

Dijkhof

17

3243AG

Dijkhof

18

3243AG

Dijkhof

19

3243AG

Dijkhof

20

3243AG

Dijkhof

21

3243AG

Dijkhof

22

3243AG

Dijkhof

23

3243AG

Dijkhof

24

3243AG

Dijkhof

25

3243AG

Dijkhof

27

3243AG

Haven

1

3243AH

Haven

2

3243AH

Haven

4

3243AH

Haven

5

a

3243AH

Haven

6

3243AH

Haven

7

A

3243AH

Haven

8

3243AH

Haven

9

3243AH

Haven

10

b

3243AH

Haven

10

a

3243AH

Haven

10

3243AH

Haven

14

3243AH

Het Gudseke

1

3243BG

Het Gudseke

2

3243BG

Het Gudseke

3

3243BG

Het Gudseke

4

3243BG

Het Gudseke

5

3243BG

Het Gudseke

6

3243BG

Het Gudseke

7

3243BG

Het Gudseke

8

3243BG

Het Gudseke

9

3243BG

Het Gudseke

10

3243BG

Het Gudseke

11

3243BG

Het Gudseke

12

3243BG

Het Gudseke

13

3243BG

Het Gudseke

14

3243BG

Het Gudseke

15

3243BG

Het Gudseke

16

3243BG

Het Gudseke

17

3243BG

Het Gudseke

18

3243BG

Het Gudseke

19

3243BG

Het Gudseke

20

3243BG

Het Gudseke

21

3243BG

Het Gudseke

22

3243BG

Het Gudseke

23

3243BG

Het Gudseke

24

3243BG

Het Gudseke

25

3243BG

Het Gudseke

27

3243BG

Jan van Halfwassenaerstraat

1

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

2

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

3

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

4

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

5

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

6

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

7

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

8

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

9

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

10

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

11

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

12

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

13

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

14

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

16

3243AS

Jan van Halfwassenaerstraat

18

3243AS

Jan van Heenvlietstraat

2

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

4

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

9

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

11

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

13

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

15

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

17

3243BC

Jan van Heenvlietstraat

19

A

3243BC

Kerkstraat

1

A

3243AK

Kerkstraat

1

3243AK

Kerkstraat

2

3243AK

Kerkstraat

3

3243AK

Kerkstraat

4

3243AK

Kerkstraat

5

3243AK

Kerkstraat

6

3243AK

Kerkstraat

7

3243AK

Kerkstraat

8

3243AK

Kerkstraat

9

3243AK

Kerkstraat

10

3243AK

Kerkstraat

11

3243AK

Kolff van Oosterwijkstraat

1

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

2

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

3

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

4

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

5

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

6

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

7

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

8

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

9

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

10

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

11

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

12

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

14

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

16

3243BD

Kolff van Oosterwijkstraat

18

3243BD

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

1

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

2

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

3

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

4

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

5

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

c

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

8

c

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

11

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

12

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

b

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

a

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

14

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

15

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

17

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

19

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

21

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

23

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

25

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

27

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

29

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

31

3243LA

Lieve Vrouwepoldersedijk

33

3243LA

Molendijk

1

3243AL

Molendijk

2

3243AM

Molendijk

3

3243AL

Molendijk

4

3243AM

Molendijk

5

a

3243AL

Molendijk

5

G

3243AL

Molendijk

5

H

3243AL

Molendijk

5

E

3243AL

Molendijk

5

D

3243AL

Molendijk

5

C

3243AL

Molendijk

5

B

3243AL

Molendijk

5

F

3243AL

Molendijk

5

3243AL

Molendijk

6

3243AM

Molendijk

7

A

3243AL

Molendijk

7

3243AL

Molendijk

8

3243AM

Molendijk

9

3243AL

Molendijk

10

3243AM

Molendijk

11

3243AL

Molendijk

12

3243AM

Molendijk

13

3243AL

Molendijk

14

3243AM

Molendijk

15

a

3243AL

Molendijk

15

3243AL

Molendijk

18

3243AM

Molendijk

19

3243AL

Molendijk

20

3243AM

Molendijk

21

3243AL

Molendijk

22

3243AM

Molendijk

23

3243AL

Molendijk

24

3243AM

Molendijk

25

3243AL

Molendijk

26

3243AM

Molendijk

27

3243AL

Molendijk

28

3243AM

Molendijk

29

3243AL

Molendijk

30

T

3243AM

Molendijk

30

e

3243AM

Molendijk

30

b

3243AM

Molendijk

30

3243AM

Molendijk

30

a

3243AM

Molendijk

31

3243AL

Molendijk

32

d

3243AM

Molendijk

32

c

3243AM

Molendijk

32

b

3243AM

Molendijk

32

a

3243AM

Molendijk

32

3243AM

Molendijk

33

3243AL

Molendijk

34

3243AM

Molendijk

35

3243AL

Molendijk

36

3243AM

Molendijk

37

3243AL

Molendijk

38

3243AM

Molendijk

39

3243AL

Molendijk

40

3243AM

Molendijk

42

3243AM

Molendijk

44

3243AM

Molendijk

45

3243AL

Molendijk

46

3243AM

Molendijk

48

3243AM

Molendijk

49

3243AL

Molendijk

50

3243AM

Molendijk

52

3243AM

Molendijk

54

3243AM

Molendijk

55

3243AL

Molendijk

56

3243AM

Molendijk

58

3243AM

Molendijk

59

3243AL

Molendijk

60

a

3243AM

Molendijk

60

3243AM

Molendijk

61

3243AL

Molendijk

62

3243AM

Molendijk

62

a

3243AM

Molendijk

63

a

3243AL

Molendijk

63

T

3243AL

Molendijk

63

3243AL

Molendijk

64

3243AM

Molendijk

65

b

3243AL

Molendijk

65

a

3243AL

Molendijk

65

3243AL

Molendijk

66

3243AM

Molendijk

67

a

3243AL

Molendijk

67

3243AL

Molendijk

68

3243AM

Molendijk

69

3243AL

Molendijk

70

3243AM

Molendijk

71

3243AL

Molendijk

72

3243AM

Molendijk

73

a

3243AL

Molendijk

73

3243AL

Molendijk

74

3243AM

Molendijk

75

3243AL

Molendijk

76

3243AM

Molendijk

77

3243AL

Molendijk

78

3243AM

Molendijk

79

3243AL

Molendijk

80

3243AM

Molendijk

81

a

3243AL

Molendijk

81

3243AL

Molendijk

83

3243AL

Molendijk

85

3243AL

Nieuwstraat

3

3243AN

Nieuwstraat

5

3243AN

Nieuwstraat

7

3243AN

Nieuwstraat

15

3243AN

Nieuwstraat

17

3243AN

Nieuwstraat

25

3243AN

Nieuwstraat

26

3243AN

Nieuwstraat

27

3243AN

Nieuwstraat

27

b

3243AN

Nieuwstraat

27

a

3243AN

Nieuwstraat

28

3243AN

Nieuwstraat

29

3243AN

Nieuwstraat

30

3243AN

Nieuwstraat

31

3243AN

Nieuwstraat

32

3243AN

Nieuwstraat

33

3243AN

Nieuwstraat

34

a

3243AN

Nieuwstraat

34

3243AN

Nieuwstraat

35

3243AN

Nieuwstraat

36

3243AN

Nieuwstraat

37

3243AN

Nieuwstraat

38

3243AN

Nieuwstraat

39

3243AN

Nieuwstraat

40

3243AN

Nieuwstraat

41

3243AN

Nieuwstraat

42

3243AN

Nieuwstraat

44

3243AN

Nieuwstraat

45

3243AN

Nieuwstraat

46

3243AN

Nieuwstraat

47

3243AN

Nieuwstraat

48

3243AN

Nieuwstraat

49

3243AN

Nieuwstraat

50

3243AN

Nieuwstraat

51

3243AN

Nieuwstraat

52

3243AN

Nieuwstraat

53

3243AN

Nieuwstraat

54

3243AN

Nieuwstraat

55

3243AN

Nieuwstraat

56

3243AN

Nieuwstraat

58

3243AN

Nieuwstraat

60

3243AN

Nieuwstraat

62

3243AN

Nieuwstraat

64

3243AN

Oranjelaan

1

a

3243AP

Oranjelaan

1

3243AP

Oranjelaan

2

3243AP

Oranjelaan

3

3243AP

Oranjelaan

4

3243AP

Oranjelaan

5

3243AP

Oranjelaan

6

3243AP

Oranjelaan

7

3243AP

Oranjelaan

8

3243AP

Oranjelaan

9

3243AP

Oranjelaan

10

3243AP

Oranjelaan

11

3243AP

Oranjelaan

12

3243AP

Oranjelaan

13

3243AP

Oranjelaan

14

3243AP

Oranjelaan

15

3243AP

Oranjelaan

16

3243AP

Oranjelaan

17

3243AP

Oranjelaan

18

3243AP

Oranjelaan

19

3243AP

Oranjelaan

20

3243AP

Oranjelaan

21

3243AP

Oranjelaan

22

3243AP

Oranjelaan

23

3243AP

Oranjelaan

24

3243AP

Oranjelaan

25

3243AP

Oranjelaan

26

3243AP

Oranjelaan

27

3243AP

Oranjelaan

27

a

3243AP

Oranjelaan

28

3243AP

Oranjelaan

29

3243AP

Oranjelaan

30

3243AP

Oranjelaan

31

3243AP

Oranjelaan

32

3243AP

Oranjelaan

33

3243AP

Oranjelaan

34

3243AP

Oranjelaan

35

3243AP

Oranjelaan

36

3243AP

Oranjelaan

37

3243AP

Oranjelaan

39

3243AP

Oranjelaan

41

3243AP

Oranjelaan

43

3243AP

Oranjelaan

45

3243AP

Oranjelaan

47

3243AP

Oranjelaan

49

3243AP

Oranjelaan

51

a

3243AP

Oranjelaan

51

3243AP

Oranjelaan

53

3243AP

Oranjelaan

55

3243AP

Oranjelaan

57

3243AP

Oranjelaan

59

3243AP

Oranjelaan

61

3243AP

Oranjelaan

63

3243AP

Voorstraat

2

3243AV

Voorstraat

3

3243AV

Voorstraat

4

3243AV

Voorstraat

5

3243AV

Voorstraat

6

3243AV

Voorstraat

7

3243AV

Voorstraat

8

3243AV

Voorstraat

9

3243AV

Voorstraat

11

3243AV

Voorstraat

12

3243AV

Voorstraat

13

3243AV

Voorstraat

14

3243AV

Voorstraat

16

3243AV

Voorstraat

18

3243AV

Voorstraat

20

3243AV

Voorstraat

21

3243AV

Voorstraat

22

3243AV

Voorstraat

25

3243AV

Voorstraat

27

3243AV

Voorstraat

29

3243AV

Voorstraat

30

3243AV

Voorstraat

31

3243AV

Voorstraat

32

3243AV

Voorstraat

33

3243AV

Voorstraat

35

3243AV

Voorstraat

36

3243AV

Voorstraat

38

3243AV

Voorstraat

40

3243AV

Voorstraat

42

3243AV

Voorstraat

44

3243AV

Voorstraat

46

3243AV

Vrouwtjesweg

1

a

3243AW

Vrouwtjesweg

1

3243AW

Vrouwtjesweg

2

3243AW

Vrouwtjesweg

3

3243AW

Vrouwtjesweg

5

3243AW

Vrouwtjesweg

7

3243AW

Vrouwtjesweg

9

3243AW

Vrouwtjesweg

11

3243AW

Vrouwtjesweg

13

3243AW

Vrouwtjesweg

15

3243AW

Vrouwtjesweg

23

3243AW

Vrouwtjesweg

25

3243AW

Vrouwtjesweg

27

3243AW

Vrouwtjesweg

28

3243AW

Vrouwtjesweg

29

3243AW

Vrouwtjesweg

30

3243AW

Vrouwtjesweg

31

3243AW

Vrouwtjesweg

32

3243AW

Vrouwtjesweg

33

3243AW

Vrouwtjesweg

34

3243AW

Vrouwtjesweg

35

3243AW

Vrouwtjesweg

36

3243AW

Vrouwtjesweg

37

3243AW

Vrouwtjesweg

38

3243AW

Vrouwtjesweg

39

3243AW

Vrouwtjesweg

40

3243AW

Vrouwtjesweg

41

3243AW

Vrouwtjesweg

42

3243AW

Vrouwtjesweg

43

3243AW

Vrouwtjesweg

44

3243AW

Vrouwtjesweg

45

3243AW

Vrouwtjesweg

46

3243AW

Vrouwtjesweg

47

3243AW

Vrouwtjesweg

48

3243AW

Vrouwtjesweg

49

3243AW

Vrouwtjesweg

50

3243AW

Vrouwtjesweg

51

3243AW

Vrouwtjesweg

52

3243AW

Vrouwtjesweg

54

3243AW

Vrouwtjesweg

56

3243AW

Vrouwtjesweg

58

3243AW

Vrouwtjesweg

60

3243AW

Vrouwtjesweg

62

3243AW

Vrouwtjesweg

64

3243AW

Vrouwtjesweg

66

3243AW

Vrouwtjesweg

68

3243AW

Vrouwtjesweg

70

3243AW

Vrouwtjesweg

72

3243AW

Vrouwtjesweg

74

3243AW

Vrouwtjesweg

76

3243AW

Vrouwtjesweg

78

3243AW

Vrouwtjesweg

90

3243AW

W.V. van Wittenhorststraat

1

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

2

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

3

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

4

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

5

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

6

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

7

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

8

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

9

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

10

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

11

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

12

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

13

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

14

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

16

3243AT

W.V. van Wittenhorststraat

18

3243AT

Zeedijk

3

3243LG

Zeedijk

5

3243LG

Zeedijk

11

3243LG

Zeedijk

13

3243LG

Zeedijk

14

3243LG

Zeedijk

15

G

3243LG

Zeedijk

16

3243LG

Zeedijk

18

3243LG

Zeedijk

20

3243LG

Zeedijk

21

3243LG

Zeedijk

22

3243LG

Zeedijk

23

3243LG

Zeedijk

24

B

3243LG

Zeedijk

24

A

3243LG

Zeedijk

25

3243LG

Zeedijk

26

3243LG

Zeedijk

27

3243LG

Zeedijk

28

3243LG

Zeedijk

29

3243LG

Zeedijk

31

3243LG

Zeedijk

34

3243LG

Zeedijk

35

3243LG

Zeedijk

36

3243LG

Zeedijk

38

3243LG

Zeedijk

42

3243LG

Zeedijk

44

3243LG

Zeedijk

46

b

3243LG

Zeedijk

46

3243LG

Zeedijk

46

c

3243LG

Zeedijk

50

3243LG

Zeedijk

52

3243LG

Zeedijk

54

3243LG

Zevenster

1

3243AX

Zevenster

2

3243AX

Zevenster

3

3243AX

Zevenster

4

3243AX

Zevenster

5

3243AX

Zevenster

6

3243AX

Zevenster

7

3243AX

Zevenster

8

3243AX

Zevenster

9

B

3243AX

Zevenster

9

A

3243AX

Zevenster

9

3243AX

Zweedsestraat

2

3243AZ

Zweedsestraat

4

3243AZ

Zweedsestraat

6

3243AZ

Zweedsestraat

8

3243AZ

Zweedsestraat

10

3243AZ