Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

gelet op

 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • Algemene verordening gegevensbescherming

 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • De regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Boxmeer 2019

  • De regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Cuijk 2014

  • De regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Grave 2014

  • De regeling gegevensverstrekkingen basisregistratie personen Mill en Sint Hubert 2014

  • De regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Sint Anthonis 2018

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Land van Cuijk 2022

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met in achtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Land van Cuijk worden verstrekt, voor zover deze organen nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2. De verstrekking als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3. Het hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie de gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Land van Cuijk en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Land van Cuijk was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Over een ingezetene van de gemeente Land van Cuijk kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaan de schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze regeling;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze regeling

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

datum:

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 behorend bij artikel 3 regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met in achtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

Er worden slechts werkzaamheden aangewezen die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaaljuridische zorgverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Toelichting op Regeling gegevensverstrekking BRP Land van Cuijk 2022

Algemeen

Overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, zijn verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Basisregistratie person en te betrekken. Burgers hoeven sinds de invoering van die verplichting ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zij geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt, en dat burgemeester en wethouders daar nadere invulling aan geven. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie person en aan de organen van de gemeente Land van Cuijk.

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Land van Cuijk en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan de gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Land van Cuijk aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

Op de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van de wet BRP is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Deze regeling is daarmee in overeenstemming gebracht.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Land van Cuijk beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Land van Cuijk.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Land van Cuijk zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Land van Cuijk overheidstaken uitvoeren.

De gemeente land van Cuijk is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Land van Cuijk woonachtig zijn. De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen. Deze zogenaamde systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Land van Cuijk op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Land van Cuijk woonachtig zijn, dient de gemeente Land van Cuijk het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen. Om die reden verwijst artikel 1 van deze Regeling naar artikel 3.2 van de Wet BRP.

Uit praktische overwegingen is de bevoegdheid om de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de organisatieonderdelen gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken. Dit biedt de mogelijkheid om op flexibele wijze te kunnen inspelen op de voortdurende wijzigende vraag om gegevens uit de organisatie.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die de werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.