Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. d.d. 15 september 2021;

gezien het positieve advies van de Land van Cuijk-raad d.d. 20 oktober 2021;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Boxmeer;

  • Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande verenigingsgebouwen gemeente Sint Anthonis.

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022.

Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een (sport)vereniging binnen de gemeente Land van Cuijk zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

 • c.

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde kosten van maatregelen;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e.

  Kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • g.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt is een (sport)vereniging. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 3.

  Voor het treffen van maatregelen in sport- of vereniging accommodaties in de gemeente Land van Cuijk.

 • 4.

  Het rentepercentage wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening. Richtlijn is de rente voor duurzaam thuis lening op website SVn https://www.svn.nl/rentetarieven.

 • 5.

  De looptijd bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 6.

  De Stimuleringslening is annuïtair

 • 7.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 8.

  De afsluitprovisie is voor rekening van de (sport)vereniging en kan binnen de regeling gefinancierd worden. Voor de hoogte van de afsluitprovisie: Zie de website van SVN.

 • 9.

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijd boetevrij toegestaan.

 • 10.

  Bij het verstrekken van de stimuleringslening kan het college nadere hypothecaire- en/of andere zekerheden verlangen.

 • 11.

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 40.000,- inclusief btw.

Artikel 3. Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden in ieder geval gerekend: Zie bijlage A.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten. Voor de meest actuele versie, zie tevens de website van de gemeente Land van Cuijk.

Artikel 4. Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot dan wel een positieve invloed op het klimaat en/of

 • b.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening

Artikel 5. Budget

 • 1. In het kader van de in deze Verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van Land van Cuijk het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van stimuleringsregelingen duurzaamheid.

 • 2. Dit budget bestaat uit twee onderdelen: het budget voor de stimuleringslening duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk en het budget voor de duurzaamheidslening woningen gemeente Land van Cuijk.

 • 3. Het college is bevoegd om het budget voor de stimuleringslening duurzaamheid (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk te verhogen indien het budget voor de duurzaamheidslening woningen gemeente Land van Cuijk voor hetzelfde bedrag wordt verlaagd.

 • 4. Het college is bevoegd om het budget voor de stimuleringslening duurzaamheid (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk te verlagen indien het budget voor de duurzaamheidslening woningen gemeente Land van Cuijk voor hetzelfde bedrag wordt verhoogd.

 • 5. De raad van de gemeente Land van Cuijk kan jaarlijks de regeling evalueren.

 • 6. De raad kan op verzoek van het college tussentijds het budget verhogen.

 • 7. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 8. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt digitaal bij het college ingediend via een door de gemeente aangewezen website van de Gemeente Land van Cuijk en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen waarbij wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde vereisten.

  • b.

   De kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 • 9. Een aanvraag dienst binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college door aanvrager te zijn ingediend bij de SVn (peildatum is binnenkomst bij SVn). Bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets te hebben geleid. Bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een Stimuleringslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de kosten minder bedragen dan € 5.000,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

  • a.

   de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 9. Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de Gemeente Land van Cuijk en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Boxmeer;

  • b.

   Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande verenigingsgebouwen gemeente Sint Anthonis.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar

Bijlage A

Tot de maatregelen worden gerekend: 

 • a.

  Dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

 • b.

  Vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

 • c.

  ‘Groendak’; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2;

 • d.

  Spouwmuur- en na-isolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 1,1 m2K/W;

 • e.

  Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

 • f.

  Tenminste HR++ glas (of beter) met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K, inclusief kozijnen en deuren;

 • g.

  Micro-wkk of HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

 • h.

  Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), bestemd als hoofd- of basisverwarming van een gebouw en niet primair gericht op actieve koeling of verwarming van tapwater. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;

 • i.

  Zonnepanelen met een geïnstalleerd vermogen van ten minste 2000 WattPiek;

 • j.

  Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

 • k.

  Accusysteem voor energieopslag (v.b. Tesla accu);

 • l.

  Led-verlichting (LED lampen, LED trafo’s, LED dimmers), bijvoorbeeld veldverlichting

 • m.

  Infrarood panelen voor verwarming (alleen als bijverwarming);

 • n.

  Grijswatersysteem;

 • o.

  Warmteterugwinning (WTW) voor douches en douchebakken. WTW uit afvalwater met een rendement van ten minste 50% resp. uit ventilatielucht met een rendement van ten minste 90%;

 • p.

  Laadpaal voor elektrische auto’s;

 • q.

  Asbest verwijdering van het dak van (sport)verenigingen als deze gecombineerd wordt met een groen dak, zonnepanelen of een zonnecollector;

 • r.

  Overig: leges, energieadviezen, warmtescan, (waterzijdig) inregelen van ventilatie en/of de CV, uitvoeringskosten i.c.m. één of meerder van bovenstaande maatregelen.