Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. d.d. 15 september 2021;

gezien het positieve advies van de Land van Cuijk-raad d.d.20 oktober 2021;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet, de Erfgoedwet, de Bouwverordening Land van Cuijk 2022, de Erfgoedverordening Boxmeer, de Erfgoedverordening Cuijk 2016, de Erfgoedverordening Grave 2017 (gemeenteblad 2016, nr. 187733), de Erfgoedverordening Mill en Sint Hubert (gemeenteblad 2016, 187773), de Erfgoedverordening gemeente Sint Anthonis 2010;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Boxmeer, vastgesteld door de raad van Boxmeer op 30 april 2020 (Gemeenteblad 2020, 120887);

  • De gemeente Cuijk: Verordening Ruimtelijke Kwaliteitszorg 2012;

  • De gemeente Grave: Verordening Ruimtelijke Kwaliteitszorg.

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022.

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.

 • 1. Het college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

 • 2. Commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK): Commissie die het college op verzoek en uit eigen beweging kaderstellend adviseert op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin van het woord. De CRK geeft de kaders waarbinnen advisering door de WM advieskamer dient plaats te vinden.

 • 3. Welstand/monumenten (WM) Advieskamer: Commissie die het college adviseert op het gebied van welstandsaspecten, monumentenaspecten, reclame-uitingen en overige aangelegenheden die betrekking op het uiterlijk aanzien van de gemeente. De WM Advieskamer fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de Woningwet, als monumentencommissie als bedoeld in de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet en de binnen het grondgebied van de gemeente geldende Erfgoedverordeningen.

Paragraaf 2. Adviestaak

Artikel 2. Taak en werkzaamheden commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK)

 • 1. De CRK commissie adviseert het college op verzoek en uit eigen beweging over:

  • a.

   ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen, beeldkwaliteitsplannen en andere relevante beleidsstukken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit;

  • b.

   stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente;

  • c.

   alle aangelegenheden die van belang kunnen zijn in relatie tot de (archeologische) monumenten voor zover dit geen aanvragen om omgevingsvergunning betreft.

 • 2. De CRK bestaat uit tenminste vijf leden en maximaal acht leden. Leden zijn de deskundigen die gezamenlijk de volgende disciplines vertegenwoordigen: architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, monumentenzorg en archeologie. Het is mogelijk dat één lid meerdere disciplines vertegenwoordigt.

 • 3. De CRK kan slechts adviezen uitbrengen indien minimaal één deskundige van iedere benodigde discipline aanwezig is, ter beoordeling door de voorzitter.

 • 4. De CRK vergadert eenmaal per acht weken of zo dikwijls als het college dit nodig oordeelt.

 • 5. De CRK kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

 • 6. De CRK kan zich doen bijstaan door andere personen, voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

 • 7. De in zesde lid bedoelde personen kunnen op uitnodiging van de commissie als adviseur deelnemen aan de beraadslagingen.

Artikel 3. Taak en werkzaamheden WelstandMonumenten (WM) Advieskamer

 • 1. De WM Advieskamer fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de Woningwet en als monumentencommissie als bedoeld in de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet en de binnen het grondgebied van de gemeente geldende Erfgoedverordeningen.

 • 2. De WM Advieskamer brengt welstandsadviezen uit op basis van de Welstandsnota.

 • 3. De WM Advieskamer brengt monumentenadviezen uit op basis van het monumentenbeleid en de monumentennota’s.

 • 4. De WM Advieskamer bestaat uit de secretaris, twee deskundigen op het gebied van architectuur en een deskundige op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie, monumentenzorg en/of archeologie.

 • 5. Een van de vaste leden van de WM Advieskamer, die tegelijkertijd de rol van voorzitter vervult is ook lid van de CRK en neemt deel aan de vergaderingen van de CRK.

 • 6. De WM Advieskamer kan slechts adviezen uitbrengen indien minimaal één deskundige van iedere benodigde discipline aanwezig is.

 • 7. Indien geen toetsingskader aanwezig is of indien twijfel bestaat over het toe te passen toetsingskader, wordt het verzoek om advies voorgelegd aan de CRK teneinde de toetsingskaders te bepalen dan wel te verduidelijken, waarna het verzoek (opnieuw) ter advisering aan de WM Advieskamer wordt voorgelegd. De WM advieskamer kan in zo’n geval in verband met mogelijke termijnoverschrijding het college verzoeken de CRK bijeen te roepen.

Paragraaf 3. Taakomschrijving

Artikel 4. Voorzitter

 • 1. Het college wijst uit de leden een voorzitter voor de CRK aan. Voor de overige leden kan een vervanger worden benoemd die beschikt over vergelijkbare deskundigheid als het lid dat hij of zij vervangt.

 • 2. Het college wijst een van de leden van de CRK, die deskundig is op het gebied van architectuur, aan als voorzitter van de WM Advieskamer.

 • 3. Voor de voorzitters worden vervangers benoemd die bij afwezigheid invallen.

 • 4. De voorzitters zijn onafhankelijk van de lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, de ambtelijke organisatie en van partijen die rechtstreeks belang hebben bij de te bespreken plannen.

 • 5. De voorzitters ontplooien geen activiteiten die invloed kunnen hebben op het onafhankelijk functioneren. De voorzitters aanvaarden geen opdrachten van de gemeente of derden over plannen die (mogelijkerwijs) geagendeerd kunnen worden voor advisering in de commissie.

Artikel 5. Secretaris

 • 1. Het college wijst een van haar ambtenaren aan als secretaris van de CRK en een als secretaris van de WM Advieskamer.

 • 2. Het college wijst een van haar ambtenaren aan als plaatsvervangend secretaris van de CRK en een als plaatsvervangend secretaris van de WM Advieskamer.

 • 3. De secretarissen zijn belast met het voorbereiden van de vergaderingen, de verslaglegging en de afhandeling van de vergaderingen.

Artikel 6. Leden

 • 1. De leden van de CRK en WM Advieskamer worden benoemd door het college. De leden dragen vanuit hun vakkundigheid bij aan de advisering van de CRK en WM Advieskamer.

 • 2. De leden zijn onafhankelijk van de lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, de ambtelijke organisatie en van partijen die rechtstreeks belang hebben bij de te bespreken plannen.

 • 3. De leden ontplooien geen activiteiten die invloed kunnen hebben op het onafhankelijk functioneren als lid. Indien een lid betrokken is bij een in de commissie te behandelen project, dan trekt hij zich in de vergadering terug als het betreffende plan in de commissievergadering wordt behandeld.

Artikel 7. Benoeming, zittingsduur en vergoeding.

 • 1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd.

 • 2. Herbenoeming van leden kan eenmaal voor ten hoogste drie jaar plaatsvinden. Dit is niet van toepassing op de plaatsvervangers.

 • 3. Afgetreden leden zijn twee jaar na hun aftreden weer benoembaar.

 • 4. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door het college worden geschorst en door het college worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. Het college benoemt de leden van de CRK en WM Advieskamer.

 • 5. De beloning van de leden van de commissie wordt door het college jaarlijks vastgesteld.

Paragraaf 4 Vergaderingen

Artikel 8. Huishoudelijk reglement

 • 1. De commissie stelt een huishoudelijk reglement vast waarin onder meer de wijze van agendering, verslaglegging en de gang van zaken bij de vergadering is vastgelegd.

 • 2. Het college draagt zorg voor bekendmaking van het door de commissie vastgestelde reglement van orde in het gemeenteblad.

Artikel 9. Openbaarheid en geheimhoudingsplicht

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De openbaarheid betreft zowel de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.

 • 2. Indien het college een verzoek doet tot niet-openbare behandeling, dan dient het college daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

 • 3. De geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de commissie en de daarvoor werkzame personen.

Artikel 10. Spreekrecht

 • 1. De CRK en de WM Adviescommissie kan een indiener van een plan uitnodigen om ter vergadering zijn plan toe te lichten.

 • 2. De indiener van een plan kan de CRK en WM Adviescommissie verzoeken hem uit te nodigen voor de vergadering waarin zijn plan wordt behandeld opdat hij zijn plan kan toelichten.

 • 3. Degenen die de vergadering bijwonen, anders dan als lid van de CRK, de WM Adviescommissie en als indiener van het plan, hebben geen spreekrecht.

Artikel 11. Termijnen van advisering

 • 1. De CRK en de WM Adviescommissie brengen het verzochte advies uit binnen twee weken nadat de vergadering heeft plaatsgevonden.

 • 2. Het college kan de commissie een langere termijn gunnen dan vermeld in onderdeel 1.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022”.

Artikel 13. Vervallen verklaren oude regelingen

De volgende verordeningen worden vervallen verklaard:

 • Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Boxmeer, vastgesteld door de raad van Boxmeer op 30 april 2020 (Gemeenteblad 2020, 120887);

 • De gemeente Cuijk: Verordening Ruimtelijke Kwaliteitszorg 2012;

 • De gemeente Grave: Verordening Ruimtelijke Kwaliteitszorg.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar