Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Boxmeer

  • Reglement Burgerlijke Stand 2017 van de gemeente Cuijk

  • Reglement Burgerlijke Stand 2017 van de gemeente Grave

  • Reglement Burgerlijke Stand 2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert

  • Reglement Burgerlijke Stand 2016 van de gemeente Sint Anthonis

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  Wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek

 • d.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek belast met het verrichten van bepaalde taken.

 • e.

  Gemeentehuis:

  • -

   het kantoor waar het bureau van de burgerlijke stand is gevestigd;

  • -

   alle locaties binnen het grondgebied van de gemeente Land van Cuijk waar het rechtsfeit plaatsvindt

 • f.

  Rechtsfeit: onder het begrip rechtsfeit wordt in dit reglement verstaan: voltrekking van een huwelijk, voltrekking van een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college aangewezen. Een aanwijzing kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop het dienstverband bij de gemeente Land van Cuijk eindigt;

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college aangewezen. Een aanwijzing kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de gemeente Land van Cuijk eindigt;

 • 3. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden aangewezen voor de totstandkoming van één enkel rechtsfeit.

 • 4. Het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 3 van dit artikel geschiedt pas nadat het bruidspaar of de partners schriftelijk hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te wensen.

 • 5. Bij de voltrekking door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die éénmalig een voltrekking doet is een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig om regie te houden.

Artikel 3. Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3. Als gemeentehuis waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Land van Cuijk onder voorwaarde dat:

  • a.

   De eigenaar/beheerder van de locatie schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • b.

   De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

  • c.

   Bestaande wetten, regels of gebruiken zich niet verzetten tegen het gebruik van de ruimte en/of het gebied waar de voorgenomen voltrekking plaatsvindt

 • 4. De ruimte op de locatie dient naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt ten minste verstaan:

  • a.

   De aanwezigheid van tafel en stoelen

  • b.

   Voldoende verlichting van de ruimte

 • 5. Het niet voldoen aan het gestelde in artikel 3.3 en 3.4 kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

Artikel 4. Varianten voltrekking

De gemeente Land van Cuijk biedt 3 verschillende varianten aan voor de totstandkoming van het rechtsfeit:

4.1Standaard voltrekking

Voor de voltrekking van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap worden kosten in rekening gebracht, welke zijn vastgelegd in de legesverordening.

 • a.

  De voltrekking wordt gehouden op een, door het bruidspaar gekozen locatie binnen de grenzen van de gemeente Land van Cuijk die voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3.

 • b.

  De bruidsparen kunnen hun voorkeur uitspreken voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die de voltrekking uitvoert.

 • Bij de keuze van een ambtenaar burgerlijke stand volgens artikel 2 lid 3 zal een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van Land van Cuijk bij de voltrekking aanwezig zijn.

4.2Eenvoudige voltrekking

Voor de voltrekking van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap op een eenvoudige manier worden kosten in rekening gebracht, welke zijn vastgelegd in de legesverordening.

 • a.

  De voltrekking vindt uitsluitend plaats in het gemeentehuis

 • b.

  De voltrekking wordt uitgevoerd door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • c.

  Er zijn inclusief het bruidspaar maximaal 15 personen aanwezig.

 • d.

  Er wordt geen toespraak gehouden

 • e.

  Er is geen ruimte voor persoonlijke inbreng tijdens de voltrekking

4.3Kosteloze voltrekking

 • a.

  De voltrekking vindt uitsluitend plaats in het gemeentehuis;

 • b.

  De voltrekking wordt uitgevoerd door een door de gemeente aangewezen(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • c.

  Er zijn inclusief het bruidspaar maximaal 6 personen bij de voltrekking aanwezig

 • d.

  Er wordt geen toespraak gehouden

 • e.

  Er is geen ruimte voor persoonlijke inbreng tijdens de voltrekking

Artikel 5. Leiding van de dienst

De teamleider Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor voltrekkingen:

   Maandag tot en met donderdag 09.00-16.00 uur

   Vrijdag en zaterdag 09.00-20.00 uur

   Voor eenvoudige voltrekkingen uitsluitend:

   Dinsdag en woensdag 09.15 en 09.45 uur

   Voor kosteloze voltrekkingen uitsluitend:

   Maandag 09.00 en 09.30 uur

  • b.

   Voor overige werkzaamheden:

   Uitsluitend op afspraak tijdens de uren dat de publieksbalie in het gemeentehuis is geopend.

 • 2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Schakelbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. Overal waar huwelijk of huwelijksvoltrekking staat vermeld of waar men naar de huwelijksvoltrekking of het huwelijk verwijst, wordt ook de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedoeld.

 • 2. Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022”

 • 3. Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

datum:

de secretaris,

de burgemeester,

TOELICHTING OP HET REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2. Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van deburgerlijke stand

In dit artikel wordt aangegeven voor welke periode ambtenaren van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden aangewezen. Ook kunnen derden, op verzoek van het bruidspaar of de geregistreerde partners, voor de voltrekking van één enkel rechtsfeit tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen voor de voltrekking van een enkel rechtsfeit in de zin van artikel 2 lid 5 van dit reglement, wordt geassisteerd door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente.

Personen die door partijen zelf worden aangebracht om hun huwelijk te voltrekken of hun partnerschap te laten registreren dan wel om te zetten worden niet betaald voor hun honoraire diensten.

Artikel 3 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werkzaamheden moet verrichten.

 • 1.

  In dit lid wordt bepaald dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werkzaamheden in het gemeentehuis verricht moeten worden.

 • 2.

  In lid 2 wordt aangegeven dat als er een gewichtige reden is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn/haar werkzaamheden ook elders binnen de gemeente Land van Cuijk kan verrichten. (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 Burgerlijke Stand)

Artikel 4 Varianten voltrekking

In dit artikel wordt bepaald hoe de gemeente Land van Cuijk omgaat met de invulling van de voltrekkingen.

 • 1.

  In dit lid wordt bepaald dat er kosten en voorwaarden zijn verbonden aan een standaardceremonie

 • 2.

  Hier wordt aangegeven dat het mogelijk is om te kiezen voor een eenvoudige voltrekking. Aan deze vorm van huwelijksvoltrekking zijn voorwaarden en kosten verbonden. Deze voorwaarden worden in dit lid opgesomd.

 • 3.

  In dit lid wordt bepaald welke voorwaarden zijn verbonden aan een kosteloze ceremonie.

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 6 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek). In dit artikel worden zowel de reguliere dagelijkse openingstijden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

Artikel 7 Schakelbepaling

Hardheidsclausule