Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. d.d. 15 september 2021;

gezien het positieve advies van de Land van Cuijk-raad d.d. 20 oktober 2021;

gelet op de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Boxmeer 2019;

  • Verordening basisregistratie personen 2019 gemeente Cuijk;

  • Verordening basisregistratie personen 2019 gemeente Grave;

  • Verordening basisregistratie personen 2019 gemeenten Mill en Sint Hubert;

  • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sint Anthonis 2012.

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022.

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Land van Cuijk 2022

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Land van Cuijk, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Land van Cuijk

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Land van Cuijk gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Land van Cuijk en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Land van Cuijk was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 2 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

 • 2. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar

Toelichting

Toelichting algemeen

Overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, zijn verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Basisregistratie personen te betrekken. Burgers hoeven sinds de invoering van die verplichting ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Land van Cuijk.

Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Land van Cuijk aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

Op de persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van de Wet BRP is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De verordening van 2022 is daarmee in overeenstemming gebracht.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Land van Cuijk.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Organen van de gemeente Land van Cuijk zijn de organisatieonderdelen van de gemeente die persoonsgegevens verwerken in de bedrijfsprocessen die ze uitvoeren. Tot die organen worden ook gerekend, organen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente deelneemt en die onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Land van Cuijk, overheidstaken uitvoeren.

De gemeente Land van Cuijk is ook bevoegd om gegevens over personen te verwerken, die niet in de gemeente Land van Cuijk woonachtig zijn. De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens over deze categorieën van personen Deze, zogenaamde systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Land van Cuijk op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Land van Cuijk woonachtig zijn, dient de gemeente Land van Cuijk het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen. Om die reden verwijst artikel 1 van de Verordening naar artikel 3.2 van de Wet BRP.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden zijn in deze verordening gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders de volgende criteria als uitgangspunt te nemen.

Het moet gaan om werkzaamheden

 • die samenhangen met een overheidstaak,

 • strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg,

 • of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.