Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 van de Gemeentewet
  2. Wet financiering decentrale overheden
  3. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Wet houdbare overheidsfinanciën
  6. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut van de voormalige gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-17080

Onbekend.