Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen

Geldend van 15-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 11 januari 2022:

gelet op artikel 3, artikel 6 derde lid, artikel 7 derde lid, artikel 8 derde lid, artikel 17 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

gelet op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (zie bijlage 1),

gelet op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2021, nr. 2021-0000063178, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen in verband met de verhoging van het uitkeringsplafond en het openen van een nieuwe aanvraagronde (zie bijlage 2),

BESLUIT

vast te stellen de:

‘Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen’

Artikel 1. Begripsomschrijving

Schoolbestuur: Het bestuur van scholen in de gemeente Moerdijk.

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen.

Artikel 2. Beleidsdoel

Het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen in de gemeente Moerdijk kunnen worden verbeterd.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Bouw- en installatiekosten van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen voor het binnenklimaat.

Artikel 4. Doelgroep

Bestaande schoolgebouwen in de gemeente Moerdijk.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Voldaan moet worden aan dezelfde subsidievoorwaarden als die voor de gemeente opgenomen zijn in de artikelen 4, 5 en 8 van de in de aanhef vermelde en in bijlage 1 en 2 opgenomen van kracht zijnde Regelingen.

 • 2.

  Het schoolbestuur bekostigt 70% van de totale bouw- en installatiekosten uit eigen middelen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door het schoolbestuur bij het college.

 • 2.

  De aanvraag bevat de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de aanvraag SUVIS door het college bij de RVO op grond van de in de aanhef vermelde en in bijlage 1 en 2 opgenomen van kracht zijnde Regelingen.

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

De subsidie is maximaal 30% van de totale bouw- en installatiekosten zoals begroot bij de aanvraag van het schoolbestuur en toegekend als specifieke uitkering aan de gemeente door de RVO op grond van de in de aanhef vermelde en in bijlage 1 en 2 opgenomen van kracht zijnde Regelingen op grond van het landelijk beschikbare budgetplafond.

Artikel 8. Verplichtingen

De verplichtingen voor het schoolbestuur naar de gemeente zijn dezelfde als de verplichtingen voor de gemeente die opgenomen zijn in artikel 10 van de in de aanhef vermelde en in bijlage 1 en 2 opgenomen van kracht zijnde Regelingen.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidie kan worden ingediend van 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

 • 2.

  Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn worden ingediend worden afgewezen.

Artikel 10. Beslistermijn en voorschot

Nadat de beslissing van de RVO op het verzoek om specifieke uitkering van de gemeente is ontvangen, beslist de gemeente binnen 6 weken op de aanvraag door het schoolbestuur.

 • 1.

  Bij verlening van de subsidie wordt een voorschot van 100% van de verleende subsidie verstrekt.

Artikel 11. Verantwoording, vaststelling terugvordering

 • 1.

  Het schoolbestuur legt verantwoording af vóór 1 november 2024 over de besteding van de subsidie aan het college door overlegging van kopieën van de facturen van de totale bouw- en installatiekosten.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie vast vóór 1 januari 2025 nadat het schoolbestuur, op de in het eerste lid bedoelde wijze, de eindverantwoording aan het college heeft verstrekt.

 • 3.

  Als uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat de subsidie niet, niet geheel, of onrechtmatig is besteed, kan het college de subsidie ter hoogte van het niet-bestede of onrechtmatig bestede deel lager vaststellen en terugvorderen.

Artikel 12. Overgangsregeling

Als een schoolbestuur reeds een aanvraag heeft ingediend bij het college na 1 oktober 2021vóór publicatie van deze regeling, wordt na inwerkingtreding van deze regeling de aanvraag op grond van deze regeling in behandeling genomen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 oktober 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 28 februari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: ‘Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 11 januari 2022.

De secretaris,

Dhr. Ir. J.C. Slagboom

De burgemeester,

Dhr. A.J. Moerkerke

Bijlage 1

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

Bijlage 2

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2021, nr. 2021-0000063178, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen in verband met de verhoging van het uitkeringsplafond en het openen van een nieuwe aanvraagronde.