Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021

Geldend van 09-08-2022 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de burgemeester van de gemeente Zundert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat er duidelijkheid dient te worden verschaft over verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de in de organisatie te onderscheiden lagen: bestuur, directie en medewerkers;

Dat het gewenst is dat de gemeentelijke besluitvormings- en werkprocessen klantgericht, effectief, rechtmatig en doelmatig zijn;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021 vast te stellen, inhoudende algemene bepalingen ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen;

 • 2.

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende register te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen;

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT GEMEENTE ZUNDERT 2021

Artikel 1 Definities

In dit besluit worden een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en secretaris van de gemeente Zundert;

 • b.

  Het directieteam: de gemeentesecretaris en directeur van de gemeente Zundert tezamen;

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Mandans: degene die het mandaat verleent;

 • e.

  Mandataris: degene die het mandaat ontvangt;

 • f.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

 • g.

  Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

 • h.

  Volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt;

 • i.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

 • j.

  Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

 • k.

  Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Het college c.q. de burgemeester kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers: portefeuillehouders, gemeentesecretaris, directeur, concerncontroller en medewerkers, al dan niet voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen. Er kan ook mandaat, volmacht of machtiging worden verleend aan personen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren.

 • 2. De directeur kan slechts tot verlening van een ondermandaat overgaan nadat het voornemen hiertoe is besproken in het directieteam.

 • 3. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het register wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 1. Het aan een bepaalde functionaris opgedragen mandaat, volmacht of machtiging wordt geacht eveneens opgedragen te zijn aan de door het college als zodanig benoemde plaatsvervanger.

 • 2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van het woord ‘plv.’ (plaatsvervanger).

Artikel 4 Grenzen aan mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. De besluitvormings- en ondertekeningsbevoegdheid is voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan indien het treft;

  • a.

   Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • b.

   Het vaststellen van beleidsregels;

  • c.

   Het beslissen op een bezwaarschrift.

 • 2. Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college dan wel de burgemeester te worden voorgelegd indien:

  • a.

   Het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   Het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   De betrokken portefeuillehouder of burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   Bij het besluit meerdere wethouders betrokken zijn;

  • e.

   Bij betrokkenheid van meerdere organisatieonderdelen één van de organisatieonderdelen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • f.

   Voorzienbaar is, dat het besluit politiek-bestuurlijk gevoelige en publicitaire consequenties heeft;

  • g.

   Er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  • h.

   Artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is; of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel koestert of zulks het geval is.

 • 3. Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het tweede lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid van dit artikel.

 • 4. Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college het besluit zelf.

 • 5. Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het tweede lid onder g van dit artikel.

 • 6. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt binnen de kaders van de gemeentelijke regelingen ten aanzien van de organisatie en het budgetbeheer.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1. Indien het college dan wel de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin van het woord, onverminderd het bepaalde in het derde lid van artikel 2. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   Het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q. ontwerpbesluiten;

  • b.

   Het intrekken van een besluit;

  • c.

   Het geven van inlichtingen c.q. het houden van voorlichtingsbijeenkomsten;

  • d.

   Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst;

  • e.

   Het vaststellen van (web)formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • f.

   Het verdagen en/of uitstellen of verlengen van een beslistermijn;

  • g.

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opdragen taken;

  • i.

   Het stellen van nadere voorwaarden;

  • j.

   Het toekennen van voorschotten;

  • k.

   Het afleggen van verantwoording aan het Rijk;

  • l.

   Het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • m.

   Het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • n.

   Alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2. Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1. Daar waar door het college dan wel de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij worden de volgende formuleringen aangehouden;

  Formulering ondertekening bij mandaat en machtiging

  • ‘Burgemeester en wethouders van Zundert,

   Namens dezen, ‘

   (Naam en functie van mandataris of machtigingverkrijger)

   ‘De burgemeester van Zundert,

   Namens deze,’

   (Naam en functie van mandataris of machtigingverkrijger).

  Formulering ondertekening bij volmacht

  Als het gaat om het ondertekenen van een overeenkomst krachtens volmacht, geldt het navolgende:

  Bovenaan de overeenkomst komt een tekst waaruit blijkt dat degene die de overeenkomst tekent daarvoor een volmacht van de burgemeester heeft. De tekst ‘die handelt op grond van mandaat’ geeft aan dat diegene ook bevoegd was namens het college te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst.

  • ‘De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Zundert, gevestigd te (4881 CN) Zundert aan de Markt 1, vertegenwoordigd door (naam en functie), die handelt op grond van mandaat en is gevolmachtigd door de burgemeester, mevrouw J.G.P. Vermue, hierna: ‘Gemeente Zundert’;

  De overeenkomst wordt dan als volgt ondertekend:

  • Plaats:…………………………………………

   Datum:……………………………………….

   De gemeente Zundert

   (Naam en functie gevolmachtigde)

 • 3. In incidentele gevallen kan het college dan wel de burgemeester bepalen dat de door hen genomen besluiten namens hen kunnen worden ondertekend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen door het bevoegde bestuursorgaan. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  • ‘Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Zundert genomen besluit d.d.

   (datum van het collegebesluit),

   Namens dezen,’

   (Naam en functie van mandataris)

   ‘Overeenkomstig het door de burgemeester van Zundert genomen besluit d.d. (datum van het burgemeestersbesluit),

   Namens deze,’

   (Naam en functie van mandataris)

Artikel 7 Het mandaatregister

Het bij dit besluit behorende mandaatregister is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020 en de Eerste wijziging van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 14-12-2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

De burgemeester van Zundert,

J.G.P. Vermue

Algemene toelichting

Mandaat

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke handelingen uit. Voorbeelden: de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent. Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het bestuursorgaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit genomen is binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van wat is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit in rechte wordt vernietigd. De bestuursrechter mag een dergelijk bevoegdheidsgesprek ambtshalve constateren.

Mandaat en budgethouderschap

De gemeenteraad stelt budgetten beschikbaar door de begroting vast te stellen (budgetrecht zoals vastgelegd in artikel 191 Gemeentewet) Het college voert de begroting uit (taak van het college op grond van artikel 160 Gemeentewet). In de Regeling Budgetbeheer van de gemeente Zundert is geregeld welke functionaris op welke wijze over bepaalde budgetten kan beschikken. Om budgetten te kunnen aanwenden is het nodig dat bepaalde bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of feitelijke handelingen worden verricht. Er moet bijvoorbeeld een overeenkomst met een leverancier worden afgesloten. Het is belangrijk om te beseffen dat de budgethouder niet automatisch op grond van zijn budgethouderschap de nodige bijbehorende handelingen mag verrichten maar hiervoor aparte mandaten, volmachten en machtigingen nodig heeft van het ter zake bevoegde bestuursorgaan. Deze zijn te vinden in het register dat onderdeel uitmaakt van het besluit. Andersom betekent dit ook dat iemand bevoegd kan zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten terwijl deze zelf geen budgetbeheerder is. In dat geval zal de mandataris in overleg met de budgetbeheerder moeten treden om na te gaan of er voldoende budget beschikbaar is.

Volmacht

De gemeente kan ook als 'gewoon' rechtspersoon (net als een B.V. bijvoorbeeld) deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het aan- of verkopen van grond, het sluiten van een contract, het verlenen van een opdracht tot onderzoek of het aanschaffen van een product. De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat is volmacht. Voorbeeld: de burgemeester kan haar bevoegdheid om een overeenkomst te ondertekenen aan een door haar aan te wijzen persoon, bijvoorbeeld een ambtenaar of een notaris. Dit gebeurt dan met een volmacht.

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben.

Delegatie

Naast mandaat bestaat ook de rechtsfiguur 'delegatie'. Delegatie is het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een bestuursorgaan aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Delegatie gebeurt niet aan ondergeschikten en is hier dan ook niet aan de orde. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er wel een delegatiebesluit bestaat waarbij de gemeenteraad bepaalde bevoegdheden heeft overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan. Bij het gebruik van het begrip ‘college’ is aangesloten bij de terminologie uit de Gemeentewet.

Artikel 2 lid 1

Het eerste lid geeft aan welke functionarissen een bevoegdheid kan worden verleend. Ook aan functionarissen die niet ondergeschikt zijn aan de gemeente als werkgever kan worden gemandateerd. Dit betekent dat ten behoeve van een medewerker die bijvoorbeeld op detacheringsbasis werkzaam is binnen de ambtelijke organisatie geen separaat mandaatbesluit door het bevoegde bestuursorgaan behoeft te worden genomen maar dat in dergelijke situaties het Algemeen Mandaatbesluit en bijbehorend register van toepassing is ten behoeve van de taak die door de gedetacheerde wordt uitgeoefend. Daarbij is het dan wel van belang dat op basis van de detacheringsovereenkomst voldoende helderheid bestaat welke functie iemand uitoefent en onder wiens verantwoordelijkheid dit gebeurt. Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden door medewerkers die niet binnen de ambtelijke organisatie werkzaam zijn (bijvoorbeeld mandatering van bepaalde bevoegdheden aan de politie of wanneer door een andere gemeente taken ten behoeve van de gemeente Zundert worden uitgevoerd) wel een apart besluit genomen dient te worden.

Artikel 2 lid 2

Zeer veel bevoegdheden van het college en de burgemeester zijn zowel gemandateerd aan de gemeentesecretaris als de directeur. Binnen het directieteam is vooral de directeur belast met de bedrijfsvoering van de organisatie en deze zal daardoor in praktijk veelal bepalen welke bevoegdheden zich lenen voor ondermandaat aan medewerkers in de organisatie. In het kader van een zorgvuldige afweging ten aanzien van de - met name politiek-bestuurlijke - risico's die uitvoering van bepaalde bevoegdheden met zich meebrengt, is in dit lid bepaald dat niet eerder tot verlening van een ondermandaat wordt overgegaan nadat het voornemen daartoe in het directieteam is besproken.

Artikel 2 lid 3

Het derde lid spreekt voor zich. De mandataris zal zich bij de uitoefening van de bevoegdheden moeten houden aan bijvoorbeeld het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de geldende Algemene plaatselijke verordening of geldend beleid met betrekking tot subsidieverstrekkingen. Ook mag hij natuurlijk niet in strijd handelen met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving, waaronder begrepen strijd met regelgeving van andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld hoogheemraadschappen en waterschappen, en de daarbij behorende jurisprudentie.

Artikel 3

In dit artikel wordt geregeld dat bij afwezigheid van gemandateerde functionarissen de direct leidinggevende of de plaatsvervanger van de functionaris in ieder geval ook bevoegd zijn de betreffende besluiten af te doen. Op basis van de Organisatieregeling Gemeente Zundert 2019 vormen de gemeentesecretaris en de directeur de enige leidinggevende laag in de organisatie. De bepalingen met betrekking tot de plaatsvervangende leidinggevenden zijn vastgelegd in een vervangingsbesluit.

Artikel 4 lid 1

Het eerste lid geeft aan wanneer de besluitvormings- en ondertekeningsbevoegdheid voorbehouden blijft aan het bestuursorgaan. Hoewel deze begrenzingen grotendeels in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn verwoord, is omwille van de duidelijkheid besloten om de grenzen expliciet te benoemen in het mandaatbesluit.

Artikel 4 lid 2

Dit artikel geeft de belangrijkste randvoorwaarden aan voor het uitoefenen van de verleende bevoegdheid. De situaties worden beschreven waarin teruggekoppeld moet worden naar het college of de burgemeester. Opgemerkt wordt dat het criterium als bedoeld onder e niet volstrekt waterdicht zal zijn. De voorzienbaarheid is namelijk een subjectief criterium. Bovendien hoeft een besluit op het moment van het nemen daarvan nog geen politieke of publicitaire consequenties te hebben, maar kunnen die gevolgen in de loop der tijd ontstaan. Voorbeeld van persoonlijke betrokkenheid als bedoeld onder g doet zich bijvoorbeeld voor als de mandataris een vergunning aanvraagt voor het kappen van een eigen boom.

Artikel 4 lid 3

In het derde lid zijn de gevolgen neergelegd van de situatie, die zich voordoet in het tweede lid bijvoorbeeld: de mandans neemt dan zelf het besluit of laat de bevoegdheid aan de mandataris al dan niet onder oplegging van nadere instructies.

Artikel 4 lid 4

In artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet is opgenomen, dat het college de raad vooraf inlichtingen moet verstrekken over de uitoefening van onder andere de bevoegdheden als opgenomen in artikel 160, eerste lid onder e (besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen) en onder f (voeren van rechtsgedingen), indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Voorts is in dat artikel bepaald, dat In het laatste geval het college geen besluit neemt dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Een en ander laat weinig ruimte om de bevoegdheid over te dragen. Vandaar de inhoud van de redactie van het vierde lid.

Artikel 4 lid 5

Het vijfde lid maakt duidelijk dat in het tweede lid wordt gedoeld op een terugkoppelingsplicht van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger. Deze terugkoppelingsplicht betreft een interne kwestie, die niet naar buiten werkt. Het zegt namelijk niets over de bevoegdheidstoedeling op zich. Daarmee wordt voorkomen, dat het niet voldoen aan de terugkoppelingsverplichting voor vervelende, gerechtelijke procedures kan zorgen. De uitzondering aan het slot van dit lid is vanzelfsprekend.

Artikel 4 lid 6

Indien een gemandateerd niet tevens de budgethouder is zal beoordeeld moeten worden of het mandaat in stand kan blijven en er onderling afspraken gemaakt kunnen worden.

Artikel 5 lid 1 en 2

Voor de duidelijkheid is in dit artikel bepaald dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag om subsidie, of het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van een feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het voeren van correspondentie en alle andere voorbereidingshandelingen die worden verricht in de aanloop tot de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling en de afhandeling daarvan, bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan het rijk bij de besteding van overheidsgelden. Ter verheldering zij opgemerkt, dat hieronder tevens valt het besluit om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren, een beschikking niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken. Voor zover in het bijbehorende register van dit besluit hierover niets is opgenomen, kan teruggrepen worden op deze algemene bepaling.

Het verrichten van algemene voorbereidingshandelingen en het verstrekken van informatie etc. bij niet gemandateerde bevoegdheden, wordt geacht te behoren tot de reguliere taakuitoefening van de betrokken ambtenaren, voor zover daar geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke binding uit voortvloeit.

Artikel 6 lid 1 en 2

Naast het ‘afdoeningsmandaat’ bestaat ook het zogenaamde ‘ondertekeningsmandaat’ (artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht). Ondertekeningsmandaat houdt in dat het bestuursorgaan wel zelf het besluit heeft genomen maar dat alleen de schriftelijke afdoening en ondertekening daarvan gemandateerd is. In dit mandaatbesluit is er voor gekozen om zo min mogelijk onderscheid te maken tussen afdoenings- en ondertekeningsmandaat, vandaar de bepaling in lid 1.

Artikel 6 lid 3

Ten aanzien van niet-gemandateerde bevoegdheden van bestuursorganen blijkt in praktijk soms de behoefte te bestaan om deze besluiten snel te kunnen afhandelen door de ondertekening van een brief, beschikking, enz. Het verlenen van een ondertekeningsmandaat kan daartoe een oplossing zijn. Om hieraan tegemoet te komen is een bepaling opgenomen dat in incidentele gevallen het betrokken bestuursorgaan kan bepalen dat een ondertekeningsmandaat wordt verleend.

Artikel 9

Voor de datum van inwerkingtreding van het besluit is gekozen voor een datum die in de praktijk gemakkelijk hanteerbaar is voor de ambtelijke organisatie. Het nieuwe mandaatbesluit dient conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht openbaar bekend te worden gemaakt.

Bijlage Register behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021

Nr.

 

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat,

ondervolmacht,

ondermachtiging toegestaan aan

 

I. ALGEMEEN

 
 

Correspondentie

I-1

 

Machtiging

Mandaat

Voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van door het gemeentebestuur te nemen/genomen besluiten die geen rechtsgevolgen heeft alsmede het verrichten van algemene voorbereidingsbehandelingen die geen besluit opleveren. Onder algemene correspondentie en algemene handelingen worden bijvoorbeeld verstaan:

 • a.

  het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

 • b.

  het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

 • c.

  het versturen van uitnodigingen voor een hoorzitting, vergadering of bijeenkomst;

 • d.

  het horen van belanghebbende tijdens een hoorzitting;

 • e.

  kennisgeving ter inzage legging besluit/aanvraag;

 • f.

  het verzenden en uitreiken van een algemeen bewijs van ontvangst;

 • g.

  het toezenden/doorzenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • h.

  het bekendmaken van besluiten;

 • i.

  verzoeken om aanvullende informatie;

 • j.

  geven van algemene informatie, niet zijnde besluiten;

 • k.

  uitvoeren van de doorzendplicht.

 • l.

  tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

Gemeentewet, art. 160 en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Concerncontroller

Medewerkers

n.v.t.

I-2

 

Machtiging

Voorzien van aanvragen van derden van een advies, ondersteunings- of akkoordverklaring t.b.v. het verkrijgen van een overheidsbijdrage of

-beschikking

 

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Concerncontroller

n.v.t.

I-3

 

Machtiging

Aanvragen van subsidies door de gemeente bij derden

 

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

 
 

Kabinetszaken

I-4

 

Machtiging

Opvragen van gegevens ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor de verlening van een Koninklijke Onderscheiding

Besluit Justitiële Gegevens, art. 30 lid 1 sub d onder 1;

Besluit Politiegegevens, art. 4:3 lid 1 sub i; Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, art. 9; de regelgeving ten aanzien van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

I-5

 

Machtiging

Opvragen van gegevens ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag inzake de verlening van het predicaat Koninklijk, de verlening van het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging «Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier» alsmede de verlening van de Koninklijke Erepenning

Besluit justitiële gegevens, art. 30 lid 1 sub d, onder 2

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

 
 

Overeenkomsten algemeen

I-6

 

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen inzake de inkoop van goederen en diensten, inclusief de aanbesteding daarvan, met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en passend binnen de vastgestelde jaarlijkse budgetten en kredieten

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

I-7

 

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot en het verrichten van alle overige privaatrechtelijke rechtshandelingen niet betrekking hebbend op inkoop van goederen en diensten, passend binnen de vastgestelde jaarlijkse budgetten en kredieten (zoals bijvoorbeeld huur en verhuur)

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 
 

Aanschaf abonnementen c.a.

I-8

 

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf van abonnementen, vakliteratuur en naslagwerken

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 
 

Aanschaf kantoorartikelen c.a.

I-9

 

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de aankoop en verkoop van kantoorartikelen, kantoormeubilair, kantoorinrichtingsartikelen e.d. alsmede in het kader van representatie

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat,

ondervolmacht, -ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

II. INFORMATIEVERSTREKKING, GEGEVENSBEHEER EN -VERWERKING

 

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

II-1

Machtiging

Beheren van persoonsregistraties welke vallen onder de werkingssfeer van de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming;

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

II-2

Mandaat

Machtiging

Nemen van beslissingen en verstrekken van informatie op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming;

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

II-3

Mandaat

Beslissingen over inzage in personeelsdossier

Algemene verordening Gegevensbescherming

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Aan leden van het college wordt geen inzage in de personeelsdossiers geboden anders dan door tussenkomst van de gemeentesecretaris

II-4

Machtiging

Het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming, art. 33 lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-5

Machtiging

Het beheren van de inbreuken in verband met persoonsgegevens (Register van beveiligingsincidenten en datalekken)

Algemene verordening gegevensbescherming, art. 33 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Openbaarmaking en beheer informatie

II-6

Het beslissen op verzoeken om informatie welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester alsmede het verzoeken tot nadere precisering van verzoeken welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester en wanneer daaraan niet wordt meegewerkt besluiten de verzoeken niet te behandelen

Wet open overheid, art. 4.1 jo art. 4.3

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

n.v.t.

II-6a

Aanwijzen van een of meer contactpersonen ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester

Wet open overheid, art. 4.7

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

n.v.t.

II-7

Machtiging

Uitvoeren Besluit Informatiebeheer, de Archiefwet en het Archiefbesluit (waaronder substitutie van op termijn vernietigbare archiefbescheiden en de ondertekening van vernietigingslijsten)

Archiefwet 1995, art. 7, art. 30 lid 1 en art. 32, lid 2 

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Ten aanzien van substitutiebesluiten geldt mandaat alleen voor zover door de gemeentearchivaris een positief advies is afgegeven

 

Aanschaf, gebruik en controle elektronische (communicatie)middelen en programma’s

II-8

Besluiten tot wijziging van de Producten- en Dienstencatalogus Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT, inclusief de lijst met vijftien uit te werken punten

Gemeentewet, art. 160, Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT (Equalit), art. 3 lid 1 en 2

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

II-9

Besluiten tot het deelnemen aan gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsprocedures in het kader van het Verbindend Fundament Equalit

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171;

Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT (Equalit)

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

II-10

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf van licenties, software, hardware, ICT-diensten, adviezen, projecten e.d.

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

II-11

Mandaat

Het verlenen en intrekken van toegangsrechten op applicaties en systemen (autorisatie)

Onderdeel 9.2.2.3 Kader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Bio)

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-12

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Het beheer over eHerkenningsmiddelen tot en met betrouwbaarheidsniveau EH3, bestaande uit

 • -

  De aanschaf van eHerkenningsmiddelen voor de medewerkers van de gemeente Zundert en de verlenging daarvan;

 • -

  De registratie per eHerkenningsmiddel van de bijbehorende medewerker en de diensten waartoe deze persoon is gemachtigd;

 • -

  Het beheer van de machtigingen voor eHerkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden.

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-13

Mandaat

Machtiging

Verrichten van handelingen en nemen van besluiten ter controle op het gebruik van de ter beschikking gestelde elektronische (communicatie)middelen

Gedragscode gebruik elektronische (communicatie)midde-len gemeente Zundert 2020, art. 4, 5 en 8

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

II-14

Mandaat

Toekennen van nummeraanduidingen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6 lid 1;

Algemeen Delegatiebesluit Gemeente Zundert 2012, art. 5;

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2012, art. 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-15

Opstellen van 'ambtelijke verklaringen' niet zijnde verklaringen van ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-16

Toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving zoals neergelegd in Wet bag, art. 11

Wet basisadministraties adressen en gebouwen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-17

Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wet basisadministraties adressen en gebouwen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-18

Inschrijven van de in of op grond van art. 10 lid 1 Wet bag aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 10 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-19

Verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is conform art. 9 Wet bag

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 9

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-20

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 14

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-21

Op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 14A en art. 15

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-22

Ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken, inclusief de verwerking daarvan

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 31 en art. 37 tot en met art. 41

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-23

Onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 31

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-24

Op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens

Wet basisadministraties adressen en gebouwen, art. 32 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-25

Bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet bag, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Wet basisadministraties adressen en gebouwen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie

II-26

Mandaat

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem­beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 11

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-27

Mandaat

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 12

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-28

Mandaat

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 13

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-29

Mandaat

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 14

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-30

Mandaat

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 27 en 28

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

II-31

Mandaat

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

Wet basisadministratie grootschalige topografie, art. 30

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Vanaf het moment dat artikel 30 Wet BGT in werking is getreden

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

II-32

Machtiging

Verrichten van de navolgende handelingen op basis van de Wkpb:

 • -

  het toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving;

 • -

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • -

  het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie;

 • -

  het plaatsen van aantekeningen op het brondocument;

 • -

  het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie;

 • -

  het verstrekken van een bewijs van inschrijving;

 • -

  het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

 • -

  het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie;

 • -

  het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn;

 • -

  het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

 • -

  het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht en machtiging toegestaan aan

Ondermandaat,

Ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

III. ALGEMENE WET BESTUURSRECHT, JURIDISCHE PROCEDURES EN KLACHTEN

 

Algemene wet bestuursrecht algemeen

III-1

Machtiging

Verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:1 lid 2

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-2

Mandaat

Weigeren van bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan en het schriftelijk in kennis stellen van de weigering

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:2 lid 1 en 2

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-3

Machtiging

Doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender en het terugzenden van geschriften die niet voor het bestuursorgaan bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden, aan de afzender

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:3 lid 1 en 2

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-4

Machtiging

Stellen van een termijn aan een adviseur

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:6

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-5

Machtiging

Ter inzage leggen van een ontwerpbesluit

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:11

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-6

Machtiging

Toezenden ontwerp aan belanghebbenden

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:13

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-7

Machtiging

Aanvullen van de ter inzage gelegde stukken

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:14

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-8

Verlengen beslistermijn

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:18

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-9

Mededelen besluit aan bij voorbereiding betrokkenen

Algemene wet bestuursrecht, art. 3:43

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-10

Stellen van een termijn waarbinnen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag aan te vullen; stellen van een termijn waarbinnen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag met een vertaling aan te vullen; stellen van een termijn waarbinnen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag met een samenvatting aan te vullen; besluit tot niet behandelen van de aanvraag

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:5 jo art. 4:15

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-11

De aanvrager in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen voordat een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:7 lid 1

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-12

Een belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen voordat een beschikking wordt gegeven waartegen die belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:8 lid 1

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-13

Achterwege laten van de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 Awb

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:11 en 4:12

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-14

Mededelen aan de aanvrager indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en het daarbij een zo kort mogelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:14 lid 1

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-15

In kennis stellen van de aanvrager en het noemen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien, indien, bij het ontbreken van een wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:14 lid 3

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-16

Mandaat

Beslissen op een ingebrekestelling wegens het niet tijdig geven van een beslissing op aanvraag, met inbegrip van het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:17 en art. 4:18

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

III-17

Mandaat

Bieden van gelegenheid tot herstel van een verzuim

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:6;

Verordening commissie voor de bezwaarschriften, art. 9 onder b

Burgemeester

College

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 

Het onder de nummers III-17 tot en met III-28 genoemde mandaat geldt tevens t.a.v. klachten, waarbij de Commissie voor de bezwaarschriften optreedt als klachtencommissie, indien in Hoofdstuk 9 Awb een vergelijkbare bevoegdheid voor het bestuursorgaan is opgenomen

III-18

Mandaat

Beslissen tot niet-ontvankelijkheid na het ongebruikt verstrijken van de gestelde termijn tot herstel van een verzuim

Algemene wet

bestuursrecht, art. 6:6

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

III-19

Mandaat

Schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:14

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-20

Mandaat

Doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift door het onbevoegde bestuursorgaan aan het bevoegde orgaan

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:15 lid 1 en 2

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

Medewerker

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-21

Mandaat

Zenden van de stukken, die op de zaak betrekking hebben, aan de gemachtigde

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:17;

Verordening commissie voor de bezwaarschriften, art. 9 onder c

Burgemeester

College

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 
 

III-22

Mededeling doen van besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit aan het orgaan waarbij het bezwaar of beroep aanhangig is

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19 lid 3

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-23

Mededeling doen van een besluit op de aanvraag aan het orgaan waarbij het bezwaar of beroep tegen het niet tijdig beslissen aanhangig is

Algemene wet bestuursrecht, art. 6:20 lid 2

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-24

Mandaat

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:1a

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

 

Vooraf dient overleg gepleegd te zijn met de portefeuillehouder

III-25

Machtiging

Uitnodigen voor hoorzitting

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:2;

Verordening commissie voor de bezwaarschriften, art. 12

Burgemeester

College

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 
 

III-26

Mandaat

Mededeling ter inzage gelegde stukken en mededeling mogelijkheid tot indiening van nadere stukken

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:4 lid 2 en lid 3

Burgemeester

College

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 
 

III-27

Mandaat

Mededeling nieuwe feiten en horen belanghebbende daaromtrent

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:9

Burgemeester

College

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 
 

III-28

Mandaat

Verdagen van de beslissing op het bezwaarschrift dan wel klaagschrift

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:10 lid 3 en art. 9:11 lid 2

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Vertegenwoordiging in juridische procedures 

III-29

Machtiging

Vertegenwoordiging ter zitting van burgemeester, college en raad in administratiefrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub e en art. 171;

Algemene wet bestuursrecht, art. 8:24

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-30

Mandaat

Het nemen van een procesbesluit in bestuursrechtelijke procedures (instellen van bezwaar, beroep of (principaal en incidenteel) hoger beroep)

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub e en art. 171

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Voor zover noodzakelijk om overschrijding van de fatale bezwaar- dan wel (hogere) beroepstermijn te voorkomen

III-31

Machtiging

Indienen van een verweerschrift in een bezwaarschriftprocedure in het kader van de Algemene wet bestuursrecht

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub e en art. 171

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-32

Machtiging

Indienen van een verweerschrift in een bestuursrechtelijke (hoger) beroepsprocedure

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub e en art. 171;

Algemene wet bestuursrecht, art. 8:42

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-33

Machtiging

Vertegenwoordiging van de gemeente in zaken voor de kantonrechter ter zitting

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub e en art. 171

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-34

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot inhuur van externe juridische dienstverlening voor procedures en advisering

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Vooraf vindt overleg plaats door aanvrager met juridisch consulent en deze bespreekt verzoek vervolgens met gemeentesecretaris dan wel directeur

 

Mediationtrajecten

III-35

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van een mediationovereenkomst bij de start van een mediation en het bewaken van een mediationtraject

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

III-36

Machtiging

Vertegenwoordigen van de bestuursorganen of gemeente in een mediationtraject

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat,

ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

IV. PERSONEEL EN ORGANISATIE

 

Arbeidsovereenkomst, salaris en vergoedingen

IV-1

Machtiging

Het namens de overheidswerkgever afnemen van eed of belofte van de ambtenaar

Ambtenarenwet, art. 2 lid 1 sub c juncto art. 5 en Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, art. 5

Burgemeester

Gemeentesecretaris

n.v.t.

 

IV-2

Volmacht

Machtiging

Besluiten over openstelling van vacatures

Gemeentewet, art. 160, art. 171

Cao Gemeenten, hoofdstuk 2

College Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Met inachtneming van het Beleid Werving & Selectie en het Formatieplan

IV-3

Mandaat

Opleggen van de verplichting tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek

Wet op de medische keuringen, art. 4;

Cao Gemeenten, art. 7.4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-4

Mandaat

Volmacht

Aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd en het al dan niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Burgerlijk Wetboek art. 7:610; Cao Gemeenten, hoofdstuk 2

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-5

Mandaat

Volmacht

Inhuren van detacherings- en uitzendkrachten

Burgerlijk Wetboek art. 7:690;

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d, art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Het inhuren van detacherings- en uitzendkrachten krachtens mandaat moet in overleg met de financieel consulent en de HRM-adviseur gebeuren en is alleen mogelijk:

 • 1.

  indien dat past binnen het daarvoor beschikbare budget; en

 • 2.

  moet conform de Richtlijnen inhuur derden zijn

IV-6

Volmacht

Aangaan van een stageovereenkomst

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d, art. 171;

Cao Gemeenten, art. 2.9

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-7

Mandaat

Toekennen en onthouden van normale en extra periodieke salarisverhogingen

Cao Gemeenten, hoofdstuk 3; Personeelshandboek regeling 1.7

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-8

Mandaat

Toekennen van een functioneringstoelage

Cao Gemeenten, art. 3.8

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-9

Mandaat

Toekennen van inconveniëntentoelage

Cao Gemeenten, art. 3.14; Personeelshandboek 1.3 Inconvenientenregeling

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-10

Mandaat

Toekennen van een beloning voor uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Cao Gemeenten, art. 3.18; Personeelshandboek 1.7 Beloningsregeling, art. 12

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-11

Mandaat

Toekennen van jubileumgratificaties

Cao Gemeenten, art. 3:17;

Personeelshandboek 1.1 Regeling jubel en treur, art. 1 t.e.m. art. 8

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-12

Mandaat

Toekennen van waarnemingstoelage

Cao Gemeenten, art. 3.10

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-13

Machtiging

Accorderen van declaraties zoals reis- en verblijfkosten, studiekosten, overwerk, buitendagvenstertoelage, toelage onregelmatige dienst, etc.

Diverse regelingen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

De medewerkers aan wie deze bevoegdheid in ondermandaat wordt gegeven zijn ten aanzien van het accorderen van deze declaraties slechts bevoegd voor zover het gaat om declaraties van medewerkers die deel uitmaken van het organisatieonderdeel waarvoor gemandateerde bevoegd is

IV-14

Mandaat

Toekennen van een arbeidsmarkttoelage

Cao Gemeenten, art. 3.9

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-15

Mandaat

Beslissingen over promotie en salarisverhoging

Cao Gemeenten, art. 3.4 en art. 3.6; Personeelshandboek 1.7 Beloningsregeling

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-16

Mandaat

Toekennen van een afbouwtoelage

Cao Gemeenten, art. 3.16

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-17

Vaststellen vergoedingen voor stagiaires

 

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-18

Mandaat

Korten van salaris bij ziekte

Cao Gemeenten, art. 7.1 en art. 7.2

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-19

Mandaat

Uitvoeren van de verplaatsingskosten

Personeelshandboek1.5 Regeling Verhuiskosten gemeente Zundert

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-20

Mandaat

Toekennen van salaris incl. toeslage(n)

Cao Gemeenten, hoofdstuk 3; Personeelshandboek 1.3 Inconvenientenregeling en 1.7 Beloningsregeling

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-21

Mandaat

Beslissingen over inschaling

Cao Gemeenten, art. 3.3, art. 3.4 en art. 3.5;

Personeelshandboek 1.7 Beloningsverordening

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-22

Mandaat

Toekennen toelagen beschikbaarheidsdienst

Cao Gemeenten, art. 3.13; Personeelshandboek 1.2 Regeling toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-23

Mandaat

Beslissingen over het verkopen van verlof

Cao Gemeenten, art. 6.5

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-24

Mandaat

Beslissingen inzake uitkeringen

Cao Gemeenten, hoofdstuk 10

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Functiebeschrijving –en waardering

IV-25

Het indelen van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Zundert 2018, art. 2 lid 1 en 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-26

Schriftelijk bekendmaken aan de functiehouder welke voorgenomen functiebeschrijving op zijn functie van toepassing wordt verklaard inclusief de gevolgen voor de inschaling en het salaris en/of bezoldiging

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Zundert 2018, art. 5 lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-27

Het ter advisering voorleggen aan het directieteam van de reactie van de werknemer op de voorgenomen functiebeschrijving c.a.

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Zundert 2018, art. 5 lid 4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Verlof

IV-28

Mandaat

Beslissingen over verlening vakantieverlof en van verlof op een andere dag dan door het college aangewezen dagen

Personeelshandboek 3.1 Arbeidsduur, werktijden en verlof

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-29

Mandaat

Beslissingen over verlening van verlof in verband met vakbondsactiviteiten

Cao Gemeenten, art. 12.4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-30

Mandaat

Beslissingen over het toekennen van zwangerschaps, - en bevallings- en geboorteverlof (partnerverlof)

Wet arbeid en zorg;

Cao Gemeenten, art. 6.9

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-31

Mandaat

Beslissingen over het verlenen van buitengewoon verlof (ouderschaps/onbetaald verlof), calamiteitenverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

Wet arbeid en zorg;

Cao Gemeenten, art. 6.10, 6.11, 6.12 en 6.14; Personeelshandboek 3.1 Arbeidsduur, werktijden en verlof

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-32

Mandaat

Beslissingen over het verlenen van zorgverlof

Wet arbeid en zorg;

Cao Gemeenten, art. 6.7 en 6.8

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-33

Mandaat

Beslissingen over het overschrijven van verlofuren naar het volgende jaar

Cao gemeenten, art. 6.1 en art. 6.2;

Personeelshandboek 3.1 Arbeidsduur, werktijden en verlof

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IV-34

Mandaat

Beslissingen over het uitbetalen van niet opgenomen vakantiedagen

Burgerlijk Wetboek, art. 7:641 lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-35

Mandaat

Beslissingen over schadevergoeding bij wijzigen verlofperiode van werknemer (of vakantieperiode) door werkgever

Burgerlijk Wetboek, art. 7:638 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Ontslag en disciplinaire straffen

IV-36

Mandaat

Beslissingen over einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Cao Gemeenten, art. 2.10

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-37

Mandaat

Beslissingen over ontslag wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Burgerlijk Wetboek, art. 7:669 lid 3, onder b en c en art. 7:670;

Cao Gemeenten, art. 7.5

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-38

Mandaat Beslissingen over beëindiging arbeidsovereenkomst

Burgerlijk Wetboek, art. 7:667 tot en met art. 7:686a

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-39

Mandaat

Ontslag op eigen verzoek

Burgerlijk Wetboek, art. 7:672

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-40

Mandaat

Beslissingen over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Burgerlijk Wetboek, art. 7:669 lid 3, onder a;

Ontslagregeling UWV-beleidsregels;

Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur en na overleg binnen Directieteam

IV-41

Mandaat

Beslissingen over ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Burgerlijk Wetboek, art. 7:669 lid 3 onder d

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur en na overleg binnen Directieteam

IV-42

Mandaat

Beslissingen over ontslag wegens overige omstandigheden

Burgerlijk Wetboek, art. 7:669, onder h

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur en na overleg binnen Directieteam

IV-43

Mandaat

Beslissingen over ontslag wegens dringende reden

Burgerlijk Wetboek, art. 7:677

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-44

Mandaat

Beslissingen over schorsing

Cao Gemeenten, art. 11.4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur en na overleg binnen Directieteam

IV-45

Mandaat Volmacht

Het aangaan van een outplacementovereenkomst en/of van werk naar werk-traject

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d, art. 171;

Cao Gemeenten, art. 9.1 tot en met 9.14

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-46

Mandaat

Treffen van een disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim

Burgerlijk Wetboek, art. 7:650 en art. 7:651

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur en na overleg binnen Directieteam

 

Arbeidsomstandigheden

IV-47

Beslissingen over Arbo-onderwerpen zoals het oproepen van personeel voor een PAGO/PMO, het laten verrichten van een werkplekonderzoek of het laten verrichten van ondersteuning door Arbo Unie, dan wel een gespecialiseerde derde, bijvoorbeeld psycholoog, mediator, enz.

Arbowet en Arbobesluit;

Cao Gemeenten, art. 2.3 en art. 7.4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van Arbo-coördinator of HRM-adviseur

IV-48

Aanvragen voor uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-49

Beslissingen over afhandeling Wet Verbetering Poortwachter inclusief ongeschiktheidsadvies en beslissingen over re-integratieplan/interventies

Wet verbetering poortwachter (WVP)

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-50

Mandaat

Aanwijzen van medewerker tot Bedrijfshulpverlener en toekennen van daaraan gerelateerde vergoeding

Arbeidsomstandighedenwet, art. 15;

Cao Gemeenten, art. 3.21

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Faciliteiten en overige zaken

IV-51

Mandaat

Beslissing over vergoeding van door ambtenaren

geleden schade

Burgerlijk Wetboek, art. 7:658

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Het mandaat over vergoeding van door ambtenaren geleden schade geldt tot maximaal € 2.500,- per geval.

Het mandaat wordt gegeven binnen de daarvoor gestelde kaders en regels.

IV-52

Mandaat

Beslissingen over verzoeken tot wijziging van het aantal arbeidsuren/verzoeken om in deeltijd te werken

Wet flexibel werken

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-53

Mandaat

Beslissingen over het toekennen van reiskosten voor woon-werkverkeer en reis- en verblijfskosten van dienstreizen

Cao Gemeenten, art. 3.22;

Personeelshandboek 1.6 Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten dienstreizen gemeente Zundert en Regeling woon-werkverkeer

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-54

Mandaat

Beslissingen over het verlenen van studiefaciliteiten

Personeelshandboek 4.1 Regeling opleiding en ontwikkeling gemeente Zundert, art. 4 tot en met art. 7

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

IV-55

Mandaat

Beslissingen over het toestaan van overwerk en/of werken buiten het dagvenster alsmede beslissingen over het vergoeden van overwerk

Cao Gemeenten, art. 3.12 en art 3.19;

Personeelshandboek3.1 Arbeidsduur, werktijden en verlof

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IV-56

Mandaat

Machtiging

Beslissingen over afwikkelen jubilea, uitnodigen personeel en jubileumgratificatie

Personeelshandboek 1.1 Regeling jubel en treur

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

 
 
 
 
 
 
 

IV-57

Machtiging

Het uitvoeren van:

 • -

  aangifte loonbelasting;

 • -

  kwartaalafdrachten, voorschotnota’s jaarlijkse afdrachten aan bedrijfsvereniging / IZA / belastingdienst / ABP

Wet op de loonbelasting

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

IV-58

Mandaat

Beslissingen over verzoek tot deelname aan het generatiepact

Generatiepact gemeente Zundert

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Met advies van HRM-adviseur

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

V. FINANCIELE ZAKEN

 

Aanwijzen van financiële functionarissen

V-1

Mandaat

Door middel van een aanwijzingsbesluit medewerkers aanwijzen tot treasurer en kassier, alsmede medewerkers tot plaatsvervangers van deze financiële functionarissen aan te wijzen

Financiële verordening gemeente Zundert 2020, art. 24 en Organisatieregeling Gemeente Zundert, art. 19

College

Gemeentesecretaris

n.v.t.

 
 

Financieel beleid en administratie

V-2

Mandaat

Volmacht

Besluiten over het aangaan en formeel afwikkelen van overeenkomsten inzake:

 • -

  vaste geldleningen;

 • -

  kasgeldleningen;

 • -

  rekening-courantovereenkomsten banken;

 • -

  rekening-courantovereenkomsten gesubsidieerde instellingen;

 • -

  belegging overtollige middelen en ontsparen

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Treasurer

Coördinator Financiën

n.v.t.

Overeenkomstig de voorwaarden zoals neergelegd in het geldende Treasurystatuut 2015 Gemeente Zundert

V-3

Machtiging

Saldobevestiging hypothecaire en andere verstrekte geldleningen

 

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Treasurer

n.v.t.

 

V-4

Machtiging

Opvragen gegevens van achterstallige betalers ten behoeve van het versturen van schriftelijke herinneringen en aanmaningen

 

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

V-5

Machtiging

Versturen van schriftelijke herinneringen en aanmaningen naar debiteuren

Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Gemeentewet art. 160 lid 1 sub a en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van het bepaalde in het Invorderingsbeleid privaatrechtelijke vorderingen gemeente Zundert

V-6

Mandaat

Volmacht

Treffen van betalingsregelingen

Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Gemeentewet art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van het bepaalde in het Invorderingsbeleid privaatrechtelijke vorderingen gemeente Zundert

V-7

Machtiging

Indienen van openstaande posten bij curator in geval van faillissementen of bij gerechtsdeurwaarder c.q. incassobureau ter invordering

Gemeentewet art. 160 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Met advies van juridisch consulent

V-8

Besluiten over het oninbaar verklaren van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen met uitzondering van belastingen

Gemeentewet art. 160 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris

Directeur

 

Met inachtneming van het bepaalde in het Invorderingsbeleid privaatrechtelijke vorderingen gemeente Zundert

Tot maximaal € 10.000,- per geval

V-9

Machtiging

Aangifte doen van omzetbelasting (BTW)

Wet op de Omzetbelasting 1968

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

V-10

Machtiging

Opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen

Gemeentewet art. 160 lid 1 sub a

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Concerncontroller

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Verzekeringen

V-11

Mandaat

Volmacht

Aangaan van verzekeringsovereenkomsten

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen en met inachtneming van de Regeling Budgetbeheer

V-12

Machtiging

Uitvoeren van schadeafwikkeling, waaronder het afwijzen van aansprakelijkheid en het dossier al dan niet onderbrengen bij de verzekeraar en alle correspondentie die daar bij hoort

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub a en e

College Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

V-13

Machtiging

Verstrekken van opgaven over verzekeringen door de gemeente

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

V-14

Volmacht

Machtiging Verrichten van alle handelingen ter vrijwaring van kosten, die verzekerd zijn, waaronder het aansprakelijk stellen van derden

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

V-15

Volmacht

Aansprakelijk stellen voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Belastingen

V-16

Besluiten over het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen

Gemeentewet, art. 255 lid 5

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Tot maximaal € 10.000 per geval

Met inachtneming van de voorwaarden zoals vastgelegd in de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Zundert

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke vindplaats

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

VI. DIENSTVERLENING EN VERGUNNINGEN

 

Reisdocumenten

VI-1

Mandaat

In ontvangst nemen van de aanvragen voor en het besluit tot het verstrekken van:

 • -

  Nederlandse identiteitskaarten;

 • -

  nationale paspoorten;

 • -

  reisdocumenten voor vluchtelingen en

 • -

  reisdocumenten voor vreemdelingen

Besluiten over:

 • -

  het vaststellen van de identiteit aanvraag Nederlandse identiteitskaart, nationaal paspoort, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen;

 • -

  uitreiking van Nederlandse identiteitskaarten ex art. 42, nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen;

 • -

  termijnverstrekking reisdocument;

 • -

  weigering of vervallenverklaring van Nederlandse identiteitskaarten, nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen;

 • -

  en de inhouding van Nederlandse identiteitskaarten, nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen;

 • -

  het verstrekken van een vervangende Nederlandse identiteitskaart

Paspoortwet, art. 17, art. 26, art. 28, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 en art. 55

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-2

Machtiging

In ontvangst nemen van gepersonaliseerde Nederlandse identiteitskaarten, nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen

Paspoortuitvoeringsre-geling Nederland 2001

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-3

Machtiging

Verrichten van controletaken op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen

Paspoortuitvoeringsre-geling Nederland, 2001 art. 94

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Burgerlijke Stand

VI-4

Mandaat

Aanwijzen van beëdigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Burgerlijk Wetboek, artikel 1:16 lid 2

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-5

Mandaat

Nemen van een eenmalig aanwijzingsbesluit voor een trouwlocatie

Gemeentewet, art. 108 jo art. 147 en Besluit Burgerlijke Stand, art. 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Rijbewijzen

VI-6

Mandaat

Besluiten over het uitgeven en verlengen van (de geldigheidsduur van) rijbewijzen

Wegenverkeerswet 1994, art. 116

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-7

Mandaat

Besluiten over de ongeldigheidsverklaring van een rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994, art. 124

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-8

Mandaat

Besluiten over de weigering tot afgifte van een rijbewijs

Wegenverkeerswet 1994, art. 112

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-9

Machtiging

In ontvangst nemen van gepersonaliseerde rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-10

Machtiging

Besluiten ten aanzien van bestelling, transport, controle, administratie en beveiliging van rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Wet basisregistratie personen

VI-11

Mandaat

Bijhouden van gegevens ten behoeve van de basisregistratie personen

Wet basisregistratie personen;

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-12

Mandaat

Besluiten over de uitgifte van attestatie de vita en legalisatie van handtekeningen

Gemeentewet, art. 160;

Wet basisregistratie personen;

Pensioen- en Spaarfondsenwet;

Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-13

Mandaat

Machtiging

Besluiten ten aanzien van inschrijving c.a. en het doen van mededelingen daarvan

Wet basisregistratie personen, art. 2.54 t.e.m. 2.56

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-14

Mandaat

Besluiten ten aanzien van het verwijderen van gegevens c.a. en het doen van mededelingen daarvan

Wet basisregistratie personen, art. 2.57 t.e.m. 2.60

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-15

Mandaat

Machtiging

Besluiten op verzoeken tot verstrekking gegevens aan een derde en het informeren daarvan van betrokkene

Wet basisregistratie personen, art. 3.9 en art. 3.21 t.e.m. 3.23

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-16

Machtiging

Het verrichten van periodiek onderzoek naar de werking c.a. van de basisregistratie personen en het rapporteren daarvan

Wet basisregistratie personen, art. 4.3

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Justitiële documentatie en Nederlanderschap/Naturalisatie

VI-17

Machtiging

Verzoeken om inlichtingen en advisering aan Ministerie van Justitie over:

 • -

  naturalisatie;

 • -

  naamswijziging

 • -

  in ontvangst nemen optieverklaringen

Rijkswet Nederlanderschap, art. 7 en 8;

Burgerlijk Wetboek, art. 1:7;

Rijkswet Nederlanderschap, art. 6

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-18

Machtiging

Behandelen van verzoeken tot afgifte van verklaringen omtrent het gedrag

Wet op de justitiële documentatie (Regeling VOG)

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Lijkbezorging en begraven

VI-19

Mandaat Nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege

Wet op de Lijkbezorging, art. 21

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-20

Mandaat

Machtiging

Besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, alsook het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan

Wet op de lijkbezorging, art. 22;

Gemeentewet, art. 160

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-21

Mandaat

Besluiten tot afwijking van de termijn voor lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging, art. 17

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-22

Mandaat

Verlenen van verlof tot opgraving en ontleding

Wet op de lijkbezorging,

art. 29 en 68

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-23

Mandaat

Afgeven van laissez-passer document voor lijken

Internationale Overeenkomst Vervoer lijken en Besluit Lijkbezorging, art. 11 en 12

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-24

Mandaat

Besluiten op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Kieswet en verkiezingen

VI-25

Mandaat

Afgeven kiezerspassen en volmachten

Kieswet, art. K4 en L6

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-26

Mandaat

Registratie van kiesgerechtigden in de Basisadministratie personen

Kieswet, art. D1 en Y32

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-27

Mandaat

Informatie over kiesgerechtigdheid

Kieswet, art. D4

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-28

Mandaat

Aanwijzen van leden en plaatsvervangende leden van elk stembureau

Kieswet, art. E4

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-29

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidaatstelling

Kieswet, art. H1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-30

Mandaat

In ontvangst nemen kandidatenlijsten

Kieswet, art. H1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-31

Mandaat

Controleren van kiesgerechtigdheid ondertekenaars van verklaring van ondersteuning

Kieswet, art. H4

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-32

Mandaat

Ter openbare kennis brengen van adressen der stembureaus

Kieswet, art. J4

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-33

Mandaat

Toezenden oproepingskaarten (stempassen)

Kieswet, art. J7

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-34

Mandaat

Vaststellen register ongeldige stempassen

Kieswet, art. J7A

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-35

Mandaat

Openbare kennisgeving kandidatenlijsten

Kieswet, art. J9

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-36

Mandaat

Vervanging stembureauleden bij feitelijke ontstentenis

Kieswet, art. J12

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-37

Mandaat

Beschikbaarheid stembiljetten en formulieren voor proces-verbaal

Kieswet, art. J21

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-38

Mandaat

Afgeven van volmachten en kiezerspassen

Kieswet, art. K8, L11 en L13

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-39

Mandaat

Openbare kennisgeving volmachtverzoeken

Kieswet, art. L8

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-40

Machtiging

Ontvangst proces-verbaal

Kieswet, art. N11

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-41

Mandaat

PV´s met opgave van door de burgemeester vastgesteld aantallen stemmen overbrengen naar voorzitter van Hoofdstembureau en ter inzage leggen in het gemeentehuis

Kieswet, art. N12

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-42

Mandaat

Mededeling schrappen aanduiding deelname aan verkiezingen in andere lidstaat van de EU

Kieswet, art. Y33

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-43

Mandaat

Volmacht

Aangaan van overeenkomsten m.b.t. de aanschaf van diensten of materialen ten behoeve van (de organisatie van) verkiezingen

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen en met inachtneming van de Regeling budgetbeheer

 

Gevonden voorwerpen

VI-44

Machtiging

Innemen, opmaken van een aangifte, opschorten van de afgifte, verkopen, overdragen om niet en vernietigen van gevonden voorwerpen namens de gemeente

Burgerlijk Wetboek, titel 2 boek 5 en Gemeentewet art. 171

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Beleidsregel gevonden en verloren gemeente Zundert

 

Algemene plaatselijke verordening

VI-45

Mandaat

Besluiten met betrekking tot het aanbieden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:6 lid 2 en lid 4

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-46

Mandaat

Besluiten met betrekking tot het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10, lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van de lokale regelgeving die gegrond is op deze bepalingen

VI-47

Mandaat

Besluiten met betrekking tot verlenen van een (omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:11, lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van de lokale regelgeving die gegrond is op deze bepalingen

VI-48

Mandaat

Besluiten met betrekking tot het maken of veranderen van een uitweg

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:12, lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Voor zover individueel aangewezen

Met inachtneming van de lokale regelgeving die gegrond is op deze bepalingen

VI-49

Mandaat

Besluiten tot verlening van ontheffing van verbod tot slapen op een openbare plaats

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:15.1 lid 2

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-50

Mandaat

Reageren op de melding van een niet-vergunningplichtig evenement

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:25, lid 4 en lid 5

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-51

Mandaat

Machtiging

Besluiten met betrekking tot het plakken en kladden

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:42

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-52

Mandaat

Besluiten met betrekking tot loslopende honden, verontreiniging door honden en gevaarlijke honden

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:57 lid 1, art. 2:58 lid 3 en art. 2:59 lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-53

Mandaat

Besluiten met betrekking tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:60

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-54

Mandaat

Besluiten tot verlenen van ontheffing van het verbod om bijen te houden binnen bepaalde afstanden

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:64 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-55

Mandaat

Besluiten op aanvraag vergunning voor om in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:72

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-56

Mandaat

Besluiten tot verlenen van ontheffing van het verbod om buiten in een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:6, lid 3

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VI-57

Mandaat

Besluiten tot verlenen van ontheffing van het verbod tot het buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, plaatsen, storten, werpen, uitgieten, laten vallen, lopen of houden op of in de bodem van afval of vuilnis of enig ander dergelijke stof of voorwerp die/dat aanleiding kan geven tot verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van de weg, dan wel aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:7.2, lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-58

Mandaat

Besluiten tot verlenen van ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:18, lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-59

Mandaat

Besluiten tot verlenen van ontheffingen van de verboden die opgelegd worden in het kader parkeerexcessen

Algemene plaatselijke verordening, art. 5:3, lid 2; art. 5:6, lid 2; art. 5:7 lid 2; art. 5:8, lid 5 en art. 5:11, lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-60

Mandaat

Besluiten op aanvraag vergunning om een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden

Algemene plaatselijke verordening, art. 5:13, lid 1 en 4

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-61

Mandaat

Besluiten op aanvraag vergunning om een standplaats in te nemen of te hebben

Algemene plaatselijke verordening, art. 5:18, lid 1;

Beleidsregels standplaatsen gemeente Zundert 2017

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Mandaat is beperkt voor zover het gaat om vigerend beleid zoals dat is vastgelegd in de Beleidsregels standplaatsen gemeente Zundert 2017 

 

Marktverordening 

VI-62

Mandaat

Besluiten op een aanvraag voor een standplaatsvergunning op de weekmarkt

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktverordening 2012, art. 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-63

Mandaat

Besluiten tot intrekking van standplaatsvergunning op verzoek van vergunninghouder

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktverordening 2012, art. 7 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-64

Mandaat

Machtiging

Besluiten tot inschrijving van een aanvrager op de wachtlijst en het verstrekken van een schriftelijk bewijs van inschrijving

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement 2012, art. 4

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-65

Mandaat

Doorhalen van inschrijving op de wachtlijst

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement 2012, art. 5

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-66

Mandaat

Besluiten tot overschrijving van de standplaatsvergunning

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement 2012, art. 7

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-67

Mandaat

Besluiten tot het verlenen van een dagvergunning voor een standwerker

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement 2012, art. 8, lid 1

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-68

Mandaat

Toewijzen van een standwerkersplaats

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement, art. 11

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-69

Mandaat

Besluiten tot afgeven van een ontheffing in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

Gemeentewet, art. 160 sub g; Marktreglement 2012, art. 14, lid 1

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Wet op de Kansspelen

VI-70

Mandaat

Besluiten over aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten

Wet op de Kansspelen, art. 30b

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-71

Mandaat

Besluiten over meldingen en vergunningen inzake kansspelen

Wet op de Kansspelen, art. 3 en 7c

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Bomenverordening

VI-72

Mandaat

Besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand

Bomenverordening 2012, art. 2, lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Bij weigering dient vooraf afstemming met de portefeuillehouder te zijn gepleegd

VI-73

Mandaat

Besluiten tot opleggen van een herplantplicht of instandhoudingsplicht

Bomenverordening 2012, art. 9 en art. 10

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-74

Mandaat

Besluiten tot het toekennen van schadevergoeding op grond van art. 17 jo art. 13 lid 4 van de Boswet

Bomenverordening 2012, art. 11

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-75

Mandaat

Besluiten de vergunning of ontheffing in te trekken of te wijzigen

Bomenverordening 2012, art. 5 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Vooraf dient afstemming met de portefeuillehouder te zijn gepleegd

 

Bouwen

VI-76

Mandaat

Verlenen van ontheffingen ingevolge de Bouwverordening

Bouwverordening, diverse artikelen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-77

Mandaat

Besluiten tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen

Besluit omgevingsrecht, hoofdstuk 4 en Wabo, art. 2.1 en art. 2.2.

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Bij weigering van de vergunning wordt de betreffende portefeuillehouder geïnformeerd

VI-78

Machtiging

Verstrekken van bewijs van ontvangst bij een gebruiksmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.20

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-79

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van nadere voorwaarden na gebruiksmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.21

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-80

Mandaat

Besluiten tot het wijzigen van de nadere voorwaarden na een gebruiksmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.22

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-81

Machtiging

Verstrekken van een bewijs van ontvangst bij een sloopmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.28

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-82

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van nadere voorwaarden na sloopmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.29

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VI-83

Mandaat

Besluiten tot het wijzigen van de nadere voorwaarden na een sloopmelding

Bouwbesluit 2012, art. 1.30

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Overige regelgeving

VI-84

Mandaat

Besluiten op aanvraag vergunning voor vervoer van explosieven

Wet explosieven voor civiel gebruik, art. 10

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-85

Mandaat

Besluiten tot verlenen van vrijstellingen en ontheffingen op grond van de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet, art. 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-86

Mandaat

Besluiten over het opleggen van nadere voorschriften en beperkingen alsmede het verlenen van ontheffingen ingevolge de Zondagswet

Zondagswet, art. 2 tot en met art. 6

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VI-87

Opvragen inlichtingen uit strafregister ter uitoefening van een publieke taak en op basis van een wettelijke voorschrift

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 9 tot en met 13 en Besluit justitiële gegevens, art. 13

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke vindplaats

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

VII. SOCIAAL DOMEIN C.A. EN SUBSIDIES

 

Wet kinderopvang kwaliteitseisen peuterspeelzalen en Regeling Kinderopvang

VII-1

MandaatNemen van besluiten tot bekostiging van de in de Wet kinderopvang bedoelde opvang van kinderen van de belanghebbende in een individueel geval, tot herziening en intrekking daarvan

Gemeentewet, art. 160 lid 1; Wet kinderopvang;

Verordening Kinderopvang;

Wet werk en bijstand, art. 58 tot en met 60 (terugvorderings-bepalingen)

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VII-2

Mandaat

Machtiging

Afgeven van een beschikking aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau, het mededelen van de inschrijving, het doen van opgave en wijziging van gegevens alsmede het opnemen en wijzigen van de gegevens in een register kinderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1.46 en 1.47

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 
 

Wet inburgering 

VII-3

Mandaat

Besluiten over de ontheffing van verplichtingen, vaststelling van voorzieningen, het stellen en verlengen van termijnen, het opleggen van een bestuurlijke boete

Wet inburgering en Besluit inburgering

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VII-4

Volmacht

Afsluiten van contracten met vrijwillige inburgeraars

Regeling vrijwillige inburgering, art. 5

College Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Wet schuldsanering natuurlijke personen

VII-5

Besluiten over de vaststelling, beëindiging, verdaging, wijziging, terugvordering, verhaal, inning en beslaglegging ten aanzien van bijdragen

Wet schuldsanering natuurlijke personen

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Onderwijs en Leerplicht

VII-6

Mandaat

Besluiten over het leerlingenvervoer naar basis- en speciaal onderwijs, ingevolge de onderwijswetgeving

 

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-7

Mandaat

Besluiten over uitvoeringsplannen in het kader van onderwijshuisvesting, Oalt, schoolbegeleiding, volwasseneneducatie, onderwijsachterstanden

Diverse regelingen

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-8

Mandaat

Besluiten met betrekking tot de leerplicht en behandeling van verzoeken tot vrijstellingen

Leerplichtwet 1969

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Jeugdwet

 
 
 
 
 

VII-9

Mandaat

Klager, beklaagde en diens leidinggevende in kennis stellen van besluit naar aanleiding van advies van de klachtencommissie

Klachtenregeling Jeugd, art. 7 lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VII-10

Mandaat

Besluiten tot het nemen van maatregelen naar aanleiding van oordeel van de klachtencommissie

Klachtenregeling Jeugd,

Art. 7 lid 2

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 
 

Subsidies

VII-11

Mandaat

Machtiging

Toekennen en weigeren, vaststellen en betalen van jaarlijkse subsidies krachtens gemeentelijke subsidieregelingen

Algemene wet bestuursrecht

Algemene subsidieverordening en Nadere regels omtrent de verdeling van subsidies

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-12

Mandaat

Machtiging

Toekennen en weigeren, vaststellen en betalen van eenmalige subsidies krachtens gemeentelijke subsidieregelingen

Algemene wet bestuursrecht

Algemene subsidieverordening en Nadere regels omtrent de verdeling van subsidies

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Vooraf dient overleg gepleegd te zijn met portefeuillehouder

VII-13

Mandaat

Volmacht

Sluiten van een subsidieovereenkomst

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:36 en Gemeentewet, art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-14

Mandaat

Stellen van een (nieuwe) termijn binnen welke de aanvraag tot subsidievaststelling moet zijn ingediend

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:44 lid 3

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-15

Mandaat

Verlenen van een voorschot op subsidie

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:95

Algemene subsidieverordening, art. 11

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-16

Mandaat

Opschorten van betalingsverplichting

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:56

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-17

Mandaat

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:57

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VII-18

Mandaat

Verlenen van toestemming voor handelingen, waarvoor de subsidieontvanger toestemming behoeft

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:71

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke vindplaats

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat,

ondervolmacht,

ondermachtiging toegestaan aan

Voorwaarden/beperkingen

VIII. RUIMTELIJKE PROCEDURES EN PROJECTEN

 

Monumentenbeleid

VIII-1

Mandaat

Toekennen, definitief vaststellen en afrekenen van subsidies krachtens de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Zundert 2007

Algemene subsidieverordening en

Subsidieverordening

gemeentelijke monumenten Zundert 2007

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Archeologie

VIII-2

Goedkeuren en vaststellen van archeologische rapporten

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 6 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

(Onder)mandaat geldt:

 • voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld; én

 • voor zover het niet gaat om een definitieve opgraving of het treffen van fysiek beschermende maatregelen

VIII-3

Vragen van nadere gegevens in het kader van het bepalen van een archeologische zorgplicht

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 7 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-4

Mandaat

Besluiten tot het wel of niet uitvoeren van een (nader) archeologisch (veld)onderzoek

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 7 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Mandaat geldt voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld

VIII-5

Mandaat

Verlengen van de beslistermijn in het kader van archeologische monumentenzorg

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 7 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-6

Mandaat

Stellen van archeologische voorwaarden aan een ontheffing of vergunning

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012 jo art. 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 39 lid 3 of art. 41 Monumentenwet

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Mandaat geldt:

 • voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld; én

 • voor zover het niet gaat om een definitieve opgraving of het treffen van fysiek beschermende maatregelen

VIII-7

Goedkeuren van een Programma van Eisen

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 9 lid 1 sub a en lid 4

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

(Onder)mandaat geldt voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld

VIII-8

Goedkeuren van een Plan van Aanpak

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 9 lid 1 sub b

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

(Onder)mandaat geldt voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld

VIII-9

Geven van aanwijzingen met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van archeologisch onderzoek

Archeologieverordening gemeente Zundert 2012, art. 9 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

(Onder)mandaat geldt:

 • voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld; én

 • voor zover het niet gaat om een definitieve opgraving of het treffen van fysiek beschermende maatregelen

VIII-10

Nemen van positieve selectiebesluiten (behoud in situ, opgraven en begeleiden) en negatieve selectiebesluiten (vrijgeven van een plangebied of een bouwproject)

Erfgoedwet, hoofdstuk 5 en Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Mandaat geldt:

 • voor zover conform advies van regioarcheoloog wordt gehandeld; én

 • voor zover het niet gaat om een definitieve opgraving of het treffen van fysiek beschermende maatregelen

 

Ruimtelijke ordening

VIII-11

Mandaat

Besluiten inzake het starten van de procedure op grond van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wro

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.6 lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Mandaat geldt niet voor het beslissen op een eventuele zienswijze

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-12

Mandaat

Besluiten inzake het starten van de procedure op grond van art. 3.6 lid 1 onder c van de Wro en het besluiten tot het verlenen van ontheffing

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.6 lid 1 sub c

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Mandaat geldt niet voor het beslissen op een eventuele zienswijze

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-13

Mandaat

Machtiging

Beantwoorden van de aanvraag planschade en heffing drempelbedrag

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4 jo Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.2.1.

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-14

Mandaat

Afwijzen van een kennelijk ongegronde of kennelijk niet-ontvankelijke aanvraag

Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.1

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VIII-15

Machtiging

Aanwijzen van een adviseur

Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

VIII-16

Mandaat

Besluiten tot het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning volgens de reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, paragraaf 3.1, art. 2.1, art. 2.2 en art. 2.5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Bij toepassing van de bevoegdheid om te weigeren wordt de betreffende portefeuillehouder geïnformeerd

VIII-17

Mandaat

Besluiten tot het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 jo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1, art. 2.5 en art. 2.6

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Mandaat geldt enkel voor een positieve ontwerpbeschikking en bij een negatieve ontwerpbeschikking slechts voor zover vooraf overleg is gevoerd met de betreffende portefeuillehouder

Mandaat geldt voor een definitieve beschikking enkel voor zover géén zienswijze is ingediend

VIII-18

Mandaat

Besluiten tot het intrekken van een vergunning eerste of tweede fase

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.5 lid 5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-19

Mandaat

Besluiten over de wijziging van een vergunning eerste fase

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.5 lid 6

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-20

Mandaat

Besluiten op het verzoek om een revisie-omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.6

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-21

Mandaat

Besluiten op grond van art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 1 van de Wabo en het besluiten tot het verlenen van toestemming tot afwijken van het bestemmingsplan (binnenplanse toestemming)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-22

Mandaat

Besluiten op grond van art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 2 van de Wabo en het besluiten tot het verlenen van toestemming tot afwijken van het bestemmingsplan (kruimelgevallen)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-23

Mandaat

Besluiten inzake het starten van de procedure op grond van art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 3 van de Wabo en het besluiten tot het verlenen van toestemming tot het afwijken van het bestemmingsplan (uitgebreide buitenplanse afwijkingen)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12 lid 1 onder a onderdeel 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

N.v.t.

Mandaat geldt niet voor het beslissen op een eventuele zienswijze en bij een gewijzigde vaststelling

VIII-24

Mandaat

Besluiten op grond van art. 2.12 lid 2 van de Wabo en het besluiten tot tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan (tijdelijke toestemming)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.12 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-25

Mandaat

Besluiten op het verzoek om de geldigheid van de omgevingsvergunning over te dragen aan de rechtsopvolgers

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.25 lid 3 sub b

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-26

Mandaat

Besluiten op het verzoek van een advies gevraagd door een ander bevoegd gezag

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.26

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-27

Mandaat

Besluiten tot het opstarten van de procedure tot ambtshalve intrekking omgevingsvergunningen en het wijzigen omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.29 lid 1 tot en met art. 2.32

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-28

Mandaat

Besluiten op verzoek van de vergunninghouder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.33 lid 2 onder b jo art. 2.33 lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-29

Machtiging

Verzenden van een bewijs van ontvangst van een aanvraag

Wet algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 3.1 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-30

Machtiging

Verzenden van een bericht met informatie over de bevoegdheid om te beslissen en de besluitvormingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 3.1 lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-31

Mandaat

Besluiten om het indienen van schriftelijke stukken behorend bij een elektronische aanvraag toe te staan

Besluit omgevingsrecht, art. 4.3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-32

Mandaat

Besluiten tot het aanhouden van de aanvraag

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 3.3 t.e.m. art. 3.6

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-33

Mandaat

Besluiten tot het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag voor een vergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 3.9 lid 2 en art. 3.12 lid 8

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-34

Mandaat

Besluiten tot buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 3.18 lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-35

Mandaat

Besluiten dat degene die de activiteit verricht verplicht is tot het stellen van financiële zekerheid die voldoet aan de gestelde (financiële) eisen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 4.1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-36

Mandaat

Besluiten op verzoek en ambtshalve over een vergoeding voor kosten en schade ten gevolge van de beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, paragraaf 4.2

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VIII-37

Volmacht

Vragen van advies als voorbereiding voor een besluit voor een vergoeding voor kosten en schade ten gevolge van een beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, paragraaf 4.2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-38

Mandaat

Besluiten om in te stemmen met het saneringsplan

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 6.2 lid c

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-39

Mandaat

Besluiten beroep in te stellen tegen het besluit van een verklaring van geen bedenkingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 6.5

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-40

Machtiging

Verzamelen en registreren van gegevens ten behoeve van het toezicht op en de bestuursrechtelijke handhaving van de geldende voorschriften op grond het bepaalde bij of krachtens betrokken wetten

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.1 jo art. 5.2 lid 1 sub b

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-41

Mandaat

Besluiten tot het verlenen van een vergunning m.b.t. een beschermd gemeentelijke monument

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2 lid 1 aanhef en onder b;

Monumentenverorde-ning Zundert 2010, art. 9

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Milieu

VIII-42

Besluiten in het kader van milieuprocedures inclusief uitvoeringsvoorschriften

Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving, diverse artikelen

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Mits geen zienswijzen zijn ingediend

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

VIII-43

Besluiten over de aanvragen om ontheffing hogere geluidsbelasting voor woningen nieuwe situaties

Wet geluidhinder, art. 83

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Projecten

VIII-44

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van het afsluiten van een anterieure overeenkomst en het maken van conceptafspraken met het totstandkomingsvoorbehoud dat de onderhandelingsresultaten geen enkele binding hebben totdat het college zijn instemming heeft gegeven

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen 

VIII-45

Mandaat

Volmacht Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst ten behoeve van de vergoeding van planschade door verzoeker

Wet ruimtelijke ordening,

art. 6.4 jo Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.6.

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

VIII-46

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van kwaliteitsverbetering / landschappelijke inpassing

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, artikel 3.9

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

VIII-47

Het afhandelen van een verzoek tot het laten vervallen van of het vrijstellen van het toepassen van een anti-speculatiebeding

Gemeentewet, art 160 lid 1 sub d en art. 171 lid 1

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke vindplaats

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

IX. HANDHAVING

 

Wegslepen van voertuigen

IX-1

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang ten behoeve van het wegslepen van voertuigen

Wegenverkeerswet 1994, artikel 170; Gemeentewet, artikel 125; Wegsleepverordening voor de gemeente Zundert 2016

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 
 

Toezicht en herstelsancties

IX-2

Mandaat

Aanwijzen van personen voor het houden van toezicht op naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die regelgeving gebaseerde besluiten en beschikkingen en de daarin gestelde voorschriften

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11 en 5:13; diverse regelgeving

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Aanwijzing geschiedt in overleg met portefeuillehouder handhaving

IX-3

Afgeven van legitimatiebewijzen voor toezichthouders die krachtens de wettelijke regelingen onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzaam zijn

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:12; diverse regelgeving

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 

IX-4

Vorderen van inlichtingen (waaronder het aanschrijven voor controles en hercontroles)

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:16

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IX-5

Mandaat

Besluiten tot een vooraanschrijving tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 4:8, afdeling 5.3.1 en 5.3.2

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Gemeentesecretaris dan wel directeur doet zo spoedig mogelijk mededeling aan portefeuillehouder handhaving over genomen besluit

IX-6

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.3.1 en 5.3.2

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

Gemeentesecretaris dan wel directeur doet zo spoedig mogelijk mededeling aan portefeuillehouder handhaving over genomen besluit

IX-7

Mandaat

Het toepassen van bestuursdwang zonder begunstigingstermijn doch met voorafgaande bekendmaking van het besluit, dan wel het toepassen van bestuursdwang zonder begunstigingstermijn en met bekendmaking van het besluit na de Bestuursdwangtoepassing

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Vooraf dient afstemming met de portefeuillehouder te zijn gepleegd

IX-8

Mandaat

Inzake het plaatsen van inboedels op de openbare weg overgaan tot het toepassen van (preventieve) last onder bestuursdwang bij gedwongen woningontruimingen

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10;

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.3.1

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Mandaat dient te worden uitgeoefend overeenkomstig de Beleidsnotitie 'Boedel op straat'

IX-9

Volmacht

Machtiging

Inzake het plaatsen van inboedels op de openbare weg het verlenen van opdrachten aan een taxatiebureau voor het taxeren van de inboedel en het verlenen van opdrachten aan een (verhuis)bedrijf voor het verwijderen en opslaan van de inboedel

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Mandaat dient te worden uitgeoefend overeenkomstig de Beleidsnotitie 'Boedel op straat'

IX-10

Mandaat

Besluiten tot bewaren en beheren van zaken die in het kader van de toepassing van bestuursdwang zijn meegevoerd.

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:29

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IX-11

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:30

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IX-12

Mandaat

Besluiten op het verzoek van aanvrager of belanghebbende om bestuursdwang of last onder dwangsom toe te passen

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31a

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IX-13

Mandaat

Volmacht

Verlenen van opdracht aan de deurwaarder tot invordering van de dwangsom.

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:33

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

IX-14

Mandaat

Beslissen omtrent de invordering van een dwangsom

Gemeentewet, art. 125; Algemene wet bestuursrecht, art. 5:37 lid 1 en 2

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

Besluit geschiedt in overleg met portefeuillehouder handhaving

IX-15

Volmacht

Besluiten over de aanschrijving van derden om zonder toestemming in gebruik genomen gemeentegrond vrij te maken

Gemeentewet, art. 160 en art. 171

Burgemeester

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

X. VERKEER, INFRASTRUCTUUR, DIRECTE LEEFOMGEVING EN GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN

 

Verkeer

X-1

Mandaat

Nemen van verkeersbesluiten

Wegenverkeerswet 1994, art.18 lid 1 sub d

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-2

Mandaat

Besluiten over de aanstelling van verkeersbrigadiers en verkeersregelaars

Besluit administratieve bepalingen inzake Wegverkeer, art. 56; Regeling verkeersregelaars 2009, art. 15

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-3

Mandaat

Besluiten op aanvraag voor een ontheffing van diverse voorschriften als bedoeld in art. 87 van het RVV jo art. 149 WVW 1994

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87; art. 149 Wegenverkeerswet 1994

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur

X-4

Mandaat

Besluiten op aanvraag voor een vergunning om in, onder, over of boven de weg of een ander deel van de openbare ruimte ondergrondse of bovengrondse infrastructuur voor energie of water of andere werken niet zijnde telecommunicatienetwerken of openbare omroepnetwerken aan te brengen, te hebben of te verwijderen

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 8

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-5

Mandaat

Geven van bijzondere voorschriften omtrent het verrichten van werkzaamheden zoals genoemd in artikel 9 lid 1

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 9 lid 3

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-6

Mandaat

Het verdagen van een beslissing op een aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 11 lid 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-7

Mandaat

Stellen van bijzondere voorschriften naar aanleiding van een melding.

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 15 en art. 19

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-8

Machtiging

Het vaststellen van een formulier dat door netbeheerders moet worden gebruikt voor aanvragen vergunning en doen van meldingen en aanmeldingen bedoeld in de artikelen 9 en 13

Energie-, water- en telecommunicatieverorening Zundert 2013,

art. 17 lid 1

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-9

Machtiging

Het vaststellen van een formulier dat door netbeheerders moet worden gebruikt voor het doen van meldingen en aanmeldingen bedoeld in de artikelen 10 en 14

Energie-, water- en telecommunicatieverorening Zundert 2013,

art. 17 lid 2

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-10

Mandaat

Verbinden van voorschriften of beperkingen aan een verleende vergunning of instemmingbesluit

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 21

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-11

Mandaat

Intrekken of wijzigen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 8

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 23

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-12

Mandaat

Besluiten over herstel van de openbare ruimte, schadevergoedingen en te stellen voorwaarden in het kader van de Energie-, water en telecommunicatieverordening Zundert 2013

Energie-, water- en telecomverordening Zundert 2013, art. 26

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-13

Mandaat

Aanwijzen van toezichthouders en/of opsporingsambtenaren

Energie-, water- en telecommunicatieverordening Zundert 2013, art. 29 en 30

College

Gemeentesecretaris Directeur

n.v.t.

 
 

Directe leefomgeving

X-14

Besluiten over incidentele verzoeken om uitbreiding van de openbare verlichting

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Ten aanzien van dit mandaat gelden de algemene mandaten over het doen van uitgaven zoals aangegeven in onderdeel I van dit register

X-15

Besluiten tot en het, op verzoek, maken van (huis-)aansluitingen op de riolering

Bouwbesluit 2012, art. 6:18

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-16

Aanwijzen van inzameldiensten en inzamelaars voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenveror-dening, art. 2

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-17

Machtiging

Afhandeling van klachten over wegen, plantsoenen, riolering, openbare verlichting, niet zijnde klachten zoals bedoeld in titel 9 van de Algemene wet bestuursrecht

 

College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Met inachtneming van de gemeentelijke klachtenregistratie

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Verhuur c.a. gemeentelijke accommodaties

X-18

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Besluiten over:

 • -

  ingebruikgeving/verhuur van gemeentelijke welzijns- en sportaccommodaties tegen vastgestelde tarieven;

 • -

  het verlenen van toestemming voor het heffen van entreegelden door verenigingen in gemeentelijke sportaccommodaties;

 • -

  het verlenen van toestemming voor incidentele reclame tijdens sportwedstrijden in gemeentelijke accommodaties

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a en d, art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Onroerende zaken en zakelijke rechten c.a.

X-19

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van:

 • -

  het afsluiten van een aan- of verkoopovereenkomst voor onroerende zaken en het maken van conceptafspraken met het totstandkomingsvoorbehoud dat de onderhandelingsresultaten geen enkele binding hebben totdat het college zijn instemming heeft gegeven;

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen 

X-20

Het voeren van onderhandelingen ten behoeve van het afsluiten van een huur- of verhuurovereenkomst voor onroerende zaken en het maken van conceptafspraken met het totstandkomingsvoorbehoud dat de onderhandelingsresultaten geen enkele binding hebben totdat het college zijn instemming heeft gegeven

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen 

X-21

Het vestigen van een beperkt zakelijk recht op onroerende zaken en het afsluiten van een overeenkomst daartoe

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

n.v.t.

 

X-22

Het verstrekken van een opdracht voor het uitvoeren van taxaties van onroerend goed en bemiddeling bij verkoop / aankoop van onroerend goed

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-23

Het voeren van onderhandelingen en het besluiten tot het aangaan van koopovereenkomsten voor de verkoop van snippergroen, passend binnen het gemeentelijk snippergroenbeleid

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171;

Snippergroenbeleid gemeente Zundert 2006

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Mandaat en volmacht gelden niet bij afwijking van het vigerende beleid

Mogelijkheid van ondermandaat geldt alleen voor het voeren van onderhandelingen

X-24

Mandaat

Volmacht

Het afwijzen van een verzoek tot aankoop van snippergroen

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

Vooraf dient overleg gepleegd te zijn met portefeuillehouder

X-25

Mandaat

Volmacht

Besluiten over het aangaan van overeenkomsten inzake verkoop van houtopstanden

Gemeentewet, art.160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-26

Machtiging

Het geven van toestemming tot het stekken van planten en struiken in openbare plantsoenen

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-27

Mandaat

Volmacht

Besluiten over het aangaan van overeenkomsten inzake verhuur van groenstroken en volkstuintjes

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-28

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan en verlengen pachtcontracten

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-29

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake ingebruikgeving gemeentegrond

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Gemeentesecretaris Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-30

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verlenen van diensten door het Kadaster met betrekking tot het bepalen van de erfgrens

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-31

Machtiging

Het aanwijzen van grenzen ten behoeve van aan- of verkoop van een perceel dan wel het vestigen van zakelijke rechten op een perceel

Kadasterwet, art. 57 lid 3 en Gemeentewet, art. 171

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-32

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het opstellen van taxaties

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

X-33

Mandaat

Volmacht

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verrichten van bodemonderzoeken

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

College

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten

X-34

Mandaat

Besluiten tot intrekken van een aanwijzing van gronden

Wet voorkeursrecht gemeenten, art. 8

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Overige zaken m.b.t. gemeentelijke eigendommen

X-35

Machtiging

Indienen van een kapaanvraag namens de gemeente

Gemeentewet, art. 171 lid 1

Burgemeester

Gemeentesecretaris Directeur

Coördinator openbare werken

 
 

X-36

Machtiging

Doen van aangifte bij de politie wegens vernieling van gemeentelijke eigendommen

Gemeentewet, art. 171 lid 1

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangewezen

 

Leegstandwet

X-37

Mandaat

Besluiten tot verlenen van een vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte

Leegstandwet, art. 15

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Medewerkers

Medewerkers voor zover individueel aangegeven

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat, ondervolmacht, ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

XI. LOKALE CRISISORGANISATIE

 

Algemeen

XI-1

Machtiging

Wijzigen c.q. aanpassen van de draaiboeken in het kader van het operationeel houden van de lokale crisisorganisatie

Gemeentewet, art. 160

lid 1 sub a

College

Gemeentesecretaris

Directeur

Ambtenaar openbare orde en veiligheid

Hoofden Taakorganisatie lokale crisisorganisatie

n.v.t.

 

XI-2

Machtiging

Alarmeren en opschalen van de lokale crisisorganisatie

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a; Besluit veiligheidsregio's, art. 2.2.3 lid 2 en art. 3.2.1 sub f en g

College

Dienstdoende functionarissen binnen Bevolkingszorg

n.v.t.

 

XI-3

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Uitvoeren van taken zoals deze zijn omschreven in de draaiboeken van de lokale crisisorganisatie

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a

College

Dienstdoende functionarissen binnen Bevolkingszorg

n.v.t.

 
 

Verlenen van opdrachten

XI-4

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Verlenen van opdrachten tot activiteiten in het kader van het proces Bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester

College

Dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg

n.v.t.

Tot een bedrag van maximaal € 15.000,-

Ten tijde van een ramp of incident ter bestrijding van de ramp of het incident

XI-5

Mandaat

Volmacht

Machtiging

Verlenen van opdrachten tot activiteiten in het kader van het proces Bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises

Gemeentewet, art. 160

lid 1 sub d en art. 171

Burgemeester College

Dienstdoende Hoofden Taakorganisaties Bevolkingszorg

n.v.t.

Tot een bedrag van maximaal € 1.000,-

Ten tijde van een ramp of incident ter bestrijding van de ramp of het incident