Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021- 2022

Geldend van 10-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021- 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Woning: een bestaand gebouw dienende tot particuliere en permanente bewoning, bewoond door een eigenaar of huurder.

 • b.

  Declaratielijst producten en diensten: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze regeling, aankopen kunnen worden gedaan/opdrachten aan worden verstrekt zoals aangegeven door de ondernemingen.

 • c.

  Bewoner: de natuurlijke persoon die een woning die bestemd is voor permanente bewoning op Ameland huurt én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning of die particuliere eigenaar van een woning is en volgens de gemeentelijke basisregistratie ingeschreven staat op het adres van de bestaande woning.

 • d.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een bestaande woning die beoogt/beogen energie te besparen.

 • e.

  Gemeente: de gemeente Ameland.

 • f.

  Regeling: de regeling in het kader van de in dit document omschreven ‘uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021-2022’.

 • g.

  Onderneming: op het eiland Ameland gevestigde onderneming die producten of diensten aanbiedt die passen bij het doel van de regeling. De deelnemende ondernemingen staan in artikel 3.2 van deze regeling.

 • h.

  Declaratieformulier: een door de gemeente vastgesteld en uitgegeven formulier op basis waarvan een maximale teruggave van € 80 per woning toegewezen kan worden aan een bewoner.

 • i.

  Betalingsbewijs: schriftelijk bewijs van betaling van de nota voor de ingediende declaratie die de aanvrager inlevert om in aanmerking te komen voor deze regeling;

 • j.

  Inleverbewijs: schriftelijk bewijs van inlevering van het oude witgoed van de ondernemer die deel neemt aan deze regeling, waarvoor in de plaats bij dezelfde ondernemer een nieuw energiezuinig apparaat gekocht is.

 • k.

  Bewijs van energieklasse: bewijs bij aankoop van koelkast of diepvries dat het apparaat energielabel A (volgens nieuwe energielabeling per 1 maart 2021) heeft.

 • l.

  Aanvrager: woningeigenaar of -huurder die gebruik maakt van deze regeling.

 • m.

  Periode: de termijn waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden.

 • n.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland.

Artikel 2. Doel van de regeling

 • 1.

  Met deze regeling wil de gemeente stimuleren dat bewoners van permanent bewoonde woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het aanschaffen en/of vervolgens aanbrengen van energie besparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de declaratielijst producten en diensten (zie hieronder in dit artikel), aan of in bestaande woningen binnen het grondgebied van de gemeente Ameland.

Declaratielijst producten en diensten:

 • a.

  naad- en kierdichtingsmateriaal;

 • b.

  leidingisolatie en radiatorfolie;

 • c.

  waterbesparende douchekoppen;

 • d.

  led-verlichting, led-dimmer, voorschakelaar en stand-by schakelaars;

 • e.

  droogmolen;

 • f.

  vervangen gaskookplaten door elektrische kookplaten;

 • g.

  vervangen koelkast of koelvriescombinatie door energielabel A- koelkast of koelvriescombinatie.

 • 2.

  Declaraties kunnen alleen ingediend worden als de producten en diensten afgenomen zijn van onderstaande ondernemers:

 • Bouw – en tuinmarkt Theo Faber;

 • Welkoop Hollum;

 • Novy Engels;

 • Kiewietdoehetzelf;

 • Hubo Mosterman;

 • Radio Boelens;

 • Installatiebedrijf R. Oud B.V.;

 • Installatiebedrijf Bunicich;

 • Faber-Wijnberg Installatietechniek BV;

 • Technisch Bedrijf Veltman;

 • Vof De Haan Electronics;

 • Installatiebedrijf Metz.

 • 3.

  Het is niet mogelijk om bij verschillende ondernemingen van de deelnemende ondernemingen (artikel 3.2.) artikelen te kopen tot maximaal € 80 en die te declareren onder deze regeling. Er kan slechts bij één onderneming van de deelnemende ondernemingen gebruik gemaakt worden van deze regeling. Het is wel mogelijk om bij één onderneming verschillende producten van de lijst (artikel 3.1.) aan te schaffen waarbij u maximaal € 80 vergoed krijgt.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  De declaraties kunnen worden ingediend door de bewoners van huurwoningen en particuliere eigenaren van koopwoningen op Ameland van permanent bewoonde woningen.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  De bewoner geeft opdracht tot uitvoering van één van de in artikel 3.1. genoemde maatregelen of schaft één van de in artikel 3.1. genoemde artikelen aan bij één van de genoemde ondernemingen in artikel 3.2.

 • 2.

  De ondernemer voert de werkzaamheden uit/verkoopt het gevraagde product(en). Bij verkoop van een koelkast/koelvriescombinatie overhandigt hij het bewijs van energieklasse A aan de koper en neemt hij de oude/huidige installatie in. Dit vermeldt hij op de verkoopnota.

 • 3.

  De bewoner dient de declaratie met bijlagen in bij de gemeente.

Artikel 6. Indienen declaratie

 • 1.

  De bewoners kunnen vanaf in werking treding van deze uitvoeringsregeling tot uiterlijk 31 december 2022 declaraties indienen bij de gemeente Ameland digitaal (info@ameland.nl) of schriftelijk (postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland).

 • 2.

  Bij het declaratieverzoek dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier “energiebesparende maatregelen woningen 2021 – 2022”. Dit is te downloaden op de website van de gemeente Ameland (www.ameland.nl) of af te halen in het gemeentehuis/aan te vragen bij de gemeente.

 • 3.

  Als bijlage moet altijd een kopie van de aankoopnota en een bewijs waaruit blijkt dat de nota betaald is, bijgevoegd worden.

 • 4.

  Bij aankoop van een koelkast/koelvriescombinatie moet het bewijs van inlevering van het oude apparaat en bewijs van energieklasse A bijgevoegd worden.

 • 5.

  Nadat een aanvraag afgewezen is, kan die opnieuw ingediend worden. De datum van nieuwe indiening is de datum die van toepassing is voor al dan niet toekenning van de subsidie. Dit kan zich herhalen totdat de aanvraag helemaal compleet is.

Artikel 7. Budget

 • 1.

  Er is voor de vier Friese Waddeneilanden een maximaal budget van € 200.000 beschikbaar.

 • 2.

  Uitbetaling vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 3.

  Per woning mag maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze uitvoeringsregeling.

 • 4.

  Er is maximaal € 80 beschikbaar per woning;

 • 5.

  Als het maximale budget bereikt is, eindigt deze regeling.

Artikel 8. Periode

 • 1.

  De regeling loopt van 10 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 2022 of zoveel eerder bij het bereiken van het budgetmaximum (€ 200.000).

 • 2.

  Alleen materialen en apparaten die aangeschaft zijn binnen de periode van deze regeling zijn subsidiabel. De datum van binnenkomst bij de gemeente Ameland is bepalend.

 • 3.

  Alleen werkzaamheden die binnen de termijn van deze regeling uitgevoerd zijn, zijn subsidiabel (alleen voor 3.1.f. van deze regeling van toepassing). De datum op de nota van de installateur is hiervoor bepalend.

Artikel 9. Betaaltermijn

 • 1.

  De gemeente betaalt binnen 30 dagen na indiening van de complete declaratie uit.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

Artikel 11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking in de wekelijkse Gemeente Info.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling energiebesparende maatregelen woningen 2021 – 2022”’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, d.d. 21 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland,

Leo Pieter Stoel Iwan Valk

burgemeester secretaris-directeur