Beleid permanente standplaatsen

Geldend van 10-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleid permanente standplaatsen

Inleiding

1.1 Algemeen

Het verkopen van goederen, bijvoorbeeld vis, bloemen, brood of oliebollen vanaf standplaatsen is een niet meer weg te denken activiteit binnen de gemeente Veldhoven. Het verlevendigt de gemeente en levert een positieve bijdrage aan het aanzien van de gemeente.

De huidige standplaatsvergunningen en de pachtperiode zouden eindigen op 30 juni 2022 waardoor het nu een goed moment is om het huidige beleid te herzien. Dit nieuwe beleid heeft betrekking op de permanente standplaatsen vanaf 1 juli 2022.

1.2 Definitie ‘standplaats’

Onder het innemen van een standplaats wordt verstaan (artikel 5:15 Apv): het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen, of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Het onderscheid tussen venten en het innemen van een standplaats betreft de periode gedurende welke goederen vanaf dezelfde plaats op straat worden aangeboden aan willekeurige voorbijgangers. Venten en het innemen van een standplaats sluiten elkaar dus uit.

Permanente en tijdelijke standplaatsen

Binnen de gemeente Veldhoven zijn er twee soorten standplaatsen: permanente en tijdelijke standplaatsen. Om het verschil tussen beiden goed aan te kunnen geven wordt het ‘tijdelijke karakter’ van een tijdelijke standplaats in dit beleid gedefinieerd.

Tijdelijke standplaatsen mogen incidenteel en voor een korte periode van minimaal

1 dag en maximaal 31 dagen achtereenvolgens worden ingenomen. Dit voorkomt dat de verkoopinrichting als ‘bouwwerk’ wordt aangemerkt en dat hiervoor een bouwvergunning is vereist.

Incidenteel wil zeggen dat de standplaats sporadisch en niet stelselmatig wordt ingenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanvrager, de goederen en diensten die (te koop) worden aangeboden, verkocht of afgeleverd worden en het aantal keren dat een tijdelijke standplaats al is ingenomen of nog zal worden ingenomen.

Onder het innemen van een ‘permanente standplaats’ wordt in dit beleid verstaan:

Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, vanaf een vaste op een openbare en in de openlucht gelegen plaats:

 • op de door het college toegewezen dagen (verpacht dan wel verhuurd) met een regelmaat van tenminste éénmaal in de twee weken,

 • gedurende langer dan 4 uur per dag,

 • wat structureel het gehele jaar door is toegestaan.

1.3 Definitie ‘verkoopinrichting’

In dit beleid wordt gesproken over ‘verkoopinrichting’. Met ‘verkoopinrichting’ wordt bedoeld: een kraam, een wagen, een tafel of een ander fysiek middel ten behoeve van de verkoop op een standplaats.

1.4 Definitie ‘dag’

In dit beleid wordt gesproken over ‘dagen’. Met ‘dagen’ worden werkdagen (maandag tot en met zaterdag) en de zondag bedoeld.

1.5 Autoreparaties

In de gemeente Veldhoven vinden incidenteel autoreparaties plaats op openbare plaatsen (o.a. parkeerplaatsen). Het gaat hierbij om bedrijven die sterretjes in ruiten repareren. Zij kunnen een tijdelijke standplaatsvergunning aanvragen.

2 Locaties

2.1 Algemeen

Het gebruik van het openbaar gebied ten behoeve van detailhandelsactiviteiten, zoals het innemen van standplaatsen, heeft consequenties voor het gebied en de omliggende omgeving. Standplaatsen kunnen daarnaast wel voor een positief aanzien van de gemeente Veldhoven zorgen.

2.2 Locaties

Bij het innemen van een standplaats kan gebruik worden gemaakt van een verkoopinrichting. Er moet aan de voorzijde van de verkoopinrichting ruimte zijn te behoeve van de verkoop, zodat het innemen van een standplaats een vrij ruim grondbeslag tot gevolg heeft. Om het grondbeslag te beperken, mag de oppervlakte van een standplaats inclusief verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. maximaal 24 m2 bedragen (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s). Het is op sommige standplaatsen toegestaan om daarnaast maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting). Hierbij is rekening gehouden met de beschikbare (parkeer)ruimte, het openbaar groen en de (verkeers)veiligheid. Als dit mogelijk is, is deze ruimte ingetekend op de situatietekening. Het is niet toegestaan verpakkingsmateriaal en afval zichtbaar op de standplaats en het openbaar gebied te plaatsen.

Daarnaast dient er in de onmiddellijke nabijheid van een standplaats ruimte beschikbaar te zijn, waarop (potentiële) klanten kunnen parkeren. Een gebrek aan parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid kan tot (verkeers)gevaarlijke of hinderlijke situaties leiden, omdat dan geparkeerd wordt op plaatsen waar dat niet mogelijk of toegestaan is.

Op de volgende locaties in de gemeente Veldhoven zijn standplaatsen toegestaan:

Locatie

Aantal

Veldhoven-Dorp

Dorpstraat/De Plaatse

1

Zonderwijk

Winkelcentrum Mira

2

Oerle

Plein Oude Kerkstraat

2

D’Ekker

Plein Burgemeester van Hoofflaan

3

Heikant

Winkelcentrum aan Dommelshei

1

Citycentrum

Pleintjes

1

Citycentrum

Meiveld

2

Citycentrum

Meiveld

.

1 (seizoensgebonden)

In de maanden november, december en januari ten behoeve van een oliebollenkraam

De gemeente Veldhoven beschikt dus over 12 permanente standplaatsen verdeeld over de gemeente en 1 seizoensgebonden permanente standplaats voor een oliebollenkraam gedurende de maanden november, december en januari.

In bijlage 1 zijn op de situatietekeningen de locaties van de standplaatsen met bijbehorende standplaatsnummers ingetekend. Op deze locaties moeten de standplaatsen worden ingenomen.

2.3 Overlast

De Wet milieubeheer bevat regels ten aanzien van inrichtingen die hinder of overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor standplaatshouders als de verkoopwagen, kraam, tafel of anders fysiek middel als 'inrichting' kan worden aangemerkt. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer wordt de definitie van een ‘inrichting’ gegeven.

Vooral aan (geur)overlast veroorzakende en voedsel bereidende (mobiele) verkoopinrichtingen worden milieueisen gesteld. Er worden onder andere eisen gesteld met betrekking tot afvalstoffen en het voorkomen van (geur)overlast. Maatregelen om dit te beperken zijn opgenomen in de milieuwetgeving, de ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd’ (bijlage 6). Ook de ‘Nadere voorschriften met betrekking tot een permanente standplaatsvergunning’ bevatten hiervoor maatregelen (bijlage 4). Standplaatsen kunnen met name op locaties waar bakactiviteiten plaatsvinden (zoals vis en loempia’s) hinder met zich meebrengen voor de omgeving in de vorm van geuroverlast en vervuiling.

Geuroverlast

Rekening houdend met geuroverlast is het ongewenst om standplaatsen toe te laten in de onmiddellijke nabijheid van intensieve woonbebouwing. Het is mogelijk om specifieke verkoopinrichtingen op bepaalde locaties te weren. De gemeente Veldhoven kiest hier echter niet voor, maar heeft de ligging van de standplaatsen aangepast naar aanleiding van de klachten uit het verleden.

Tevens moet bij het bereiden van voedingsmiddelen voldaan worden aan de regels die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Deze regels voorkomen dan wel beperken de geurhinder.

Afvalwater

Naast geuroverlast hebben sommige verkoopinrichtingen ook vaak te maken met afvalwater (bijvoorbeeld het smeltwater van viskramen). Op de meeste plaatsen waar standplaatsen zijn gelegen ligt een openbaar vuilwaterriool. Exploitanten van verkoopinrichtingen betalen echter geen rioolrechten en hebben dan ook niet het recht hun afvalwater in het vuilwaterriool te lozen. Zij dienen het afvalwater op te vangen in een tank of dergelijke en af te voeren als bedrijfsafvalstof.

2.4 Aggregaten

De afgelopen jaren is gebleken dat aggregaten zorgen voor geluidsoverlast. Zelfs de

‘stille aggregaten’ zorgen voor geluidsoverlast. Daarom zijn aggregaten of andere apparaten voor het opwekken van elektriciteit niet meer toegestaan. Er zijn 12 standplaatsen waar een elektriciteitsvoorziening aanwezig is. Indien een standplaatshouder elektriciteit nodig heeft, kan hij/zij zich inschrijven voor een van die 12 standplaatsen. De standplaatsen waar een elektriciteitsvoorziening aanwezig is zijn:

Veldhoven Dorp, Dorpstraat/de Plaatse

Oerle, Plein Oude Kerkstraat

D’Ekker, Plein Burgemeester van Hoofflaan

Heikant, Winkelcentrum Dommelshei

Citycentrum, de Pleintjes

Citycentrum, Meiveld

Citycentrum, Meiveld (seizoensgebonden)

2.5 (Niet) verwijderen verkoopinrichting van standplaats

Het is de standplaatshouder niet toegestaan, na beëindiging van de verkoopactiviteiten de verkoopinrichting op de standplaats te laten staan, indien de daaropvolgende dag niet aan hem/haar, bij verpachting dan wel verhuur, is toegewezen.

2.6 Niet in grond verankeren

Om beschadiging aan de ondergrond van de standplaats te voorkomen en vanwege de reden dat er meerdere standplaatshouders per week op een standplaats kunnen staan, is het de standplaatshouder niet toegestaan de verkoopinrichting, inclusief overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. op de standplaats direct of indirect in de grond te verankeren.

2.7 Ondergrond voor andere doeleinden nodig

Het kan voorkomen dat de gemeente Veldhoven de ondergrond van de standplaats dan wel de directe omgeving daarvan voor andere doeleinden nodig heeft in verband met toekomstige ontwikkelingen in het openbaar gebied. Als dit het geval is, zal dit tijdig aan de standplaatshouder worden medegedeeld. Het is de standplaatshouder in dit geval niet toegestaan om vanaf de aangegeven datum gebruik te maken van zijn standplaats.

2.8 Evenementen

Binnen een evenemententerrein past (bijna) nooit een standplaats, omdat het terrein al nodig is voor de zaken rondom het evenement. Daarom kan er geen gebruik gemaakt worden van een standplaats ten tijde van evenementen.

Niet alleen de fysieke onmogelijkheid om een standplaats binnen het evenemententerrein in te nemen, speelt mee, maar ook de veiligheid met betrekking tot verkeersmaatregelen, opbouw, afbouw van het evenement e.d.. Bovendien kunnen door het evenement klanten de standplaats niet of nauwelijks (en niet veilig) bereiken. Standplaatshouders kunnen alvorens zij inschrijven op een standplaats informeren hoeveel evenementen er op de betreffende locaties worden verwacht.

Het staat de standplaatshouder vrij om in overleg te gaan met de organisatie van het evenement om te bespreken of hij onderdeel uit kan maken van het evenement. Als de organisatie van het evenement daarmee akkoord gaat dan dient de standplaatshouder zich te houden aan de voorschriften (inclusief tijden) van de evenementenvergunning en aan de huisregels van de organisatie.

3 Verhuren

3.1 Algemeen

Voor het innemen van een standplaats op openbare gemeentegrond is privaatrechtelijke toestemming vereist van de gemeente als eigenares van die grond. De gemeente Veldhoven beschikt over 13 permanente standplaatsen verdeeld over de gemeente en 1 seizoensgebonden permanente standplaats voor een oliebollenkraam gedurende de maanden november, december en januari.

Bevoegdheden

Verhuren van permanente standplaatsen vindt plaats door de gemeente Veldhoven, als rechtspersoon zijnde. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven is belast met de besluitvorming met betrekking tot het verhuren van permanente standplaatsen.

3.2 Gebruik gemeentegrond

Volgens jurisprudentie mag gebruik van gemeentegrond overeenkomstig de openbare bestemming door de gemeente niet afhankelijk worden gesteld van een privaatrechtelijke toestemming. Als ‘niet overeenkomstig de openbare bestemming’ kan worden aangemerkt:

 • Het plaatsen van een kraam of soortgelijks niet zijnde een verkoopinrichting op een openbaar parkeerterrein;

 • Het plaatsen van verkoopinrichtingen op openbare gemeentegrond anders dan op een openbaar parkeerterrein;

 • Het plaatsen van een verkoopinrichting op een openbaar parkeerterrein gedurende de tijd dat terrein in gebruik is als marktterrein;

 • Het plaatsen van een verkoopinrichting op een openbaar parkeerterrein gedurende een langere tijd dan nodig is voor normaal parkeren.

Voornoemde vormen van gebruik kunnen dan ook afhankelijk worden gesteld van privaatrechtelijke toestemming van de gemeente als eigenares van de grond.

3.3 Inschrijving

Er wordt een advertentie in het Veldhovens Weekblad en op de site van de gemeente geplaatst met betrekking tot de inschrijving voor permanente standplaatsen. Huidige standplaatshouders worden geïnformeerd per brief. In zowel de advertentie als in de brief wordt o.a. de datum en tijdstip bekend gemaakt vanaf wanneer standplaatshouders zich kunnen inschrijven. De inschrijving die als eerste is binnengekomen, krijgt mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden en vereisten, de standplaats toegewezen.

Een inschrijver krijgt 8 weken na de inschrijving bericht of de standplaats aan hem/haar is toegewezen dan wel afgewezen. Als een inschrijving niet compleet is krijgt de inschrijver twee weken om de inschrijving alsnog aan te vullen. Mocht de inschrijving na deze twee weken alsnog niet compleet zijn, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Bij meerdere gegadigden voor dezelfde locatie wordt gekeken naar de inschrijving die als tweede binnen is gekomen.

Periode

De gemeente Veldhoven verhuurd de ondergrond van de standplaatsen voor een periode van 5 jaar.

3.4 Verhuren standplaatsen per dag

De standplaatsen worden per dag verhuurd. Een standplaatshouder kan zich voor maximaal twee locaties inschrijven maar wel voor meerdere dagen per week. Indien een inschrijver twee inschrijfformulieren heeft ingediend en bij twee standplaatsen op de dezelfde dag(en) de eerste inschrijver is, dan dient de inschrijver te kiezen welke van deze twee standplaatsen hij/zij in gebruik wil gaan nemen. De overgebleven standplaats gaat voor de betreffende dag(en) dan naar de volgende inschrijver.

7 dagen per week

Een standplaatshouder die voor 7 dagen per week een standplaats inneemt met zijn verkoopinrichting op dezelfde locatie, moet beschikken over een omgevingsvergunning. Verder geldt natuurlijk dat de standplaatshouder zich aan de Winkeltijdenwet en verordening Winkeltijden dient te houden. Dit houdt o.a. in dat verkoopactiviteiten op zondag alleen uitgeoefend mogen worden tussen 12.00 en 20.00 uur.

De regels ten aanzien van het verhuren van permanente standplaatsen zijn opgenomen in de ‘Voorwaarden waaronder permanten standplaatsen worden verhuurd’ (bijlage 6).

3.5 Oliebollenkraam

Aangezien een oliebollenkraam elk jaar een standplaats inneemt op het Meiveld in Veldhoven is besloten deze ook een permanent karakter te geven. De standplaats voor de oliebollenkraam op het Meiveld zal voor een bepaalde periode (november, december en januari) 7 dagen per week worden verhuurd voor een bedrag van € 500,00 (25% van het jaarbedrag vanwege de periode van 3 maanden). De locatie voor de oliebollenkraam wordt voor 3 jaar verhuurd.

Er kan niet worden gegarandeerd dat er geen concurrent naast deze oliebollenkraam komt te staan aangezien het reguleren van de concurrentieverhoudingen niet als huishoudelijk belang van de gemeente wordt aangemerkt. Concurrentie onderling zorgt daarnaast wel weer voor een goede marktwerking.

3.6 Verhuren

De huurbedragen zijn fors verhoogd ten opzichte van het vorige beleid. Om die reden wordt de verhoging gefaseerd ingevoerd.

Aantal dagen

1 dag € 350,00

2 dagen € 700,00

3 dagen € 1.050,00

4 dagen € 1.400,00

5 dagen € 1.650,00

6 dagen € 1.900,00

7 dagen € 2.000,00

Seizoenstandplaats € 500,00

4 Standplaatsvergunning

4.1 Inleiding

Artikel 5:15 Apv geeft de begripsbepalingen met betrekking tot standplaatsen.

Artikel 5:16 lid 1 Apv bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

4.2 Indieningsvereisten

Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning gelden de volgende indieningsvereisten, deze zijn:

 • Aanvraagformulier, geheel ingevuld en ondertekend;

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs;

 • Recent uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

 • Recente foto en plattegrond van de verkoopinrichting;

 • Inrichting standplaats (max. 24 m2): afmetingen verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s). Het is op sommige standplaatsen toegestaan om daarnaast maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting). Als dit mogelijk is, is deze ruimte ingetekend op de situatietekening. Bij standplaats op het Citycentrum Pleintjes is max. 9m2 extra ruimte mogelijk i.v.m. rijloper.

4.3 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden waarop een standplaatsvergunning wordt of kan worden geweigerd zijn geregeld in artikel 1:8 en artikel 5:16 Apv. Artikel 1:8 Apv regelt de generieke weigeringsgronden.

Verzorgingsniveau van de consument ter plaatse in gevaar

De jurisprudentie bepaalt dat een vergunning terecht wordt geweigerd als het voorzieningenniveau van de consument in gevaar komt. Wil de gemeente op grond hiervan een standplaatsvergunning weigeren dan moet worden aangetoond, mede aan de hand van de boekhouding van de plaatselijke winkelier, dat het voortbestaan van de winkel in gevaar komt als vanaf een standplaats dezelfde goederen aangeboden worden. Daarnaast bepaalt de jurisprudentie dat de aantrekkingskracht van het winkelcentrum profijt oplevert voor de standplaatshouders. Het is niet aannemelijk dat het voorzieningenniveau door oneerlijke concurrentie in gevaar komt.

5 Omgevingsvergunning en bestemmingsplan

5.1 Bouwwerk

In artikel 1.1 lid 1 van de Bouwverordening 2012 wordt de definitie van een ‘bouwwerk’ gegeven. Deze definitie bevat de volgende vier elementen:

 • Constructie;

 • Enige omvang;

 • Met de grond verbonden;

 • Bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Een verkoopinrichting op een standplaats die over alle elementen van bovenstaande definitie beschikt wordt aangemerkt als ‘bouwwerk’. Het element ‘bedoeld om ter plaatse te functioneren’ heeft te maken met het ‘plaatsgebonden karakter’. De verkoopinrichting die langer dan 31 dagen achtereenvolgens op de standplaats staat, wordt aangemerkt als bouwwerk en moet beschikken over een omgevingsvergunning.

Indien een standplaatshouder 7 dagen per week zijn verkoopinrichting op een standplaats mag laten staan (op grond van verpachting dan wel verhuur), wordt de verkoopinrichting aangemerkt als ‘bouwwerk’.

5.2 Omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Een omgevingsvergunning is nodig als er sprake is van de activiteit ‘bouwen’. Onder ‘bouwen’ wordt verstaan: ‘plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten’.

5.3 Omgevingsvergunning voor seizoensgebonden bouwwerk

De exploitant van een oliebollenkraam moet op grond van artikel 2:24 lid 2 Wabo beschikken over een omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk voor de maanden dat deze exploitant een permanente standplaats op het Meiveld inneemt, aangezien hij deze kraam meer dan 31 dagen achtereenvolgens op de standplaats laat staan. Deze vergunning wordt voor een periode van 3 jaar verleend en er hoeft, gedurende deze periode, dus niet voor ieder seizoen een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

5.4 Geen omgevingsvergunning nodig

Wil een standplaatshouder de standplaats voor 6 dagen of minder innemen dan heeft deze standplaatshouder geen omgevingsvergunning nodig. Een andere standplaatshouder kan de standplaats op de overgebleven dag(en) innemen, dus moet de verkoopinrichting worden verwijderd van de standplaats.

5.5 Bestemmingsplan

De standplaatsen worden of zijn verankerd in de betreffende bestemmingsplannen.

6 Uitstraling

Verkoopinrichtingen op standplaatsen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. De regelingen die gelden met betrekking tot welstand zijn vastgelegd in het gemeentelijke welstandsbeleid.

Ondertekening

Bijlage 1 Locaties standplaatsen (situatietekeningen)

 • 1.
  • 1.

Bijlage 2 Aanvraagformulier permanente standplaatsvergunning

Aanvraagformulier permanente standplaats

Gegevens aanvrager

Naam onderneming :____________________________________________________

Adres :____________________________________________________

Postcode/woonplaats :____________________________________________________

Telefoonnummer :____________________________________________________

Emailadres :____________________________________________________

KvK-nr :____________________________________________________

Innemen standplaats

Schrijft in voor een standplaats voor de verkoop van de volgende producten:

__________________________________________________________________________

Locatie waar de standplaats wordt ingenomen:

__________________________________________________________________________

Standplaats wordt ingenomen op de volgende dagen:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Omschrijving verkoopinrichting (aankruisen wat van toepassing is)

0 Verkoopwagen

0 Kraam

0 Tafel

0 Ander fysiek hulpmiddel zoals _______________________________________________

In de onderstaande tabel zijn de huurbedragen per jaar vermeld.

Aantal dagen

1 dag € 350,00

2 dagen € 700,00

3 dagen € 1.050,00

4 dagen € 1.400,00

5 dagen € 1.650,00

6 dagen € 1.900,00

7 dagen € 2.000,00

Indieningsvereisten

• Aanvraagformulier, geheel ingevuld en ondertekend (niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen);

• Kopie van een geldig legitimatiebewijs;

• Recent uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);

• Recente foto en plattegrond (inclusief afmetingen) van de verkoopinrichting;

• Inrichting standplaats (max 24m2): afmetingen verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s). Het is op sommige standplaatsen toegestaan om daarnaast maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting). Als dit mogelijk is, is deze ruimte ingetekend op de situatietekening. Bij de standplaats op het Citycentrum Pleintjes is max. 9m2 extra ruimte mogelijk i.v.m. rijloper.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beleid ‘Permanente standplaatsen’ en de ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd’ waaronder de verhuring plaatsvinden.

Aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: ____________________ Datum: ____________________

Naam: ____________________ Handtekening: ____________________

Bijlage 3 Permanente standplaatsvergunning

Permanente standplaatsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Gezien het verzoek van Voorletters Naam, Straatnaam Nummer te Woonplaats, om vergunning voor het innemen van een standplaats op/aan locatie standplaats (nummer) te Veldhoven voor de verkoop van verkoopwaar;

Gelet op artikel 5:15 en 5:16 van de Algemene plaatselijke verordening en het door het college vastgestelde beleid ‘Permanente standplaatsen’;

b e s l u i t :

aan Voorletters Naam voornoemd, vergunning te verlenen voor het innemen van de standplaats op/aan locatie standplaats (nummer) te Veldhoven voor de verkoop van verkoopwaar, onder oplegging van de navolgende voorschriften en bepalingen:

1. Deze vergunning is geldig van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027;

2. De vergunninghouder neemt zijn standplaats in op de volgende dag(en):

3. De vergunninghouder is verplicht de aan deze standplaatsvergunning aangehechte ‘Nadere voorschriften m.b.t. een permanente standplaatsvergunning’ na te leven.

Veldhoven, dag maand jaar

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

Namens hen,

Bijlage 4 Nadere voorschriften m.b.t. een permanente standplaatsvergunning

Nadere voorschriften m.b.t. een permanente standplaatsvergunning

Begripsbepalingen:

• Gemeente: de gemeente Veldhoven;

• College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

• Verkoopinrichting: een kraam, een wagen, een tafel of een ander fysiek middel ten behoeve van de verkoop op een standplaats;

• Permanente standplaats: het te koop aanbieden, verkopen en afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, vanaf een vaste op een openbare in de openlucht gelegen plaats:

o Op de door het college toegewezen dagen met een regelmaat van tenminste éénmaal in de 2 weken,

o Gedurende langer dan 4 uur per toegewezen dag,

o Wat structureel het hele jaar door is toegestaan.

Artikel 1: Privaatrechtelijke toestemming

Naast een standplaatsvergunning is voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond privaatrechtelijke toestemming vereist; daartoe zullen de standplaatsen verhuurd worden.

Artikel 2: Geldigheidsduur vergunning

De periode waarvoor standplaatsvergunning wordt verleend is gekoppeld aan de duur van de verhuurperiode.

Artikel 3: Legitimatie

Een ieder die in het bezit is van een permanente standplaats, dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Hij/zij moet dit legitimatiebewijs op verzoek kunnen tonen als hem/haar dat door de gemeente op de standplaats wordt verzocht.

Artikel 4: Gebruik standplaats

De vergunninghouder is verplicht:

a. van de standplaats tenminste éénmaal in de twee weken gedurende langer dan 4 uur gebruik te maken op de aan hem/haar vergunde dag(en);

b. de omgeving van de standplaats schoon te houden en bij de verkoopinrichting een mand of bak te plaatsen voor het deponeren van afval;

c. het terrein waarop de standplaats wordt ingenomen, in dezelfde staat op te leveren als waarin het door de pachter in gebruik is genomen;

d. in verband met de veiligheid, (elektriciteits-)kabels/snoeren af te dekken met rubberen matten;

e. het afvalwater op te vangen in een tank e.d. en af te voeren als bedrijfsafvalstof;

f. afval afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats in eigen beheer af te voeren als bedrijfsafvalstof;

g. alle door of vanwege bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen stipt en onmiddellijk op te volgen.

Artikel 5: Persoonlijk innemen standplaats

1. De vergunninghouder dient de aan hem/haar toegewezen standplaats persoonlijk in te nemen.

2. In bijzondere gevallen kan de gemeente, op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, in die zin dat de standplaats ingenomen wordt door bloed- en/of aanverwanten in de eerste graad van de vergunninghouder, dan wel door personen die in loondienst bij de vergunninghouder werkzaam zijn.

3. In geval van langdurige vervanging van vergunninghouder, bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de gemeente.

Artikel 6: Gebruik ondergrond standplaats

1. De oppervlakte van een standplaats inclusief verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. bedraagt maximaal 24 m2 (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s), zoals is aangegeven op de situatietekening. Daarnaast is het toegestaan, indien dit is ingetekend op de betreffende situatietekening, op de standplaats maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting). Bij standplaats op Citycentrum Pleintjes is deze extra ruimte maximaal 9 m2.

2. De standplaats dient op de locatie, welke is aangegeven op de situatietekening van de betreffende locatie, ingenomen te worden. In sommige gevallen is de standplaats flexibel ingetekend door middel van een vierkant om de kraam heen, dan is de vergunninghouder vrij zijn verkoopinrichting te plaatsen binnen het vierkant, mits voldaan wordt aan het genoemde in lid 1.

3. Afhankelijk van de beschikbare ruimte ter plaatse kan de toegestane oppervlakte van de standplaats door de vergunninghouder naar eigen inzicht worden ingevuld, na overleg met de gemeente.

4. De verkoopinrichting, inclusief overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. op de standplaats mogen niet direct hetzij indirect in de grond verankerd zijn.

Artikel 7: Verboden

Het is de vergunninghouder niet toegestaan:

a. het recht op een standplaats over te dragen, behoudens het bepaalde in artikel 5;

b. van de standplaats gebruik te maken op andere dagen dan in de standplaatsvergunning is bepaald;

c. van de standplaats gebruik te maken, nadat hem/haar door de gemeente is medegedeeld dat de ondergrond van de standplaats dan wel de directe omgeving ervan voor andere doeleinden dient te worden gebruikt;

d. andere artikelen te verkopen dan de artikelen waarvoor de standplaats is vergund;

e. verpakkingsmateriaal en afval zichtbaar op de standplaats en het openbaar gebied te plaatsen;

f. het afvalwater, afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats in het vuilwaterriool te lozen;

g. afval afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats te deponeren in andermans afvalbakken of achter te laten op de standplaats;

h. na beëindiging van de (verkoop)activiteiten de verkoopinrichting op de standplaats te laten staan, indien de daaropvolgende dag niet aan hem/haar, bij verhuur, is toegewezen;

i. verkoopactiviteiten uit te oefenen op werkdagen buiten de toegestane tijden in de Winkeltijdenwet en Verordening winkeltijden.

j. voor de (verkoop)activiteiten op de standplaats gebruik te maken van een aggregaat of andere apparaten om elektriciteit op te wekken.

Artikel 8: Geen inname standplaats en andere verkoop

1. De vergunninghouder kan de standplaats niet innemen tijdens evenementen op dezelfde locatie.

2. De vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat bij bepaalde dorps- en/of wijkevenementen verkoop van kleine etenswaren en drank op of aan de openbare weg kan worden toegestaan. Bovendien kan het winkeliers worden toegestaan goederen direct voor hun winkelpand uit te stallen en te verkopen.

3. De vergunninghouder dient er verder rekening mee te houden dat gedurende bepaalde perioden tijdelijke standplaatsen kunnen worden uitgegeven (kerstbomen, oliebollen, informatiekramen e.d.).

Artikel 9: Wet- en regelgeving

De vergunninghouder dient zich aan de op het innemen van de standplaats van toepassing zijnde, al dan niet autonome, wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving te houden.

Artikel 10: Intrekking/wijzigen standplaatsvergunning

1. Het college is bevoegd een verleende standplaatsvergunning in te trekken dan wel te wijzigen, indien de gemeente over de ondergrond dan wel over de directe omgeving daarvan, de beschikking dient te hebben. In dit geval wordt de vergunninghouder een standplaats aangeboden op een door het college te bepalen plaats.

2. Het college kan een verleende standplaatsvergunning intrekken, in ieder geval indien:

a. de door de standplaatshouder ten verkoop aangeboden consumptiegoederen naar het oordeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ondeugdelijk van samenstelling en/of onduidelijk van toestand zijn;

b. de vergunninghouder zich aan enige overtreding van de in de standplaatsvergunning en/of de huurovereenkomst vermelde bepalingen schuldig heeft gemaakt.

3. Indien het college voornemens is toepassing te geven aan het tweede lid van dit artikel, gaan zij hiertoe niet over dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te rechtvaardigen.

4. Intrekking van een standplaatsvergunning, onder opgave van redenen, vindt plaats zonder dat de vergunninghouder recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 11: Vrijwaring gemeente

De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor aanspraken uit hoofde van schade aan personen en/of eigendommen van de gemeente en/of derden, die het gevolg zijn van het gebruik van de standplaatsvergunning.

Artikel 12: Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de gemeente.

Bijlage 5 Huurovereenkomst permanente standplaats

Huurovereenkomst permanente standplaats

De heer/mevrouw Voorletters Naam Functie, namens M.J.A. Delhez, burgemeester van de gemeente Veldhoven, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet de gemeente Veldhoven in deze hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders,

verder te noemen: de gemeente Veldhoven/verhuurder.

en

De heer/mevrouw Voorletters Naam

Straatnaam Nummer

Postcode Woonplaats,

Verder te noemen: huurder;

Komen het volgende overeen:

1. De gemeente Veldhoven verhuurt aan bovengenoemde huurder voor de periode

van datum tot en met datum een standplaats gelegen aan locatie standplaats (nummer) te Veldhoven voor de verkoop van verkoopwaar. De standplaats neemt huurder voor een bedrag van € bedrag per jaar in huur aan;

2. De huurder neemt zijn standplaats in op de volgende dag(en): ;

3. De huurder is verplicht de aan deze huurovereenkomst aangehechte ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd’ na te leven.

Veldhoven, Datum

Gemeente Veldhoven/verhuurder, Voorletters Naam/huurder,

Bijlage 6 Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd

Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd

Begripsbepalingen:

• Gemeente: de gemeente Veldhoven;

• College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

• Verkoopinrichting: een kraam, een wagen, een tafel of een ander fysiek middel ten behoeve van de verkoop op een standplaats;

• Permanente standplaats: het te koop aanbieden, verkopen en afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel, vanaf een vaste op een openbare in de openlucht gelegen plaats:

o Op de door het college verhuurde dagen met een regelmaat van tenminste éénmaal in de 2 weken,

o Gedurende langer dan 4 uur per toegewezen dag,

o Wat structureel het hele jaar door is toegestaan.

Artikel 1: Verhuur standplaats

1. Indien een standplaats tussentijds vrijkomt, wordt de standplaats verhuurd door de gemeente, waarbij de besluitvorming met betrekking tot de verhuur van de permanente standplaatsen plaatsvindt door het college.

2. De verhuur geschiedt bij aanvraag op een daartoe door de gemeente vastgesteld en ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

3. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.

4. Afwijkende formulieren, onvolledige of niet juiste inschrijvingen worden niet behandeling genomen.

Artikel 2: Standplaatsvergunning en legitimatie

1. Bij de verhuur van een permanente standplaats wordt door het college ingevolge de Algemene plaatselijke verordening een standplaatsvergunning afgegeven, indien hiervoor geen weigeringsgronden aanwezig zijn, waarop naast de personalia van de standplaatshouder in ieder geval wordt vermeld:

a. Een duidelijke omschrijving van de verhuurde locatie met toegestane dag(en) en nummer van de standplaats;

b. De artikelen, welke door de standplaatshouder mogen worden verkocht.

2. Een ieder die een permanente standplaats huurt, dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Hij/zij moet dit legitimatiebewijs op verzoek kunnen tonen als hem/haar dat door de gemeente op de standplaats wordt verzocht.

Artikel 3: Voldoen huursom

1. De huursom dient naar evenredigheid van de duur van de huurperiode jaarlijks te worden voldaan, voorafgaande aan het jaar van huur.

2. De huurder die niet of niet geheel aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel heeft voldaan, is in gebreke door het enkele verloop van het gestelde tijdstip, zonder dat daartoe enig bevel of enige ingebrekestelling is vereist. Hij/zij verliest het recht op de aan hem/haar verhuurde standplaats.

3. De huursom bedraagt per jaar:

Aantal dagen

1 dag € 350,00

2 dagen € 700,00

3 dagen € 1.050,00

4 dagen € 1.400,00

5 dagen € 1.650,00

6 dagen € 1.900,00

7 dagen € 2.000,00

Artikel 4: Gebruik standplaats

De huurder is verplicht:

a. van de standplaats tenminste éénmaal in de twee weken gedurende langer dan 4 uur gebruik te maken op de aan hem/haar toegewezen verhuurde dag(en);

b. de omgeving van de standplaats schoon te houden en bij de verkoopinrichting een mand of bak te plaatsen voor het deponeren van afval;

c. het terrein waarop de standplaats wordt ingenomen, in dezelfde staat op te leveren als waarin het door de huurder in gebruik is genomen;

d. in verband met de veiligheid, (elektriciteits-)kabels/snoeren af te dekken met rubberen matten;

e. het afvalwater op te vangen in een tank e.d. en af te voeren als bedrijfsafvalstof;

f. afval afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats in eigen beheer af te voeren als bedrijfsafvalstof;

g. alle door of vanwege bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen stipt en onmiddellijk op te volgen.

Artikel 5: Persoonlijk innemen standplaats

1. De huurder dient de aan hem/haar toegewezen verhuurde standplaats persoonlijk in te nemen.

2. In bijzondere gevallen kan de gemeente, op schriftelijk verzoek van de standplaatshouder, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, in die zin dat de standplaats ingenomen wordt door bloed- en/of aanverwanten in de eerste graad van de huurder, dan wel door personen die in loondienst bij de huurder werkzaam zijn.

3. In geval van langdurige vervanging van huurder, bijvoorbeeld tijdens ziekte of vakantie, dient hiervan melding te worden gemaakt bij de gemeente.

Artikel 6: Gebruik ondergrond standplaats

1. De oppervlakte van een standplaats inclusief verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. bedraagt maximaal 24 m2 (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s), zoals is aangegeven op de situatietekening. Daarnaast is het toegestaan, indien dit is ingetekend op de betreffende situatietekening, op de standplaats maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting). Bij de standplaats op het Citycentrum Pleintjes is deze extra ruimte maximaal 9 m2.

2. De standplaats dient op de locatie, welke is aangegeven op de situatietekening van de betreffende locatie, ingenomen te worden. In sommige gevallen is de standplaats flexibel ingetekend door middel van een vierkant om de kraam heen, dan is de pachter vrij zijn verkoopinrichting te plaatsen binnen het vierkant, mits voldaan wordt aan het genoemde in lid 1.

3. Afhankelijk van de beschikbare ruimte ter plaatse kan de toegestane oppervlakte van de standplaats door de huurder naar eigen inzicht worden ingevuld, na overleg met de gemeente.

4. De verkoopinrichting, inclusief overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. op de standplaats mogen niet direct hetzij indirect in de grond verankerd zijn.

Artikel 7: Verboden

Het is de huurder niet toegestaan:

a. het recht op een standplaats over te dragen, behoudens het bepaalde in artikel 5;

b. van de standplaats gebruik te maken op andere dagen dan in de huurovereenkomst is bepaald;

c. van de standplaats gebruik te maken, nadat hem/haar door de gemeente is medegedeeld dat de ondergrond van de standplaats dan wel de directe omgeving ervan voor andere doeleinden dient te worden gebruikt;

d. andere artikelen te verkopen dan de artikelen waarvoor de standplaats is verhuurd;

e. verpakkingsmateriaal en afval zichtbaar op de standplaats en het openbaar gebied te plaatsen;

f. het afvalwater, afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats in het vuilwaterriool te lozen;

g. afval afkomstig van de (verkoop)activiteiten op de standplaats te deponeren in andermans afvalbakken of achter te laten op de standplaats;

h. na beëindiging van de (verkoop)activiteiten de verkoopinrichting op de standplaats te laten staan, indien de daaropvolgende dag niet aan hem/haar, bij verhuur, is toegewezen;

i. verkoopactiviteiten uit te oefenen op werkdagen buiten de toegestane tijden in de Winkeltijdenwet en Verordening winkeltijden.

j. voor de (verkoop)activiteiten op de standplaats gebruik te maken van een aggregaat of andere apparaten om elektriciteit op te wekken.

Artikel 8: Geen inname standplaats en andere verkoop

1. De huurder kan de standplaats niet innemen tijdens evenementen op dezelfde locatie. Het staat de huurder vrij om in overleg te gaan met de organisatie van het evenement om te bespreken of hij onderdeel uit kan maken van het evenement. Als de organisatie van het evenement daarmee akkoord gaat dan dient de standplaatshouder zich te houden aan de voorschriften (inclusief tijden) van de evenementenvergunning en aan de huisregels van de organisatie.

2. De huurder dient er rekening mee te houden dat bij bepaalde dorps- en/of wijkevenementen verkoop van kleine etenswaren en drank op of aan de openbare weg kan worden toegestaan. Bovendien kan het winkeliers worden toegestaan goederen direct voor hun winkelpand uit te stallen en te verkopen.

3. De huurder dient er verder rekening mee te houden dat gedurende bepaalde perioden tijdelijke standplaatsen kunnen worden uitgegeven (kerstbomen, oliebollen, informatiekramen e.d.).

Artikel 9: Wet- en regelgeving

De huurder dient zich aan de op het innemen van de standplaats van toepassing zijnde, al dan niet autonome, wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving te houden.

Artikel 10: Beëindiging huurovereenkomst

1. De gemeente is bevoegd de bij de verhuur behorende huurovereenkomst met een opzegtermijn van één maand te beëindigen dan wel te wijzigen, indien de gemeente over de ondergrond dan wel over de directe omgeving daarvan, de beschikking dient te hebben. In dit geval wordt de huurder een standplaats aangeboden op een door de gemeente te bepalen plaats.

2. Indien de huurder de door de gemeente aangeboden standplaats niet accepteert, wordt de te veel betaalde huursom naar rato van de periode waarin de standplaats is ingenomen, gerestitueerd. De huurder kan hierbij geen aanspraak op schadevergoeding maken.

Artikel 11: Intrekking standplaatsvergunning

1. Het college kan een verleende standplaatsvergunning intrekken, zonder restitutie van de reeds betaalde huursom, in ieder geval indien:

a. de door de standplaatshouder ten verkoop aangeboden consumptiegoederen naar het oordeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ondeugdelijk van samenstelling en/of onduidelijk van toestand zijn;

b. de huurder zich aan enige overtreding van de in de huurovereenkomst vermelde bepalingen schuldig heeft gemaakt.

2. Indien het college voornemens is toepassing te geven aan het eerste lid van dit artikel, gaan zij hiertoe niet over dan nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te rechtvaardigen.

Artikel 12: Geen ingebrekestelling en ontbinding huurovereenkomst

Bij niet, niet-volledige of niet-tijdige nakoming van de bepalingen in de huurovereenkomst en de ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verhuurd’, zal huurder in gebreke zijn zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is. In dit geval kan de gemeente de overeenkomst als ontbonden beschouwen zonder dat de huurder enig recht kan doen gelden op restitutie van de door hem betaalde huursom. Voorts behoudt de gemeente zich in een dergelijk geval het recht voor om aan huurder in de volgende periode geen standplaats meer te verpachten dan wel te huren.

Artikel 13: Vrijwaring gemeente

De huurder vrijwaart de gemeente voor aanspraken uit hoofde van schade aan personen en/of eigendommen van de gemeente en/of derden, die het gevolg zijn van het gebruik van de huurovereenkomst.

Artikel 14: Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de gemeente.

Bijlage 7 Inschrijfformulier standplaats Oliebollenkraam

Inschrijfformulier verpachting

permanente standplaats oliebollenkraam

1 juli 2022 – 30 juni 2027 (november, december, januari)

Naam onderneming :____________________________________________________

Adres :____________________________________________________

Postcode/woonplaats :____________________________________________________

Telefoonnummer :____________________________________________________

Emailadres :____________________________________________________

KvK-nr :____________________________________________________

Schrijft in voor een standplaats voor de verkoop van:

Oliebollen en aanverwante producten

op standplaatsnr. : 13 (volgens situatietekening)

op de locatie : Meiveld (City Centrum)

Dag(en)

Ondergetekende schrijft zich in voor de maanden:

• November, december en januari voor 7 dagen per week

(in de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027)

Vereisten

• Op de dag(en) in november, december en januari zal er gedurende minimaal 4 uur met een regelmaat van tenminste éénmaal in de twee weken gebruik worden gemaakt van de standplaats;

• De standplaatshouder mag alleen verkoopactiviteiten uitoefenen volgens de bepalingen in de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden. Dit houdt o.a. in dat verkoopactiviteiten op zondag alleen uitgeoefend mogen worden tussen 12.00 en 20.00 uur;

• De oppervlakte van de standplaats inclusief verkoopinrichting, overstek, luifel, parasol, uitstallingen e.d. mag maximaal 24m2 bedragen (een overstek tot 75 cm wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s). Daarnaast is het toegestaan maximaal 12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting);

• De standplaatshouder moet beschikken over een reguliere omgevingsvergunning voor een seizoensgebonden bouwwerk.

Omschrijving verkoopinrichting (aankruisen wat van toepassing is)

0 Verkoopwagen

0 Kraam

0 Tafel

0 Ander fysiek hulpmiddel zoals _______________________________________________

Foto en plattegrond verkoopinrichting

U dient een recente foto en plattegrond van de verkoopinrichting bij te voegen.

Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beleid ‘Permanente standplaatsen’ en de ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen worden verpacht’ waaronder de inschrijving en verpachting plaatsvinden.

Plaats: ____________________ Datum: ____________________

Naam: ____________________ Handtekening: ____________________