Besluit tot vaststelling van de uitvoeringsregeling subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning substantieel coöperatieve zonneweides

Geldend van 13-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling van de uitvoeringsregeling subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning substantieel coöperatieve zonneweides

Burgemeester en wethouders van Beesel,

overwegen dat het gewenst is subsidie te verstrekken aan energiecoöperaties die legeskosten dienen te betalen voor de omgevingsvergunning van een substantieel coöperatief ontwikkelde en geëxploiteerde zonneweide.

- gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

- gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

de volgende regeling vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning substantieel coöperatieve zonneweides.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel;

 • b.

  Legeskosten: opgelegde leges omgevingsvergunning;

 • c.

  Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweide: er is sprake van aantoonbaar minimaal 50% lokaal eigenaarschap en/of zeggenschap van een lokale energiecoöperatie in ontwikkeling en/of exploitatie van de zonneweide;

 • d.

  Energie Samen: landelijke koepelcoöperatie en belangenorganisatie voor duurzame energie-collectieven.

Artikel 2 Leges die in aanmerking komen voor subsidie

Wij verstrekken subsidie voor leges die we hebben opgelegd voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van een substantieel coöperatieve zonneweide.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling verstrekken wij uitsluitend als een organisatie voldoet aan elk van onderstaande criteria:

 • Energiecoöperatie betreft een lokale instelling, gevestigd in de gemeente Beesel;

 • De organisatie heeft maatschappelijke activiteiten in het teken van energietransitie tot doel;

 • De bestuursactiviteiten worden verricht door vrijwilligers;

 • Organisatie heeft de Energie Samen-charter voor verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie uitgangspunten onderschreven;

 • Organisatie is aangesloten bij REScoop Limburg, koepel van Limburgse energie-collectieven;

 • Organisatie ontvangt voor haar reguliere taken geen andere subsidie van de gemeente Beesel.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvrager moet een subsidieaanvraag indienen. Voor leges omgevingsvergunning is de subsidieaanvraag een brief met het verzoek om de betaalde leges voor zover mogelijk te subsidiëren.

 • 2.

  Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager de volgende stukken:

  • -

   De statuten en een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel;

  • -

   De omgevingsvergunning en de legesfactuur;

  • -

   Een bewijs van aansluiting bij Energie Samen of REScoop Limburg;

  • -

   Stukken waaruit blijkt dat de coöperatie de charter Energie Samen onderschrijft;

  • -

   De financiële stukken waaruit blijkt wat de bestuursleden betaald krijgen.

 • 3.

  Indien het nodig is voor de beoordeling van de aanvraag of voor het voldoen van wettelijke verplichtingen bij het uitbetalen van subsidie, kan het college aanvullende informatie vragen.

 • 4.

  Aanvraagtermijn: de aanvraag moet binnen 8 weken na verlening van de omgevingsvergunning zijn ontvangen.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 70% van de legeskosten voor de omgevingsvergunning.

Artikel 6 Vaststelling subsidie

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 / 14 van de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel wordt de subsidievaststelling gelijktijdig met de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient binnen 8 weken nadat de omgevingsvergunning is uitgevoerd en is voldaan aan de gestelde voorwaarden een schriftelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 3.

  Het college stelt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn van 8 weken nadat de omgevingsvergunning is uitgevoerd en is voldaan aan de gestelde voorwaarden of de aanvraag om subsidievaststelling niet binnen 18 maanden na het onherroepelijk worden van de toegekende omgevingsvergunning is ontvangen, gaat het college over tot ambtshalve vaststelling waarbij de subsidie op nihil wordt vastgesteld.

Artikel 7 Wijze van betaling

Op basis van de aanvraag, betaalt de gemeente de maximaal subsidiabele legeskosten terug aan de organisatie die de aanvraag heeft gedaan. Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na vaststelling van de subsidie op het rekeningnummer dat aanvrager heeft verstrekt.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit kan voor zover toepassing van deze artikelen leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 9 Lopende aanvragen voor omgevingsvergunning zonneweide

De Uitvoeringsregeling is mede van toepassing op lopende aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een substantieel coöperatieve zonneweide, gedaan in de periode 1 april 2021 tot 1 november 2021. Voor deze aanvraag komen de artikelen 6.2 en 6.4 van dit besluit te vervallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling halen we aan als "Uitvoeringsregel subsidiëren legeskosten omgevingsvergunning substantieel coöperatieve zonneweides".

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Beesel in zijn vergadering van ‎14 december 2021.

F.J.M. Nillesen,

secretaris

B.C.M. Vostermans,

burgemeester