Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee

Geldend van 14-01-2022 t/m 31-03-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid door tussenkomst van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan de gemeente gelden ter beschikking heeft gesteld om partijen, die verplicht zijn controles uit te voeren op corona toegangsbewijzen, tegemoet te komen in de kosten;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Trm: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel die sectoren, die verplicht zijn bezoekers op grond van de Trm coronatoegangsbewijzen te controleren, te ondersteunen in de kosten die ze daarvoor maken.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door een in de gemeente Goeree-Overflakkee gevestigd horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming of organisatie, die op grond van de Trm verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. De subsidie is eenmalig en wordt uitsluitend verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die noodzakelijkerwijs in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 zijn gemaakt voor de verplichte controle op de coronatoegangsbewijzen op grond van de Trm.

 • 2. Of de in het eerste lid genoemde kosten noodzakelijk zijn, is ter beoordeling aan burgemeester en wethouders.

 • 3. De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten of een verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d en deze niet in aftrek kan worden gebracht.

 • 4. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • b.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

  • c.

   BTW op kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 130.130,-.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 5. Indien vanwege het bereiken van het subsidieplafond een aanvraag niet volledig gehonoreerd kan worden, wordt de subsidie geweigerd voor zover de aanvraag het nog beschikbare bedrag overschrijdt.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 19, tweede lid, van de verordening kan de subsidie worden aangevraagd tot en met 15 februari 2022.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 4. In afwijking van artikel 19, derde lid, van de verordening is een aanvraag voor subsidieverlening volledig indien:

  • a.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • b.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 5. Bij de aanvraag moet in ieder geval meegestuurd:

  • a.

   voor zover de aanvraag betrekking heeft op arbeidskosten: een beschrijving van de (extra) kosten voor loon of inhuur die worden ingezet voor de controle op de coronatoegangsbewijzen;

  • b.

   voor zover de aanvraag betrekking heeft op materiele kosten: de hoogte van het bedrag dat de aanvrager besteedt aan de (extra) middelen die worden ingezet voor de controle op de coronatoegangsbewijzen;

  • c.

   opgave van de periode waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de in artikel 4 genoemde subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- per aanvrager, per locatie.

 • 2.

  De subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verhoogd indien en voor zover bij de behandeling van de aanvragen blijkt dat het subsidieplafond niet wordt bereikt. Daarbij geldt dat het verschil tussen het totaalbedrag aan subsidies op de voet van het eerste lid en het subsidieplafond wordt verdeeld naar rato van de subsidiabele meerkosten per aanvrager.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de verordening genoemde gronden kunnen burgemeester en wethouders de subsidie weigeren, indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan artikel 3;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan artikel 4 of 6; of

 • c.

  op grond van een andere regeling een tegemoetkoming is of kan worden aangevraagd voor de in de aanvraag genoemde kosten.

Artikel 9 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen voor 1 april 2022 op de aanvraag.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

Onder toepassing van artikel 12, zevende lid, van de verordening wordt de subsidie gelijktijdig met de toekenning ervan geacht te zijn vastgesteld.

Artikel 11 Regeling vanuit een overheid

 • 1. Indien voor de kosten van de activiteit een bijdrage kan worden verkregen uit een regeling vanuit een andere overheid, dan wordt met deze bijdrage rekening gehouden bij het toekennen van de subsidie.

 • 2. Indien voor de kosten van de activiteiten een bijdrage kan worden verkregen vanuit een regeling vanuit een andere overheid, nadat de subsidie is vastgesteld, dan kan de vaststelling worden herzien.

Artikel 12 Inwerkingtreding en subsidie

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 april 2022.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van het tweede lid, besluiten de looptijd van deze regeling te verlengen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 11 januari 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman