Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021-2022, gemeente Beesel

Geldend van 13-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021-2022, gemeente Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

- gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021-2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  RREW: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen;

 • b.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de Huurder vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • c.

  Huurder: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens huurder is van de Bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning;

 • d.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning;

 • e.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen;

 • f.

  Gemeente: de gemeente Beesel:

 • g.

  Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen in Bijlage 1 van dit document;

 • h.

  Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen’;

 • i.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel;

 • j.

  Waardeboncode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het College van Burgemeester en Wethouders stimuleren dat huurders van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, aan of op een Bestaande huurwoning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die bewoner is van een Bestaande huurwoning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 3.

  De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.

 • 4.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per woning.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

 • 3.

  De subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt maximaal €70 inclusief BTW per bestaande woning.

 • 4.

  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is €35 inclusief BTW.

 • 5.

  De subsidie kan slechts in éénmaal aangevraagd worden per bestaande woning.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling digitaal worden ingediend op (www.winstuitjewoning.nl/beesel). Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft het volgende:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken waardeboncode;

  • b.

   een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie;

  • c.

   de adresgegevens van de Bestaande woning van Huurder waar de gebruikte waardeboncode betrekking op heeft;

  • d.

   het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de Huurder;

  • e.

   de datum of data van aanschaf;

  • f.

   enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en of diensten inclusief het totale subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft;

  • g.

   een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteedt aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan Winst uit je woning voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.

Het is ook mogelijk via een webshop waarmee Winst uit je Woning samenwerkt duurzame producten te kopen. In dat geval hoeft de huurder het bedrag niet voor te schieten en kan de voucher digitaal ingeleverd worden.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 juli 2022 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Beesel.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 juli 2022 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidieplafond van € 50.000. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Het subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/beesel.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 1.8 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikel 1.12 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college en/of de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  De door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3.

  De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Beesel in zijn vergadering van ‎14 december 2021.

F.J.M. Nillesen,

secretaris

B.C.M. Vostermans,

burgemeester

Bijlage 1. Maatregelenlijst Subsidie

Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

versie: 1-6-2021

Doe het zelf maatregelen

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Deurdranger en deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Ledlampen (met uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals speciale sfeerverlichting), maximaal 6 ledlampen per waardebon

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodig is en dat bespaart energie.

Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Leidingisolatie voor cv-leidingen in onverwarmde ruimtes

In verwarmde ruimtes hoef je de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt:

Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 liter water per minuut of minder.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.

Glaswol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Steenwol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

PIR-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

EPS-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

XPS-Isolatieplaten

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dakisolatie pakket (Kingspan)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden

Nodig bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of PEFC keurmerk.

Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen eenvoudige klus.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie koken beter scoren dan koken op gas.

Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een erkend installateur.

Zonwering voor buitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen.

Energieverbruiksmanager

Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik.

Bespaarstekker (merknamen zijn oa: Stand-by killer, Energy keeper of Powersaver)

Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het stopcontact.

Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer. Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet golden.