Beleidsregels proceskostenvergoeding in fiscale procedures gemeente Staphorst

Geldend van 11-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregels proceskostenvergoeding in fiscale procedures gemeente Staphorst

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b en c, Gemeentewet, van de gemeente Staphorst.

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) en de Invorderingswet;

besluit de volgende beleidsregel “Beleidsregels proceskostenvergoeding in fiscale procedures gemeente Staphorst” vast te stellen:

Artikel 1. Reikwijdte beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing bij het vergoeden van kosten die een belanghebbende heeft moeten maken in verband met de behandeling van zijn bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen die bij wege van aanslag of, voldoening op aangifte of op andere wijze worden geheven, dan wel een WOZ-beschikking.

Artikel 2. Zaken die met een wegingsfactor van 1 worden gewaardeerd

 • 1.

  Een bezwaar in een zaak die niet tot een van de categorieën van artikel 3 of artikel 4 behoort, wordt in beginsel als gemiddeld met een wegingsfactor van 1 gekwalificeerd.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid heeft de heffingsambtenaar de bevoegdheid om op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, een lagere of hogere wegingsfactor toe te kennen naarmate de betreffende zaak lichter of zwaarder is dan een gemiddelde zaak.

Artikel 3. Zaken die met een wegingsfactor van 0,5 worden gewaardeerd

 • 1. Zaken waarin het bezwaarschrift niet nader gemotiveerd is en alleen de hoogte van de waarde wordt betwist.

 • 2. De inhoud enig onderzoek vergt, maar het niet om een (juridisch) vraagpunt gaat waarvoor een grotere (juridische) deskundigheid is vereist.

Artikel 4. Zaken die met een wegingsfactor van 0,25 worden gewaardeerd

 • 1. Zaken waarin het om een verkeerde tenaamstelling gaat.

 • 2. Het al dan niet eigenaar of gebruiker zijn van een pand.

 • 3. Zaken waarin het om een verkeerde adresaanduiding gaat.

 • 4. Zaken waarin het om een verkeerde belanghebbende gaat.

 • 5. Zaken met betrekking tot grondslagen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, grafrechten, marktgelden, leges niet zijnde bouwleges.

 • 6. Het ter beschikking houden van een woning in het kader van forensenbelasting.

 • 7. Het aantal belastbare overnachtingen in het kader van de toeristenbelasting.

 • 8. De hoogte van de bouwsom in het kader van de heffing van leges.

 • 9. Een administratief beroep inzake kwijtschelding, een bezwaar tegen de in rekening gebrachte invorderingskosten, of een bezwaar inzake invorderingsrente.

Artikel 5. Berekening kostenvergoeding inzake vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties

Het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Bpb, wordt vastgesteld door het uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat wordt toegekend.

Voor het bepalen van het uurtarief en het aantal uren besteed aan het taxatierapport wordt de meest recente, uniforme richtlijn van de gerechtshoven en rechtbanken voor de kosten van taxatiewerkzaamheden gevolgd.

Artikel 6. Kosten van het bijwonen van een hoorzitting

Als een hoorzitting heeft plaatsgevonden dan wordt daarvoor maximaal een punt toegekend.

Artikel 7. Uitbetaling van de proceskostenvergoeding

 • 1. De heffingsambtenaar kan de belanghebbende bij twijfel verzoeken aan te tonen dat daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.

 • 2. Kostenvergoedingen worden uitbetaald aan degene ten aanzien van wie de beschikking is genomen of degene die gemachtigd is de betaling in ontvangst te nemen.

 • 3. Indien een partij of een belanghebbende gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, kan het op grond van het eerste lid vastgestelde bedrag worden verminderd. Het op grond van het eerste lid vastgestelde bedrag kan eveneens worden verminderd indien het beroep bij de bestuursrechter is ingetrokken omdat gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen.

Artikel 8. Afwijkende wegingsfactor

De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheid om in bijzondere omstandigheden van de vaststelling van de vergoeding, zoals in voorgaande artikelen van deze beleidsregels zijn vastgesteld, af te wijken. Afwijkingen van hetgeen gesteld in deze beleidsregels is bepaald, wordt uitdrukkelijk gemotiveerd in de beslissing op bezwaar

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking, en zijn van toepassing voor beschikkingen en besluiten inzake gemeentelijke belastingen, genomen na de bekendmaking van deze beleidsregels.

 • 2. De beleidsregels ‘proceskostenvergoeding in fiscale procedures gemeente Staphorst’, vastgesteld op 24 januari 2013, komen te vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels hebben voorgedaan.

 • 3. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures gemeente Staphorst’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 december 2021, door de in artikel 231, lid 2, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, J. Bloemert en de in artikel 231, lid 2, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, J.T. Mol.

J. Bloemert

J.T. Mol