Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Geldend van 11-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar van gemeente Staphorst, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 253 van de Gemeentewet en het bepaalde over de belastingplicht in:

 • -

  de verordening onroerende zaakbelastingen

 • -

  de verordening forensenbelasting

 • -

  de verordening hondenbelasting

 • -

  de verordening rioolheffing

 • -

  de verordening afvalstoffenheffing

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject of één belastbaar feit.

In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen worden gesteld. In deze gevallen wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

Voorkeursvolgorde

Onroerende-zaakbelastingen van genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.1

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.1.1

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 1.1.2

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 1.1.3

    de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 1.2

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 1.3

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 2.1

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in gemeente Staphorst wonen of gevestigd zijn:

   • 2.1.1

    degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

   • 2.1.2

    degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

   • 2.1.3

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.1.4

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.1.5

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.1.6

    degene die bij de afdeling die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.1.7

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.2

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in gemeente Staphorst wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

   • 2.2.1

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.2.2

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 2.2.3

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 2.2.4

    degene die bij de Gemeente Staphorst als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.2.5

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.3

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

   • 2.3.1

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.3.2

    degene die bij de Gemeente Staphorst als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 2.3.3

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

 • Onroerende-zaakbelastingen van gebruikers

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 3.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 3.2

   degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.3

   degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

  • 3.4

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.5

   degene die bij de afdeling die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is

  • 3.6

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • Rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting

 • 4.

  Met betrekking tot de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 4.1

   degene ie ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden, wordt aangemerkt.

  • 4.2

   degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden.

  • 4.3

   de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

  • 4.4

   degene die bij de afdeling die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als belastingplichtige in de administratie voorkomt.

  • 4.5

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject respectievelijk houden van hond naar voren komt.

 • Forensenbelasting

 • 5.

  Met betrekking tot de forensenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 5.1

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 5.2

   degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 5.3

   degene die de huur van het belastingobject betaalt aan een elders wonende verhuurder;

  • 5.4

   de oudste in leeftijd;

  • 5.5

   degene die bij de afdeling die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 5.6

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • Meer dan één aanslag verenigd op één aanslagbiljet

 • 6.

  Indien aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één biljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 6.1

   Ingevolgde onderdeel 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 6.2

   Ingevolgde onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 6.3

   Ingevolgde onderdeel 4 kan worden aangewezen;

  • 6.4

   Ingevolgde onderdeel 5 kan worden aangewezen;

 • Uitzonderingen op voorgaande criteria

 • 7.

  De onderdelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

  • 7.1

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 7.2

   bij Gemeente Staphorst bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • Tijdvakbelasting

 • 8.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • Andere keuze

 • 9.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • Ingangsdatum wijzigingen

 • 10.

  Indien al een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, kunnen wijzigingen pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • Belastingheffing op andere wijze dan bij wege van aanslag

 • 11.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

Overige bepalingen

 • 1. Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 3. Wijzigingen kunnen, indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd, pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

WOZ-belanghebbende

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken zijn de beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2022. Bij bekendmaking na 1 januari 2022 treden zij in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2022.

 • 2. Tegelijkertijd komen de Beleidsregels voor het voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie van 19 mei 2011 te vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op feiten die zich vóór 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

 • 3. De regeling kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 december 2021

De Heffingsambtenaar

J. Bloemert

De WOZ-ambtenaar

J. Mol