Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Staphorst 2022

Geldend van 07-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Staphorst 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

overwegende dat het gemeentebestuur een integrale aanpak binnen het sociaal domein wil bevorderen, samenwerking tussen organisaties wil stimuleren, samenhang tussen de activiteiten/voorzieningen wil realiseren en meer wil inzetten op voorzieningen in het voorliggend veld;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021;

besluit vast te stellen de ‘Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Staphorst 2022’ en deze in werking te laten treden op 1 januari 2022

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Toepassingsbereik.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in artikel 6 genoemde maatschappelijke resultaten met inachtneming van de daarbij gestelde uitgangspunten en het vermelde in de artikelen 7-11.

Op subsidies die buiten het sociaal domein vallen is deze regeling niet van toepassing.

Artikel 2. Relatie subsidieverordening en subsidieregeling.

De gemeente Staphorst wil met haar subsidiebeleid gewenste maatschappelijke doelstellingen en effecten realiseren voor haar inwoners. De Algemene Subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 (ASV) is een procesverordening en biedt een algemeen juridisch kader voor subsidieverstrekking door de gemeente Staphorst. De verordening is een algemeen verbindend voorschrift: de bepalingen gelden volledig en voor alle betrokken partijen.

De subsidieregeling is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Staphorst 2021. Bovendien zijn in deze regeling aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen ten opzichte van de algemene bepalingen uit de subsidieverordening.

De subsidieverordening geeft expliciet in onderstaande artikelen de mogelijkheden aan om deze in de subsidieregeling nader te regelen:

 • -

  Artikel 5 lid 1 met betrekking tot subsidieplafonds;

 • -

  Artikel 6 lid 4 met betrekking tot inhoud van een subsidieaanvraag;

 • -

  Artikel 7 lid 5 met betrekking tot aanvraagtermijnen;

 • -

  Artikel 8 lid 3 met betrekking tot beslistermijnen;

 • -

  Artikel 9 lid 3 onder f. met betrekking tot weigeringsgronden;

 • -

  Artikel 10 lid 2 met betrekking tot subsidiegrondslag van het subsidiebedrag;

 • -

  Artikel 13 lid 2, 3 en 4 met betrekking tot bijzonder verplichtingen;

 • -

  Artikel 16 lid 1 met betrekking tot subsidievaststelling;

 • -

  Artikel 17 lid 1 en 2 met betrekking tot uurtarieven en kostenbegrippen

 • -

  Artikel 18 lid 2 met betrekking tot het toepassen van de hardheidsclausule.

Artikel 3. Subsidievormen.

De subsidieregeling geeft een kader voor waarderingssubsidies, budgetsubsidies en eenmalige subsidies van de gemeente Staphorst met betrekking tot het voorliggende veld in het sociaal domein. Tot het voorliggende veld worden gerekend alle voorzieningen die vrij toegankelijk zijn (zonder indicatie) en niet commercieel.

 • Waarderingssubsidie: een waarderingsbijdrage van de gemeente voor een activiteit/dienst met een structureel karakter. Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • Budgetsubsidie: een subsidie verleend op grond van producten en prestaties voor een tijdvak van één of meerdere jaren. Vaak op basis van een subsidieovereenkomst of (meerjarig) activiteitenplan. Aanvragen kan tot uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • Eenmalige subsidie: een subsidie voor activiteiten of projecten met een eenmalig en/of experimenteel karakter.

Artikel 4. Bevoorschotting en betaling.

 • Subsidiebedragen van € 0 tot en met € 50.000 worden in één keer, te weten medio januari, uitbetaald;

 • Subsidiebedragen van € 50.000 tot en met € 200.000 worden in vier termijnen, te weten medio elk kwartaal, uitbetaald;

 • Subsidiebedragen van boven € 200.000 worden in twaalf termijnen, te weten medio elke maand, uitbetaald.

Bij eenmalige subsidies vindt uitbetaling plaats zo spoedig mogelijk na toekenning van de subsidie.

Bij subsidieovereenkomst of – beschikking kunnen andere termijnen worden gesteld.

Artikel 5. Subsidieregister.

Alle door de gemeente Staphorst toegekende subsidies worden jaarlijks opgenomen in een openbaar subsidieregister en gepubliceerd.

Artikel 6. Activiteiten in relatie tot maatschappelijke resultaten en daarbij gehanteerde uitgangspunten.

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen activiteiten bij te dragen aan het realiseren van geformuleerde en vastgestelde maatschappelijke resultaten.Deze vallen onder de pijlers:

  • Opgroeien en ontwikkelen,

  • Meedoen

  • Samenleven

  • Gezondheid.

  Deze pijlers zijn vertaald in ambities, thema’s en maatschappelijke resultaten en maken deel uit van het beleidsplan sociaal domein “iedereen doet mee”.

  Subsidieaanvragen worden getoetst in welke mate deze hieraan bijdragen bij de subsidieverlening respectievelijk hebben bijgedragen bij de subsidievaststelling.

 • 2. Bij het realiseren van de onder het vorige lid genoemde maatschappelijke resultaten dienen zoveel mogelijk en voor zover van toepassing de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:

  • de werkwijze is gericht op netwerken, informele ondersteuning, inzet van vrijwilligers en steunsystemen (met zo min mogelijk inzet van professionele capaciteit) en zonder dat noodzakelijke professionele inzet door vrijwillige inzet wordt vervangen;

  • de eigen kracht van mensen is het uitgangspunt; daarbij hoort ook dat het aanbod aantoonbaar vraaggericht is;

  • de ondersteuning wordt niet (automatisch) door professionals geboden;

  • nieuwe samenwerkingsrelaties worden aangegaan (breder dan de eigen koker) om gezamenlijk resultaten te boeken;

  • de inzet richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners;

  • de inzet richt zich op de verbetering van de leefomgeving, zowel sociaal als fysiek (waarbij de financiering van de fysieke kant geen expliciet onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling, maar sociale initiatieven wel van invloed kunnen zijn op de fysieke kwaliteit van de gemeente);

  • aantoonbaar gericht is op het verkorten en verlichten van geïndiceerde specialistische ondersteuning, waardoor het aantal inwoners dat (langdurig) hierop is aangewezen wordt teruggedrongen;

  • aantoonbaar gericht op ondersteuning dichtbij het huishouden;

  • de bevordering van maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Hoofdstuk 2

Artikel 7. Opgroeien en ontwikkelen

In dit artikel staan met betrekking tot de pijler “Opgroeien en ontwikkelen” per categorie de subsidievormen en -grondslagen van de subsidieberekening opgenomen alsmede mogelijke afwijken ten opzichte van de Algemene subsidieverordening zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

 • 1.

  Versterken opvoedvaardigheid

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • op basis van de uitvoering van het programma Boekenbas en Bas in de buurt.

   • het aantal subsidiabele uren

   • een all-in uurprijs voor inzet van de jeugdverpleegkundige (coördinatie en uitvoering)

   • een all-in uurprijs voor de inzet van de bureau-assistent (organisatorische en administratieve ondersteuning)

   • indexering: jaarlijkse loonindex op grond van de cao gemeenten

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

 • 2.

  Versterken leesvaardigheid

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen: subsidieberekening:

   • op basis van de uitvoering van het programma Boekenbas en de Voorleesexpress.

   • het aantal subsidiabele uren

   • een all-in uurprijs voor de inzet van de teamleider

   • een all-in uurprijs voor de inzet van de consulent Jeugd en Educatie

   • Indexering: jaarlijkse loonindex op grond van cao openbare bibliotheken.

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

 • 3.

  Jongerenwerk

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

  op basis van projecten/activiteiten

  • A.

   Jeugd- en jongerenwerk

   • 1.

    individuele begeleiding

   • 2.

    preventie

   • 3.

    preventieprojecten

   • 4.

    straathoekwerk

   • 5.

    participatieprojecten

  • B.

   Buurtsportwerk

   • aantal subsidiabele uren

   • een all-in uurprijs betrekking hebbende op personeel en overhead.

   • indexering: de all-in uurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het gemiddelde van de loonindexcijfers van de afgelopen drie jaren van de CAO Sociaal Werk.

  • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

   Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing.

 • 4.

  Cultuureducatie

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • op basis van cultuureducatie, inzet cultuurcoach en provinciale bijdrage voor cultuureducatie

 • 5.

  Voorschoolse educatie/onderwijs

  • a.

   Peutergroepen

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

   • voor alle locaties zijn van toepassing zowel de kwaliteitseisen van de Wet IKK (Wet lnnovatie en Kwaliteit Kinderopvang) als "het onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs" van de lnspectie van Onderwijs.

    Belangrijke vereisten zijn onder meer:

    • 2 professionele, volgens de Wet IKK gekwalificeerde en VE-gecertificeerde, pedagogisch medewerksters voor een groep van 16 peuters. De leiding voldoet tevens aan de taalnorm 3F voor spreek- en leesvaardigheid;

    • een gecertificeerd programma voor WE;

    • een kindvolgsysteem, dat een voorloper biedt op het leerlingvolgsysteem van de scholen waar de kinderen naar uitstromen.;

    • minimaal 2x per jaar een overleg met een intern begeleider van de scholen waar de kinderen naar uitstromen; er vindt een warme overdracht plaats naar de school;

    • nascholing van personeel;

    • logopedische screening van alle peuters die de peutergroep bezoeken.

   • voor subsidie komen in aanmerking kosten op basis van peutergroepen met betrekking tot personeel, organisatie, logopedie, aanschaf van een onderwijsleerpakket voor de speelgroepen, directie, lB en huur;

   • hierop wordt in mindering gebracht de te ontvangen ouderbijdragen.

 • Afwijking aanvraagtermijn:

  In afwijking van artikel 7 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

  Afwijking beslistermijn:

  In afwijking van artikel 8 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 beslissen Burgemeester en wethouders op een aanvraag binnen zes weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  Afwijking eindverantwoording:

  • -

   in afwijking van artikel 15 lid 1 onder a. van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt de aanvraag tot vaststelling voor 1 februari, volgend op het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, ingediend.

  • -

   in afwijking van artikel 15 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 bestaat de aanvraag tot vaststelling uit:

   • bewijzen van wijzigingen in aanstelling van de leiding op de peutergroepen, inclusief een overzicht van de behaalde diploma's en certificaten waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn en voldoen aan de taalnorm 3F;

   • een financieel jaarverslag;

   • een inhoudelijk verslag van de wijze van uitvoering van het programma.

 • Afwijking vaststellingstermijn:

  In afwijking van artikel 16 lid 1 onder b. van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 beslissen Burgemeester en wethouders op een aanvraag binnen zes weken nadat de volledige aanvraag tot vaststelling is ingediend.

 • b.

  Preventiebudget scholen/ZAT

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • om het ZAT snel en effectief te kunnen laten handelen heeft elk ZAT de mogelijkheid een aanvraag te doen op het ZAT-budget. Hiervoor is per school per kalenderjaar een vast subsidiebedrag. Dit kan het ZAT inzetten voor een individuele leerling en/of groepsproblematiek.

 • Afwijking eindverantwoording:

  Voor een aanvraag tot subsidievaststelling gelden, in afwijking van 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021, de volgende bepalingen:

   • in het ZAT wordt besloten hulp in te kopen voor een individuele leerling en/of groep.

   • het ZAT is verantwoordelijk voor de onderbouwing van de aanvraag. De jeugdconsulent ondertekent de aanvraag. Verder dienen alle deelnemers van het ZAT de aanvraag te ondersteunen en wordt geen mogelijkheid gezien de aangevraagde hulp binnen de benodigde termijn in te zetten via het voorliggend veld van de gemeente Staphorst.

   • na ondertekening door de jeugdconsulent kan hulp ingezet worden.

   • verantwoording vindt achteraf plaats door het overleggen van facturen inclusief het getekende aanvraagformulier.

   • de formulieren worden naar de gemeente gemaild.

 • c.

  Logopedische screening

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • vaste subsidiebedragen voor alle groepen 2 van het basisonderwijs en voor peuters die de peutergroepen bezoeken.

 • Afwijking aanvraag en aanvraagtermijn:

  In afwijking van artikel 6 lid 2 en artikel 7 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 betreft de aanvraag een mailtje in april van alle scholen met het aantal groepen van dat schooljaar.

 • d.

  Taalklas

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • leerlingen tussen de 6 en de 11,6 jaar met een niet-Nederlandse achtergrond krijgen gedurende 1 jaar, 4 ochtenden in de week taalonderwijs.

   • Nederlands als tweede taal, NT2, is de kern van de problematiek

   • per leerling een OPP

   • 4x per jaar tussenevaluatie met leerkracht taalklas, IB’er en leerkracht thuisschool.

   • nadere afspraken zijn vastgelegd in het projectplan Taalklas gemeente Staphorst.

 • Afwijking aanvraagtermijn:

  In afwijking van artikel 7 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt de subsidie per schooljaar verstrekt en wordt de aanvraag om subsidie ingediend voor 1 mei van het komende schooljaar.

 • Afwijking eindverantwoording:

  In afwijking van artikel 15 lid 1 onder c. van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt uitgegaan van een schooljaar en wordt de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 31 juli van het aflopende schooljaar ingediend.

Hoofdstuk 3

Artikel 8: Meedoen

In dit artikel staan met betrekking tot de pijler “Meedoen” per categorie de subsidievormen en -grondslagen van de subsidieberekening opgenomen alsmede mogelijke afwijken ten opzichte van de Algemene subsidieverordening zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

 • 1.

  Bibliotheek

  • a.

   Bibliotheek

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • aantal bezoekers

    • aantal uitleningen

    • actualisatie van de collectie.

    • samenwerking met lokale partijen

    • openingstijden

    • indexering: jaarlijkse loonindex op grond van cao openbare bibliotheken

  • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

   Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing

  • b.

   Taalpunt

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • de aanpak laaggeletterdheid gefinancierd vanuit WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) via centrumgemeente Zwolle

    • les en coördinatietaken van de taalhuis docent; intake, bemiddeling, coördinatie vrijwillige taalcoaches, taalverhogingslessen.

    • lessen (basisniveau van A1 naar A2) door de taalhuisdocent

  • Afwijking aanvraagtermijn:

   In afwijking van artikel 7 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt de aanvraag om subsidie voor 1 november ingediend.

   Afwijking eindverantwoording:

   In afwijking van artikel 15 lid 1 onder c. van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt de aanvraag tot vaststelling voor 1 februari ingediend.

   Afwijking vaststellingstermijn:

   In afwijking van artikel 16 lid 1 onder b. van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 beslissen Burgemeester en wethouders op een aanvraag tot vaststelling nadat de WEB-gelden door centrumgemeente Zwolle zijn vastgesteld.

 • 2.

  Maatschappelijk werk

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • ten behoeve van het algemeen maatschappelijk werk en het maatschappelijk werk met een christelijke levensbeschouwing:

    • informatie, advies en ondersteuning aan inwoners met hulpvraag

    • begeleiding bij psychosociale problemen

    • groepswerk

    • deelname aan ZAT-overleggen basisscholen

    • preventieactiviteiten

   • het aantal subsidiabele uren

   • een all-in uurprijs betrekking hebbende op personeel en overhead.

   • Indexering: de all-in uurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het gemiddelde van de loonindexcijfers van de afgelopen drie jaren van de CAO Sociaal Werk.

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

  Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing

 • 3.

  Onafhankelijke clientondersteuning

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • een bedrag voor het leveren van onafhankelijke clientondersteuning op basis van een overeengekomen uurtarief

   • uurtarief wordt bepaald op basis van personeels- en overheadkosten

   • indexering: jaarlijkse loonindex op grond van de cao Gehandicaptenzorg

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

  Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing

 • 4.

  Thuisadministratie

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • aantal trajecten thuisadministratie

   • een vast bedrag per traject, gebaseerd op personeels-, huisvestings- en organisatiekosten

   • 50% van het geaccordeerde subsidiebedrag; overige 50% wordt door VechtHorst beschikbaar gesteld

   • indexering: conform de cao Sociaal Werk

 • Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing.

 • 5.

  Nieuwkomers

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • Een bedrag voor:

    • aanbieden spreekuur

    • algemene/juridische advisering

    • basisproduct VlP18 (Vestigen-lnburgeren-participeren)

Hoofdstuk 4

Artikel 9. Samenleven

In dit artikel staan met betrekking tot de pijler “Samenleven” per categorie de subsidievormen en -grondslagen van de subsidieberekening opgenomen alsmede mogelijke afwijken ten opzichte van de Algemene subsidieverordening zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

 • 1.

  Welzijnswerk

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • op basis van de volgende speerpunten:

    • gebiedsgericht werken/opbouwwerk

    • eenzaamheid

    • welzijnswerk volwassenen en ouderen

    • vrijwilligerswerk: participatie

    • vrijwilligerswerk: de centrale

   • het aantal subsidiabele uren

   • een all-in uurprijs betrekking hebbende op personeel en overhead.

   • indexering: de all-in uurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het gemiddelde van de loonindexcijfers van de afgelopen drie jaren van de CAO Sociaal Werk.

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

  Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing.

 • 2.

  Mantelzorgondersteuning

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • de activiteiten/interventies met betrekking tot mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg vanuit de reguliere subsidie

   • specifieke budgetten ten behoeve van werk & mantelzorg; coördinatie en uitvoering Dag van de mantelzorg; inzet bij het Klaverblad

   • coördinatie en verstrekking mantelzorgcompliment op factuurbasis

   • het aantal subsidiabele uren voor respectievelijk mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg

   • een all-in uurprijs betrekking hebbende op personeel en overhead.

   • Indexering: de all-in uurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd conform het gemiddelde van de loonindexcijfers van de afgelopen drie jaren van de CAO Sociaal Werk.

 • Overeenkomst: nadere afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst

  Egalisatiereserve: het vormen van een Egalisatiereserve is van toepassing.

 • 3.

  Sociaal culturele activiteiten

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

  subsidie sociaal cultureel werk:

  • er moet sprake zijn van een lokaal belang zodat de subsidieverstrekking direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking;

  • de activiteiten hebben een openbaar en lokaal karakter;

  • de subsidieontvanger is geen individu;

  • activiteiten buiten de gemeente Staphorst komen uitsluitend voor subsidiëring in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

   • a.

    in de gemeente ontbreekt een soortgelijke activiteit

   • b.

    er zijn minimaal tien deelnemers/ leden afkomstig uit de gemeente Staphorst

   • c.

    minstens twee andere gemeenten en de provincie verstrekken eveneens subsidie;

 • a.

  Verstrekkingscategorie

  Subsidie wordt toegekend op grond van één van de volgende categorieën van verstrekking:

  • Categorie A: Activiteiten:

   De verstrekking wordt gedaan op basis van de uitgevoerde activiteiten. Voor aanvang wordt de te behalen prestatie afgesproken en afhankelijk van de behaalde resultaten vindt toekenning plaats.

  • Categorie B: Bedrag:

   De verstrekking wordt gedaan op basis van een, vooraf afgesproken, vast bedrag.

   De bestaande subsidierelatie met Chr. Muziekvereniging Prinses Margriet (vervanging instrumenten), op grond van raadsbesluit van 4 juli 2000 alsmede met de organisator(en) jaarwisselingsactiviteit blijft op basis van verstrekkingscategorie B gehandhaafd.

  • Categorie C: Contribuanten:

   De verstrekking wordt gedaan op basis van het aantal contribuanten of ingeschreven actieve leden.

   Met ingang van het subsidiejaar 2010 wordt Chr. Muziekvereniging Prinses Margriet gesubsidieerd op basis van het aantal ingeschreven actieve leden (€ 115 p/lid).

 • b.

  Ontvangerscategorie

  Subsidieontvangers worden in categorieën op grond van de eigenlijke doelstelling van de aanvragende vereniging of instelling ingedeeld. Het aantal ontvangers in een bepaalde categorie kan aanleiding zijn tot aanpassing van de toekenningswaardering of instelling van een deel-subsidieplafond. Indeling kan slechts in één categorie plaatsvinden, hierbij moet de meest belangrijke basisdoelstelling worden gekozen.

  Indeling categorieën:

  • Cultuur en creativiteit Ontvanger waarbij de deelnemers als vrijetijdsbesteding bevorderen dat historische, fantasierijke en fantasievolle producten worden voortgebracht en/of in standgehouden waarmee een bepaalde (cultuur)waarde voor de samenleving wordt verkregen. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten worden op basis van categorie A voor maximaal 50 % gesubsidieerd.

  • Dienstverlening en voorlichting Ontvanger waarbij de deelnemers als vrijetijdsbesteding informatie geven over een bepaald onderwerp en hulp bieden aan een bepaalde groep in de samenleving waarmee het algemeen maatschappelijk belang wordt gediend. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten, die níet onder Openbare gezondheidszorg vallen, worden op basis van categorie A voor maximaal 50 % gesubsidieerd.

  • Kunst en vormgeving Ontvanger waarbij de deelnemers in groepsverband ter ontspanning een bepaalde kundigheid en vaardigheid beoefenen waarmee, door oefening, een bepaalde uiting of voorstelling wordt ontworpen en gemaakt. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten worden op basis van categorie A voor maximaal 50 % gesubsidieerd.

  • Muziek en zang Ontvanger waarbij de deelnemers in groepsverband ter ontspanning en als vrijetijdsbesteding met instrument en/of stem een bepaalde verbinding van geluid met klank en ritme voortbrengen.

  • Ontmoeting en recreatie Ontvanger waarbij de deelnemers in groepsverband ter ontspanning en als vrijetijdsbesteding bij elkaar komen en onderling contacten leggen en zich amuseren. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten worden op basis van categorie A voor maximaal 50% gesubsidieerd. ▪ op basis van categorie B wordt een subsidiebedrag uitgekeerd aan: - een organisator van een jaarwisselingsactiviteit, op grond van besluit van het college.

  • Sport en beweging Ontvanger waarbij de deelnemers in groepsverband en als vrijetijdsbesteding lichamelijk ter ontspanning bezig zijn met spel- en wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn of bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels gelden. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten, die níet onder de Breedtesport vallen, worden op basis van categorie A voor maximaal 50 % gesubsidieerd.

  • Vorming en educatie Ontvanger waarbij de deelnemers in groepsverband de persoonlijke ontplooiing ten dienste aan het maatschappelijk functioneren stimuleren door middel van cursorische activiteiten. ▪ algemeen toegankelijke activiteiten worden op basis van categorie A voor maximaal 50 % gesubsidieerd.

 • Format aanvraag: het aanvragen van subsidie vindt plaats middels een vastgesteld format

 • 4.

  Museum

  Subsidievorm: waarderingssubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • een vast bedrag

   • indexering: jaarlijkse indexering op basis van de Consumenten Prijs Index over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Hoofdstuk 5

Artikel 10. Gezondheid

In dit artikel staan met betrekking tot de pijler “Gezondheid” per categorie de subsidievormen en -grondslagen van de subsidieberekening opgenomen alsmede mogelijke afwijken ten opzichte van de Algemene subsidieverordening zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

 • 1.

  Lokaal Gezondheids Beleid

  Subsidievorm: eenmalige subsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • de mate waarin aan de maatschappelijke resultaten zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling wordt bijgedragen

   • het advies van de Stuurgroep Gezond Meedoen Staphorst! indien van toepassing

 • Afwijking aanvraagtermijn:

   • aanvragen voor projecten, gebaseerd op de uitvoeringsagenda Lokaal Gezondheidsbeleid, kunnen het hele jaar door worden ingediend.

   • hierbij geldt in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening 2021 gemeente Staphorst, de volgende bepaling:

    • aanvragen die voor advies aan de stuurgroep gezond Meedoen Staphorst! worden voorgelegd, dienen tenminste 3 maanden voordat de aanvrager voornemens is te starten met de activiteiten, ingediend te worden

 • Afwijking verantwoordingstermijn en verantwoordingsstukken

  Per project wordt bepaald welke documenten bij de aanvraag met betrekking tot de subsidievaststelling bijgevoegd dienen te worden (eventueel ook monitoringsrapportages en (tussen)evaluaties) en binnen welke termijn deze ingediend dienen te worden

  Afwijking beslistermijn:

  Hierbij geldt in afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021, de volgende bepaling:

   • nadat het advies van de stuurgroep is ontvangen, dient de aanvrager rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken.

 • Subsidieplafond: Indien het jaarlijkse subsidieplafond met betrekking tot het budget lokaal gezondheidsbeleid is bereikt, dan wordt de aanvraag afgewezen.

  Format aanvraag: het aanvragen van subsidie vindt plaats middels een vastgesteld format.

 • 2.

  Volksgezondheid

  • a.

   AED

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • een vast bedrag per AED-apparaat op basis van onderhoud, reservering en onvoorzien

    • het door de instelling opgestelde en door de gemeente geaccordeerde spreidings-/dekkingsplan

  • b.

   Slachtofferhulp

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • een vast bedrag per inwoner

    • peildatum 1 januari voorafgaande aan het desbetreffende subsidiejaar

  • c.

   Collectieve GGZ-preventie

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • een vast bedrag op basis van vijf thema’s te weten 1. Kind en Opgroeien/KOPP, 2. Huiselijk geweld, 3. Naasten en mantelzorger, 4. Depressie, angst en stress en 5. Overige thema’s/maatwerk/Innovatie.

  • d.

   Doven

   Subsidievorm: waarderingssubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • een vast bedrag uitgaande van gemiddeld 5 personen uit onze gemeente en/of hun familie, vrienden of collega’s die gebruik maken van activiteiten van de stichting.

  • e.

   Halt

   Subsidievorm: budgetsubsidie

   Grondslagen subsidieberekening:

    • een vast bedrag op basis van op een door de gemeente geaccordeerd werkplan.

 • 3.

  Sportstimulering

  Subsidievorm: waarderingssubsidie en/of budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening

   • statutair en feitelijk zijn gevestigd in de gemeente Staphorst;

   • zich ten doel hebben gesteld de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van hun leden te bevorderen;

   • aangesloten zijn bij een sportbond, die op zijn beurt is aangesloten bij het NOC*NSF en indien zij niet aangesloten zijn bij een sportbond, onder voorwaarde dat de sport beoefend wordt conform de richtlijnen van de sportbond (gediplomeerde trainers).

   • subsidie basis (per sportvereniging per kalenderjaar) voor wekelijkse, maandelijkse of incidentele activiteiten per seizoen

   • subsidie jeugdleden (tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Staphorst) voor sportverenigingen niet aangesloten bij een bond:

    • per jeugdlid: 25% van de jaarcontributie per jeugdlid ter hoogte van 50% van de subsidiabele vergoeding bij jeugdleden van sportverenigingen die wel aangesloten zijn bij een bond.

   • subsidie jeugdtrainers: 5% van de totale inhuurkosten van gediplomeerde jeugdtrainers met een maximumbedrag van €1.250,- per sportvereniging per jaar.

   • subsidie accommodatie: een subsidie van 2,5% in de gemaakte huur- en onderhoudskosten alsmede in de kosten van gas, water en elektra.

   • subsidie bondsbijdragen: 1% van de totale afdracht van contributies.

   • subsidie Breedtesport

    • Projecten; Gericht op sportdeelname door speciale doelgroepen te vergroten: 50% van de kosten tot een maximumbedrag € 650,- per kalenderjaar

    • Kadervorming; Deelname aan kaderopleidingen ten behoeve van sportverenigingen: per deelnemer/kaderlid 25% van de kosten tot een maximum van € 100,- per kalenderjaar.

   • subsidie evenementen: voor sportevenementen met een bovenlokaal karakter (deelname mogelijk voor inwoners van Staphorst en daarbuiten): een vast subsidiebedrag per evenement van maximaal € 500.

    De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking: 1. consumpties 2. attenties 3. abonnementen

 • Afwijking aanvraagtermijn:

  In afwijking van artikel 7 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 wordt de aanvraag ingediend voor 1 juni van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  Afwijking verlening:

  In afwijking van artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021 worden ook subsidies > € 5.000 direct bij verlening vastgesteld.

  Format aanvraag: het aanvragen van subsidie vindt plaats middels een vastgesteld format

 • 4.

  Zwembad

  Subsidievorm: budgetsubsidie

  Grondslagen subsidieberekening:

   • een exploitatiebijdrage op basis van een door de gemeente goedgekeurde begroting

   • indexering: jaarlijkse indexering op basis van de Consumenten Prijs Index over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Hoofdstuk 6

Artikel 11. Doorontwikkeling/transformatie sociaal domein

In dit artikel staan met betrekking tot de “doorontwikkeling/transformatie van het sociaal domein” de subsidievormen en -grondslagen van de subsidieberekening opgenomen alsmede mogelijke afwijken ten opzichte van de Algemene subsidieverordening zoals benoemd in artikel 2 van deze regeling.

Subsidievorm: eenmalige subsidie

Grondslagen subsidieberekening:

 • de mate waarin aan de maatschappelijke resultaten zoals genoemd in artikel 6 van deze regeling wordt bijgedragen

 • het advies van de Stuurgroep Gezond Meedoen Staphorst! indien van toepassing

Afwijking aanvraagtermijn:

 • aanvragen voor projecten, kunnen het hele jaar door worden ingediend.

 • hierbij geldt in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021, de volgende bepaling:

  • aanvragen die voor advies aan de stuurgroep gezond Meedoen Staphorst! worden voorgelegd dienen tenminste 3 maanden, voordat de aanvrager voornemens is te starten met de activiteiten, ingediend te worden

Afwijking verantwoordingstermijn en verantwoordingsstukken

Per project wordt bepaald welke documenten bij de aanvraag met betrekking tot de subsidievaststelling bijgevoegd dienen te worden (eventueel ook monitoringsrapportages en (tussen)evaluaties) en binnen welke termijn deze ingediend dienen te worden

Afwijking beslistermijn:

Hierbij geldt in afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst 2021, de volgende bepaling:

 • Nadat het advies van de stuurgroep is ontvangen, dient de aanvrager rekening te houden met een beslistermijn door het college van burgemeester en wethouders van 8 weken.

Subsidieplafond: Indien het jaarlijkse subsidieplafond met betrekking tot het budget doorontwikkeling sociaal domein is bereikt, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Format aanvraag: het aanvragen van subsidie vindt plaats middels een vastgesteld format.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan naar hun oordeel en gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. de beleidsregels ‘Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk 2011’ en ‘Sportsubsidies gemeente Staphorst 2016’ worden ingetrokken;

 • 2. deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022;

 • 3. deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal Domein gemeente Staphorst 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021,

de secretaris

de voorzitter,