Besluit Mandaat-, machtiging-en volmachtregister bestuur ABG-Organisatie

Geldend van 07-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit Mandaat-, machtiging-en volmachtregister bestuur ABG-Organisatie

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie en de directie van de ABG-organisatie, ieder voor zover het zijn resp. haar bevoegdheden betreft;

Overwegende dat regelmatige actualisatie van het Mandaat-, machtiging- en volmachtregister gewenst is;

Gelet op

  • -

    Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

  • -

    Met ingang van 1 januari 2022 van de in het onderstaande register beschreven bevoegdheden (onder)mandaat, (onder)machtiging en (onder)volmacht te verlenen aan de eveneens in onderstaand register genoemde functionarissen van de ABG-organisatie;

  • -

    Het eerder met ingang van 1 januari 2020 vastgestelde mandaat-, machtiging- en volmachtregister per 1 januari 2022 te laten vervallen.

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie - Algemeen

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Specifieke bepalingen

Aangaan/opzeggen lidmaatschap beroepsvereniging

Directie

Budgethouder

Regeling Budgetbeheer

Het inzenden van declaraties aan en aanvragen van subsidies bij andere overheden en instellingen (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Afdelingsmanager

 

Aanvragen en afwikkelen van offertes tot aan het moment van gunnen (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Budgethouder

In overeenstemming met Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Aangaan van overeenkomsten, inclusief het tekenen hiervan, binnen budget en te leveren prestaties (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Budgethouder

In overeenstemming met Regeling Budgetbeheer en Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Uitvoeren inkoopbeleid overeenkomstig Inkoophandboek

Afwijken van het Inkoopbeleid

Directie

Directie

Budgethouder

Registreren en ABG-bestuur informeren

Verzoek aanvullen gegevens (binnen bepaalde termijn) bij onvolledige aanvraag (4:5 Awb) (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Behandelend ambtenaar

 

Niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag (4:5 Awb) (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Afdelingsmanager

Na verzoek aanvullen gegevens

Ontvangstbevestiging versturen (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Behandelend ambtenaar

 

Doorzenden en terugzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, of die niet voor hem bestemd zijn en ook niet worden doorgezonden (artikel 2:3 Awb)

Directie

Behandelend ambtenaar

 

Het vragen van adviezen aan derden voor zover niet kosteloos en niet vallend onder de uitvoering van reeds gesloten overeenkomst

Directie

Budgethouder

Regeling Budgetbeheer

Machtiging t.b.v. vertegenwoordiging van de ABG-organisatie in juridische procedures (voor zover betrekking hebbend op de GR)

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Opstellen van verweerschriften namens de GR

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Besluiten met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften betreffende de GR (met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van personeel) en niet de beslissing op het bezwaarschrift.

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Het nemen van besluiten over en het afdoen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en aanverwante regelingen, telkens voor zover het een bevoegdheid van het bestuur van de GR-ABG betreft.

Directie

Afdelingsmanager

 

Beschikking afwijzing geclaimde dwangsom (4:17, lid 6, Awb) bij niet tijdig beslissen.

Directie

Afdelingsmanager

 

Beschikking verschuldigdheid en hoogte van dwangsom (4:18 Awb)

Directie

Afdelingsmanager

 

Ondertekenen mandaten (betaalopdrachten) en inningopdrachten

Directie

Behandelend ambtenaar

 

Treasury-activiteiten

Bekrachtiging kortlopende leningen

Bekrachtiging langlopende leningen

Directie

Directie

Directie

Afdelingsmanager Financiën en Control;

Behandelend ambtenaar

Afdelingsmanager Financiën en Control

Behandelend ambtenaar bevoegd voor de treasury-activiteiten conform Treasury-statuut; bekrachtiging langlopende leningen door directie; bekrachtiging kortlopende leningen via ondermandaat door Afdelingsmanager F&C.

Afwikkelen van schadegevallen en schadeclaims overeenkomstig polisvoorwaarden

Directie

Afdelingsmanager IA&O

Behandelend ambtenaar

 

Aansprakelijk stellen partijen i.v.m. schade (artikel 6:162 e.v. BW)

Directie

Afdelingsmanager IA&O

Behandelend ambtenaar

 

Aansprakelijkheidsverzekering: behandeling en uitvoering

Directie

Afdelingsmanager IA&O

Behandelend ambtenaar

 

Aansprakelijkheidsstelling door derden inzake schade (waaronder begrepen artikel 6:162 BW en 6:174 BW

Directie

Afdelingsmanager IA&O

Behandelend ambtenaar

 

Besluit tot aangaan en opzeggen van verzekeringen

Directie

 
 

Aangaan en opzeggen van verzekeringen: behandeling en uitvoering

Directie

Afdelingsmanager IA&O

 

Melden van mutaties op verzekeringspolissen, niet zijnde aangaan en opzeggen.

Directie

Afdelingsmanager IA&O

Behandelend ambtenaar

 

Melding aan Autoriteit Persoonsgegevens

Directie

Afdelingsmanager

Privacy Officer

Functionaris Gegevensbescherming

 

Behandelen klachten (overeenkomstig hoofdstuk 9 Awb)

Directie

Afdelingsmanager

 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 1 Cao SGO

Algemeen

 
 
 

Hardheidsclausule

Artikel 1.7 Cao SGO

Directie

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 2 Cao SGO

Arbeidsovereenkomst

 
 
 

Correspondentie met betrekking tot werving en selectie personeel

Directie

Behandelend ambtenaar

Conform richtlijn en procedurebeschrijving. Na overleg met P&O

Sluiten arbeidsovereenkomst

Artikel 2.1 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Afzien van vacatureopenstelling voor interne kandidaat of oud-werknemer

Artikel 2.2 Cao SGO

Directie

 

Na overleg Medezeggenschap

Beslissen tot medische keuring

Correspondentie en behandeling i.k.v. medische keuring

Artikel 2.3 Cao SGO

Directie

Directie

Behandelend ambtenaar

 

Aangaan oproepovereenkomst

Artikel 2.4 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Afspreken arbeidsvoorwaarden Payrollwerknemer

Artikel 2.6 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Ondervolmacht uitsluitend indien in overeenstemming met advies P&O

Werknemer in de doelgroep banenafspraak

Artikel 2.7 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Werkervaringsplaats

Artikel 2.8 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

 

Stageovereenkomst

Artikel 2.9 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

 

Afspreken afzien van beëindiging arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 2.10 Cao SGO

Directie

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 3 Cao SGO

Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

 
 
 

Vaststellen en waarderen functies

Artikel 3.1 Cao SGO

Directie

 
 

Uitbetalen

Beslissen over voorschot

Artikel 3.2 Cao SGO

Directie

Directie

Algemeen Directeur

Behandelend ambtenaar

 

Overeenkomen salaris

Artikel 3.3 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Conform het beloningsbeleid

Salarisverhoging

Artikel 3.4 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

Ondervolmacht betreft uitsluitend jaarlijkse periodiek (lid 1 van artikel 3.4 Cao SGO)

Verlaging salarisschaal

Artikel 3.5 Cao SGO

Directie

 
 

Promotie

Artikel 3.6 Cao SGO

Directie

 
 

Functioneringstoelage

Artikel 3.8 Cao SGO

Directie

 
 

Arbeidsmarkttoelage

Artikel 3.9 Cao SGO

Directie

 
 

Waarnemingstoelage

Artikel 3.10 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

 

Toelage onregelmatige dienst

Artikel 3.11 Cao SGO

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

 

Buitendagvenstertoelage

Artikel 3.12 Cao SGO

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

Na akkoord afdelingsmanager c.q. teamleider

Toelage beschikbaarheidsdienst

Artikel 3.13 Cao SGO

Directie

Behandelend ambtenaar

P&O

 

Vaststellen regeling Inconveniëntentoelage

Artikel 3.14 Cao SGO

Uitvoeren (regeling) Inconveniëntentoelage

Directie

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

Na overleg Medezeggenschap

Garantietoelage

Artikel 3.15 Cao SGO

Directie

 
 

Afbouwtoelage

Artikel 3.16 Cao SGO

Directie

 
 

Jubileumuitkering

Artikel 3.17 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Vaststellen regeling Beloning uitstekend functioneren/bijzondere prestaties

Artikel 3.18 Cao SGO

Toekennen beloning uitstekend functioneren/bijzondere prestaties

Directie

Directie

Afdelingsmanager

Na overleg Medezeggenschap

Op basis van afstemming in het MT

Overwerkvergoeding

Artikel 3.19 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

Artikel 3.20 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Vaststellen Regeling Reis- en verblijfkostenvergoeding

Artikel 3.21 Cao SGO

Toekennen Reis- en verblijfkostenvergoeding

Uitvoeren Reis- en verblijfkostenvergoeding

Directie

Directie

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Behandelend ambtenaar P&O

Na overleg Medezeggenschap

Vaststellen Regeling Reiskostenvergoeding woon-werk

Artikel 3.22 Cao SGO

Toekennen Reiskostenvergoeding woon-werk

Uitvoeren reiskostenvergoeding woon-werk

Directie

Directie

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Behandelend ambtenaar P&O

Na overleg Medezeggenschap

Tegemoetkoming in kosten collectieve zorgverzekering

Artikel 3.24 Cao SGO

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

 

Recht op toelage overgangsrecht (TOR)

Artikel 3.25 Cao SGO

Directie

 
 

Vaststellen regeling Attenties en vieringen

Uitvoeren regeling Attenties en vieringen

Correspondentie bij levensgebeurtenissen

Directie

Directie

Algemeen directeur

Ondervolmacht/mandaat conform regeling Attenties en vieringen

Na overleg medezeggenschap

Vergoeden beeldschermbrillen

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 4 Cao SGO

Individueel keuzebudget

 
 
 

Besluitvorming m.b.t. IKB

Artikel 4.1 tot en met artikel 4.6 Cao SGO

Directie

 

Artikel 4.2 lid 5 en artikel 4.3 lid 2 (toevoegen bronnen, resp. doelen) -> na overleg Medezeggenschap

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 5 Cao SGO

Arbeidsduur en werktijden

 
 
 

Uitbreiding arbeidsduur

Artikel 5.1 Cao SGO

Directie

 

Let op: moet gemeld worden bij OR

Vaststelling werktijdenregeling

Artikel 5.2 Cao SGO

Directie

 

Na overleg Medezeggenschap

Werken op zaterdag, zondag en feestdagen

Artikel 5.3 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht ziet niet op het vaststellen van dagen waarop de organisatie is gesloten (lid 4. Cao SGO; Let op: vaststelling dagen na overleg Medezeggenschap).

Standaardregeling werktijden

Artikel 5.4 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht betreft lid 4 tot en met 11 van artikel 5.4 Cao SGO

Bijzondere regeling werktijden

Artikel 5.5 Cao SGO

Directie 

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht betreft niet het stellen van nadere regels (lid 7 van artikel 5.5 Cao SGO).

Gelegenheid bieden voor kolven/borstvoeding

Artikel 5.6 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 6 Cao SGO

Vakantie en verlof

 
 
 

§1 Vakantie

 
 
 

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren

Artikel 6.1 Cao SGO

Directie

 
 

Beslissen op verzoek om meer te werken

Artikel 6.3 Cao SGO

Directie

 
 

Recht op bovenwettelijke vakantie-uren bij onregelmatig

werken en beschikbaarheidsdienst

Artikel 6.4 Cao SGO

Directie

Behandelend ambtenaar P&O

 

Beslissen op verzoek verkoop bovenwettelijke vakantie-uren

Artikel 6.5 Cao SGO

Directie

 
 

§ Verlof

 
 
 

Feestdagen – aanwijzen lokale feestdagen

Artikel 6.6 Cao SGO

Directie

 

Na overleg medezeggenschap

Besluiten t.a.v. kortdurend zorgverlof

Artikel 6.7 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Besluiten t.a.v. langdurend zorgverlof

Artikel 6.8 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Besluiten t.a.v. zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel 6.9 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Besluiten t.a.v. ouderschapsverlof

Artikel 6.10 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht niet voor het stellen van aanvullende regels over het verrichten van betaald werk (lid 2).

Besluiten t.a.v. adoptie- en pleegzorgverlof

Artikel 6.11 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Besluiten t.a.v. verlof i.v.m. huwelijk of geregistreerd

partnerschap

Artikel 6.12 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Vaststellen regeling voor lokale vormen van verlof

Artikel 6.13 Cao SGO

Directie

 
 

Besluiten t.a.v. onbetaald verlof

Artikel 6.14 en 6.15 Cao SGO

Directie

 
 

Besluiten i.g.v. samenloop onbetaald verlof met

arbeidsongeschiktheid

Artikel 6.17 Cao SGO

Directie

 
 

Politiek verlof

Artikel 6.18 Cao SGO

Directie

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 7 Cao SGO

Arbeidsongeschiktheid

 
 
 

Besluitvorming en vaststellen aanvullende regels t.a.v. salaris

i.g.v. arbeidsongeschiktheid

Artikel 7.1 Cao SGO

Directie

 
 

Besluiten t.a.v. arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Artikel 7.3 Cao SGO

Directie

 
 

Besluiten t.a.v. geneeskundig onderzoek en vrijstellen van werkzaamheden

Artikel 7.4 Cao SGO

Directie

 
 

Verlengen ontslagverbod en besluiten tot ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid i.g.v. passende arbeid bij e.a. werkgever

Artikel 7.5 Cao SGO

Directie

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 8 Cao SGO

Duurzame inzetbaarheid

 
 
 

Personeelsbeoordeling/gesprek over functioneren

Artikel 8.1 Cao SGO

Opstellen personeelsbeoordeling

Vaststellen personeelsbeoordeling

Directie

Directie

Directie

Algemeen directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

Afdelingsmanager

Teamleider

Conform advies van P&O

Besluiten volgen noodzakelijke opleiding

Artikel 8.2 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Besluiten opleiding jonge werknemer

Artikel 8.3 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Begeleiding t.a.v. inzetbaarheid en mobiliteit

Artikel 8.5 lid 1 Cao SGO

Vaststellen opleidingsplan voor de organisatie

Artikel 8.5 lid 2 Cao SGO

Directie

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Conform advies van P&O

Op basis van input afdelingsmanagers

Conform advies van P&O

Loopbaanadvies

Artikel 8.6 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Artikel 8.7 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Vaststellen Regeling Generatiepact

Besluiten in het kader van de Regeling Generatiepact

Directie

Directie

Algemeen directeur

 

Na overleg medezeggenschap

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 9 Cao SGO

Boventalligheid

 
 
 

Besluitvorming m.b.t. werk naar werk-traject bij boventalligheid

Artikel 9.1 tot en met artikel 9.5 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Van werk naar werk-onderzoek

Artikel 9.6 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

 

Van werk naar werk-contract

Artikel 9.7 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Evaluatie

Artikel 9.8 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Besluiten m.b.t. beëindigen en verlengen werk naar werk-traject

Artikel 9.9 t/m 9.14 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Besluiten m.b.t. de Cao Ontslagcommissie en verzoeken om

toestemming voor ontslag

Artikel 9.15 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 10 Cao SGO

Uitkeringen

 
 
 

Besluitvorming m.b.t. aanvullende uitkering, na-wettelijke uitkering, reparatie-uitkering, overlijdensuitkering en bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing, bij minder dan 35%

arbeidsongeschiktheid

Artikel 10.1 tot en met 10.23 (paragrafen 1 t/m 5)

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Treffen passende regeling bij verstoorde arbeidsverhouding

Artikel 10.24 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 11 Cao SGO

Rechten en plichten

 
 
 

Dragen uniform of dienstkleding

Artikel 11.1 Cao SGO

Directie

 
 

Infectieziekten

Artikel 11.2 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

 

Gebruik motorrijtuig

Artikel 11.3 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht alleen indien in overeenstemming met advies P&O

Schorsing als ordemaatregel

Artikel 11.4 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Vaststellen sanctiebeleid en besluiten over sancties

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Geschilbeslechting; meewerken aan bemiddeling

Artikel 11.5 lid 1 en 2 Cao SGO

Het vertegenwoordigen van de werkgever bij de Geschillencommissie personele aangelegenheden.

Het opstellen van documenten voor de behandeling van zaken bij de Geschillencommissie personele aangelegenheden.

Directie

Algemeen Directeur

Directie

Algemeen Directeur

Directie

Algemeen Directeur

 

Directie is bevoegd in individuele gevallen ondermandaat/-volmacht te verlenen.

Directie is bevoegd in individuele gevallen ondermandaat/-volmacht te verlenen.

Geschilbeslechting; instellen geschillencommissie

en uitbreiden bevoegdheden geschillencommissie

Artikel 11.5 lid 3 Cao SGO

Directie

 
 

Aanwijzing om andere werkzaamheden te verrichten

bij buitengewone omstandigheden

Artikel 11.6 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Hoofden Taakorganisatie

 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 12 Cao SGO

Lokaal overleg met vakbonden

 
 
 

Besluiten t.a.v. het lokaal overleg

Artikel 12.1 Cao SGO

Directie

 
 

Besluiten t.a.v. onderwerpen lokaal overleg

Artikel 12.2 Cao SGO

Directie

Algemeen Directeur

 

In samenspraak met vertegenwoordiger ABG-bestuur

Afspraken over werkwijze lokaal overleg

Artikel 12.3 Cao SGO 

Directie

Algemeen Directeur

 

In samenspraak met vertegenwoordiger ABG-bestuur

Besluiten t.a.v. vakbondsverlof en

stellen aanvullende regels

Artikel 12.4 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager

Teamleider

Ondervolmacht met uitzondering van lid 8 (stellen aanvullende regels)

Beslissen op verzoek om onbetaald verlof

van werknemer die ook betaald bestuurder

vereniging ambtenaren is

Artikel 12.5 Cao SGO

Directie

 
 

Voorkomen benadeling vakbondsvertegenwoordigers

Artikel 12.6 Cao SGO

Directie

 
 

Werkgeversbijdrage

Artikel 12.7 Cao SGO

Directie

Afdelingsmanager IA&O

 

Overeenstemming bewerkstelligen t.a.v. aanwijzing

onbezoldigde toezichthouder/opsporingsambtenaar

Artikel 12.8 Cao SGO

Directie

Algemeen directeur

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Hoofdstuk 13 Cao SGO

Medezeggenschap

 
 
 

Sluiten convenant met de OR

Artikel 13.1 Cao SGO

Directie

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Bijlage 5. Overgangsbepalingen uit hoofdstukken CAR-UWO 31/12/2019

Bijlage 5B Cao SGO

Verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid

 
 
 

Besluitvorming t.a.v. opgebouwde verloftegoed

Uit voormalige spaarmogelijkheid

Artikel 4:9 CAR-UWO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Bijlage 5C Cao SGO

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens

ziekte of een gebrek

 
 
 

Overgangsbepalingen uit hoofdstuk 7 CAR-UWO

Artikelen 7:26, 7:27, 7:28, 7:28:1, 7:28a, 7:28b CAR-UWO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Bijlage 5D Cao SGO

Ontslag

 
 
 

Overgangsbepalingen uit hoofdstuk 8 CAR-UWO

Artikelen 8:18, 8:19, 8:20 CAR-UWO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Omschrijving bevoegdheid

bestuur ABG-organisatie Cao SGO

Volmacht aan

Ondervolmacht aan

Specifieke bepalingen

Bijlage 6. Ongewijzigde hoofdstukken CAR-UWO 31/12/2019

Bijlage 6A Cao SGO

De gemeentelijke levensloopregeling

 
 
 

Besluiten op basis van Hoofdstuk 6a CAR-UWO

Artikelen 6a:1 tot en met 6a:10 CAR-UWO

Directie

Algemeen Directeur

 

Uitvoering door P&O

Bijlage 6B Cao SGO

Wachtgeld

 
 
 

Besluiten inzake artikel 10:6 tot en met 10:24 en artikel 10:28

van Hoofdstuk 10 CAR-UWO

Directie

Algemeen Directeur

 
 

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie d.d. 14 december 2021

De voorzitter,

M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

de Algemeen Directeur,

drs. R.M. Wiersema

Aldus besloten in de vergadering van de directie van de ABG-organisatie d.d.15 december 2021

De Algemeen Directeur,

Drs. R.M. Wiersema